Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» icon

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Скачати 444.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Сторінка1/3
Дата19.02.2014
Розмір444.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Проблеми теорії та практики перехідної економіки»


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

Зміст


 1. Робоча програма з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».

 2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».

 3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».

 4. Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».

 5. Плани семінарських занять з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».

 6. Тестові завдання з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки».^ Міністерство освіти и науки України


Національна металургійна академія України


Кафедра
^

Політичної економії
Затверджую:


Перший проректор


професор В.П. Іващенко


‘‘__’’ __________ ____ ___р.


Робоча програма


з дисципліни
^

Проблеми теорії та практики перехідної економіки

Напрямок


0904

Металургія

Спеціальність
Спеціалізація


^ Розклад навчальних годин

с е м е с т р и
15
^ Усього годин за навчальним планом

54
у тому числі:

Аудиторні заняття


16
з них:

- лекції


16
- лабораторні заняття- практичні заняття- семінари^ Самостійна робота

29
у тому числі при :

- підготовці до занять


8
- виконанні курсових проектів(робіт)- виконанні домашніх завдань

12
- підготовці до контрольних заходів

9
^ Підсумковий контроль (екзамен,залік)

зал.


^ Заочна форма навчання


Розклад навчальних годин


с е м е с т р и


^ Усього годин за навчальним планому тому числі:

Аудиторні заняттяз них:

- лекції- лабораторні заняття- практичні заняття- семінари^ Самостійна роботау тому числі при :

- підготовці до занять- виконанні курсових проектів(робіт)- виконанні домашніх завдань- підготовці до контрольних робіт^ Підсумковий контроль (екзамен,залік)
^ Безвідривна форма навчання


Розклад навчальних годин


с е м е с т р и


^ Усього годин за навчальним планому тому числі:

Аудиторні заняттяз них:

- лекції- лабораторні заняття- практичні заняття- семінари^ Самостійна роботау тому числі при :

- підготовці до занять- виконанні курсових проектів(робіт)- виконанні домашніх завдань- підготовці до контрольних робіт^ Підсумковий контроль (екзамен,залік)
^ Зміст дисципліни


Лекційний курс – 16 годин


№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

Перехідна економіка: зміст і основи.

Предмет і завдання курсу. Перехідна економіка як об'єкт теорії. Сутність, передумови та риси перехідної економіки, її моделі.

Роль держави у перехідній економіці.

Історичні етапи та особливості перехідної економіки України.


2

2

Системна криза і системні перетворення в перехідній економіці.

Витоки, причини і зміст системної кризи в перехідній економіці. Рецесія та дегуманізація економічних процесів.

Багатоукладність перехідної економіки (технологічна, соціально-економічна). Шляхи регулювання відносин власності (роздержавлення, приватизація, муніципалізація).

Особливості формування національного виробництва і товарно-грошових відносин.

Лібералізація і демократизація економічного життя. Проблеми розвитку цивілізованого підприємства.


2

3

Мікрорівень перехідної економіки.

Загальна характеристика підприємств в перехідній економіці. Особливості їх діяльності.

Тенденції еволюції споживчого ринку в перехідній економіці. Рівновага споживача. Проблеми недоспоживання і звуження споживчого вибору.

Проблеми становлення та розвитку ринкової структури та інфраструктури в перехідній економіці (ринки ресурсів, капіталів, землі, нерухомості і житла, цінних паперів). Вплив держави на мікрорівень в перехідній економіці (стимулювання пріоритетних виробництв, сприяння формуванню ринкових структур, антимонопольна політика).


2

4

Суспільне відтворення і макроекономічна рівновага в перехідній економіці.

Стан суспільного відтворення в перехідній економіці. Специфіка суспільного відтворення в Україні.

Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції та їх взаємодія в перехідній економіці. Зміна складових сукупного попиту (споживання, інвестиції, державні витрати) і сукупної пропозиції (застосування ресурсів, обсяг виробництва).

Шляхи переходу нерівноважної економіки до рівноважного стану.


2

5

Структура перебудова перехідної економіки. Промислова і аграрна політика держави.

Зміст та основні напрямки структурної перебудови перехідної економіки та політика держави.

Основні напрямки структурної перебудови промислового комплексу (галузі прориву, конверсія, фінансово-промислові групи).

Основні напрямки структурної перебудови аграрно-промислового комплексу, інновації та інвестиції в перехідній економіці.


2

6

Проблеми становлення національної фінансової і грошово-кредитної системи.

Специфіка становлення фінансової та грошово-кредитної системи в перехідній економіці.

Особливості фінансової політики в перехідній економіці (бюджетний дефіцит, державний борг, платіжна криза).

Особливості монетарної політики в перехідній економіці.

Специфіка інфляційних процесів в Україні.


2

7

Соціальні пріоритети перехідної економіки.

Соціальна орієнтація перехідної економіки. Цілі, напрямки та інструменти соціальної політики.

Особливості соціальної політики в Україні (політика зайнятості, доходів, соціального захисту населення).

Можливості і межі комерціалізації соціальної сфери.


2

8

Перехідна економіка України у системі світогосподарських зв’язків. Актуальні питання зовнішньо-економічної політики.

Економічні аспекти геополітичного положення України. Місце економіки України в структурі світової економіки.

Проблеми та особливості зовнішньоекономічної політики України (еквівалентний обмін, міграція ресурсів, межі зовнішнього боргу). Специфіка національного валютного ринку.

Україна в системі міжнародних економічних зв'язків. Зміст, суб'єкти та види її зовнішньоекономічної діяльності. Перспективи міжнародного співробітництва України.


2


Індивідуальні завдання з самостійної роботи __12___

Передбачає виконання завдань теоретичного та практичного спрямування з ціллю розвитку здібностей студентів у застосуванні теоретичного матеріалу при аналізі стану та шляхів розгортання перехідних процесів в економіці.


№№

завдання


Назва завдання

^ Тривалість (годин)

1

Тематика індивідуальних завдань додається


12


Рекомендована література


1. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития // Вопросы экономики. — 1999. — № 3. — С.4 — 12.

2.Гальчинский А.С. Відновити дієздатність держави //Економіка України.- 2000.- №3.- с.8-12.

3. Гош А. Система форм собственности переходных обществ //Экономика Украины, №6. – 1996. – С. 54 — 63.

4.Концепция экономической стабилизации и роста в Украине // Экономика Украины, 1997, № 12, С. 11 — 13.

5.Курс переходной экономики: Учебник для вузов / Под ред. акад. Л.И.Абалкина. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1997. — С.5 — 72.

6. Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. Гл.9, 12// Вопросы экономики, 1999, № 9, 12.

7.Основные направления социальной политики на 1997 — 2000 г. — К., 1997.- С.1-31

8.Перехідна економіка: Підручник/ За ред.В.М.Гейця.- К.: Вища школа, 2003.- С.190-203, 246-256.

9.Перехідна економіка. Конспект лекцій/ За ред. проф. Тарасевича В.М. – Дніпропетровськ: Січ, 2001.

10. Реформування економіки України за роки незалежності: інвестиційний аспект// Моніторинг інвестиційної діяльності України.- 1998.- № 2.- С. 29- 35.

11.Сакс Дж. Риночная экономика и Россия. – М.: Экономика, 1994, гл.4.

12. Стратегия изменения структуры экономики Украины/ Под общ. ред. В.М.Гееца. - К.:Наукова думка, 1993.— С.45 — 98.

13.Тарасевич В.М. До проблем економічного зростання в Україні // Економіка України. — 2000. — № 8. — С.11- 18.

14. Тимофеев В.В., Тодоров П. Кризис производства: основные причины. //Экономика Украины. – №2. 1998. – С. 20 — 27.

15. Теория переходной экономики. Т.1. Микроэкономика: Учебное пособие /Под ред. д-ра эконом.наук В.В.Герасименко. — М.: ТЕИС, 1997.

16.Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого – економічної моделі ринкових реформ в Україні // Економіка України. – 1997. — №4. – С.12-19.

17. Финансы капитализма // Под ред. Б.Г. Болдырева, М.: —Финансы и статистика, 1990, С. 22 — 122.

18.Экономика переходного периода: Учебн.пос./ Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгалина. — М.:Изд-во МГУ, 1995. — С. 66 — 73, 270 — 317.

19.Економіка України: стратегія і політика/ За ред. акад НАН України

В.М.Гейця.- К.: Ін-т екон.прогнозув.: Фенікс, 2003.- С.314-334.

20.Экономическая теория. Конспект лекций /Под ред. Тарасевича В.Н. – Днепропетровск: ГМетАУ, 1996-1999.


Програму склав к.е.н., доц. / О.Л. Черченко/

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії

протокол №___ від ___ ____________ р.


завідуючий кафедрою політекономії

д.е.н., проф. / В.М. Тарасевич /


Узгоджено


Начальник навчального відділу / А.І. Демченко/


Голова навчально-методичної комісії

за напрямком д.т.н., проф., акад. НАН України / М.І. Гасік /


^

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних робіт з дисципліни

«Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
Загальні вимоги до виконання індивідуальної роботи з дисципліни

«Проблеми теорії та практики перехідної економіки»
 1. ^

  Мета і завдання індивідуальної роботи


Індивідуальна робота є невід’ємною складовою частиною усього учбового процесу і являє собою важливу форму самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни.

Виконання індивідуальної роботи направлене, з одного боку, на більш глибоке вивчення економічних проблем, з іншого боку, на вироблення у студентів елементарних навичок наукового дослідження, економічного мислення.

Індивідуальна робота відображає рівень теоретичних знань студента, отриманих в ході вивчення даної дисципліни, і здатність застосовувати їх в реальному житті.
^
Порядок виконання індивідуальної роботи наступний:

1. Вибір теми, складання і затвердження плану.

2. Вивчення наукової літератури, статистичного матеріалу.

3. Написання індивідуальної роботи.

4. Оформлення індивідуальної роботи.

5. Захист.

^

2. Вибір теми, складання і затвердження плану


Написання індивідуальної роботи починається з вибору теми. Тематика індивідуальних робіт розробляється викладачем, який читає лекційний курс, і надається студентам. Відповідно до двох останніх цифр номеру залікової книжки студента групи відбувається закріплення за ним варіанту індивідуальної роботи. Для студентів, що складають дисципліну «Міжнародна економіка» як академічну різницю призначені теоретичні питання 20-50.

Визначившись з варіантом індивідуальної роботи, студент приступає до підбору і вивчення літератури. Значну допомогу в цьому йому може надати перелік літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей і т.п.), наданий викладачем у ході читання лекцій, а також тематичний каталог учбово-методичного кабінету кафедри політичної економії НМетАУ (ауд. 201, з 13.00 до 16.30), яким можуть скористатися і студенти Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і фахівців металургійного комплексу України.

У процесі вивчення основної і додаткової літератури студент складає план індивідуальної роботи, який складається з вступу, трьох-чотирьох вузлових питань, висновку, списку літератури, що використовується.

План узгоджується з керівником, після чого студент приступає до написання тексту індивідуальної роботи.


^

3. Написання тексту індивідуальної роботи


Обсяг індивідуальної роботи в рукописному варіанті повинен складати в середньому 15-20 сторінок.

Робота починається з вступу, обсяг якого не повинен перевищувати 1-2 сторінки. У вступі розкривається актуальність вибраної теми, міра її теоретичної розробки, вказуються основні дискусійні питання, формулюється мета написання роботи і дається пояснення загальної логіки викладу матеріалу.

Далі викладається основна частина, в якій розкривається зміст теми.

Виклад кожного розділу доцільно починати з постановки питання, із з’ясування змісту економічних явищ, що аналізуються і реальних процесів. Потім треба перейти до характеристики властивих даним процесам меж і особливостей, показати різноманіття форм вияву і відобразити їх розвиток. Кожне положення роботи не повинно бути просто декларовано. Його потрібно підкріпити аргументованими роз’ясненнями і науково обгрунтованими доказами.

При написанні індивідуальної роботи обов’язково потрібно враховувати специфіку даної дисципліни. У економічний аналіз залучаються не тільки зовнішні форми економічних закономірностей - конкретні інституціональні форми і інструменти, керуючі процесом виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг. Тому при виборі теми індивідуальної роботи потрібно чітко визначити практичну спрямованість дослідження і при підборі літератури особливу увагу приділити конкретному економіко-статистичному матеріалу. Це можуть бути фінансові і бухгалтерські звіти підприємств, статистичне зведення, бюлетені, матеріали маркетингових і соціологічних досліджень.

У тексті індивідуальної роботи обов’язково повинні використовуватися основні елементи економічного аналізу: графічне або математичне моделювання, зведені таблиці і діаграми.

На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму об’єму висновок не повинен перевищувати 2 сторінки.

^ Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.

Готову індивідуальну роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту. Викладач перевіряє роботу в 14 денний строк з дня здачі роботи до кабінету.

^

4. Оформлення індивідуальної роботи


Індивідуальна робота може бути виконана як російською, так і українською мовою.

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (див. додаток 1). На другій сторінці наводиться план роботи з вказівкою номерів сторінок, які відповідають питанням і підпитанням роботи (див. додаток 2). Текст роботи пишеться на одній стороні стандартного аркуша (формат А4) розбірливо і акуратно.

Допускається представлення індивідуальної роботи у вигляді комп’ютерного роздруку (Times New Roman, 14; міжсточний інтервал – 1,5; всі поля – 2 см; абзацний відступ 1,25-1,27 см: нумерація сторінок у правому верхньому куті; форматування тексту по ширині). Обов’язковою умовою є наявність полів для зауважень рецензента і нумерація сторінок. Номери сторінок необхідно розміщувати в правому верхньому куту. На перших трьох сторінках номери не проставляються.

У список літературних джерел, що розташований в кінці індивідуальної роботи, включається література, яка безпосередньо використна при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Список літератури формується в наступному порядку:

1) законодавчі акти України в хронологічному порядку їх прийняття;

2) монографії, збірники, статті - в алфавітному порядку прізвищ авторів; що не мають на титульному аркуші автора - в алфавітному розташуванню заголовків.

^ Зразок бібліографічного оформлення літературних джерел наведений в додатку 3.

Всі цитати, що наводяться в роботі, беруться в лапки. При пропуску слів ставлять крапки. При цьому необхідно стежити, щоб таке скорочення не відбилося на значенні цитат. Необхідні пояснення можуть вміщуватися в самому тексті в дужках або у виносках і обов’язково обумовлені, щоб читач бачив, що обмовка належить автору, а не джерелу, що цитується. Звичайно це робиться вказівкою ініціалів автора контрольної роботи в лапки.

^ Всі цитати і статистичні дані повинні мати посилання на джерела. Допускається два варіанти оформлення посилань:

 • посилання наводиться внизу сторінки і відділяється від тексту горизонтальною лінією. У посиланнях на книги вказується прізвище і ініціали автора, повна назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок (див. додаток 4а). При декількох посиланнях на одне і те ж джерело на одній сторінці (якщо вони йдуть підряд) досить, не повторюючи його назви, писати “Там же, - З.”. У випадку, коли неодноразово цитується одна і та ж робота, можна не повторювати її кожний раз, а обмежитися прізвищем і ініціалами автора і вказівкою “Указ. соч., - З.”;

 • посилання у вигляді [№, З], де № - номер літературного джерела в списку літератури, що використовується, З - номер сторінки, з якої взята цитата (див. додаток 4 б).

^ У разі посереднього цитування, перед назвою джерела ставиться “див. там-то”.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою (див. додаток 5 а).

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі. Найменування малюнка вміщують над ілюстрацією, номер малюнка - під нею (див. додаток 5 б).

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

Порушення вимог до оформлення індивідуальної роботи призводить до необхідності її переробки.
^

5. Захист індивідуальної роботи


Керівник роботи перевіряє індивідуальну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

^ При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист індивідуальної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена індивідуальна робота.

Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Захищена індивідуальна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Міжнародна економіка».


Додаток 1

Зразок оформення титульної сторінки


Міністерство освіти та науки України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії


^ ІНДИВІУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки»

на тему: «Тіньова економіка»


Виконав:

студент гр. МС-08-2з

Петров А.С. / підпис /


Перевірив:


к.е.н, доц.

Сидорчук Е.Н. / підпис /


Дніпропетровськ 2013


Додаток 2
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «методи структурного аналізу матеріалів» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» / укладачі В. М. Раб,...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Соціальна економіка»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй». Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМіського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів та систем“ / для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Бюджетна система”
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи