Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Скачати 316.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Дата19.02.2014
Розмір316.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до

вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для

студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до

вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для

студентів напряму 6.030601 – менеджмент


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК:

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму 6.030601 – менеджмент / Ю.В.Сивопляс. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - 23 с.Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання.

Призначена для студентів, які навчаються за напрямом 6.030601 – менеджмент заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.


Укладач: Ю.В.Сивопляс, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.Г.Шатохін, канд. екон. наук, доц.


Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку . Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік. – вид. арк. 1,52. Умов. друк. арк. 1,50. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49000, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4

___________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НметАУ

ЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………………………...... 4

1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ”…...………….................................….. 5

^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

МАТЕРІАЛУ …………………………………………………………...….7

Тема 1: Міжнародний маркетинг. Зміст, поняття й сутність……………....7

Тема 2: Міжнародна фірма ……………………………………………….… 8

Тема 3: Багатонаціональний маркетинг ………………………………….. 10

Тема 4: Планування виходу на міжнародний ринок.……………………..13

3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ ……………………………………….………….... 17

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………….....….. 23


ВСТУП


Міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.

Термін "міжнародний маркетинг" відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни. Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності, на потреби конкретних національних ринків.

Міжнародний маркетинг – це комплекс заходів фірми по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності за межами своєї країни.

Для багатьох підприємств вивчення і застосування міжнародного маркетингу необхідно внаслідок наростаючої відкритості стосовно зовнішніх ринків і з метою удосконалювання їхніх відносин з цими ринками.

Зовнішньоекономічні зв'язки стають усе більш помітною складовою частиною господарської діяльності українських підприємств і організацій. Зростає інтерес до участі в економічному, виробничому і науково-технічному співробітництві з партнерами з закордонних країн. У цих умовах усе більше число працівників виробничої сфери, малих підприємств і державних установ мають потребу в об'єктивній інформації про світовий ринок, його структурі, організації і техніку здійснення комерційних операцій.

Метою вивчення дисципліни є формування та засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо міжнародного маркетингу, зокрема, щодо формування міжнародної маркетингової стратегії, здійснення планування виходу на міжнародний ринок в сучасних організаціях.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні усвідомлювати, що являє собою міжнародний маркетинг як органічна підсистема загальної сфери маркетингових відносин, визначати його особливу специфіку застосування в різних країнах, знати принципи міжнародного маркетингу,вміти планувати продукцію й збут на міжнародному ринку й практично використовувати інструменти маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств.

^ 1РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»


Розподіл навчальних годин

Всього

Семестр

XII

Всього годин за навчальним планом

108

108

у тому числі:

аудиторні заняття

з них:

 • лекції

 • лабораторні роботи

 • практичні заняття

 • семінарські заняття

самостійна робота12

8

-

-

4

-

96


12

8

-

-

4

-

96


Кількість контрольних робіт

1

1

Підсумковий контроль

Іспит

Іспит^ Зміст дисципліни


Лекційний курс
теми

Назва теми та її зміст

Кількість годин

1

^ Міжнародний маркетинг. Зміст, поняття й сутність

Міжнародний маркетинг як система діяльності суб’єктів виробничої сфери. Принципи міжнародного маркетингу. Комплексність міжнародного маркетингу.

2теми

Назва теми та її зміст

Кількість годин

2

^ Міжнародна фірма

Відмінні риси міжнародної фірми. Материнська компанія. Маркетинг міжнародної фірми. Ризики міжнародної діяльності.


2

3

^ Багатонаціональний маркетинг

Управлінська діяльність транснаціональної компанії. Види структурної побудови для фірм, що діють на світових ринках. Сукупність елементів і факторів макроекономічної системи. Інтернаціоналізація. Глобалізація.

2

4

^ Планування виходу на міжнародний ринок.

Пріоритети міжнародного маркетингу. Послідовність основних рішень при проведенні міжнародного маркетингу. Організації міжнародної діяльності фірми: експорт, спільне підприємство пряме володіння. Міжнародне планування продукції та її збуту. Стратегії виходу на міжнародний ринок.

2^ Практичні заняття


№ теми

Зміст заняття

Кількість годин

1

Виявлення проблем міжнародного маркетингу, що виникають у практичній роботі фірм здійснюючих діяльність на зовнішньому ринку.


2

2

Розгляд прикладів планування виходу із товаром чи послугою на міжнародний ринок в сучасних організаціях.


2^ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ


Тема 1: Міжнародний маркетинг. Зміст, поняття й сутність


Міжнародний маркетинг – система планування, реалізації, контролю та аналізу заходів по впливу на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до її умов на фірмі, яка здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні.

Міжнародний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться підприємство. Принципових відмінностей між маркетингом «внутрішнім» ( на національному ринку ) і міжнародним , у тому числі експортним, не існує. У тому і в іншому випадку використовуються одні й ті ж принципи маркетингової діяльності . Однак через специфіку зовнішнього міжнародного середовища певні відмінності існують. Не можна не враховувати специфіку зовнішніх ринків інших країн, особливості економічного , політико-правового, соціального та культурного середовища тієї чи іншої країни. Необхідно мати на увазі також особливості міжнародної торгівлі (митне регулювання, нетарифні перешкоди, валютний контроль, специфіку проведення та оформлення комерційних операцій та ін.) Крім того, потрібно брати до уваги міжнародні договори, що регулюють економічне спілкування між країнами, міжнародну торгову практику і звичаї. Тому фірмі , перш ніж зважитися на організацію збуту за кордоном, необхідно багато чого дізнатися і добре розібратися в особливостях міжнародного маркетингового середовища.

Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих рішень з позиції найбільш повного задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів.

Міжнародний маркетинг як специфічний феномен, що є, разом з тим, органічною підсистемою загальної сфери маркетингових відносин – це така система організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, що сприяє оптимізації функціонального з'єднання виробничих цілей і поточних потреб інонаціональних споживачів, стикуванні приватних інтересів у всіх сферах інтернаціоналізованого економічного життя – виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності – прибутку, рентабельності, технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати та інше.

Тобто, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв'язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.

Міжнародний маркетинг відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни.

Міжнародний маркетинг являє собою самостійну галузь діяльності фірми при виході її на зовнішні ринки.


^ Тема2: Міжнародна фірма


Міжнародні фірми – це особлива форма організації господарської діяльності, заснована на кооперації праці працівників багатьох підприємств, розташованих в різних країнах і об'єднаних єдиним титулом власності на засоби виробництва, причому така діяльність спрямована на посилення конкурентних позицій на світових товарних ринках.

Відмінними рисами міжнародної фірми є:

• наявність мережі підконтрольних виробничих філій і дочірніх компаній в інших країнах з орієнтацією або на випуск визначених видів продукції на заздалегідь відомих закордонних ринках, або на постачання материнської компанії чи компонентами сировинними і матеріальними ресурсами;

• використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств;

• контроль і координація діяльності філій і дочірніх компаній з одного центра з урахуванням різниці в їхньому правовому положенні.

Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності на потреби конкретних національних ринків. Мова йде про діяльність у міжнародному масштабі, тобто про виробництво, що зосереджено на підприємствах, розташованих у різних країнах але об'єднаних єдиним титулом власності, що належить материнській компанії, що виступає як організаційно-економічний центр керування.

Материнська компанія визначає види й обсяги продукції, що випускається виробничими закордонними філіями дочірніми компаніями, а також закріплює за ними найважливіші ринки збуту. Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм виробничим підрозділам – місцевим і закордонним – у відношенні науково-технічних розробок і продукції, що випускається, визначає найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи міжфірмове і внутрішньофірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові програми, що розроблені у структурних підрозділах материнської компанії – виробничих відділеннях, що виступають як основні виробничо-господарські ланки, які відповідають за кінцевий результат діяльності – отримання прибутку. Діяльність фірм є передумовою планування виробництва фірми в цілому оскільки дають можливість встановити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва. За результатами маркетингової діяльності і на її основі полягають міжнародні комерційні справи, проводяться комерційні операції.

Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, тому що має справи із зовнішньоторговельними і валютними операціями, іноземним і міжнародним законодавством. Стимулами міжнародного бізнесу служать порівняльні переваги, обумовлені поділом і спеціалізацією економік держав, розходженням їхніх економічних і географічних умов.

Щодо проблем міжнародного маркетингу, котрі виникають у практичній роботі фірм здійснюючих діяльність на зовнішньому ринку, центральне місце займають валютні проблеми, що приходиться вирішувати, займаючись міжнародною торгівлею.

Для фірми, що орієнтується на експорт , валюта в остаточному підсумку визначає весь результат їхньої діяльності.

Проблемою є і хронічний торговий дефіцит багатьох країн, зокрема, що розвиваються. З цим зв'язаний фінансовий ризик тому що в тій чи іншій мірі неплатоспроможною може виявитися вся країна і можуть виникати проблеми перекладу валютного виторгу. Для таких країн рекомендується працювати на ринку, цілком усвідомлюючи існуючий ризик.

Міжнародні фірми зіштовхуються також з економічними і соціальними розходженнями, що існують у світі, особливо в країнах, що розвиваються.

Значні труднощі в експортній діяльності виникають унаслідок розходжень економічних систем і ступеня їх відкритості або закритості ринків.

Крім названих вище особливостей, міжнародний маркетинг відрізняється високим ступенем комплексності. Це вимагає глобального планування з урахуванням чужої культури, складу розуму, мови, стандартів і торговельних порядків. Співробітники, що працюють у правлінні фірми і за кордоном, повинні проходити постійне навчання, знайомлячи з цілями і вимогами закордонних партнерів на ринку.

Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він чи частково цілком розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми.


^ Тема 3: Багатонаціональний маркетинг


Глобальний (багатонаціональний) маркетинг – це складна форма міжнародного маркетингу, коли маркетингові операції здійснюються в багатьох іноземних державах.

Діяльність міжнародних компаній охоплює часом кілька десятків країн. Кожна міжнародна компанія по-своєму підходить до освоєння іноземного ринку. Однак дослідники причин виходу фірм на зарубіжні ринки вважають, що ключовими факторами є тип і якість керівництва фірмою і більш високий рівень освіти керівників. Насправді мотивація виходу на іноземні ринки обумовлена безліччю факторів.

Особливим різновидом міжнародного маркетингу є багатонаціональний маркетинг. Він пов'язаний з транснаціональними корпораціями, значний обсяг діяльності яких здійснюється поза національними кордонами країни.

Управлінська діяльність транснаціональної компанії має три рівні: стратегічний, управлінський і оперативний. Стратегічний повинен сформулювати цілі фірми, визначити ресурси і вибрати найбільш придатну корпоративну стратегію. Управлінський рівень повинен трансформувати загальні цілі корпорації і більш конкретні – функціональні чи предметні і забезпечити ефективне використання ресурсів. Оперативний рівень відповідає за здійснення задач, необхідних для досягнення цілей.

Для фірм, що діють на світових ринках, характерні три види структурної побудови: мікропірамідальна структура. зонтична структура, міжнародний конгломерат (інтергломерат).

Мікропірамідальна структура характеризується високим ступенем централізації. Усе стратегічне планування здійснюється з єдиного центра, а закордонна діяльність фірми носить підлеглий характер і розташовується за рівнем нижче стратегічного. Закордонна діяльність фірми забезпечується оперативним рівнем на основі управлінського контролю. Характерними рисами можна назвати також орієнтацію в цілому на прибуток, напрямок зусиль маркетингу на максимальну стандартизацію його елементів, тверда позиція стосовно рішення соціальних і суспільних питань.

Зонтична структура заснована на визнанні того, що національні ринки відмінні один від одного, і робота на них повинна проводитися з урахуванням їх специфіки і, певною мірою незалежно. Існує стратегічний центр, але він передоручає частину стратегічних рішень іноземним філіям. Перевагою такого типу організації фірми є те, що витрати на зміст допоміжних служб значно скорочуються, але підвищується ефективність рішення маркетингових задач на різних національних ринках. Основні характеристики зонтичної структури це тенденція до диференціації задач виробництва, товарної стратегії, політики цін, стратегії просування товарів і т д, здатність більш чуйно реагувати на зміну ринкових умов.

Інтергломерат – це комплекс міжнародних операцій. заснований на багатонаціональній, багатовиробничій діяльності. Єдиний планований показник для всіх ланок – прибуток і оборотність засобів. Характерними рисами цієї форми організації є строгий фінансовий контроль, нечисленний центральний орган, що найчастіше складається з експертів і консультантів, постійно добре налагоджений зв'язок між центром і окремими філіями, центральні функціональні служби створюються досить рідко, функції маркетингу віддані під повну відповідальність складових інгломерат компаній.

Що стосується управління маркетингом, то найбільш важливим наслідком глобалізації є необхідність визначати географічний цільовий ринок у рамках країн і розробляти активні й оборонні стратегічні варіанти, приймаючи в розрахунок нову взаємозалежність ринків. Мислити глобально, але виходячи з локальної реальності.

Компанії переглядають свої стратегічні позиції для того, щоб реагувати на зміни економічного, конкурентного і соціально-культурного середовища, а також інтернаціоналізацію світового господарства.

Можна виділити наступні пріоритети міжнародного маркетингу:

• Реструктурування портфеля товарів. Щоб відповісти на виклик нових конкурентів, західноєвропейським компаніям треба диверсифікувати свій товарний портфель сторону забезпечення більшої доданої вартості, ґрунтуючись або на технологічному розвитку, або на організаційних ноу-хау ,

• Адаптований маркетинг. У суспільстві достатку розбірливі споживачі розраховують знайти персоніфіковані рішення своїх проблем, і фірма повинна задовольнити цим чеканням за допомогою сегментації, заснованої на безпосередній реакції й інтерактивній комунікації.

• Орієнтація на конкуренцію. Ключовим фактором успіху для зрілих і стагнуючих ринків є здатність спрогнозувати дії конкурентів і перехитрити суперників. Така здатність припускає наявність системи спостереження за конкурентами.

• Розробка прогностичних систем. Традиційні методи прогнозу продажів у турбулентному середовищі малоефективні, і фірмі варто розробити системи, засновані на організаційній гнучкості і плануванні з урахуванням непередбачених обставин.

• Глобальний маркетинг. Існує зростаюча взаємозалежність серед країн, індустріальна і культурна яка стає більш однорідною. З'являються наднаціональні сегменти, що представляють собою нові ринкові можливості для фірми.

• Відповідальний маркетинг. У суспільстві з'являються нові потреби, що обумовлюють необхідність в екологічно чистих продуктах. Фірми починають демонструвати стурбованість як індивідуальним, так і колективним добробутом суспільства, а не просто задоволенням короткострокових потреб.

• Генеральний менеджмент керований ринком. Успішна реалізація концепції маркетингу усередині фірми вимагає міжфункціональної координації і корпоративної культури, що стимулює сприйняття концепції маркетингу.


^ Тема 4: Планування виходу на міжнародний ринок.


При виході на міжнародний ринок фірма стикається з незнайомими, що змінюються залежно від особливостей даної країни, різними умовами діяльності.

При виході на зовнішній ринок фірма використовує різні види міжнародного маркетингу залежно від ступеня залучення в систему міжнародних економічних відносин:

Традиційний маркетинг – це звичайний продаж товарів за кордон, коли експортер несе відповідальність перед покупцем лише до моменту поставки і, як правило, не цікавиться подальшою долею проданого товару.

Експортний маркетинг – експортер займається систематичним вивченням цільового зарубіжного ринку і пристосовує своє виробництво до вимог, що змінюються на цьому ринку.

Міжнародний маркетинг – експортер глибоко досліджує ринок і проникає на нього, використовуючи для цього широкий набір маркетингових засобів.

Глобальний маркетинг – фірма, в основному, працює на міжнародному ринку, використовуючи весь комплекс маркетингу.

Існує наступна послідовність основних рішень при проведенні міжнародного маркетингу:

- вивчення маркетингового середовища;

- рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок;

- рішення про те, на які конкретно ринки вийти;

- рішення про методи виходу на ринок;

- рішення про структуру комплексу маркетингу;

- рішення про структуру служби маркетингу.

Якщо рішення займатися збутом в тій чи іншій країні прийнято, фірма повинна вибрати найкращий спосіб організації своєї міжнародної діяльності. Це може бути експорт, спільне підприємництво та пряме володіння (пряме інвестування) або поєднання цих методів. Кожен з них має свої переваги і недоліки.

Експорт – найбільш простий спосіб діяльності на зовнішньому ринку, що вимагає мінімальних інвестицій за кордоном. Експорт в найменшій мірі причетний до міжнародного маркетингу.

У спільному підприємстві (СП) вітчизняна фірма погоджується об'єднати деякі елементи своєї діяльності з виробництва та маркетингу з іноземними партнерами, для того щоб з'єднати досвід і зв'язки і розділити витрати. СП можуть сприяти зниженню витрат і отриманню різних пільг з боку іноземної держави, якщо продукція виробляється на його території. СП здійснюються у формі ліцензування, виробництва чи управління за контрактами або спільного володіння.

Пряме володіння передбачає повний контроль фірми над міжнародною діяльністю. Вона займається виробництвом, маркетингом, іншою діяльністю в зарубіжних країнах без участі іноземних партнерів.

Крім того міжнародна діяльність фірми може бути зв'язана зі спільним використанням ліцензії за кордоном, продажем франшизи на термін, відкриттям філії за кордоном чи створенням дочірнього підприємства за кордоном.

Фірма при виході на зовнішній ринок може використовувати такі види стратегії:

 • експорт – прямий або непрямий;

 • збутова мережа за кордоном;

 • продаж ліцензій;

 • виробництво за кордоном;

 • спільне підприємство;

 • дочірнє підприємство.

Фірма, що здійснює міжнародну маркетингову діяльність, повинна визначити ступінь стандартизації своїх планів і стратегій. Як стандартні, так і нестандартні плани мають свої переваги і недоліки.

Стандартизований, або глобальний, підхід полягає у використанні єдиної маркетингової стратегії для всіх країн, в яких фірма має свої інтереси.

Нестандартизований підхід вимагає окремого маркетингового плану для кожного ринку, що розробляється з урахуванням місцевих вимог.

Комбінований підхід – це підхід який поєднує елементи двох вищеназваних підходів.

Система для різнорідних ринків різних країн краще працює при наявності у фірми багатьох асортиментних груп товарів. Такий підхід, з одного боку, може привести до збільшення витрат на дизайн, просування, рекламу, а також до децентралізації управління. Але, з іншого боку, за його допомогою можливі більш високі комерційні результати.

Залежно від поставлених цілей і засобів їх досягнення можна виділити кілька видів ринковий стратегій, застосовуваних у діяльності виробничих відділень:

 • стратегія завоювання або розширення частки ринку;

 • стратегія інновації;

 • стратегія диференціації продукції;

 • стратегія зниження витрат виробництва;

 • стратегія вичікування;

 • стратегія індивідуалізації покупця.

Міжнародне планування продукції та її збуту, як правило, базується на наступних стратегіях:

- простого розширення;

- адаптації продукції;

- «зворотного винаходу» та / або нових винаходів.

При стратегії простого розширення фірма виробляє один і той самий товар для внутрішнього і зовнішніх ринків: товар продається за кордоном без внесення будь-яких змін в його дизайн, упаковку, торгову марку.

У рамках стратегії адаптації продукція модифікується з урахуванням особливостей зовнішніх ринків і середовища в цілому. Ця стратегія найчастіше використовується в міжнародному маркетингу.

У випадках «зворотного винаходу» фірми орієнтуються на країни, що розвиваються, виробляючи більш просту продукцію, ніж реалізується на національному ринку. За допомогою нових винаходів фірма розробляє нові товари для зовнішніх ринків. Такий підхід більш ризикований, вимагає великих витрат коштів і часу, але його використання може створити найбільш значні потенційні зовнішньоринкові можливості.

Міжнародний маркетинг відрізняє від внутрішнього і те, що для кожної країни необхідно виділяти зовнішнє і внутрішнє навколишнє оточення. Звичайно фірма, приймаючи рішення внутрішнього маркетингу, орієнтується і на зовнішнє і на внутрішнє навколишнє середовище. Фактори внутрішньої обстановки представляють в основному, мету компаній, її організацію і структуру, наявність для неї ресурсів. Фактори зовнішньої обстановки включають конкуренцію, зміни в психології споживача, політичні умови, соціальні і культурні зміни, вимоги національного законодавства і т.д. Для задоволення вимоги оптимізації діяльності фірми на міжнародному ринку і вивчення факторів зовнішньої і внутрішньої обстановки використовується сегментація ринку.

Плануючи вихід на зовнішні ринки, діяч міжнародного маркетингу повинен вивчити економіку кожної країни що цікавить. Привабливість країни як експортного ринку визначається двома характеристиками. Перша з них – це структура господарства. Господарська структура країни визначає її потреби в товарах і послугах, рівні доходів і зайнятості і т.п. Другий економічний показник – характер розподілу доходів у країні. На розподілі доходів позначаються не тільки особливості господарської структури країни, але й особливості її політичної системи.

За характером розподілу доходів діяч міжнародного маркетингу поділяє країни на п'ять видів:

- країни з дуже низьким рівнем сімейних доходів;

- країни з переважно низьким рівнем сімейних доходів;

- країни з дуже низьким і дуже високим рівнями сімейних доходів;

- країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів;

- країни з переважно середнім рівнем сімейних доходів.

Міжнародний маркетинг спрямовує розвиток підприємства за наступною схемою:

- попереднє вивчення ринків країн, що можуть становити інтерес до продукту чи послуги;

- вибір найбільш сприятливого регіону обраної країни;

- визначення способу присутності підприємства на цьому ринку;

- визначення комерційної пропозиції в розрізі товарів, послуг і цін, пристосованих як до сприятливих, так і до несприятливих варіантів ринку;

- визначення комерційної політики, політики збуту комунікацій і підбор торгового персоналу;

- реалізація обраної стратегії за допомогою адаптованого операційного маркетингу.


^ 3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ


Для закріплення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни студентам пропонується виконати індивідуальне завдання.

Завдання студенту видає викладач, він же приймає оформлену роботу, перевіряє її та дає дозвіл на захист.

Для забезпечення своєчасної перевірки і захисту індивідуальне завдання повинно бути подано на кафедру і зареєстровано не пізніше, ніж за три тижні до початку сесії.

Завдання виконується на папері формату А4 на комп’ютері або рукописно з дотриманням вимог до оформлення матеріалу.

Вимоги до оформлення матеріалу:

 • робота повинна бути виконана українською мовою літературно грамотно;

 • розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; при рукописному виконанні використовується «зебра» № 2;

- розмір полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм;

- сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють їх у верхньому правому кутку (титульна сторінка включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ній не ставиться);

 • в кінці завдання наводиться перелік використаної літератури, ставиться підпис студента і дата;

- сторінки завдання повинні бути зшитими.

Індивідуальне завдання полягає в розробці плану виходу на міжнародний ринок українського підприємства:

1. Прописати стереотипи, пов'язані з Україною (культура, політика, наука і т.д.).

2. Прописати українські товари, бажано стереотипні (студенти обирають самостійно).

3. Обрати товар для експорту.

4. Вибір країни експорту (2-3 країни).

5. Аналіз маркетингової ситуації на міжнародному ринку (табл.1, рис.1): вибір значущих чинників.

6. Збір та обробка інформації.

7. Розрахунок показників (табл.2).

8. Оцінка привабливості ринків.

9. Загальний висновок до роботи за результатами проведених аналізів.

В індивідуальному завданні треба виконати наданий план за етапами.

1 етап. За елементами комплексу міжнародного маркетингу, таблиця 1, необхідно скласти індивідуальний комплекс для 2-3 країн на ринок яких планується вихід із товаром чи послугою.

Комплекс маркетинг для міжнародної компанії складається з 4Р:

- продукту (product);

- ціни (price);

- каналу розподілу (place);

- просуванню (promotion).


Таблиця 1 – Етапи виконання комплексу міжнародного маркетингу


Етап міжнародного маркетингу

Елементи виконання етапу

Маркетингові дослідження

 • - вивчення ринку (споживчої поведінки, попиту, конкурентів, конкурентоспроможності товарів чи послуг, посередників);

 • - аналіз зовнішнього середовища (законодавче, політичне, соціокультурне, технологічне та ін.).Товарна і цінова політика

 • формування товарної політики підприємства;

 • формування цінової політики підприємства.
Комунікаційна політика

 • розробка стратегії просування товарів чи послуг;

- здійснення стратегії просування товарів чи послуг на обраних ринках (рекламні заходи, стимулювання збуту і т.ін.).


Збутова політика

 • вибір оптимальних каналів розподілу товарів чи послуг;

 • організація розподілу товарів чи послуг.
2 етап. Дослідити зарубіжний ринок за структурою, рисунок 1.

Рис.1 – Дослідження зарубіжного ринку


3 етап. Зробити оцінку нових ринків за характеристиками таблиці 2.


Таблиця 2 – Аналіз маркетингової ситуації на міжнародному ринку


Найменування чинника, одиниці виміру


Характеристика чинника

Ваговий коефіцієнт чинника

 1. Розміри потенційного ринку, млн.$

 • 50 (млн.$)

від 30 до 50 (млн.$)

від 15 до 30 (млн.$)

від 8 до 15 (млн.$)

від 2 до 8 (млн.$)

8

16

24

32

40

 1. Динаміка зростання торгівлі визначена в результаті тесту (поведінка товарів), % у рік

- 5 і більше

+5

< - 5

~ 0

< + 5


6

12

18

20

30

 1. Перспектива на найближчі 10 років, % в рік

 • дуже погана перспектива (–40% і більше);

 • погана перспектива (від – 10% до – 40%);

 • середня перспектива (немає знижень);

 • хороша перспектива (10 – 40% зростання);

 • дуже хороша (40% і більше)

4


8


12


16


20

 1. Сезонність експортного товару, коли місцевий товар …

 • найдешевший;

 • продається за звичайною ціною;

 • ще не проданий;

 • відсутній як і будь-який інший імпортний товар;

 • товар всесезонен і продається постійно
10


20

-


50


30

 1. Товар коштує на даному ринку …

 • дуже дорого;

 • дорого;

 • стільки, скільки місцевий марочний;

 • дешевше за всіх
8

16


32

40

 1. До товару відносяться…

 • дуже негативно;

 • з деякою упередженістю;

 • негативно тільки підлітки:

 • нейтрально;

 • позитивно
2


4


6

8

10

 1. Потреба в товарі

 • відсутній в 75% регіону;

 • відсутній в 50% регіону;

 • відсутній в 25% регіону;

 • усюди позитивне відношення до товару;

 • усюди товар необхідний4

8

12


16

20

Продовження таблиці 2

 1. Частота покупок товару

 • 2-3 рази на тиждень;

 • 1 раз в 3 й більше місяців;

 • 1 раз на 3 місяці;

 • 1 раз в 4 тижні;

 • 1 раз в 1-3 тижні

6

12


18

24

30

 1. Відношення до товару торгових посередників

 • не схвальне;

 • байдуже;

 • позитивне;

 • дуже хороше

16

24

32

40

 1. Відношення до товару торгових посередників

 • негативне;

 • дещо негативне;

 • байдуже;

 • обережне оптимістичне;

 • сприятливе

12

24

36

48

60

 1. Упаковка

 • потрібна нова;

 • необхідні зміни;

 • необхідна доробка;

 • потрібно змінити напис;

 • цілком прийнятна

10

20

30

40

50

 1. Вид активності конкурентів

 • цінова війна;

 • рекламна атака (від 3-х й більш союзників);

 • рекламна атака 1-2 конкурентів;

 • низька рекламна активність;

 • немає конкурентів

10

20


30


40


50

 1. Необхідний об’єм ринкових досліджень для пристосування товару до ринку

 • дуже великий (до 1 року);

 • середній (до 0,5 року);

 • малий (до 3 місяців);

 • незначний (1 місяць);

 • нульовий

12


24

36

48

60


Для порівняння ринків між собою, отримані величини за табл. 2 підсумовуються і вибирається той ринок, який має найбільшу суму балів.

4 етап. Провести оцінку привабливості ринків, виходячи з наступних п’яти ознак.

Перша ознака. Торгово-політична обстановка:

 • торговий договір відсутній (-2);

 • є торгова угода, що обмежує зв’язки (-1);

 • є торгова угода і хороші торгові контакти (+1);

 • є протокол про торгівлю і стійкі зв’язки (+2).

Друга ознака. Наявність обмежень по торгівлі:

 • ембарго на ряд товарів (-1);

 • відсутність обмежень (0);

 • режим сприяння (+1).

Третя ознака. Відношення з потенційними покупцями:

 • у минулому торгівлі не було (-2);

 • у минулому була незначна торгівля (-1);

 • епізодичні ділові зв’язки (+1);

 • стійкі комерційні зв’язки (+2).

Четверта ознака. Ефективність реклами:

 • дуже низька (-2);

 • середня (-1);

 • висока (+2).

П’ята ознака. Інформація про ринок:

 • майже відсутня (-2);

 • фрагментарна і ненадійна (-1);

 • численна, надійна (+2).

Для отримання остаточного висновку набуті значення підсумовуються і ця величина є коригуючою.

Наприкінці роботи робиться висновок до роботи та обраної країни щодо виходу із українським продуктом чи послугою на міжнародний ринок.

Загальний обсяг роботи: 10-15 сторінок.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Егорова А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – Международный маркетинг рабочей силы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bibliotekar.ru/marketing-3/75.htm

 2. Матвейчук Л.И. Международный маркетинг: учебное пособие (редактор: Ильин А.А). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/Meshd_ma/page0002.asp

 3. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И. Международный маркетинг: учебник для вузов – Изд-во: Питер, 2009. – 688 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knigovodstvo.ru/book/1558/

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. 4-те вид.доп. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.

 5. Академия рынка: маркетинг: Пер.с фр. А.Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар и др. –М.: Экономика, 1993. – 572 с.

 6. Международный маркетинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xreferat.ru/53/2942-1-mezhdunarodnyiy-marketing.html

 7. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер.с фр. – СПб: Наука, 1996. – 589 с.

 8. Маркетинг: учебник /А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под. Ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

 9. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К., 1994. – 191 с.

 10. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. – 120 с.

 11. Котлер Ф. Основы маркетинга. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_others/kotler.htm

 12. Азарян Е.М. Международный маркетинг. – Киев: ИСМО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1998. – 200 с.Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
move to 0-902278
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
«Теорія організацій» для студентів напряму 030601 менеджмент / Укл.: Д.Є. Козенков, І. Ю. Тісагдіо. Дніпропетровськ: нметАУ, 2011....
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи