Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни icon

Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Скачати 208.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Дата19.02.2014
Розмір208.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання


до вивчення дисципліни „Документно-інформаційні комунікації”

для студентів заочної форми навчання

за напрямом 0201 „Культура” спеціальності 7. 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,
^

методичні вказівки та індивідуальні завдання


до вивчення дисципліни „Документно-інформаційні комунікації”

для студентів заочної форми навчання

за напрямом 0201 „Культура” спеціальності 6.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 10 від 18.12.09


Дніпропетровськ НМетАУ 2010

УДК

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Документно-інформаційні комунікації” для студентів заочної форми навчання , які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Л.М.Ткач. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2010. – 14 с.


Містить робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни.

Призначена для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність.


Укладач Л.М.Ткач, канд. філол. наук.

Відповідальний за випуск О.В.Михайлюк, канд.іст.наук, доц.

Рецензент Л.С.Підлісна, канд.іст.наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. Умов. друк. арк. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ”

^

Усього за навчальним планом – 108


З них: лекцій – 8

практичних занять – 4

лабораторних – 4

самостійна робота – 92


№ п/п
Назва теми

Кількість аудиторних годин

Лекційний курс, годин

Практичні заняття, годин

Самостійна робота, годин
^

Розділ І. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації

Тема 1.

Предмет і завдання курсу „Документно-інформаційні комунікації”
1Тема 2
^

Комунікація та інформація

2


Тема 3
^

Комунікаційні канали

2

2
Розділ ІІ. Сучасна система документно-інформаційних комунікацій

Тема 4


Тема 5

Документні комунікації первинної вторинної природи


Документні комунікації вторинної природи


2


22
Тема 6

Документно-комунікаційна діяльність: зміст і структура

2
2

^ Розділ ІІІ. Документно-інформаційні ресурси

Тема 7

Документний ресурс: аналіз терміносистеми
2
Тема 8


Тема 9
^

Система документних ресурсів в Україні

Документний потік

2


2^ Розділ IV. Документний фонд

Тема 10

Документний фонд як система

2Тема 11
^

Технологія формування документного фонду

2Тема 12
^

Документні фонди фірм, органів влади та ін


2
Разом

16

8

4

4^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ І. Документна комунікація як підсистема соціальної комунікації
ТЕМА 1. Предмет, завдання дисципліни „Документно-інформаційні комунікації”


Комунікація як соціально-історичне явище. Завдання, функції комунікації у суспільстві. Основні напрямки, форми і канали розповсюдження знань у суспільстві. Документ як засіб комунікації. Становлення системи документних комунікацій. Мета, завдання дисципліни, яка вивчається. Методика вивчення. Взаємозв’язок із дисциплінами документно-камунікаційного циклу.


^ ТЕМА 2. Комунікація та інформація


Поняття комунікації. Види комунікації. Соціальна комунікація як сукупність процесів циркуляції інформації у суспільстві, що забезпечують його існування та розвиток.

Інформація, її природа, сутність. Види інформації. Соціальна інформація. Її види.

Інформація як предмет діяльності в людській комунікації.

Інформаційний простір. Суб’єкти, об’єкти інформаційного простору як учасники комунікаційного процесу. Інформаційні продукти та послуги.

Документна комунікація (ДК) як підсистема соціальної комунікації. Основні складові ДК. Історія виникнення й розвиток ДК Форми ДК: рукописи, книговидавництво, пошта, преса. Знакові комунікації як різновид ДК. Мас-медіа, електронна комунікація.

Комунікаційний процес і його структура: відправник (адресат, комунікант); одержувач (адресат, споживач, реципієнт); повідомлення (контакт, зв’язок); код (шифр); повідомлення (інформація, звістка). Моделі комунікації (Г.Лассуелл, Ч.Морріс, Шеннон-Уївер та ін.).


^ ТЕМА 3. Комунікаційні канали


Визначення поняття „комунікаційний канал”. Типи комунікаційних каналів за походженням, функціональним призначенням, характером сприйняття. Види комунікаційних каналів. Зв’язок комунікаційних каналів з інформаційними системами. Формування інформаційних потоків, масивів та ресурсів. Використання технічних засобів зв’язку.

Комунікаційні бар’єри.
^

Розділ ІІ. Сучасна система документно-інформаційних комунікацій


ТЕМА 4. Документні комунікації первинної природи


Поняття „система документно-інформаційних комунікацій”, зміст, структура.

Процеси інституалізації сфер комунікаційної діяльності у суспільстві: формування соціальних інститутів: архівного, бібліотечного, музейного та ін.

Первинно-документний, вторинно-документний інформаційний рівні соціальної інформації. Основні документні підсистеми: архівна, музейна, масова комунікація, наукова комунікація, їх характеристика, функції в системі документно-інформаційних комунікацій.
ТЕМА 5. Документні комунікації вторинної природи


Вторинно-документна природа бібліографічної інформації. Форми бібліографічної інформації, функції. Бібліографічні пошукові системи. Рівні згортання інформації.

Бібліографічна комунікація як процес організації обміну фіксованою вторинно-документною інформацією. Поняття „наукова інформація”. Види наукової інформації. Канали обміну науковою інформацією (Міжнародні симпозіуми, конференції, семінари). Науковий документ у процесі обміну знаннями, науковою інформацією. Первинні і вторинні джерела, що забезпечують систему документних комунікацій: Розвиток наукових періодичних видань. Канали доступу. Інтернет-технології.


^ ТЕМА 6. Документно-комунікаційна діяльність: зміст і структура


Документно-комунікаційна система та її підсистема: атрибутивна, функціональна, управлінська. Документна комунікація і документообіг на прикладі установи. Поняття „документообіг”, основні вимоги щодо організації документообігу.в установі. Порядок проходження документа в установі.

Основні напрямки діяльності ДК: формування, зберігання і використання документів. Формування і зберігання справ. Організація і порядок формування справ. Експертиза цінності документів.

Тенденції росту документообігу в сучасних умовах. Вплив автоматизації оброблення інформації на кількісні і якісні характеристики документообігу.


^ Розділ ІІІ. Документно-інформаційні ресурси

ТЕМА 7. Документний ресурс: аналіз термосистеми


Поняття „документний ресурс”. Документ ний ресурс як єдність потоку і масиву документів. Співвідношення понять: „документний масив”, „документний потік”, „документний ресурс” і „документний фонд”.

Властивості, функції документних ресурсів.

^ ТЕМА 8. Система документних ресурсів в Україні


Класифікація документних ресурсів за масштабністю функціонування (персональний, локальний, регіональний, національний); за місцем у документному процесі (генеративні, транзитні, термінальні); авторством (ресурси юридичних і фізичних суб’єктів); приналежністю (Національний (державний), органу місцевого самоврядування; фізичних осіб).

Документний ресурс бібліотек: структура, склад, умови збереження і використання.

Архівний документний ресурс. Принципи формування архівного документного ресурсу. Поняття „експертиза цінності”. Вимоги до проведення експертизи цінності документів.

Документний ресурс інформаційних центрів. Виникнення і розвиток центрів науково-технічної інформації. Інформаційні документи (довідки, дайджести, реферативні добірки). Аналітико-оглядові документи (довідки, огляди, доповіді). Відмінності інформаційних центрів від бібліотек, архівів та ін. документних систем.

Законодавчий і документографічний захист документних ресурсів.


^ ТЕМА 9. Документний потік


Документний потік як продукт інтелектуальної діяльності суспільства. Поняття „документний потік”, його функції , властивості, структура. Закономірності розвитку документних потоків. Законодавче забезпечення функціонування документних потоків в Україні.


^ Розділ IV. Документний фонд


ТЕМА 10. Документний фонд як система


Технологічні функції документного фонду: кумулятивна, організаційна, використання. Соціальні функції документного фонду: інформаційна, освітня, педагогічна, наукова, технологічна.


^ ТЕМА 11. Технологія формування документного фонду


Технологія формування документаційного фонду як цикл взаємопов’язаних процесів і операцій, що ведуть до організації ДФ як цільного утворення.

Моделювання документного фонду. Комплектування документного фонду. Облік документного фонду як реєстрація документів. Описування документів: поняття, види, методи. Одиниці обліку. Фондова обробка документів.

Зберігання та забезпечення цілісності документног фонду.


^ ТЕМА 12. Документні фонди фірм, органів влади та ін.


Фонд патентних документів: поняття, склад. Фонд нормативно-технічних документів: поняття, склад.

Документний фонд фірми, організації, установи, що забезпечує її діяльність.


^ ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Комунікація. Природа і сутність.

2. Типи, види і форми комунікації, її основні прояви.

3. Моделі комунікації (Г.Лассуелл, Ч.Морріс, Шеннон-Уївер та ін.).

4. Комунікаційний процесс. Складові комунікаційного процесу.

5. Характеристика основних видів комунікацій та засоби їх забезпечення.

6. Характеристика основних видів комунікаційних каналів.

7. Передумови створення штучних комунікаційних каналів. Характеристика основних видів.

8. Комунікаційні бар’єри в системі комунікацій.

9. Роль документних комунікацій у забезпеченні розвитку інформаційного суспільства.

10. Генезис розвитку документно-інформаційних комунікацій.

11. Виникнення писемності і формування документної комунікації.

12. Генезис історії соціальних комунікацій: сучасність та перспективи.. Вплив комунікаційних процесів на розвиток суспільства.

13. Роль комунікації у контексті міжнародного співіснування..

14. Інформація, її природа і сутність. Види інформації.

15. Напрями, форми і канали розповсюдження інформації.

16. Нормативно-правове забезпечення функціонування інформаційного простору України.

17. Розвиток документно-інформаційних комунікацій у контексті формування світового інформаційного простору.

18. Мова як комунікативний засіб передачі інформації.

19. Сфери використання невербальної комунікації.

20. Документ як засіб комунікації.

21. Функції документа (загальні і спеціальні) як засобу комунікації.

22. Знакові комунікації як різновид документної комунікації.

23. Документна комунікація як процес обміну фіксованою інформацією між різними структурами суспільства.

24. Розвиток документно-інформаційних комунікацій у контексті формування світового інформаційного простору.

25. Документно- інформаційна комунікація в системі розповсюдження знань.

26. Наукова комунікація як частина системи соціальних комунікацій.

27. Науково-інформаційна діяльність як вид комунікаційного процесу.

28. Науковий документ як основа комунікаційного процесу в науці.

29. Особливості обміну наукової інформації в умовах інформатизації суспільства.

30. Мережа Internet у системі сучасних комунікацій.

31. Роль електронних видань у розвитку документно-інформаційних комунікацій.

32. Електронні видання в структурі сучасної інформаційно-бібліотечної установи (поняття електронної бібліотеки).

33. Документний масив як продукт інтелектуальної діяльності суспільства.

34. Формування документного масиву та обробка інформації як основа організації документно-інформаційної комунікації

35. Документний фонд як система: поняття, сутність, функції.

36. Характеристика складу документаційного фонду архіву.

37. Характеристика складу документаційного фонду бібліотеки.

38. Характеристика складу документаційного фонду музею.

39. Діяльність бібліотечних закладів, інформаційних центрів, архівів, музеїв, та ін. як кумулятивно-посередницьких структур суспільства

40. Документний ресурс як єдність потоку і масиву.

41. Характеристика використання інформаційного ресурсу мережі Internet у системі документно-інформаційних комунікацій.

42. Законодавчий захист документних ресурсів.

43. Документна комунікація і документообіг (на прикладі конкретної установи).

44. Форми і методи комунікацій у підприємництві.

45. Форми і методи співпраці фірми з мас-медіа в розвитку її комунікаційної політики.

46. Роль ділових комунікацій в діяльності фірми.

47. Використання новітніх комунікаційних технологій у сфері інформаційних послуг.

48. Сучасна практика організації ділових комунікацій.

49. Інформаційно-комунікативна етика.

50. Перспективні засоби пошуку і передачі інформації.


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


1. Роль і місце комунікаційних процесів у сучасному розвитку суспільства

2. Комунікація. Природа і сутність.

3. Основні поняття теорії соціальних комунікацій.

4. Типи, види і форми комунікації, їх характеристика.

5. Основні складові комунікаційного процесу.

6. Моделі комунікації.

7. Комунікаційні канали: основні принципи дії.

8. Основні групи комунікаційних каналів (природні, штучні), їх характерні особливості та властивості.

9. Характеристика природних комунікаційних каналів.

10. Передумови створення штучних комунікаційних каналів. Характеристика основних видів.

11. Комунікаційні бар’єри в системі комунікацій.

12. Умови виникнення документної комунікації.

13. Функції документа як засобу комунікації.

14. Сучасна система соціальних комунікацій.

15. Діяльність бібліотечних закладів, інформаційних центрів, архівів, музеїв, та ін. як кумулятивно-посередницьких структур суспільства.

16. Документна комунікація в системі соціальних комунікацій.

17. Документна комунікація і документообіг.

18. Інформація як основний елемент комунікативних систем.

19. Види інформації, їх характеристика.

20. Інформаційний простір і документні комунікації.

21. Суб’єкти і об’єкти інформаційного простору як учасники комунікаційного процесу.

22. Роль комунікації у контексті міжнародного співіснування.

23. Інформація як засіб розширення можливостей соціальних комунікаційних процесів.

24. Наукова комунікація як частина системи соціальних комунікацій.

25. Засоби розповсюдження наукової інформації.

26. Науковий документ як об’єкт комунікації.

27. Наукова інформація як продукт.

28. Особливості створення видів наукових видань у комунікаційному процесі.

29. Електронні видання та їх роль у розвитку комунікацій (передумови виникнення, сучасний стан і перспективи).

30. Мережа Internet у системі сучасних комунікацій.

31. Документний масив.

32. Документний потік, його ознаки.

33. Законодавче забезпечення функціонування документного потоку в Україні.

34. Документний ресурс як єдність потоку і масиву документів.

35. Документно-інформаційні ресурси, їх склад.

36. Документний фонд як система: поняття, сутність, функції, структура.

37. Класифікація документних фондів.

38. Характеристика складу документного фонду архіву.

39. Характеристика складу документного фонду бібліотеки.

40.Характеристика складу документного фонду музею.

41. Характеристика використання інформаційного ресурсу мережі Internet у системі документно-інформаційних комунікацій.

42. Комплектування документного фонду.

43. Облік документних фондів. Види обліку.

44. Поняття „експертиза цінності”. Критерії експертизи цінності документів.

45. Збереження документ них фондів.

46. Законодавчий і документографічний захист документних ресурсів Законодавчий захист документного ресурсу в Україні.

47. Характеристика використання інформаційного ресурсу мережі Internet у системі документно-інформаційних комунікацій.

48. Форми і методи комунікацій у підприємництві.

49. Роль ділових комунікацій у діяльності фірми.

50. Інформаційно-комунікативна етика.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

У міжсесійний період студенти виконують індивідуальні завдання (номер варіанта визначається згідно з двома останніми цифрами номера залікової книжки (студентського квитка). Якщо дві останні цифри номера документа більші від п’ятдесяти, тоді потрібно від них відняти п’ятдесят. Наприклад: номер документа – 00065; 65-50=15 (варіант індивідуального завдання № 15)).

Індивідуальне завдання повинно мати план (вступ, основну частину, висновок), який відповідає обраній темі та розкриває її зміст, і список використаної літератури. Необхідною умовою виконання завдання є опрацювання студентом відповідних джерел, які зазначаються у списку рекомендованої літератури.

Індивідуальні завдання, виконані на „відмінно”, не захищаються. Якщо в роботі наявні суттєві хиби щодо розкриття теми, вона повертається студентові на доопрацювання.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актушев В.С. Информационное общество: Учеб. пособие. – СПб.: Высшая школа, 2004. – 571 с.

2. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація, діяльність бібліотеки: Підручник. – К.: Основа, 1993. – 191 с.

3. Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. – М., 1986. – С. 63-105; 149-201.

4. Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Вхождение Украины в информационное общество / НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк, ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

5. Винарик Л.С., Щедрин А.Н. Информационная культура: эволюция, проблемы / НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

6. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: Навч. посіб. – К.: Юстініан, 2006. – 171 с.

7. Гиляревский Р.С., Маркусова В,А., Черный А.И. Научные коммуникации и проблемы информационной потребности // НТИ. Сер.1. – 1993. – № 9. – С.1-7.

8. Гордукалова Г.Ф. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности: Учеб. пособие. – Л., 1990. – 120 с.

9. Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета / Э.Дайсон. – М.: Бизнес-компьютер, 1998. – 400 с.

10. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура. – К., 1999. – 136 с.

11. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор’єв, О.В. Фурашев; Акад. прав. наук України. Н.-д. центр прав. інф.- ки. – К.: Інжиніринг, 2005. – 163 с.

12. Зиновьева Н.Б., Саяпина И.Я., Пашнина И.И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу „Документоведение”. – Краснодар, 1995. – 58 с.

13. Ильганаева В.А. Хрестоматия по социальным коммуникациям: Учеб.пособие. – Х., 2002. – 236 с.

14. Информационная культура /Л.С.Винарик, А.Н. Щедрин, А.С. Гинкул и др.; НАН Украины, Институт экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 41 с.

15. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / М. Брижко та ін. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

16. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – 290 с.

17. Колесник Т. Информационное обеспечение негосударственных предприятий // Бизнес-информ. – 1996. - № 7. С.14-19.

18. Коммуникация в современной науке // Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976. – 438 с

19. Конецкая В.И. Социология коммуникации. Учеб. – М., 1997. – 304 с.

20. Кулешов С.Г .Документознавство. Історія. Теоретичні основи. – К., 2000. – 161 с.

21. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – К.: О-во „Знания”, 2003. – С. 123 – 131.

22. Лейхифф Дж. М. Бизнес-коммуникация (Дж.М. Лейхифф, Дж.М. Пенроуз) – Спб.: Питер, 2001. – 686 с.

23. Масова комунікація: Підручник / А.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К., 1997. – 222 с.

24. Медяков В. Внутрифирменные коммуникации – стимулы инновации // Бизнес-информ. – 1995. - № 35. – С. 23-32.

25. Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. – М.: Наука, 1976. – 435 с.

26. Мотылев В.М. Старение научно-технической литературы. – Л., 1986. – 159 с.

27. Основы теории коммуникации / Под. ред. М.А. Василика. – М., 2003. – 615с.

28. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики. – М., 204. – 350 с.

29. Палеха Ю.И. Организация современной деловой коммуникации, М., 1996.

30. Передовые технологии коммуникации и организации // Соц. исслед. – М., 2001. – №3. – С. 64-73

31. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века. – М., К., 2000.

32. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М., Центр, 2006. – 656 с.

33. Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесам: Підручник. – К., 1998. – 240с.

34. Слободяник А.В. Наукова бібліотека: еволюція, структура і функції / А.В. Слободяник. – К., 1995. – 286 с.

35. Соколов А.В. Введение в социальную коммуникацию / А.В.Соколов. – СПб.,1997.-158 с.

36. Соколов А.В. Информациооный подход к документальной коммуникации: Учеб. пособие. – Л., 1988. – С. 47-58.

37. Соколов А.В. Коммуникационные каналы // Науч. и техн. б.-ки. – 1994. - № 10. – С. 3-14.

38. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособие. – СПб.: Изд.-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с.

39. Справочник библиотекаря / Науч. ред. А.Н.Ванеев. – СПб. «Профессия», 2001. – 448с.

40. Столяров Ю.Н. Документ ній ресурс: Учеб.пособие., М. 2001. – 149 с.

41. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учеб. пособие. - М., 1991. – 258с.

42. Терешин В.И. Библиотечный фонд: Учеб. пособие. – М., 2002. – С.126-165.

43. Терешин В.И. Документные фонды: Учеб. пособие для студентов информационных специальностей вузов России. – М.: МУКИ, 1997. – 74 с.

44. Чачко А.С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе / Науч.-метод. пособие. Серия „Б.-рь и время”. Вып. 2., М., 2004.

45. Хан-Пира Э. Архивоведческое терминоведение: Учеб.пособие. – М.: МГИАИ, 1990. – 136.

46. Хижняк Л. Информация в жизни фирмы // Бизнес-информ. – 1996. - № 11. – С. 53-55.

47. Хрестоматия по социальным коммуникациям: Учеб. пособие. – Х.: ХДАК, 2002. – 236 с.

Схожі:

Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Управлінське документознавство” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 020105...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять техніко – економічні розрахунки варіантів схем електричної мережі гірничопромислового району та основних...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Електричні станції та підстанції» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки до практичних робіт містять задачі з прикладами їх вирішення з дисципліни «Електричні станції та підстанції» та...
Методичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни iconОблік І аудит післядипломної та заочної форми навчання Рекомендовані методичною радою нук ім адмірала Макарова Миколаїв, 2009
Методичні вказівки містять вимоги та завдання до виконання, оформлення контрольних робіт та їх захисту, перелік законодавчо-нормативних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи