Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту icon

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
НазваМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Сторінка1/2
Дата19.02.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» для

студентів спеціальності 7(8).03050801 – фінанси і кредит


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­­ 1 від 30.01.12


Дніпропетровськ НМетАУ 2012
УДК 368.021.28

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності 7(8).03050801 – фінанси і кредит /Укл.: Д.Є. Козенков,

Л.О. Аніщенко, А.В. Калініна – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 22 с.

Викладено: робочу програму, методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту.

Призначена для студентів спеціальності

7(8).03050801 – фінанси і кредит заочної форми навчання.

Укладачі: Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.

Л.О. Аніщенко, ст. викл.

А.В. Калініна, ас.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензент І.Г. Романовський, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 26.11.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,29. Умов. друк. арк. 1,27. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

Страхування - не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин.

Навчальна дисципліна "Страховий менеджмент" входить до циклу нормативних дисциплін професійно-практичної підготовки менеджерів та фінансистів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність страхового менеджменту, організаційні й законодавчі основи страхового підприємництва;

- зміст і структуру основних бізнес - процесів страхування ;

- специфіку страхового маркетингу та його вплив на ефективність страхового бізнесу;

- особливості управління персоналом в страхових організаціях.

Вміти:

- аналізувати поточні тенденції та кон'юнктуру страхового ринку;

- забезпечити ефективність управління страховою організацією, її

структурними підрозділами;

- організувати повсякденний менеджмент в страховій організації,

маркетингову діяльність суб'єктів страхового ринку.

Мета даної роботи - надання допомоги студентам при вивченні

теоретичного матеріалу з дисципліни “Страховий менеджмент”, а також при підготовці до екзамену.

Структура й зміст даної дисципліни побудовані у такий спосіб, щоб вищеозначена мета була досягнута студентами у відведений навчальним планом час.


^ 1 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ
ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


УСЬОГО

СЕМЕСТР

ХI

Усього годин за навчальним планом:

108

108

у тому числіАудиторні заняття

20

20

з них:- лекції

12

12

- практичні заняття

8

8

Самостійна робота

88

88

Кількість контрольних робіт, виданих за семестр.

1

1

Підсумковий контроль

іспит

іспит

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційний курс ( 12 годин)
теми

Назва теми

Кількість

годин

1

Сучасні проблеми управління страховим бізнесом. Зміст, поняття,

завдання й функції страхового менеджменту. Сучасний страховий

ринок, його структура, учасники, основні тенденції розвитку.

Глобалізація страхового бізнесу. Діяльність іноземних страховиків в

Україні.2

2

Організація страхової справи. Організаційні основи страхового підприємництва. Організаційна структура страхової компанії і її типові клієнти. Імідж страхової компанії як складова успіху. Роль комунікацій у формуванні іміджу страховика. Управління суспільними зв`язками страхової компанії. Рекламна політика страховика. Страховий продукт та комунікації в ході просування страхових продуктів. Агентська мережа страхової компанії. Штатні й позаштатні агенти. Основні принципи взаємин між страховиками й брокерами. Захист страхового бізнесу від шахрайства.2

3

Фінансовий менеджмент у страхуванні. Ціна страхового продукту, її ринкова й статистична складові. Управління ціноутворюванням страхового продукту. Формування страхових резервів і їхнє розміщення у фінансові інструменти. Доходи й витрати страхової компанії. Основні фінансові результати діяльності страхової компанії. Платоспроможність страхової компанії. Співстрахування й перестрахування як стратегія забезпечення фінансової стійкості страхових операцій. Страхові пули. Пропорційне й непропорційне перестрахування2

4

Зміст і структура основних бізнес-процесів страхування. Структура бізнес-процесів страхової компанії. Організація, сутність і завдання страхового маркетингу. Розробка страхових продуктів.

Організація й управління продажами страхових продуктів. Основні принципи співвідношення системи продажів страхової компанії із системами андеррайтингу й урегулювання збитків. Основні канали збуту страхової продукції. Взаємозв`язок каналів збуту й змісту страхового продукту. Особливості процесу та техніки продажу страхових продуктів різним категоріям споживачів. Обслуговування договорів страхування. Організація врегулювання збитків.

Планування страхової діяльності, облік і звітність2

5

Управління персоналом у страховій організації. Управління й етика. Групова динаміка. Влада й особистий вплив. Лідерство, стиль, ситуація й ефективність. Роль внутрішніх комунікацій у страховому менеджменті. Внутрішні комунікації й корпоративна культура страховика. Конфлікти в страховому бізнесі. Мотивації персоналу страхової компанії. Підбір і навчання персоналу страхової компаній. Організація підбору й навчання страхових агентів.2

6

Управління змінами в страхових організаціях і ефективність страхового бізнесу. Взаємодія страхової компанії з навколишнім середовищем. Необхідність управління змінами. Реінжиніринг бізнес-процесів. Поняття й критерії ефективності управління. Автоматизація страхового бізнесу.2

Практичні заняття ( 8 годин)

теми

Назва теми та її зміст

Кількість годин

1

Стан страхового ринку в Україні та за кордоном (обговорення рефератів)

2


2

Розрахунки тарифів по страхуванню і перестрахуванню

2


4

Техніка продажу страхового продукту (ситуаційна вправа)

2


5

Обґрунтування системи оплати і преміювання персоналу страхової компанії.

2^ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Сучасні проблеми управління страховим бізнесом

Вивчення теми слід розпочати з визначення сутності, завдання й функцій страхового менеджменту. Необхідно зупинитися на сучасному стану страхового ринку: його структура, учасники, основні тенденції розвитку.

Особливу увагу потрібно звернути на процес глобалізації страхового бізнесу. Визначити основні риси страхових ринків розвинених країн - США, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії й країн, що розвиваються - Китаю, Індії.

Реалією сьогодення стала активізація міжнародної діяльності страхових компаній (особливо в Європі зі створенням Європейського союзу), а саме злиття страхових компаній, які містяться в різних країнах, і відкриття нових філій за кордоном. У більшості економічно розвинених країн держава істотно впливає на національний страховий ринок через законодавство й уповноважені страхові організації. Тому чільне місце у вивченні теми займає питання законів, які регламентують організацію страхової справи та діяльність іноземних страховиків в Україні.

Література [1, 3, 4, 6].


^ Тема 2. Організація страхової справи


Страхування, як і будь-який вид комерційної діяльності, починається зі створення органу, що виконує страхові операції, тобто страхової компанії. Це завдання вирішується через організаційне управління, об'єкти якого: формування структури і системи управління; механізм реалізації управлінських функцій; розробка регламентів і т. ін.

Вивчення теми слід розпочати із характеристики сутності проектування

організації, з’ясування характеру проекту організації та методів організаційного проектування. Необхідно зупинитися на дослідженні універсальних поглядів на проект страхової організації, формування організаційної структури страхової компанії.

Необхідно визначитися з типовими клієнтами страхової організації.

Як показує досвід, діяльність як окремих людей, так і організацій у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства оцінюється споживачами їхньої продукції чи наданих ними послуг, тому імідж має надзвичайно важливе практичне значення. Відповідно створення позитивного і привабливого іміджу окремої особи чи організації дає їм можливість зайняти лідируюче місце у світі бізнесу. Тому потрібно розглянути складові іміджу страхової компанії.

Організації користуються найрізноманітнішими засобами комунікацій як із зовнішнім середовищем, так і всередині організації. Розглядаючи цю тему, слід зупинитися та визначитися, яку роль відіграє комунікація у формуванні іміджу страховика. Як здійснюється управління суспільними зв`язками страхової компанії.

У системі ринкових відносин реклама не існує сама по собі, а є невід'ємним елементом цих відносин і потужним важелем, за допомогою якого пропагується той чи інший товар (послуги). Реклама - це один із тих засобів, що має у розпорядженні страховик для вирішення своїх довгострокових та термінових завдань. Необхідно розглянути складові рекламної політики страховика як один із засобів ефективної діяльності страхової організації.

Повний і всебічний виклад суті страхового ринку потребує розгляду такої його важливої складової, як реалізація страхових продуктів (послуг). Системи продажу страхових полісів, реалізація страхових послуг – кінцева мета і сенс існування страхових компаній.

Маркетингова комунікація підприємств – це комплексний вплив підприємства на внутрішнє й зовнішнє середовище з метою створення сприятливих умов для стабільної прибуткової діяльності на ринку. Тому при вивченні цієї теми слід приділити увагу такому питанню, як страховий продукт та комунікації в ході просування страхових продуктів.

Страховий посередник - одна із трьох головних дійових осіб на страховому ринку поряд зі страхувальником і страховиком. З розвитком та поглибленням відносин на страховому ринку України роль страхових посередників зростатиме, що піде на користь як страхувальникам, так і страховикам. Чільне місце у вивченні теми займає питання страхових посередників, а саме: основні принципи взаємин між страховиками й брокерами; агентська мережа страхової компанії; штатні й позаштатні агенти; основні принципи взаємин між страховиками й брокерами.

Розвиток страхового ринку – одна з найважливіших умов становлення ефективної вітчизняної економіки. Проте формуванню сучасного страхового середовища перешкоджає безліч чинників, серед яких кризовий стан економіки, недосконалість податкового законодавства, небажання більшості фізичних та юридичних осіб витрачати гроші на сумнівні, з їх точки зору, переваги захисту від певних ризиків. Поряд з цим, одним з найбільш деструктивних чинників є криміналізація страхового ринку, проявом якого є страхове шахрайство. В даній темі слід зупинитись на дослідженнях теоретичних та практичних питань щодо шахрайства у сфері страхування. Основними завданнями дослідження шахрайства як виду страхового злочину, мотивів його здійснення, аналіз зарубіжного досвіду боротьби зі злочинністю на страховому ринку, а також особливості вітчизняної практики уникнення страхового шахрайства.

Література [2, 3, 8, 13].


^ Тема 3. Фінансовий менеджмент у страхуванні


Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

Страхова діяльність належить до сфери фінансових послуг. Страховий ринок - це особлива сфера відносин, включаючи процес купівлі-продажу специфічного товару - страхової послуги. Специфіка страхової послуги полягає в тому, що вона є одночасно й споживчою, і фінансовою.

Тема стосується дуже важливого аспекту діяльності страхової компанії - організації її фінансів. Тому її вивчення слід розпочати з визначення поняття - ціна страхового продукту, після цього необхідно розглянути складові: ринкова й статистична. Ціна відіграє дуже важливу роль для споживача, який реагує на рівень ціни та його зміни, необхідно розглянути процес управління ціноутворюванням страхового продукту.

Фінанси, що є власністю страховика, якими він володіє і розпоряджається, забезпечують підприємницьку діяльність із надання страхових послуг. Окрім того, щоб отримати дохід від використання фінансів, що надійшли у його розпорядження, страховик займається інвестиційною діяльністю, використовуючи для цього як кошти накопичених ним страхових фондів, так і власні кошти. Внаслідок цього, фінансовий обіг коштів у страховика є більш складним, ніж обіг грошей в інших сферах бізнесу.

Формування і використання страхових резервів визначає особливість страхування як економічної категорії. Потрібно розглянути процес формування страхових резервів і їхнє розміщення у фінансові інструменти.

Розглядаючи доходи страховика, необхідно з'ясувати їх склад та джерела (від основної та інвестиційної діяльності, інший вид доходів).

Витрати страхової компанії, так само як і доходи, пов'язані із двоїстим характером її діяльності.

Діяльність страховика припускає не тільки відшкодування своїх витрат, але й одержання прибутку. Розглянути цей показник необхідно більш детально.

Фінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при формуванні страхового портфеля для страховика та при укладанні договорів страхування для страхувальників, насамперед, визначається її рівнем платоспроможності, який має підтримуватись постійно.

Кожна страхова компанія прагне створити стійкий стабілізований страховий портфель. Але жорстка конкуренція на страховому ринку не дає можливості для вільного відбору сприятливих ризиків, тому у портфелі страховика можуть опинитися ризики з дуже високою відповідальністю. У такій ситуації настання лише одного великого збитку може призвести до значних фінансових втрат компанії. Саме перестрахування та співстрахування дає змогу передбачити всі зазначені випадковості.

Перестрахування є необхідною умовою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і нормальної діяльності будь-якого страхового товариства. При вивченні теми слід зупинитися на розгляді питань з особливостей перестрахування та співстрахування як стратегії забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.

Література [3, 5, 7, 10, 14].


^ Тема 4. Зміст і структура основних бізнес-процесів страхування


На думку фахівців, моделювання бізнес-процесів, їх опис і регламентація є невід'ємними складовими частинами процесу побудови ефективного процесно-орієнтованого бізнесу. Без цього украй складно успішно упровадити і ефективно експлуатувати комплексну інформаційну систему управління страховою компанією. Процесно-орієнтована страхова компанія - це бізнес-структура, яка побудована і функціонує з метою отримання максимального доходу, надаючи клієнтам послуги високої якості.

Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування, як відбувається моделювання бізнес-процесів страхової компанії, їх кваліфікація,структура і як змінити модель бізнес-процесів при зміні організаційної структури управління страховою компанією.

Тенденції розвитку страхового бізнесу в українській економіці припускають використання системи інструментів управління попиту і пропозиції страхових продуктів і задоволення суспільних потреб у страховому захисті. Задоволення страхових інтересів клієнтів - економічне і соціальне обґрунтування існування страхового товариства.

У даній системі маркетинг стає важливим елементом взаємодії страхових компаній з клієнтами і позитивним чинником розвитку вітчизняного страхового ринку. Маркетинг як метод управління комерційною діяльністю страхових компаній і метод дослідження ринку страхових послуг став застосовуватися порівняно недавно. Необхідно з’ясувати організацію, сутність і завдання страхового маркетингу.

На реалізацію принципів страхового маркетингу орієнтовані його функції:

- більш повний і ретельний облік вимог ринкового попиту і запитів страхувальників по новизні страхового продукту і можливо повного страхового покриття;

- визначення оптимального набору страхових послуг і структури страхової організації на основі економічного розрахунку витрат на створення і просування страхового продукту, можливості забезпечення матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами та отримання прибутку;

- прийняття обґрунтованих рішень, ефективність яких визначається за кінцевим результатом діяльності страхової організації;

- розробка системи просування страхового продукту до споживача.

В цьому контексті особливу увагу бажано зосередити на таких питаннях як: розробка страхових продуктів; організація й управління продажами страхових продуктів; основні принципи співвідношення системи продажів страхової компанії із системами андеррайтингу й урегулювання збитків. Потрібно розглянути основні канали збуту страхової продукції і взаємозв`язок каналів збуту й змісту страхового продукту, особливості процесу та техніки продажу страхових продуктів різним категоріям споживачів.

Відносини, що виникають між особами, зацікавленими у страхуванні свого життя, майна, відповідальності та інших майнових інтересів, що не суперечать чинному законодавству України (страхувальниками), з однієї сторони, та особами, які здійснюють страхування (страховиками), з іншої, опосередковуються договором страхування. Таким чином, цей договір є правовим засобом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальнику. Важливо розглянути такі питання, як обслуговування договорів страхування та організація врегулювання збитків.

Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страхуванню властиве планування. За своїм змістом план страхової компанії являє собою баланс доходів і витрат. Потрібно розглянути особливості планування страхової діяльності, організацію обліку і звітності.

Література [1, 3, 6, 8, 11, 12,15 ].


  1   2

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кадровий менеджмент” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи