Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Скачати 233.31 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Дата19.02.2014
Розмір233.31 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”


Дніпропетровськ НМетАУ 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 669.053

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів»

для студентів напряму 7.090401 – “Металургія чорних металів”

/Укл.: О.М.Стоянов, К.Г.Нізяєв. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 14 с.


Викладена робоча програма дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів», наведені рекомендації до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни, перелік питань для закріплення знань студентів.

Призначена для студентів напряму 7.090401 –

“Металургія чорних металів”, спеціалізація «Металургія сталі» заочної форми навчання.


Укладачі: О.М.Стоянов, канд. техн. наук, доц.

К.Г.Нізяєв, докт. техн. наук, проф.


Відповідальний за випуск Мамешин В.С., канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.М. Ковшов, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 31.01.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 0,81. Умов. друк. арк. 0,79. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ
1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета вивчення дисципліни

Засвоєння знань та придбання навичок в питаннях виробництва сталі в конвертерах, подових агрегатах, сучасних технологій позаагрегатної обробки металу та розливки. вміти застосувати надбані знання при вивченні фахових дисциплін.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • методи досліджень металевих розплавів;

 • методи досліджень газових фаз;

 • методи досліджень шлакових розплавів;

 • обладнання для досліджень властивостей речовин;

 • методи холодного і гарячого моделювання процесів;

вміти:

 • планувати експеримент в лабораторних і промислових умовах;

 • вибирати обладнання для проведення експерименту;

 • обчислювати отримані результати експерименту;

 • давати оцінку отриманих результатів і прогнозувати подальші дослідження;

 • розробляти наскрізні схеми досліджень.

 • оцінити техніко-економічну ефективність основних металургійних технологій;^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ

2.1. Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин

2 семестр

Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі: Аудиторні заняття

12

з них:

 • лекції

8

 • лабораторні заняття

4

 • практичні заняття
 • семінари
Самостійна робота

60

у тому числі при :
 • виконанні курсових проектів(робіт)
 • виконанні індивідуального завдання

12

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

48

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

залік2.2. Назви тем та їх зміст


2.2.1. Фізико-хімічні методи контролю металургійних процесів.

2.2.2. Методи вимірювання теплоємності, теплоти змішування і теплоти фазових переходів.

2.2.3. Методи та обладнання для встановлення вмісту газів в металевих і оксидних фазах.

2.2.4. Методи дослідження металевих і шлакових систем. Встановлення густини, поверхневого натягу, температур плавлення, електропровідності металургійних шлаків.


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

3.1. Загальні вказівки

Дисципліна «Експериментальні дослідження технологічних процесів» дає уявлення про методи і обладнання для досліджень металургійних розплавів. Відомості і знання, отримані при вивченні дисципліни, направлені на формування інженерно-дослідницького уявлення і необхідні при вивченні дисциплін за фахом.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції, виконують лабораторні роботи. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання.

Варіанти завдань наведені в даних методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами - шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

Для більш чіткого сприйняття матеріалу дисципліни рекомендується безпосередньо ознайомитися і відвідати напівпромислову лабораторію кафедри металургії сталі.


  1. Фізико-хімічні методи контролю металургійних процесів.

Студент вивчає загальні відомості про активність елементів, методи визначення активності по розподілу елемента між двома фазами [1, С.74-96; 2, С.272-275].

  1. Методи вимірювання теплоємності, теплоти змішування і теплоти фазових переходів.

Необхідно ознайомитися з методами підготовки та проведення досліджень теплоємності матеріалів що застосовуються в металургійній промисловості. Розглядаються фізико-хімічні особливості процесів теплоти змішування і теплоти фазових переходів. [1, С.219-263; 2, С.189-192].


  1. Методи та обладнання для встановлення вмісту газів в металевих і оксидних фазах.

Вивчається обладнання та методика для визначення розчинності газів при різному тиску і температурі системи. [1, С.397-442; 2, С.228-251].

  1. Методи дослідження металевих і шлакових систем.

Студент ознайомлюється з методиками проведення експериментів по визначенню густини, поверхневого натягу, температур плавлення, електропровідності металургійних шлаків. [1, С.63-128; 2, С.74-169].


3.6. Лабораторна робота

Тема “Встановлення поверхневого натягу заліза”


Мета роботи: Ознайомитись з методикою визначення поверхневого натягу металу”


Теоретична частина


При виробництві чавуна і сталі поверхневі явища (адгезія, когезія, адсорбція, змочування, коалесцепція, коагуляція, пінення, флотація і інш) грають важливу, а іноді і вирішальну роль. Виключно велика роль адсорбційних процесів в механізмі і кінетиці відновлення оксидов, розкладанні різних з'єднань. Рафінування металу при окислювальній плавці також пов'язане з поверхневими явищами. Без урахування поверхневих явищ при виробництві чорних і кольорових металів іноді не можливо знайти правильного розв'язання теоретичних і практичних питань. Процеси відділення металів від іонних розплавів, диспергування і розчинення металів в шлаках, адсорбції на кордоні розділу різних розплавів, просочення кераміки, виборчого поглинання футеровкою компонентів розплаву пов'язані з поверхневими явищами. Відомий вплив міри дисперсності фаз на зміну енергії Гіббса при реакціях.

Поверхневі явища в рідких металевих і неметалічних розплавах, на кордоні розділу розплав тверда фаза і у високодисперсних твердих тілах мають велике значення для багатьох технологічних процесів чорної і кольорової металургії, порошковой металургії, напівпровідникової техніки, технології зварювання, пайки, змащування і інших областей. У фізико-хімічній механіці при вивченні властивостей матеріалів в поверхово-активних, агресивних середах поверхневіі явища грають ведучу роль.

Поверхневе натягнення  рідких чистих металів при невеликих перегрівах над точкою плавлення змінюється відповідно до особливостей їх електронної будови. Для металів II і III періодів Періодичної системи елементів Д. І. Менделеєва  зростає із збільшенням атомного номера до середини періодів, а починаючи з В і Si зменшується. Для елементів IV і VI періодів  зростає до 6 групи, а для елементів 7 і 8 груп зменшується. Так, у рідкого натрію значення  при 140°С складає 196 мДж/м2, для міді при 1100°С   1320-1350 мДж/м2, для алюмінію при 7000 0С   825-860 мДж/м2, для хрому при 1800°С 1520 мДж/м2, для заліза при 1550 °С   1830 мДж/м2.

Методи вимірювання поверхового натягу можуть бути розділені на дві групи. Динамічні методи, засновані на тому, що величина  (Н/м, Дж/м2) визначається по параметрах, що характеризують деякий процес, наприклад, довжину капілярних хвиль, що розповсюджуються по поверхні рідини. Статичні методи засновані на тому, що поверхове натягнення визначається по величині, характерній для даного стану.

Міра розвитку того або іншого явища визначається величиною сил, виникаючих на кордоні розділу фаз, витратами енергії, на утворення міжфазної поверхні.Енергія на утворення поверхні розділу конденсованої (твердої, рідкої) і газової фаз називається поверхневою питомою енергією, а на створення поверхні між конденсованими фазами - міжфазною питомою енергією. На практиці обидва ці поняття часто називають поверхневим натягненням.

Величина поверхневого натягу визначає енергетичні витрати того або іншого поверхневого явища. Тому, щоб провести розрахунки поверхневих явищ необхідно знання величин поверхневого натягу в різних варіантах сталеплавильних систем: тверде тіло - газ, тверде тіло - рідина, рідина – газ, рідина - рідина.

Як тверде тіло в сталеплавильних процесах можуть бути футерівка агрегату, тверде вапно, інші тверді матеріали. Як рідина - метал і шлак. Газова фаза може бути окислювальною, відновною і нейтральною. Величина поверхневого натягу в кожному з перерахованих випадків залежить не тільки від типу системи, але і від хімічного складу фаз останньої і температури.

Існують різні методи визначення поверхневого натягу (нерухомої краплі, капілярного підняття, вісячої краплі, по вагі крапель та інш.). У даній роботі використовується статистичний метод максимального тиску в газоподібному пухирці, що видувається в метал.


Методика.

У тиглі міститься розплав металу. Через вертикально встановлену капілярну трубку з вогнетривкого матеріалу , що має діаметр d (d=5мм), занурену у розплав на глибину h (h=150мм) , повільно продувається газ, звичайно нейтральний (аргон). За невеликими витратами газу на зрізі трубки утворюється пухирь газу , який досягши певного розміру, відривається від зрізу капіляру і спливає у розплаві. Схема дослідницького обладнання вказана на мал.1.

За допомогою водневого манометру визначається максимальний тиск, якій відповідає моменту відриву газового пухиря від кінця капіляру рmax (Па), а загальний тиск в пухирі газу рmax , який зформувався на зрізі капіляру розраховується за допомогою рівняння


рmax = рmax – (р -г)·h·g (1)

де р– щільність розплаву (кг/м3);

г - щільність газу(кг/м3);

h – глибина занурення капіляру (м);

g – прискорення вільного падіння (м/с2).

Визначивши рmax розраховують поверневий натяг () за допомогою рівняння 2.


 = рmax ·r·/2 (Н/м) (2)

де r – радіус капіляру (м).

.
^

Подача нейтрального газу


Водяний манометрМал.1. Принципова схема дослідницького обладнання 1. Хід виконання роботи.


За допомогою комп’ютерної програми “Поверхневий натяг заліза” виконати серію експериментів по встановленню поверхневого натягу заліза згідно номеру варіанта (табл.2).

Для цього потрібно на дисплеї ПЕВМ в таблицю “ВМІСТ КИСНЮ В МЕТАЛІ” занести свої значення. Потім виконується команда “ПУСК” і отримуються експериментальні показники манометру рmax (мм.вод.ст.). Для проведення наступного досліду необхідно натиснути на кнопку “СБРОС”. Кожен студент згідно свого завдання проводить три серії дослідів для певного вмісту кисню в металі і заносить середнє значення трьох дослідів в таблицю 1. Далі проводиться розрахунок  і заноситься у таблицю1.


Вплив вмісту кисню у залізі на поверхневій натяг

Таблиця 1[O],%

рmax, мм.вод.ст.

, дін/см2

Побудуйте графік залежності поверхневого натягу від вмісту кисню у металі (рис.1) і порівняйте отримані дані з залежністю, що наводяться японськими дослідниками

 =1610-6000*[O] (3)

У звіті з роботи наведіть свої думки з причин відхилень експериментальних точок від залежності (3), а також причин зниження  зі зростанням [O].

 1. Звіт з роботи повинен містити:

 • схему експериментального обладнання;

 • методику виконання роботи;

 • таблицю вихідних даних і результатів розрахунків;

 • рисунки;

 • аналіз результатів.Варіанти завдань

Таблиця 2

№ варіанту

Вміст кисню в металі

1

0,008

0,027

0,1

0,108

0,181

2

0,006

0,027

0,065

0,126

0,153

3

0,008

0,025

0,082

0,133

0,178

4

0,007

0,033

0,097

0,113

0,144

5

0,006

0,032

0,064

0,116

0,151

6

0,006

0,048

0,074

0,135

0,164

7

0,006

0,039

0,072

0,12

0,197

8

0,007

0,025

0,063

0,125

0,149

9

0,008

0,013

0,08

0,123

0,147

10

0,008

0,009

0,095

0,119

0,162

11

0,008

0,047

0,069

0,12

0,199

12

0,006

0,012

0,087

0,132

0,143

13

0,006

0,023

0,053

0,135

0,147

14

0,006

0,009

0,086

0,109

0,191

15

0,008

0,017

0,087

0,119

0,166

16

0,006

0,023

0,093

0,111

0,172

17

0,007

0,027

0,054

0,132

0,152

18

0,008

0,038

0,073

0,102

0,172

19

0,007

0,025

0,057

0,114

0,198

20

0,007

0,029

0,059

0,103

0,161

21

0,007

0,038

0,084

0,112

0,199

22

0,008

0,014

0,091

0,116

0,191

23

0,008

0,044

0,067

0,127

0,194

24

0,007

0,034

0,085

0,135

0,151

25

0,008

0,012

0,089

0,12

0,174

26

0,008

0,028

0,063

0,127

0,178

27

0,005

0,042

0,094

0,127

0,181

28

0,005

0,037

0,068

0,124

0,151

29

0,008

0,013

0,065

0,124

0,172

30

0,005

0,011

0,1

0,121

0,199^ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

4.1. Завдання на індивідуальну роботу

Теми індивідуальних завдань видаються керівниками дипломних робіт згідно напрямку теми дипломної роботи студента-заочника.

Обсяг індивідуальної роботи має складати не менше 30 сторінок рукописного або 20 сторінок комп’ютерного тексту. Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом Times New Romans 14 розміру з інтервалом 1,5, нумерація рисунків, наведених у роботі, має бути наскрізною.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел, нумерація яких є наскрізною.


^ 4.2.Опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціяхТема

Література

годин

1

Методі аналізу включень на шліфах

2.Физико-химические методы исследования металлургических процессов: Учебник для вузов./Арсентьев П.П., Яковлев В.В., Крашенинников М.Г. и др. М.: Металлургия, 1988, 511 с.

Стр. 459-478

2.Техника металлургического эксперимента. Изд. 2-е. Линчевский Б.В. М.: Металлургия, 1979, 256 с.

Стр. 217-220


12

2

Дослідження дисоціації оксидів

Техника металлургического эксперимента. Изд. 2-е. Линчевский Б.В. М.: Металлургия, 1979, 256 с.

Стр. 214-217


12

3

Вимір швидкості і тиску газових потоків

Физико-химические методы исследования металлургических процессов: Учебник для вузов./Арсентьев П.П., Яковлев В.В., Крашенинников М.Г. и др. М.: Металлургия, 1988, 511 с.

Стр. 374-393


12

4

Встановлення активності методом е.д.с.

Техника металлургического эксперимента. Изд. 2-е. Линчевский Б.В. М.: Металлургия, 1979, 256 с.

Стр. 96-108


12ЛІТЕРАТУРА

 1. Физико-химические методы исследования металлургических процессов: Учебник для вузов./Арсентьев П.П., Яковлев В.В., Крашенинников М.Г. и др. М.: Металлургия, 1988, 511 с.

 2. Техника металлургического эксперимента. Изд. 2-е. Линчевский Б.В. М.: Металлургия, 1979, 256 с.

 3. Б.М.Бойченко, В.Б.Охотский, П.С.Харлашин “Конвертерне виробництво сталі”, - Дніпропетровськ: РВА „Дніпро-ВАЛ”, 2004.-454 с.

 4. Организация эксперимента: Учеб. пособие /В.И.Баптизманский, Ю.Н.Яковлєв, Ю.С.Паниотов и др.; Под ред. В.И.Баптизманского, Ю.Н.Яковлєва. – К.: УМК ВО, 1992. –244 с.

 5. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. Винарский М.С., Лурье М.В. «Техніка», 1975, 168 стр.

 6. Контроль и оценивание конвертерной плавки по косвенным параметрам. Волович М.И., Авдеев В.П., Парпаров Я.Г. Кемеровское кн. изд-во, 1989. – 124 с.

 7. Постановка инженерного эксперимента. В.Н.Ковшов. – Киев –Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1982. – 120 с.

 8. Расчеты металлургических процессов на ЭВМ: Учебное пособие для вузов. Рыжонков Д.И., Падерин С.Н., Серов Г.В., Жидкова ЛюК. М.: Металлургия, 1987. 231 с.


ЗМІСТ

стор.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ………………………….

5

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ЇХ ЗМІСТ……………...

6

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………………………………………...

7

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ……………………………………………….

12

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………..

13Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної форми навчання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101
«Моделювання технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів, спеціалізації електрометалургія...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401 iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи