Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Скачати 338.64 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Дата19.02.2014
Розмір338.64 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.10


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 25 с.


Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Педагогіка вищої школи», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.


Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.


Відповідальний за випуск В.І. Палагута, д-р філос. наук, проф.


Рецензент І. О. Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку 06.07.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 100 пр. Замовлення №


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


^ Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» є нормативною і входить до гуманітарного циклу дисциплін вищого навчального закладу при підготовці спеціалістів.

^ Мета вивчення дисципліни: розуміння студентами витоків наукової педагогіки вищої школи, оволодіння основами педагогічної теорії, формування здатності до свідомого вибору засобів педагогічного впливу відповідно до різних ситуацій для успішного вирішення проблем навчання, виховання та освіти студентів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- методологічні основи сучасної педагогіки вищої школи та методи педагогічного впливу на особу студента;

- різноманітні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

- особливості педагогічної комунікації між викладачем і студентом.

Вміти:

- визначати індивідуальний підхід до розвитку особистих якостей студентів ВНЗ та впливати на їхню поведінку шляхом створення відповідного освітнього середовища;

- володіти сучасними та ефективними методиками організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;

- створювати сприятливий морально-психологічний клімат у студентському колективі у ході навчально-виховного процесу.

^ Критерії успішності: отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, при виконанні індивідуального завдання і здачі диференційного заліку.

Засоби діагностики успішності навчання: виступи і доклади на семінарських заняттях, а також загальна активність на лекціях і семінарах.

^ Зв'язок з іншими дисциплінами: в структурі дисциплін гуманітарного циклу «Педагогіка вищої школи» має безпосередній зв'язок із дисциплінами «Педагогічні комунікації», «Методика професійного навчання», «Основи педагогічної майстерності та риторики».

^ Робоча програма навчальної дисципліни

«Педагогіка вищої школи»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)

Нормативні дані, форма навчання

Курс

Всього годин

Аудит.

години


Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

6

108

12

8

4

96

Екз.


^ Тематичний план навчальної дисципліни

«Педагогіка вищої школи»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)Назва теми

Кількість

аудит.

годин

Лекц.

курс

(год.)

Контр.

робота

(год.)

Самост.

робота

(год.)

1.

Педагогіка вищої школи як наука. Сучасна вища школа в освітній системі України

2

2
16

2.

Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи. Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу

2

2
16

3.

Форми, види, методи і засоби

навчання у вищій школі. Лекція у вищій школі

2

2
16

4.

Організація виховної роботи зі

студентами у вищій школі

2

2
16

5.

^ Практичне заняття

Дистанційне навчання в системі освіти.

Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів.

2

2
16

6.

^ Практичне заняття

Система організації науково-дослідної роботи студентів.

2

2
16


Навчальна література


 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. - К.: Либідь, 1998. - С 393 - 497.

 2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 4. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику академічної групи з виховної роботи педуніверситету. Житомир: Рада, 2000.

 5. Зязюн І А, Сагач Г.Н. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчит., аспір., студ. середніх і вищих навч. закладів. – К.: Вища школа, 1997.

 6. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. - Киев - Одесса: Вища школа, 1998.

 7. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - № 6. - С. 18-25.

 8. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. Учеб. пособ. - Л.: ЛГУ, 1980. - 266 с.

 9. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Карамущенко та ін. За ред. І А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

 10. Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності: 36. наук. ст. - К.: ІЗМН, 1996.

 11. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. – К.: Експрес - об'ява, 1998 – 143 с.

 12. Сидоренко В.К., Дмитренко Л.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих пед. закладів освіти. - Київ.: Денікт, 2000 – 259 с.


Рекомендована література

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. – К.:Либідь, 1998.

2. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования: Монография. – К.: Вища шк., 1997.

3. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя: Монографія. – Одеса: Маяк, 1998.

4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

5. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. – К.: Вища шк., 1990.

9. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. – К., 2001.

10. Методика викладання у вищій школі. Опорний конспект лекції для студентів рівня підготовки «Магістр» усіх спеціальностей та слухачів вищої школи педагогічної майстерності: Навч.-метод. видання.– К.: КНТЕУ, 2002.

11. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 1998.

12. Основи психології та педагогіки / За ред. О.М. Степанова, М.М. Фіцула та ін. – К., 2003.

18. Педагогічні технології: теорія та практика: Навч. посіб. / За ред. проф. М.В.Гриньової. – Полт. держ. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – Полтава: АСМІ: 2004.

19. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч. посібник. – К., 1996.

20. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

21. Тарасевич Н.М. Стратегія поведінки вчителя у складних педагогічних ситуаціях: Спецкурс. Тексти лекцій. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2005.

22. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації.– К., 1996.


Додаткова література

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2001. - 384 с.

2. Педагогика: Учебник для вузов / Н.Бордовская, А.Реан. – СПб: Питер, 2003. – 304 с.

3. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие. – Ростов н / Д: Феникс, 2002. – 544 с.

4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ”ВЛАДОС”, 2003. – Кн. 1. Общие основы. Процесс обучения – 576 с.

5. Салов О.В. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2003. - 183 с.

6. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр ”ВЛАДОС”, 2003.

7. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.


Зміст навчальної дисципліни ( 8 год.)


Педагогіка вищої школи як наука. Сучасна вища школа в освітній системі України ( 2 год.)

Система освіти України, її структура. Принципи діяльності освітніх закладів. Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття.

Філософія як світоглядне знання. Характеристика основних філософських концепцій освіти. Філософські засади моделювання системи освіти в ХХІ столітті.

Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу ( 2 год.)

Особливості діяльності викладача ВНЗ. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої школи. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача вищої школи. Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів. Діалектика становлення і розвитку студентського колективу: академічної групи, курсу, факультету, ВНЗ.

^ Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі. Лекція у вищій школі ( 2 год.)

Сутність поняття «форми організації навчання». Розвиток і становлення організаційних форм навчання. Типологія і характеристика. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. Технологія і техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

^ Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі ( 2год.)

Завдання національного виховання студентської молоді у ВНЗ. Структура виховного процесу. Мотиви виховання. Принципи виховання. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами. Критерії вихованості особистості.

^ Практичні заняття

Дистанційне навчання в системі освіти. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів ( 2 год.)

Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті. Короткий екскурс в історію дистанційного навчання. Сутність дистанційного навчання. Мотиви і принципи організації дистанційного навчання. Умови ефективності дистанційного навчання.

^ Система організації науково-дослідної роботи студентів ( 2 год.)

Наукова робота студентів: важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Системність в організації науково-дослідної роботи студентів. Форми й види науково-дослідної роботи студентів. Методи організації науково-дослідної роботи студентів.


^ Теми індивідуальних завдань

(номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)


1. Предмет, категорії педагогіки вищої школи.

2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.

3. Вища освіта як педагогічна система.

4. Вищий навчальний заклад в Україні.

5. Концепція освітньої діяльності вищого навчального закладу.

6. Суб’єкти навчально-виховного процесу. Педагогічні та науково-педагогічні працівники.

7. Мета і завдання виховання у вищому навчальному закладі.

8. Основні напрями виховання студентів у процесі навчання та в позанавчальній діяльності.

9. Виховна робота в академічній групі.

10. Роль та функції куратора академічної студентської групи.

11. Студентство як соціальна група. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

12. Мета національного виховання та шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

13. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

14. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

15. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

16. Методи навчання та форми організації навчального процесу у вищій школі.

17. Система психолого-педагогічної підготовки інженера – педагога у технічному ВНЗ.

18. Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології» та «навчальні технології».

19. Класифікація педагогічних технологій.

20. Модульно-рейтингова технологія навчання у ВНЗ.

21. Технологія проблемного та групового навчання.

22. Ігрові технології та їх характеристики.

23. Модульно-контекстна технологія підготовки інженера-педагога.

24. Характеристика нових інформаційних технологій (комп’ютерних).

25. Характеристика технології дистанційного навчання.

26. Передісторія вищої школи освіти в Україні.

27. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії.

28. Відродження національної педагогічної освіти у незалежній Українській державі.

29. Система вищої педагогічної освіти за кордоном.

30. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

31. Сучасні тенденції реформування вищої освіти (у світлі рішень Болонської угоди).

32. Психологічна структура педагогічної діяльності викладача вищої школи.

33. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.


Індивідуальні завдання з самостійної роботи ( 96 год.)


Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Сучасна вища школа в освітній системі України (8 год.)

«Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті»; Закон «Про освіту»; «Положення про державний вищий навчальний заклад».

^ Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Сучасна вища школа в освітній системі України (8 год.)

Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні

^ Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Сучасна вища школа в освітній системі України (8 год.)

Типи навчальних закладів в історії розвитку вищої освіти. Сучасні тенденції реформування вищої педагогічної освіти (у світлі Болонської угоди)

Тема 2. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу (16 год.)

Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі. Завдання, права та обов’язки викладача технічного університету. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.

Тема 2. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу (16 год.)

Психологічна структура педагогічної діяльності. Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави. Основні компоненти педагогічної культури. Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача вищого навчального закладу.

Тема 2. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського колективу (16 год.)

Студентство як соціальна група. Права і обов’язки студентів вищого навчального закладу. Психологічні особливості старшого юнацького віку. Мета та завдання студентського самоврядування.

^ Тема 3. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі. Лекція у вищій школі (8 год.)

Специфіка модульно-рейтингової технології навчання. Особливості кредитно-модульної технології підготовки майбутніх інженерів – педагогів

^ Тема 4. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі (8 год.)

Зміст самовиховання майбутнього викладача. Мета національного виховання і шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

^ Тема 4. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі (8 год.

Основні напрями і форми виховання в процесі навчання.


Питання до екзамену з дисципліни «Педагогіка вищої школи»


1. Предмет, категорії педагогіки вищої школи.

2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.

3. Вища освіта як педагогічна система.

4. Вищий навчальний заклад.

5. Концепція освітньої діяльності вищого навчального закладу.

6. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів.

7. Суб’єкти навчально-виховного процесу. Педагогічні та науково-педагогічні працівники.

8. Сутність поняття «педагогічне дослідження».

9. Етапи педагогічного дослідження.

10. Сутність та взаємозв’язок понять методологія, метод, методика дослідження.

11. Різні підходи до класифікації методів дослідження.

12. Характеристика емпіричних методів дослідження.

13. Характеристика теоретичних методів дослідження.

14. Методи кількісної обробки результатів дослідження.

15. Методика педагогічних досліджень.

16. Мета і завдання виховання у вищому навчальному закладі.

17. Основні напрями виховання студентів у процесі навчання та в позанавчальній діяльності.

18. Виховна робота в академічній групі.

19. Роль та функції куратора академічної студентської групи.

20. Форми позааудиторної роботи зі студентами.

21. Студентство як соціальна група.

22. Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

23. Мета національного виховання і шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

24. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

25. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

26. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

27. Методи навчання у вищій школі.

28. Форми організації навчального процесу у вищій школі.

29. Система психолого-педагогічної підготовки інженера – педагога у технічному вузі.

30. Сутність і взаємозв’язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні технології.

31. Класифікація педагогічних технологій.

32. Модульно-рейтингова технологія навчання.

33. Технологія проблемного та групового навчання.

34. Ігрові технології та їх характеристики.

35. Модульно-контекстна технологія підготовки інженера-педагога.

36. Характеристика нових інформаційних технологій (комп’ютерних).

37. Характеристика технології дистанційного навчання.

38. Передісторія вищої школи освіти в Україні.

39. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії.

40. Українська вища педагогічна школа до жовтневого перевороту.

41. Вища педагогічна освіта доби Центральної Ради.

42. Педагогічна освіта в Україні радянського періоду.

43. Відродження національної педагогічної освіти у незалежній Українській державі.

44. Система вищої педагогічної освіти за кордоном.

45. Закон України «Про освіту».

46. Закон України «Про вищу освіту».

47. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

48. Сучасні тенденції реформування вищої освіти (у світлі рішень Болонської угоди).

49. Психологічна структура педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

50. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.


Індивідуальні завдання


З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з літературою пропо­нується написання рефератів.

Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною і додатковою літературою;

- написання рефератів;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт;

- підготовка до заліку.


^ Рекомендації щодо виконання реферативних робіт


Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Професійна педагогіка».

Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента і його можливостей в використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Реферати пишуться за складеним планом, який має структуру:

^ Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг – 1 – 2 стор.

^ Основна частина містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинна відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, у свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками.

Закінчення. У закінченні необхідно зробити загальні висновки по змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор.

^ Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку.

Контрольні роботи


Форма атестаційного контролю – екзамен.

З метою закріплення знань і систематизації вивченого матеріалу запроваджуються наступні форми контролю:

- тестування і опитування на лекційних заняттях;

- перевірка і оцінювання рефератів;

- тестування і проведення контрольних робіт;

- заслуховування доповідей;

- проведення екзамену.


^ Критерії оцінок


«Відмінно»

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.

«Добре»

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.

«Задовільно»

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.

«Незадовільно»

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.

^

Тести для самоконтролю
1. Що таке дидактика?

1) це теорія навчання і освіти;

2) це теорія навчання і виховання;

3) це теорія навчання;

4) це галузь педагогічної науки, що досліджує питання методики викладання окремих навчальних дисциплін.

^ 2. Основними функціями процесу навчання є:

1) освітня, розвиткові, виховна і функція психологічної підготовки;

2) освітня, розвиткові, виховна;

3) правильної відповіді немає.

^ 3. Що таке освіта?

1) процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності;

2) передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь;

3) спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань, практичних навичок і вмінь;

4) викладання;

5) правильної відповіді немає.

^ 4. Метод навчання – це:

1) спосіб реалізації навчального процесу;

2) прийоми та способи роботи викладача, за допомогою яких студенти засвоюють програмний матеріал;

3) основний прийом взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, що спрямована на досягнення цілей навчального процесу;

4) способи та прийоми спільної діяльності викладача й студентів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;

5) прийом співробітництва викладача зі студентами.

^ 5. Фактори, що визначають вибір конкретного методу навчання:

1) загальні та професійні цілі освіти, виховання і розвитку підростаючого покоління;

2) провідні методологічні положення і настанови сучасної загальної

дидактики;

3) вік студентів;

4) особливості змісту, методів форм роботи конкретних освітньо-

виховних систем;

5) рівень мотивації до навчально-пізнавальної діяльності студентів;

6) особливості змісту професіограми конкретного спеціаліста;

7) працездатність студентів;

8) особливості змісту і методики викладання конкретної навчальної

дисципліни та визначені її специфікою вимоги до добору загально- дидактичних методів;

9) цілі, завдання, зміст матеріалу та дидактичний задум конкретного

заняття;

10) тип і структура заняття;

11) наявність часу на вивчення даної теми, розділу, рівня розумової та фізичної підготовленості студентів;

12) рівень оснащення навчально-матеріальної бази;

13) взаємини між студентами та викладачами;

14) закономірності навчання;

15) педагогічна майстерність викладачів;

16) методичний задум конкретного заняття;

17) кількість студентів в аудиторії.

^ 6. До наочних методів навчання належать:

1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

2) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування;

3) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

4) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.

^ 7. До якої групи включено практичні методи навчання:

1) демонстрування, самостійні спостереження;

2) вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи;

3) робота з книгою, бесіда, графічні роботи;

4) правильної відповіді немає.

^ 8. У якій групі наявні словесні методи навчання:

1) бесіда, робота з книгою, лекція;

2) розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут;

3) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування;

4) правильної відповіді немає.

^ 9. Що слід розуміти під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів?

1) Способи реалізації навчального процесу в ігровій формі;

2) прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких студенти засвоюють програмний матеріал у нетрадиційній формі;

3) сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, які спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування;

4) способи та прийоми спільної діяльності викладача й студентів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування якостей, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності;

5) активні методи навчання.


^ Зразок

Комплексної контрольної роботи з дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів заочної форми навчання


І варіант

1. Розкрити сутність поняття "дидактика вищої школи".

2. Дати стислу характеристику моделям освіти.

3. Охарактеризувати основні форми занять у ВНЗ.

4. Охарактеризувати основні категорії дидактики вищої школи

5.Закономірності та принципи навчання у вищому навчальному закладі.

6. Методи та форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

7. Початок класичної дидактики покладений:

а) Платоном і Аристотелем;

б) Декартом;

в) Я. А. Коменським.

8. Традиційна модель освіти - це ...:

а) модель, що передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей;

б) модель систематичної академічної освіти як спосіб передачі молодому поколінню універсальних елементів культури минулого;

в) модель орієнтованого на організацію освіти позасоціальних інститутів.

9. Поняття «закон» у педагогіці - це

а) упорядкованість подій, фактів;

б) конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами;

в) взаємозалежність подій, фактів.

10. Який із нижчезазначених принципів не є принципом навчання:

а) гуманізації;

б) культуровідповідності;

в) максималізму.

11. Під змістом освіти ми розуміємо:

а) певний обсяг наукових і системних знань, умінь і навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент;

б) певний обсяг знань, умінь і навичок, якими оволодіває студент;

в) певний обсяг знань, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент.

12. Зміст освіти визначається такими державними документами:

а) навчальним планом, навчальною програмою, законом України "Про вищу освіту";

б) навчальною програмою, законом України "Про вищу освіту", навчальним посібником;

в) навчальним планом, навчальною програмою, навчальним посібником.


^ II варіант

1. Розкрити сутність та взаємозв'язок понять "освітні технології", "педагогічні технології", "навчальні технології", "техніка".

2. Проаналізувати різні підходи до класифікації педагогічних технологій.

3. Охарактеризувати сучасні педагогічні технології.

4. Розкрити специфіку модульно-рейтингової технології.

5. Дати характеристику контекстно-модульній технології навчання.

6. Розкрити сутність і особливості модульно-рейтингової технології навчання.

7. Визначити особливості модульно-контекстної технології підготовки майбутніх викладачів.

8.Виховання молоді на культурно-історичному досвіді народу, його традиціях, звичаях, обрядах, багатовіковій мудрості, духовності називається:

а) родинним;

б) національним;

в) патріотичним.

9. Показником ефективності і якості педагогічного процесу є:

а) вихованість студентів;

б) освіченість і вихованість студентів;

в) культура поведінки студентів.

10. Диспути, вечори, бесіди, свята, лекції - це:

а) заходи;

б) засоби і форми;

в) методи і форми виховної роботи у ВНЗ.

11. Функціями куратора академічної групи у ВНЗ є:

а)

б)

в)

г)

12. Гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно свідома людина, яка є носієм національної і світової культури - це:

а) мета національного виховання;

б) завдання виховання;

в) ідеал виховання.


ІІІ варіант

1. Розкрийте проблеми сучасного суспільства у сфері освіти.

2. Вкажіть на рушійні сили і логіку навчального процесу.

3.Розкрийте дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять.

4. Розкрийте критерії вихованості особистості:

- низький;

- середній;

- високий.

5. Розкажіть про педагогіку, її місце в системі наук.

6. Розкрийте особливості реалізації вимог принципу гуманізму в процесі навчально-виховної діяльності вищих навчальних закладів.

7. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи.

8. Назвіть особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності:

- сутність «відвідування занять»;

- сутність «навчальної діяльності студента».

9. Проаналізуйте стан і тенденції розвитку педагогіки вищої школи.

10. Охарактеризуйте філософські засади моделювання системи освіти в ХХІ столітті.

ІV варіант


1. Розкрийте витоки та основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в Україні.

2. Подайте закони навчання, їх сутність.

3. Розкрийте уміння слухати і конспектувати лекції.

4. Розкажіть про систему управління ВНЗ:

- включаючи особливості, притаманні практиці СРСР;

- притаманні сучасній Україні.

5. Розкрийте особливості адаптації студентів до самостійної навчальної роботи.

6. Розкрийте соціально-економічні потреби в дистанційній освіті:

- для особи, яка навчається;

- для суспільства.

7. Розкажіть про Києво-Могилянську академія як визначний освітньо-культурний центр України.

8. Розкрийте психологічні особливості студентського віку.

9. Розкрийте структурно-функціональну модель ВНЗ.

10. Охарактеризуйте книгу в системі професійної підготовки:

- її роль і значення для викладача;

- її роль і значення для студента.


V варіант


1. Розкрийте особливості розвитку вищих навчальних закладів України в ХХ - на початку ХХІ століття.

2. Поясніть сутність і методологічні засади навчання.

3. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів.

4. Охарактеризуйте наукову роботу студентів як важливий чинник ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою:

- сутність НДРС;

- значення участі студентів в олімпіадах і наукових конференціях.

5. Розкажіть про систему освіти України, її структура.

6. Розкрийте особливості діяльності викладача ВНЗ.

7. Розкрийте дидактичні вимоги до вибору методів навчання.

8. Розкажіть про підготовку викладачів і студентів до:

- лабораторних;

- практичних;

- семінарських занять.

9. Розкрийте принципи діяльності освітніх закладів.

10.Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі.Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Методика дистанційного навчання» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів спеціальності 6,66 010104 «Професійна освіта» заочної форми навчання
move to 0-794309
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні технології у вищій школі» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Педагогічні технології у вищій школі» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
«Основи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401
«Технологія кар’єри» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 – професійна освіта в металургії /Укл. М. В. Сурякова. – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8). 01010401
«Психологія професійної праці» для студентів спеціальності 7(8). 01010401 – професійна освіта в металургії / Укл. М. В. Сурякова....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconПрофесійна педагогіка для студентів напряму 010104 професійна освіта Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів спеціальності 01010401 професійна освіта iconРобоча програма
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи