Податкові злочини icon

Податкові злочини
Скачати 213.74 Kb.
НазваПодаткові злочини
Дата24.08.2012
Розмір213.74 Kb.
ТипДокументи

Податкові злочини.


Лисенко В.В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / / Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 1997.-Вип.2.- С.49-52.

Савченко А.А. Про використання економіко-правового аналізу у виявленні злочинів, що вчиняються у сфері оподаткування //Вісн.Одеського ін-ту внутр.справ.- 1998.-№2.- С.29-31.

Пирцхалава К.А Криминалистический анализ документов по налоговым преступлениям //Прокурорская и следственная практика.- 1999.-N3-4.- С.175-185.

Антипов Е.В Выявление незаконного конвертирования как способа уклонения от уплаты налогов // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.155-165.

Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, предприятий, учреждений.- Х.: Фирма "Консум", 1997.- 192 с.

Барабаш Т. Предмет доказування в стадії порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків // Науковий вісник (Державна податкова адміністрація України). - 2000. - № 2. - с. 150-152

Шабалін А.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 72-74.

Гуторова Н.О. Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Спецвипуск. - с. 157-162.

В.Р. Жвалюк, П.В. Мельник, А.Є. Гутнік, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення. - К.: Академія ДПА України, НДІ з пробл. Оподаткування, 2000. -

Панкін С.С. Облікові експертизи при розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Науковий вісник Дніпропетровського ЮІ МВС України, 2000. - № 2. - с. 179-188.

ХБК М

Лысенко В.В. Уклонения от уплаты налогов (перечень материалов, необходимых для возбуждений уголовного дела). - Х.:БизнесИнформ. -1998. - № 11. -с. 12-17.^

Організована злочинність

Аркуша Л.П. Про тактику виявлення діяльності організованого злочинного формування, яке має корумповані зв'язки // Вісн.Одеського ін-ту внутр.справ.- 1998.-№4.- С.47-53.

Коропатов О.М. Деякі методичні рекомендації розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями //Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ.- 1999.- №2.- С.105-109.

Шехавцов Р.Н О криминалистической характеристике преступлений, совершенных организованными преступными группами //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.137-141.

Сервецький І.В., Гелетей В.В Деякі ознаки лідера організованого злочинного угрупування //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.151-160.

Криводед А.И. О понятии криминалистического изучения организованных преступных групп // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали наук. конф.: Вип.1.- Х., 1996.- С.90-92.

Игнатенко А.А.,Макаренко Е.И Формы взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании насильственных преступлений с признаками их совершения организованной группой //Серийные убийства и их предупреждение: юридические и психологические аспекты. Мат.науч.- практ.конф.-Ч.3.- Ростов н/Д, 1998.- С.46-51.

Сташис В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - с. 163-168.

Корж В.П. Кримінально-правові аспекти протидії організованій злочинності в Україні // Вісник Луганського ін-ту внутрішніх справ. - 1998. - вип. 2. - с. 69-77.

Коновалова В.О. Організована злочинність: проблема методики розслідування //Вісн. Акад. правових наук України.- 1996. -№ 6.- С.137-144.

Коміссарчук Ю.А. Організована злочинність у ринкових умовах // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ, 2000. - № 4. - с. 122-125.^

Легалізація злочинних прибутків

Волобуев А.,Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем //Законность.- 2001.-№ 6.- С. 48-50.

Болотский Б.С. и др. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. / Болотский Б.С., Волевоз А.Г., Воронова Е.Г., Калачев Б.Ф. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2001. - 245 с.

Глушков В.О., Києвець О.В. Способы легализации денежных средств. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 168-171.

Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно:Конспект лекции. - Х.: ООО "Знание ЛТД", 2000. - 19 с.^

Протидія викриттю і розслідуванню злочинів

Волобуєв А.Ф Подолання протидії організованих злочинних груп по розслідуванню економічних злочинів

//Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.201-213.

Аркуша Л.И. Некоторые способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями с использованием коррумпированных связей // Актуальні проблеми держави та права: Збіоник наукових праць. - Одесса:

Астропринт, 1998. - вип. 5. - с. 96-102.

Шехавцов Р. Виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Право України. - 2001. - № 6. - с. 64-65

Чаплинський К. Особливості проведення слідчих дій (за участю захисника) при розслідуванні злочинів, вчинених організованими угрупованнями // Право України. - 2001. - № 6. - с. 67-70

Долженков О.Ф. Кримінальна тактика протидії правоохоронній системі як складова інфраструктури організованої злочинності. // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Межвідомчий науковий збірник. / Під редакцією А.І. Комарової, В.В. Медведчука, В.О. Євдокимова, В.Ф Бойка, О.О. Крикуна. К.: 1999. - Т 18. -

Лукьянчиков В.Д., Кузьмичев В.С. Конспирация как средство преодоления противодействия расследованию // Проблема профессионализма и организованности в общеуголовной преступности: Межвуз. Сборн. Научн. Трудов. - Омск: ОВШ МВД СССР, 1988. - с. 100-107. (Секретно)

Александренко Е.В., Бахин В.П., Карпов Н.С.Противодействие расследованию: мнение практиков и населения // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ України. – Луганськ: 2001. Вип. 3. - с. 210

Александренко Е.В Проблемы противодействия расследованию и меры по его преодолению в современных условиях // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М.: 2002. - с. 168-171.

Александренко О.В. Класифікація форм протидії розслідуванню // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ,

2000. - № 4. - с. 132-141

Сакало В.О. Тактика злочинців при протидії розслідуванню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001. - с. 67-68

Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Тактично грамотно застосований психологічний вплив слідчим може подолати протидію розслідуванню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ,

2001. - с. 76-80.

Александренко О.В. До питання про формування криміналістичної теорії протидії розслідуванню та заходів по її подоланню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ,

2001. - с. 123-125.

Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001.- с. 188-191Ревізія

Дорогих О.М. Форми та методи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні. - Вісник Одеського ін-ту ВС. - 1998. - № 2. - с. 45-51.

Головань І. Щодо законодавчого регулювання перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. // Правничий часопис Донецького ун-ту. - 2001. - № 1. - с. 51-55.

Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. / за ред. О.Д. Василика. - К.: ТОВ "НІОС", 1998. - 220 с.

Евзлин З.П. Бюджетный контроль и государственная отчетность. - Л.: Наука и школа, 1928. - 170 с.

Павлюк Валерий Валерьевич Контроль и ревизия: Направления и методика: учебное пособие. - Донецк:

Кассиопея, 2000. -

Каленський М.М. Удосконалення фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів // Фінанси України. - 2001. - № 5. - с. 65-68.

Приховування валютної виручки

Городиський О.М. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей: Автореф. дис... канд.юрид.наук. 12.00.09 / НЮАУ ім. Я.Мудрого. - Х., 1998.

Фальшивомонетництво

Бірюкова Т.П Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.132-137.

Бирюкова Т.П. Особенности доказывания при расследовании изготовления и сбыта поддельных денег

//Вісник ЛІВС.- 2001.- №2.- С.228-233.

Коваленко В.В., Бирюкова Т.П Значение данных о способах и признаках подделки денежных знаков для расследования фальшивомонетничества //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.143-151.

Мацишин В. Систематизація обставин, які необхідно встановлювати у кримінальних справах про фальшивомонетництво //Право України.- 2001.-№ 6.- С. 65-68.

Піщенко Г.,Мацишин В. Огляд місця події у справах про фальшивомонетництво //Право України.- 2001.-№7.- С.56-59.

Петряєв С.Ю Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей: Автореферат дисс. … канд.юрид.наук 12.00.09 / НАВСУ. - К., 1998.

Піщенко Г., Мацишин В. Огляд місця події у справах про фальшивомонетництво // Право України. - 2001. - № 7. - с. 56-59.

Криминалистические и оперативно-розыскные основы предупреждения, раскрытия и расследования фальшивомонетничества: Учебное пособие. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1984. - 36 л. (ДСП)Розкрадання

Корж В. Планування початкового етапу розслідування справ про розкрадання (в промисловому будівництві). // Радянське право. - 1982. - № 9. ХБК М

Сущенко В.Н. Планирование и организация расследования хищений социалистического имущества, совершённых должностными лицами в крупных и особо крупных размерах: Автореферат … к.ю.н. 12.00.09 - К.: 1985. - 16 с. НУВД А 196

Багинський В. Використання наукового потенціалу для розробки методики розслідування розкрадань, вчинених в умовах приватизації //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.165-169.

Нувд

Волобуєв А.Ф Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу //Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 1998.-N3-4.- С.24-33.

Волобуєв А.Ф Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду //Вісн. Одеського ін-ту внутр. справ.- 1998.-№3.- С.39-43.

Нувд

Волобуєв А.Ф.,Золотухін І.І., Литвинов О.В. Характеристика розкрадань майна, що здійснюються в небанківських фінансових установах //Вісн.Луган.ін-ту внутр.справ МВС України.- 1998.-Вип.2.- С.168-179.

Нувд

Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюється з використанням комп'ютерної техники //Вісн.Луган.ін-ту внутр.справ МВС України.- 1998.-Вип.2.- С.179-185.

Нувд

Волобуєв А Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи //Право України.- 1999.-№4.- С.79-84.

Нувд

Багинський В.З Про методи виявлення латентних розкрадань в умовах реформування економіки України //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.-

Х., 1998.- С.127-132.

67.9(4УКР)61 В43

Волобуєв А.Ф Криміналістичні особливості предмета розкрадання майна в сфері підприємницької діяльності //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.122-124.

67.9(4УКР)61 В43

Марушев Д.Д Спосіб вчинення розкрадань як елемент криміналістичної характеристики економічних злочинів // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.124-126.

НУВД 67.9(4УКР)61 В43

Коберник С.Д. Деякі особливості розслідування розкрадання грошових коштів у банківських комп'ютерних системах і мережах // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.- Харків, Центр вивчення орг. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого, 1999.- С.20-28.

НУВД 67.9(4УКР)61 П78

Зуев А.А., Черновецкий Л.М. Вопросы совершенствования следственного осмотра документов по делам о хищениях // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: 1984. – вып. 29. - с. 53-57.

НУВД

Матусовский Г.А. Судебные экспертизы в методике расследования хищений // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: 1984. - вып. 29. - с. 48-53.

НУВД

Глибко В.Н. Организационные и тактические основы возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Диссертация на соикание учёной степени кандидата юридических наук. Специальность 12.717. – Х.: Юрид. институт, 1972. - 261 с.

^ БНЮАУ № 36

Парфенков Сергей Викторович

Проблемы установления способа преступления в методике расследования хищений, совершённых путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Диссертация … к.ю.н. Спец 12.00.09. - Х.: Юрид. ин-т, 1986. - 213 с.

^ БНЮАУ № 434; № 455

Дудников А.Л. Криминалистическая ситема признаков хищений, совершаемых путём злоупотребления служебным положением, и использование её данных в расследовании преступлений: Автореферат … к.ю.н. - Х.: Харьк. Юрид. Ин-т, 1989. –

спец НУВД 1.9 2043 Д 81

Грузинова Т.И., Богинский В.Е.

Использование криминалистических экспертиз в изобличении лиц, причастных к хищениям путём злоупотребления служебным положением/ сост. Б.В. Романюк, Н.В. Чернышева. – К.: 1985. - с. 42-49

спец. НУВД 5.3 С 47 2628

Зонс В.К.

Расследование некоторых видов хищений, совершаемых путём злоупотребления служебным положением, присвоения и растрат. - К.: 1976. –

спец. НУВД 5.3.9 2551 З-84

Зуев А.А.

Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореферат дис... канд. юрид. наук. -

Х.: Харьковск. Юрид. Ин-т им. Ф.Э. Дзержинского, 1986. - 20 с.

НУВД А 122

Расследование хищений государственного или общественного имущества: (проблемы тактики и методики). - Х.: Вища школа, 1987. - 166 с.

ХБК К2 - 2224 НУВД 67.99(2)94 Р 24

Зуев А.А.

Осмотр документов и его связь с другими видами следственного осмотра при расследовании хищений // Совершенствование криминалистических средств и методов раскрытия и расследования хищений социалистического имущества: Сборник научных трудов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - с. 44-47.

спец. НУВС 1.6. С - 56 1489 "ДСК"

Митрохина З.И. Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта: Учебное пособие. - Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1986. - 29 с.

ХБК В 1 86/3559

Матусовский Г.А. Расследование хищений в промышленности и сельском хозяйстве: Учебное пособие. -

Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1979.(вып. Дан. 1980) - 64 с.

ХБК А 771418

Суетнов В.П. Основы расследования хищений. - Х.: Изд-во при Харьк. Гос. ун-те "Вища школа", 1977. -

108 с.

ХБК А 682137

Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. - Х.: Юрид. Ин-т, 1984. - 44 с.

ХБК В 1 85 / 787

Коваленко Є. Судово-економічна експертиза на стадіях попереднього та судового слідства в справах про розкрадання. // Радянське право. – 1979. - № 3. - с. 60-63.

ХБК М

Волобуєв А.Ф Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності

//Вісн. ун-ту внутр. справ.- 1997.- № 2.- С.26-37.

Нувд

Волобуєв А. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісн.Акад.правових наук.- 1997.- №4.- С.172-175.

Нувд

Коваленко Е.Г., Лукьянчиков Е.Д. Судебные экспертизы в практике расследования ОВД хищений социалистической собственности: учебное пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1988. - 72 с.

НУВД 67.99 (2) 94 К 56 ХБК К 2 – 23262

Колесниченко А.Н., Суетнов В.П., Сапошинский Я.С. Судебные экспертизы при расследовании хищений государственного и общественного имущества (учебное пособие). - Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1974. - 22 с.

ХБК А 588590

Волобуєв А.Ф. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник АПН Украіни. - 1997 р. -№4. - с. 172-175.

НУВД

Волобуев А.Ф., Золотухин И.И., Литвинов О.В. Характеристика хищений имущества, которые совершаются в небанковских финансовых учреждениях // Вестник Львовского ИВД МВД Украины. – 1998. вып. 2 . - С.168-179.

НУВД


^ Економічні злочини


Фінансова злочинність: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару 12-13 лютого 1999 року / НЮАУ ім.Я.Мудрого, Департамент юстиції США, НДІ вивчення проблем злочинності АПрН України. -

Х.: Право, 2000. - 119 с.

^ ХБК К2 - 82043 БНЮАУ Х 629.431.6 Х 628.36 Ф 59

Кальман О.Г. Сучасні проблеми боротьби зі злочиннстю у сфері економіки. // Хозяйственно-правовые средства детенизации и декриминализации экономики: Сборник научных трудов. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998. -

ХБК К2 – 76408

Андрушко П.

Злочини у сфері господарської діяльності за чинним КК та проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації та декриміналізації. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. - с. 13-18.

ХБК М

Бучко М.Б.

Злочинність у сфері економіки та фінансів: концептуальні питання // Вісник Луганського ін-ту внутр. справ. - 1999. - вип. 1. - с. 135-146.

ХБК М НУВД

Бучко М.Б. Фінансово-економічна злочинність: причини і шляхи подолання // Вісник Луганського ін-ту внутр. Справ. - 1999. - № 2. - с. 149-159.

ХБК М

Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: (збірник наукових матеріалів міжнар. Науково-практичної конференції . - Х.: Харьк. Центр вивч. Організ. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого, 1999. – 53 с.

ХБК К5 – 4885

Москвін Ю.

Розслідування злочинної діяльності у сфері економіки. // Право України. - 2000. - № 6. - с. 63

НУВД

Матусовський Г.,Бодянський Є., Іващенко П.

Використання наукового потенціалу в розробці криміналістичних методик виявлення економічних злочинів //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.111-116.

Нувд

Розсошенко І.

Роль прикладних економічних наук в розслідуванні справ про порушення антимонопольного законодавства України //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.151-155.

Нувд

Городиський О.

Використання слідчих спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.186-188.

Нувд

Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ.- Х.: Консум, 1999.- 480 с.

НУВД 67.9(4УКР)62 М34

Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин:Курс лекцій.- Х.:

Ун-т внутр.справ, 1998.- 68 с.

НУВД67.9(4УКР)61я7 Р98

Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва:Навч.посібник/За ред. О.М.Бандурки.- Х.: Рубікон, 2000.- 272 с.

НУВД 67.9(4УКР)62я7 В68

Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. - 384 с.


Довбак О. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов'язаних з отриманням кредитів //Вісн. Львівського ун-ту. Сер. юридична.- 1999.-Вип.34 .- С.231-234.

Нувд

Василинчук В. Типові способи необгрунтованого одержання кредитів при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх розслідування //Право України.- 2000.-№10.- С.28-31.

Нувд

Журавель В. Криміналістичне прогнозування у розслідуванні економічних злочинів //Вісн. Академії правових наук.- 2000.-№2.- С.166-173.

Нувд

Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності

//Вісн. Академії правових наук України.- 2001.-№1.- С.175-181.

Нувд

Волобуев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений

//Рос. юстиция.- 2001.-№6.- С.54-55.

Нувд

Волобуев А. Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин //Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№7.- С. 82-85.

Нувд

Чернявський С. Злочини у сферы банківськогго кредитування: криміналістичний аналіз //Право України.-

2001.-№7.- С.60-64.

Нувд

Городиський О.М. Система ознак способів приховування валютної виручки //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.132-134.

НУВД 67.9(4УКР)61 В 43

Розсошенко І.І Тактика розслідування порушень антимонопольного законодавства //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.-

С.151-156.

НУВД 67.9(4УКР)61 В 43

Матусовський Г.А Проблеми формування методики розслідування економічних злочинів //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.-

С.32-38.

НУВД 67.9(4УКР)61 В 43

Коновалова В.Е. Первоначальные следственные действия и тактические операции при расследовании преступлений в сфере экономики // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.- Харків, Центр вивчення орг. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого,1999.-

С.72-75.

НУВД 67.9(4УКР)61 П78

Притика Д.

Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. - 1999. - № 5. - с. 14-17.

НУВД

Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти/За наук. ред. В.М.Гайворонського.-

Х.: Фірма "Консум", 1997.- 192 с.

67.9(4УКР)303.2 Т45

Полешко А. Спільними зусиллями – проти корупції, організованої злочинності та злочинів у сфері економіки. // Право України. - 2000. - № 3. - с. 59.

НУВД

Бучко М. Корислива фінансово-економічна злочинність як протидія демократичним перетворенням. //

Право України. - 2000. - № 3. – 37.

НУВД

Панов Н., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини. // Право України. - 2000. - № 9. - с. 56.

НУВД

Лебеденко В.І., Коніжай В.О. Оперативне супроводження цільового використання банківських кредитів. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 209-210.


Пилипчак С.П. Злочини у сфері приватизації та їх запобігання. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 252.


Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (Комментарий к дейстующему законодательству) // Весы Фемиды. – 2000. - № 4. - с. 62-78.

ХБК Б

Бахін В.П., Чернявський С.С. Економічні злочини: актуальні проблеми криміналістичного дослідження //

Науковий вісник Донецького ЮІ МВС України. - 2001. - № 1. - с. 253-261.

ХБК М

Бущан Олег Петрович

Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, скоєних шляхом кредитних банківських операцій: Автореферат дис. … канд. Юрид. наук (12.00.09) / Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 1995. - 24 с.

НЮАУ ? РА 288971

Мочкош Я.В.

Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки. 12.00.09 / Автореферат дис… канд. юрид. наук / Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка. - К.,

2002. - 16 с.


Корж В.П. Суб'єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2002. - спецвипуск. - с. 162-166.

НУВД

Аркуша Лариса Ігорівна

Основи методики виявлення і розслідвання організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків. Автореферат … канд. Юрид. наук. 12.00.09. - Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого. - 2002. - 20 с.


Курман О.В.

Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: Автореферат дисс. … к.ю.н. (12.00.09). / НЮАУ ім. Я.Мудрого. - Х.: НЮАУ ім. Я.Мудрого, 2002. - 20 с.


Курман А.В.

Способы совершения мошенничества с финансовыми ресурсами // Проблеми законності: Республ. Міжвід. Збірн. - Х.: НЮАУ, 2001. - вип. 47. - с. 181-186.

^ БНЮАУ Х 629.431.6 ХО П 78

Бахін В.П., Чернявський В.В.

Економічні злочини: актуальні проблеми криміналістичного дослідження. // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001. - № 1 (4). - с. 253-261.

^ БНЮАУ Х 629.431.6 Я 54 Д 54

Чернявський С.С.

Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Автореферат дисс. … к.ю.н. / 12.00.09. - К.: НАВСУ, 2002. - 20 с.


Корж В.П.

Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. Научно-практическое пособие. –

Х.: Издательство «Лицей», 2002. - 280 с.


Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: Монографія. / Авт. Колектив Борисов В.І., Кальман О.Г., Корж В.П., Матусоський Г.А. - Х.: Право, 2001. - 264 с.

^ БНЮАУ Х 628.111.613 Б 83

Мацишин С.В. Злочини у сфері банківського кредитування: криміналістичний аналіз // Право України. - 2001. - № 7. - с. 60-64.

НУВД

Кравчук С. Використання системи електронних платежів зі злочинною метою // Право України. - 2001. - № 7. - с. 64-65.

НУВД

Берлач А.І.

Боротьба з фінансовими зловживаннями в аграрній сфері економіки: шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів // Бюллетень з обліку досвідом роботи: Науково-практичне видання. - К.:

МВС України, 2001. - № 134. - с. 49-56.

спец. НУВС 1.5 Б - 98 3548 "Таємно"

Берлач А.І.

Фінансові відносини у сільському господарстві України та їх правовий захист: Монографія. -

К.: НАВСУ МВС України, 2001. - 464 с.

спец. НУВС 2.6.7 Б - 49 3201 "Секретно"

Корж В.

Криминальные технологии совершения экономических организованных преступлений: криминалистический анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 9. - с. 69-71.

ХБК М

Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали науоков-практичної конференції 15-16 грудня 1998 року. -Х.: 1999. - с. 96-108.

НУВД 67.9(4УКР)61 П78

Василинчук В.І., Бондаренко А.А. Дотримання банками правових вимог кредитування // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ, 2000. - № 4. - с. 106-114

Білецький В. Фіктивне підприємництво та економічна злочинність // Право України. – 1997. - №5. - с.34-37.

НУВД

Сушко Ю.С. Актуальні проблеми профілактичної діяльності при проведенні судово-економічних експертиз: Автореферат … к.ю.н. (12.00.09). - К.: Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 1994. - 25 с.

ХБК АВ – 86057

Клименко Н.І. Теоретичні підстави класифікації судово-експертних економічних досліджень. // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доп. наук—практ. конф.: У 2-х ч. – Ч.1. – К.: Національна академія внутрішніх справ України,

2002. - с. 27-29.

Коваленко Е.Г. Судебно-экономическая экспертиза по делам о хищениях социалистического имущества // Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: Сборник научных трудов. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1984. - с. 124-129

спец. НУВС 1.6 С - 71 1281 "ДСК"

Зорич Л.В. Класифікація економічних експертиз // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001. - с. 258-262^

Бухгалтерська експертиза

Матющенко М.О. Судово-бухгалтерська експертиза. - Х.: Константа, или Консум 1996. - 56 с.

НУВД 67.9(4Укр)311 М 35; БНЮАУ Х 629.341.313 М 35^

Бюджетні злочини

Перепелиця А.І. Суб'єктивна сторона складу злочину порушення законодавства про бюджетну систему України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. -

Донецьк: Держ. Ін-т внутр. Справ при Дон. Держ. Ун-ті, 1998. - № 2. - с. 37-40.

ХБК К2 – 75772

Степанюк Р.Л. Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи //Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 2001.-Вип. 13.- С.12-18.

ББК 67.9(4УКР)623.16

Холостенко А.В. Соціально-правові аспекти порушень законодавства про бюджетну системуУкраїни. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса: 2000. - № 4. - с. 85-91


Берлач Н.А. Конкретизація службових осіб - суб'єктів злочинів проти централізованих та децентралізованих фінансів. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 39-40.

Романів М.В. Фінансовий онтроль за використанням бюджетних коштів у АПК України // Фінанси України. - 1999. - № 8. - с. 67-75.

ФпиП

Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ і організацій. // Фінанси України. –

2000. - № 12. – с. 60-66.

ФпиП

Андрушко П. Коментар до статті 211 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України. -

- (Інформаційно-правовий банк). - 2002.- 19-25 січня (№ 3). - с. 31-32.

НУВД

Андрушко П. Коментар до статті 210 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України. (Інформац.-прав.банк).- 2002. - № 2 (12-18 січня). - с. 26-32.

НУВД

Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність посадових осіб територіальних органів влади за порушення порядку використання бюджетних коштів. // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президенті України. - Х.: 2001. - Вип.1. - Ч. 2. - с. 18-19.

НУВД 67.9(4Укр)301 З 41

Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2 (29). – с. 145 – 157.

Богословская И. Преступно фокусничать с бюджетом. // Бизнес. - 2001. - № 23. - 4 июня. - с. 14-15.

^ БНЮАУ; НУВД

Симоненко В. Блеф, або як виконали минулорічний бюджет. // Дзеркало тижня. - 2001. - № 11. - 17-23 березня. - с. 8.

БНЮАУ

Бандурка О.М. Бюджетні процеси та "тінізацїя" економіки в Україні. //Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали науково-практ. конференції 15-16 грудня 1998 року. – Х.: Харьк. центр вивчення орган. Злочинност при НЮАУ, 1999. - с. 11-19.

НУВД, БНЮАУ

Литвинчук Г.К., Гончар Г.М. Розслідування кримінальних справ про злочини, пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства (статті 80-3, 80-4 КК України) // Слідча практика: Збірник / Уклад. А.А. Осауленко. - К.: РВВ МВС України. - 2000. - с. 3 - 13.

спец. НУВС 5.3 С - 47 2982 "ДСК"

Схожі:

Податкові злочини iconЛекція №18. Провадженя у кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
Ці особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом І статусом осіб, які беруть участь у судочинстві з метою підвищення...
Податкові злочини iconТести за курсом «Податкові системи» автор Грабовська Т. В
Не залежать від розміру прибутків І розміру майна, включаються в ціну продукції, яка оплачується споживачем
Податкові злочини iconПодаткові консультації стали доступнішими!
Так, у 2012 році досить вагомою подією стало відкриття за ініціативою ректора Національного університету дпс україни П. В. Мельника...
Податкові злочини iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Податкові злочини iconНаказ Генерального прокурора
України заяв, повідомлень, іншої інформації про злочини, а також прийняття за ними рішень відповідно до кримінально-процесуального...
Податкові злочини iconПідготовка І призначення судових експертиз у справах про злочини, пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства
Р. Л. Степанюк, викладач кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ мвс україни (м. Харків)
Податкові злочини iconМетодичні рекомендації куратору студентської групи
Новим ганебним явищем сучасного життя, з яким зіткнулося чимало країн, в тому числі Україна, стали злочини, скоєні на ґрунті расизму...
Податкові злочини iconСклад делегації Національного університету «Одеська юридична академія»
Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Туреччини, що передбачає відповідальність за злочини проти статевої свободи...
Податкові злочини iconАпроксимація у кримінальному законодавстві
Союзу (європейські ордери на арешт, гармонізація відповідальності за конвенціональні злочини тощо). Проте у вирішенні цих питань...
Податкові злочини iconВідділ організації виховної роботи методичні рекомендації куратору студентської групи за темою
Новим ганебним явищем сучасного життя, з яким зіткнулося чимало країн, в тому числі Україна, стали злочини, скоєні на ґрунті расизму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи