Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) icon

Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 )
Скачати 262.04 Kb.
НазваЗакон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 )
Дата25.08.2012
Розмір262.04 Kb.
ТипЗакон


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про розвідувальні органи України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 19, ст.94 )


Цей Закон визначає правові основи організації і діяльності

спеціальних органів державної влади, які здійснюють розвідувальну

діяльність з метою захисту національних інтересів України від

зовнішніх загроз, порядок контролю і нагляду за їх діяльністю, а

також встановлює правовий статус співробітників цих органів, їх

соціальні гарантії.


Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Основні терміни


Наведені в цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


розвідувальна діяльність - діяльність спеціальних органів

державної влади, спрямована на захист національних інтересів

України від зовнішніх загроз, сприяння формуванню і реалізації

державної політики у сферах національної безпеки і оборони;


розвідувальна інформація - добуті відомості про реальні та

потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав,

організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам

України, а також про події і обставини, що стосуються національної

безпеки і оборони;


розвідувальні органи України - спеціальні підрозділи

центральних органів виконавчої влади, які здійснюють розвідувальну

діяльність з метою захисту національних інтересів України від

зовнішніх загроз.


Стаття 2. Правова основа діяльності розвідувальних органів

України


Правову основу діяльності розвідувальних органів України

становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони

України, а також прийняті відповідно до них інші

нормативно-правові акти.


Стаття 3. Принципи діяльності розвідувальних органів України


Діяльність розвідувальних органів України здійснюється на

основі:


законності;


поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;


безперервності;


поєднання в межах, визначених законом, гласних та негласних

методів і засобів;


розмежування сфер діяльності розвідувальних органів,

взаємодії і координації їх діяльності;


незалежності і оперативності у поданні розвідувальної

інформації;


позапартійності;


підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної

влади в межах, передбачених законом.


Діяльність розвідувальних органів не може використовуватися

для вирішення не передбачених цим Законом завдань.


Стаття 4. Основні завдання розвідувальних органів України


На розвідувальні органи України покладаються:


добування, аналітична обробка та надання визначеним законом

органам державної влади розвідувальної інформації;


сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики

України в економічній, політичній, воєнній, військово-технічній,

екологічній та інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності,

економічного і науково-технічного розвитку;


забезпечення безпечного функціонування установ України за

кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їх сімей у

країні перебування, а також відряджених за кордон громадян

України, які обізнані у відомостях, що становлять державну

таємницю;


участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, в

тому числі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів,

незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення,

незаконною міграцією.


Стаття 5. Методи і засоби діяльності розвідувальних

органів України


Для виконання покладених на розвідувальні органи України

завдань щодо отримання розвідувальної інформації та забезпечення

безпеки своїх співробітників вони застосовують методи і засоби

оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному в Законі

України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), з

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


Методи і засоби діяльності розвідувальних органів не повинні

завдавати шкоди життю, здоров'ю, честі і гідності людей.


Не підлягає розголошенню інформація, що стосується особистого

життя, честі та гідності громадян, яка стала відома розвідувальним

органам у процесі їх роботи, крім випадків, передбачених законом.


Порядок зберігання інформації, здобутої в процесі

розвідувальної діяльності, визначається відповідними

нормативно-правовими актами.


Розділ II


^ РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ,

ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСОВОГО ТА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Стаття 6. Розвідувальні органи України


Розвідувальну діяльність в інтересах національної безпеки

України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та

національних інтересів від зовнішніх загроз, в межах визначених

законом повноважень, здійснюють розвідувальні органи:


Служби безпеки України - для забезпечення інтересів держави в

політичній, економічній, військово-технічній,

науково-технологічній, інформаційній та екологічній сферах;


Міністерства оборони України - для визначення рівня воєнної

загрози, забезпечення оборони і інтересів держави у сферах:

воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній,

інформаційній та екологічній;


спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань

захисту державного кордону України - для забезпечення інтересів

держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в

інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону

України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній

зоні та континентальному шельфі.


Питання утворення, реорганізації і ліквідації розвідувальних

органів здійснюються відповідно до конституційних повноважень

Президентом України.


Здійснення розвідувальної діяльності з метою отримання

інформації у сферах, що стосуються національної безпеки і оборони,

іншими органами державної влади, підприємствами, установами і

організаціями незалежно від форми власності, які не передбачені в

цьому Законі, а також фізичними особами забороняється.


Розвідувальні органи України є юридичними особами, вони мають

дійсне та умовне найменування, відповідні емблеми, печатки і

штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм

найменуванням, рахунки, у тому числі валютні, в банках та інших

фінансових установах.


Стаття 7. Керівництво розвідувальними органами України

та координація їх діяльності


Загальне керівництво розвідувальними органами України

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та цього Закону

здійснює Президент України.


Керівники центральних органів виконавчої влади, до складу

яких входять розвідувальні органи, здійснюють керівництво ними в

межах повноважень, визначених законом і положеннями про відповідні

розвідувальні органи, затвердженими Президентом України, та

створюють необхідні умови для їх функціонування.


Безпосереднє керівництво розвідувальними органами України

здійснюють їх керівники, які призначаються на посаду і

звільняються з посади Президентом України за поданням керівників

відповідних центральних органів виконавчої влади.


Координація діяльності розвідувальних органів України

здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду

національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до

Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України"

( 183/98-ВР ).


Порядок координації діяльності розвідувальних органів України

в особливий період визначається Президентом України.


Стаття 8. Позапартійність розвідувальних органів України


Використання розвідувальних органів України будь-ким у

партійних інтересах не допускається. Діяльність розвідувальних

органів України не може використовуватися для обмеження прав і

свобод громадян або з метою насильницької зміни конституційного

ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх

діяльності.


У розвідувальних органах України забороняється створення і

діяльність організаційних структур політичних партій та інших

об'єднань громадян, що мають політичні цілі. Членство та участь

співробітників розвідувальних органів України у діяльності

політичних партій та інших об'єднаннях громадян, що мають

політичні цілі, не допускається.


Як виняток дозволяється членство працівників, які уклали

трудовий договір з розвідувальними органами України, у професійних

спілках.


Стаття 9. Права розвідувальних органів України


Для виконання визначених цим Законом завдань розвідувальні

органи України мають право:


встановлювати на конфіденційній основі співробітництво з

повнолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це

згоду;


отримувати для розвідувальних цілей необхідну інформацію від

усіх органів державної влади, підприємств, організацій і установ,

включаючи банки, незалежно від форми власності, в тому числі

інформацію з автоматизованих інформаційних та довідкових систем,

банків даних тощо у порядку, визначеному законом;


користуватися послугами, в тому числі платними, експертів та

консультантів з числа фахівців інших органів державної влади,

підприємств, установ і організацій усіх форм власності;


використовувати на договірних засадах службові приміщення,

транспортні засоби та інше майно підприємств, установ і

організацій незалежно від форми власності, а також за згодою

окремих осіб - належні їм житлові та нежитлові приміщення,

транспортні засоби та інше майно;


відкривати рахунки в національній та іноземній валюті у

банках та інших фінансових установах у порядку, визначеному

законом;


використовувати документи, що прикривають співробітників та

відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і

транспортних засобів до розвідувальних органів України;


створювати з метою конспірації організаційні структури

(підрозділи, установи і організації), необхідні для виконання

завдань розвідувальних органів України та прикриття їх

співробітників;


виступати замовниками науково-дослідних,

дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розробки і

виготовлення спеціальних засобів, необхідних для здійснення

розвідувальної діяльності, створювати і застосовувати технічні

засоби розвідки;


створювати в порядку, встановленому законом, відповідні

навчальні заклади і науково-дослідні установи, архіви та

здійснювати діяльність у видавничій справі;


організовувати і забезпечувати в межах своєї компетенції

захист державної таємниці в установах України за кордоном,

включаючи заходи щодо попередження витоку по технічних каналах

відомостей, що становлять державну таємницю;


здійснювати технічний захист приміщень і об'єктів

розвідувальних органів;


забезпечувати власну безпеку діяльності розвідувальних

органів України та захист своїх сил, засобів і інформації від

протиправних дій та загроз.


Стаття 10. Надання розвідувальної інформації


Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами

України, надається Президенту України, Голові Верховної Ради

України та Прем'єр-міністру України в порядку, який визначається в

Положенні про розвідувальний орган, з додержанням вимог законів

України "Про державну таємницю" ( ^ 3855-12 ), "Про інформацію"

( 2657-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах"

( 80/94-ВР ) та інших.


Стаття 11. Взаємодія розвідувальних органів України між

собою, з правоохоронними органами України,

а також із спеціальними службами іноземних держав


Порядок взаємодії розвідувальних органів України між собою, з

правоохоронними органами України визначається законами і

прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами.


Розвідувальні органи України з дозволу Президента України в

межах та обсягах, визначених ним, можуть встановлювати і

підтримувати контакти із спеціальними службами іноземних держав, у

тому числі на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод, з

додержанням вимог законодавства України.


У випадках довгострокового співробітництва на умовах,

визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких

для України надана Верховною Радою України, можуть створюватися

офіційні закордонні представництва розвідувальних органів України.


Стаття 12. Взаємовідносини розвідувальних органів України

з органами державної влади, підприємствами,

установами і організаціями України


Розвідувальні органи України взаємодіють з органами державної

влади України відповідно до законів, інших нормативно-правових

актів.


Органи державної влади, підприємства, установи і організації

України в порядку, встановленому законом, сприяють розвідувальним

органам України у виконанні ними завдань, які покладені на них цим

Законом.


Перелік органів виконавчої влади, що можуть залучатися до

участі у виконанні програм розвідувальної діяльності або в

заходах, які здійснюються розвідувальними органами, визначається

Президентом України.


Стаття 13. Інформування громадськості про діяльність

розвідувальних органів України


Про свою діяльність розвідувальні органи України в

установленому порядку інформують громадськість України, здійснюючи

зв'язок з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації і

громадянами через відповідні структурні підрозділи та їх посадових

осіб.


Матеріали про діяльність розвідувальних органів України, які

надаються засобам масової інформації, не можуть містити відомості,

що становлять державну таємницю.


Публікація відомостей про розвідувальні органи України та їх

діяльність здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про

державну таємницю".


Стаття 14. Захист відомостей про розвідувальні органи

України


Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну

діяльність, засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та

матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати

розвідувальної діяльності, а також про осіб, які співробітничають

або раніше співробітничали на конфіденційній основі з

розвідувальними органами, становлять державну таємницю і

підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про

державну таємницю".


Стаття 15. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення розвідувальних органів України


Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

розвідувальних органів України здійснюються за рахунок коштів,

передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України для

кожного розвідувального органу, та інших джерел, передбачених

законом. Розвідувальні органи України фінансуються через

Національний банк України.


Розпорядником бюджетних коштів, у тому числі валютних, на

утримання і забезпечення діяльності розвідувального органу України

є керівник цього органу.


Розвідувальні органи України мають право ввозити на територію

України засоби озброєння, спеціальні технічні та інші засоби,

вогнепальну зброю та боєприпаси до неї для забезпечення власних

потреб, а також у разі необхідності передавати і вивозити їх за

межі України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Розвідувальні органи України звільняються від сплати ввізного

мита та акцизного збору за техніку, устаткування, майно і

матеріали, що призначені для власного використання цими органами.


Розвідувальні органи України мають житловий фонд.


Розділ III


^ ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІВРОБІТНИКІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ

ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ОСІБ, ЯКІ КОНФІДЕНЦІЙНО

СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ З ЦИМИ

ОРГАНАМИ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ


Стаття 16. Співробітники розвідувальних органів України


Співробітниками розвідувальних органів України є

військовослужбовці та службовці кадрового складу розвідувальних

підрозділів відповідних центральних органів виконавчої влади, а

також військовослужбовці, службовці та працівники, які не належать

до кадрового складу цих органів.


Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є

державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних

категорій посад державних службовців, а також порядок прийому на

службу або на роботу в розвідувальний орган визначаються

Положенням про розвідувальний орган.


На військовослужбовців розвідувальних органів, у тому числі

тих, які не належать до кадрового складу розвідувальних органів,

поширюється дія законодавства України про проходження військової

служби з урахуванням особливостей, що обумовлені специфікою

завдань, які виконуються зазначеними військовослужбовцями.


На службовців та працівників розвідувальних органів

поширюється дія законодавства України про працю.


Стаття 17. Кадровий склад розвідувальних органів України


До кадрового складу розвідувальних органів України належать

військовослужбовці і службовці, які за посадами, що вони займають

у цих органах, підпорядкованих їм навчальних закладах та

науково-дослідних установах, виконують функціональні обов'язки,

безпосередньо пов'язані з розвідувальною діяльністю. Перелік посад

співробітників кадрового складу розвідувального органу

визначається Положенням про відповідний розвідувальний орган.


Співробітники кадрового складу розвідувальних органів для

виконання своїх функціональних обов'язків можуть займати, з

додержанням вимог цього Закону, посади в органах державної влади,

на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми

власності без розкриття їх належності до розвідувальних органів.

Посадові особи зазначених органів державної влади, підприємств,

установ і організацій несуть передбачену законом відповідальність

за розголошення відомостей про належність цих співробітників до

розвідувальних органів, якщо такі стали їм відомі в процесі

роботи.


Розвідувальні органи України можуть мати кадровий резерв із

числа фахівців відповідних спеціальностей.


Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів

України видається спеціальне службове посвідчення.


Стаття 18. Правовий статус співробітників розвідувальних

органів України


Співробітники кадрового складу розвідувальних органів України

під час виконання ними службових обов'язків перебувають під

спеціальним захистом держави. Ніхто, крім органів державної влади

та посадових осіб, які визначені цим Законом, не має права

втручатися в їх службову діяльність.


Для захисту життя, здоров'я, житла і майна співробітників

розвідувальних органів України та їх близьких родичів (дружина,

чоловік, батьки, діти, рідні брати і сестри) від протиправних

посягань і загроз у зв'язку із службовою діяльністю цих

співробітників розвідувальні органи України здійснюють спеціальні

заходи щодо забезпечення безпеки в порядку, передбаченому Законом

України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних

органів" ( 3781-12 ) та іншими актами законодавства України.

Рішення про вжиття цих заходів у кожному конкретному випадку

приймаються керівником відповідного розвідувального органу.


Статус співробітника розвідувального органу України не може

бути використаний для досягнення цілей, які не пов'язані з

виконанням його функціональних обов'язків.


Стаття 19. Застосування співробітниками розвідувальних

органів України засобів фізичного впливу,

спеціальних засобів та вогнепальної зброї


Співробітники розвідувальних органів України виключно для

реалізації прав, визначених в абзацах одинадцятому і тринадцятому

частини першої статті 9 цього Закону, мають право застосувати

засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і

застосовувати спеціальні засоби активної оборони в порядку,

передбаченому законодавством України, а військовослужбовці

розвідувальних органів, крім того, - зберігати, носити,

використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку,

передбаченому Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).


Перевищення співробітником розвідувального органу України

своїх повноважень при застосуванні засобів фізичного впливу,

спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою

відповідальність, встановлену законом.


Стаття 20. Відповідальність співробітників розвідувальних

органів України за правопорушення


Співробітники розвідувальних органів України несуть

відповідальність за адміністративні правопорушення в порядку,

встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення

( 80731-10, 80732-10 ) для осіб, на яких поширюється дія

дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну.


У разі затримання співробітника кадрового складу

розвідувального органу України за підозрою у скоєнні злочину або

обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під

вартою його тримають окремо від інших осіб. Привід, затримання та

арешт і пов'язані з цим обшук особи та огляд речей кадрового

співробітника розвідувального органу при виконанні ним своїх

службових обов'язків здійснюються тільки в присутності офіційних

представників цього органу. Не підлягають огляду і затриманню

транспортні засоби розвідувальних органів та їх кадрових

співробітників при використанні цих засобів у службових цілях.


Непередбачені фінансові та майнові збитки, завдані фізичним

або юридичним особам внаслідок виконання співробітниками

розвідувальних органів України покладених на них завдань, не

тягнуть за собою відповідальності з боку цих співробітників, якщо

вони діяли відповідно до наданих їм законом повноважень. Такі

збитки компенсуються в порядку, визначеному законом, відповідними

розвідувальними органами за рахунок коштів Державного бюджету

України, передбачених на фінансування розвідувальних органів або

спеціальних програм.


Стаття 21. Соціальний захист співробітників розвідувальних

органів України та членів їх сімей


Соціальний захист співробітників розвідувальних органів

України та членів їх сімей, а також цивільних працівників, які

уклали трудовий договір з розвідувальними органами України,

гарантується законом.


Заходи соціального захисту мають бути уніфікованими для

співробітників розвідувальних органів незалежно від їх відомчої

належності.


Співробітникам кадрового складу розвідувальних органів за

роботу, пов'язану з виконанням спеціальних завдань, що стоять

перед цими органами, виплачується надбавка в розмірі, що

визначається відповідними нормативно-правовими актами.


У разі затримання, арешту або засудження за межами України

співробітників кадрового складу розвідувальних органів України у

зв'язку з виконанням ними завдань, що покладені на розвідувальні

органи України, держава сприяє звільненню їх та членів їх сімей.


У разі повної або часткової втрати співробітником кадрового

складу розвідувального органу України професійної придатності в

результаті його розшифрування або внаслідок інших не залежних від

нього причин розвідувальний орган зобов'язаний працевлаштувати

зазначеного співробітника або створити умови для його професійної

перепідготовки.


Майнові збитки, завдані співробітнику кадрового складу

розвідувального органу України та членам його сім'ї у зв'язку із

здійсненням розвідувальної діяльності, відшкодовуються

розвідувальним органом за рахунок коштів Державного бюджету

України в порядку, визначеному цивільним законодавством України.


Положення, передбачені цією статтею, поширюються також на

колишніх співробітників розвідувальних органів України, які

потребують такого захисту в зв'язку з їхньою попередньою

діяльністю.


Співробітникам розвідувальних органів України з числа

військовослужбовців, які згідно з законом мають право на пенсію за

вислугою років і яких залишено на службі, щомісяця виплачуються

надбавки в розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Обчислення пенсій співробітникам розвідувальних органів

України з числа військовослужбовців, які звільняються зі служби і

мають право на пенсію, здійснюється виходячи з розмірів грошового

забезпечення, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби,

або в розмірах, встановлених для відповідних категорій

військовослужбовців.


Стаття 22. Права і обов'язки осіб, які конфіденційно

співробітничають з розвідувальними органами

України


Конфіденційне співробітництво розвідувальних органів України

з метою виконання завдань, що визначені цим Законом, може

встановлюватися з особами на безоплатній або платній засадах.

Порядок підтримання взаємовідносин з такими особами визначається

нормативними актами відповідних розвідувальних органів.


З метою забезпечення безпеки осіб, які конфіденційно

співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами

України, та членів їх сімей можуть здійснюватися заходи щодо їх

захисту в порядку, передбаченому цим Законом для співробітників

розвідувальних органів.


Стаття 23. Соціальний захист осіб, які конфіденційно

співробітничають з розвідувальними органами

України


Особам, які конфіденційно співробітничають з розвідувальними

органами України, гарантуються нерозголошення цих стосунків та

соціальний захист.


Розділ IV


^ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ


Стаття 24. Контроль Президента України за діяльністю

розвідувальних органів України


Контроль за діяльністю розвідувальних органів України в межах

конституційних повноважень здійснюється Президентом України, в

тому числі через керовану ним Раду національної безпеки і оборони

України.


Розвідувальні органи України доповідають Президентові України

і звітують перед ним з питань та в порядку, що визначаються

Президентом України.


Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю

розвідувальних органів України


Контроль за діяльністю розвідувальних органів України

здійснюється Верховною Радою України в порядку, встановленому

Конституцією України ( 254к/96-ВР ).


Стаття 26. Порядок здійснення контрольних функцій

Рахунковою палатою України


Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бюджету

України на утримання розвідувальних органів України і фінансування

їх діяльності створюється з числа членів Рахункової палати України

спеціальна група.


Спеціальна група Рахункової палати України має право у

встановленому законом порядку отримувати від розвідувальних

органів України документи стосовно витрат коштів Державного

бюджету України, а також заслуховувати керівників відповідних

розвідувальних органів з цих питань на закритих засіданнях.


Члени спеціальної групи Рахункової палати України здійснюють

повноваження, передбачені цією статтею, лише за умови оформлення

допуску до відомостей, які становлять державну таємницю, в

порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю"

( 3855-12 ). Їм забороняється розкривати методи і засоби

діяльності розвідувальних органів, розшифровувати їх

співробітників, розголошувати отриману інформацію.


Стаття 27. Прокурорський нагляд


Нагляд за додержанням розвідувальними органами України

законів України здійснюється Генеральним прокурором України і

уповноваженими ним прокурорами відповідно до Конституції та

законів України.


Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або

співробітничали з розвідувальним органом України, належність

конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а

також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до

предмета прокурорського нагляду не входять.


Розділ V


^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. До приведення законів України та інших нормативно-правових

актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у

частині, що не суперечить цьому Закону.


3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня

набрання чинності цим Законом:


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо

внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;


забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у

відповідність із цим Законом.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 22 березня 2001 року

N 2331-III

Схожі:

Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про авторське право І суміжні права ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №13, ст. 64 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
В редакції Закону №2627-iii ( 2627-14 ) від 11. 07. 2001, ввр, 2001, №43, ст. 214 )
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 43, ст. 214 )

Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про розвідувальні органи України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 19, ст. 94 ) iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи