Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] icon

Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на о]
Скачати 423.66 Kb.
НазваЗакон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на о]
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір423.66 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3ЗАКОН УКРАЇНИ


ПРО МIЛIЦIЮ

-----------

[Про поширення дiї окремих положень Закону України "Про мiлiцiю" на о]


Дiю статей 12 i 13, пунктiв 1 i 3 частини першої,

частин другої i третьої статтi 14, пунктiв 2, 3 i

5 частини першої, частин другої i третьої статтi

15, статтi 15-1, частин першої, другої, третьої,

п'ятої, шостої i сьомої статтi 21 Закону України

"Про мiлiцiю" поширено на особовий склад

Державної фельд'єгерської служби України при

Державному комiтетi зв'язку та iнформатизацiї

України

(згiдно iз Законом України

вiд 6 липня 1999 року N 834-XIV,

Урядовий кур'єр, 03.08.99 р., Голос України, 04.08.99 р.)

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]


(У назвi Закону найменування "Українська Радянська

Соцiалiстична Республiка" замiнено найменуванням

"Україна" згiдно iз Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


(У текстi Закону найменування "Українська РСР" i "Рада

Мiнiстрiв" замiнено вiдповiдно найменуваннями "Україна"

i "Кабiнет Мiнiстрiв" згiдно iз Законом N 2484-XII

вiд 19.06.92 р.)

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV, Голос України, 19.01.99 р.,

Урядовий кур'єр, 12.01.99 р.,

[Про внесення доповнень i змiн до Закону України "Про мiлiцiю"]

вiд 14 березня 1995 року N 101/95-ВР, ВВР, 1995 р., N 15, ст.102,

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]

вiд 28 червня 1994 року N 62/94-ВР, ВВР, 1994 р., N 26, ст.216,

[Про внесення змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв України]

вiд 26 сiчня 1993 року N 2932-XII, ВВР, 1993 р., N 11, ст. 83,

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]


Iз змiнами i доповненнями, внесеними

Законами України

вiд 19 червня 1992 року N 2484-XII, ВВР, 1992 р., N 36, ст.526,


Роздiл I


^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Мiлiцiя в Українi


Мiлiцiя в Українi - державний озброєний орган виконавчої

влади, який захищає життя, здоров'я, права i свободи громадян,

власнiсть, природне середовище, iнтереси суспiльства i держави вiд

протиправних посягань.


Стаття 2. Основнi завдання мiлiцiї


Основними завданнями мiлiцiї є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав i

свобод, законних iнтересiв;

запобiгання правопорушенням та їх припинення;

охорона i забезпечення громадського порядку;

виявлення i розкриття злочинiв, розшук осiб, якi їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власностi вiд злочинних посягань;

виконання кримiнальних покарань i адмiнiстративних стягнень;

участь у поданнi соцiальної та правової допомоги громадянам,

сприяння у межах своєї компетенцiї державним органам,

пiдприємствам, установам i органiзацiям у виконаннi покладених на

них законом обов'язкiв.


Стаття 3. Принципи дiяльностi мiлiцiї


Дiяльнiсть мiлiцiї будується на принципах законностi,

гуманiзму, поваги до особи, соцiальної справедливостi, взаємодiї з

трудовими колективами, громадськими органiзацiями й населенням.

Дiяльнiсть мiлiцiї є гласною. Вона iнформує органи влади i

управлiння, трудовi колективи, громадськi органiзацiї, населення i

засоби масової iнформацiї про свою дiяльнiсть, стан громадського

порядку та заходи щодо його змiцнення. За погодженням з мiлiцiєю

засоби масової iнформацiї можуть акредитувати своїх журналiстiв

при її органах. Не пiдлягають розголошенню вiдомостi, що

становлять державну або службову таємницю.

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]

У пiдроздiлах мiлiцiї не допускається дiяльнiсть полiтичних

партiй, рухiв та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичну

мету. При виконаннi службових обов'язкiв працiвники мiлiцiї

незалежнi вiд впливу будь-яких полiтичних, громадських об'єднань.

(частину статтi змiнено згiдно iз

Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]


Стаття 4. Правова основа дiяльностi мiлiцiї


Правовою основою дiяльностi мiлiцiї є: Конституцiя України,

цей Закон, iншi законодавчi акти України, постанови Верховної Ради

України, укази Президента України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв

України, нормативнi акти Мiнiстерства внутрiшнiх справ України,

Загальна декларацiя прав людини, мiжнароднi правовi норми,

ратифiкованi у встановленому порядку.

(статтю змiнено згiдно iз Законом

N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


Стаття 5. Дiяльнiсть мiлiцiї та права громадян


Мiлiцiя виконує свої завдання неупереджено, у точнiй

вiдповiдностi з законом. Нiякi винятковi обставини або вказiвки

службових осiб не можуть бути пiдставою для будь-яких незаконних

дiй або бездiяльностi мiлiцiї. Для забезпечення громадського

порядку працiвники мiлiцiї зобов'язанi вживати заходiв незалежно

вiд свого пiдпорядкування.

Мiлiцiя поважає гiднiсть особи i виявляє до неї гуманне

ставлення, захищає права людини незалежно вiд її соцiального

походження, майнового та iншого стану, расової та нацiональної

належностi, громадянства, вiку, мови та освiти, ставлення до

релiгiї, статi, полiтичних та iнших переконань. При звертаннi до

громадянина працiвник мiлiцiї зобов'язаний назвати своє прiзвище,

звання та пред'явити на його вимогу службове посвiдчення. У

взаємовiдносинах з громадянами працiвник мiлiцiї повинен виявляти

високу культуру i такт.

Мiлiцiя не розголошує вiдомостей, що стосуються особистого

життя людини, принижують її честь i гiднiсть, якщо виконання

обов'язкiв не вимагає iншого.

Мiлiцiя тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує

права i свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконанi

покладенi на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з

цього приводу.

Мiлiцiя забезпечує право на юридичний захист та iншi права

затриманих i взятих пiд варту осiб, не пiзнiш як через 24 години

повiдомляє про їх мiсцеперебування близьким родичам, адмiнiстрацiї

за мiсцем роботи чи навчання i в разi необхiдностi вживає заходiв

до негайного подання їм медичної та iншої допомоги.


Стаття 6. Сприяння державних органiв, громадських

об'єднань, трудових колективiв i громадян

у виконаннi завдань мiлiцiї


Державнi органи, громадськi об'єднання, службовi особи,

трудовi колективи, громадяни зобов'язанi сприяти мiлiцiї в охоронi

громадського порядку i боротьбi iз злочиннiстю.

Мiлiцiя має право для виконання покладених на неї завдань

залучати громадян за їх згодою до спiвробiтництва у порядку,

встановленому законами, що регулюють профiлактичну та

оперативно-розшукову дiяльнiсть. Примусове залучення громадян до

спiвробiтництва з мiлiцiєю забороняється.


Стаття 7. Органiзацiя мiлiцiї та її пiдпорядкованiсть


Мiлiцiя є єдиною системою органiв, яка входить до структури

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, виконує адмiнiстративну,

профiлактичну, оперативно-розшукову, кримiнально-процесуальну,

виконавчу та охоронну (на договiрних засадах) функцiї. Вона

складається з пiдроздiлiв:

кримiнальної мiлiцiї;

мiлiцiї громадської безпеки;

транспортної мiлiцiї;

державної автомобiльної iнспекцiї;

мiлiцiї охорони;

спецiальної мiлiцiї.

Для забезпечення громадського порядку на об'єктах i

територiях, якi мають особливе народногосподарське значення або

постраждали вiд стихiйного лиха, екологiчного забруднення,

катастрофи, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України з дозволу

Кабiнету Мiнiстрiв України можуть створюватись спецiальнi

пiдроздiли мiлiцiї.

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]

На територiї України забороняється створення вiйськових або

iнших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством

України.

(частину статтi змiнено згiдно iз

Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


Органiзацiйна структура i штатна чисельнiсть мiлiцiї

визначаються в порядку, встановлюваному Кабiнетом Мiнiстрiв

України.

Права i обов'язки, органiзацiя роботи та структура

пiдроздiлiв мiлiцiї визначаються положеннями, якi затверджуються

Мiнiстром внутрiшнiх справ України вiдповiдно до цього Закону.

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


У своїй дiяльностi мiлiцiя пiдпорядковується Мiнiстерству

внутрiшнiх справ України.


(частину статтi змiнено згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Мiнiстр внутрiшнiх справ України здiйснює керiвництво всiєю

мiлiцiєю України.


(частину статтi змiнено згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


В Республiцi Крим мiлiцiєю керує заступник Мiнiстра

внутрiшнiх справ України - начальник Головного управлiння

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму; в областях, мiстах,

районах мiлiцiєю, крiм транспортної, керують вiдповiдно начальники

головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України в областi, мiстi, начальники мiських i районних вiддiлiв

(управлiнь) головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх

справ України в областi, мiстi.


(частину статтi змiнено згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України - начальник

Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в

Криму, начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства

внутрiшнiх справ України в областях, мiстах та начальники їх

мiських i районних вiддiлiв (управлiнь) один раз на рiк звiтують

перед вiдповiдними Радами про стан боротьби iз злочиннiстю та

охорони громадського порядку.


(статтю доповнено частиною згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Начальники мiських, районних, лiнiйних вiддiлiв (управлiнь),

головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України в областi, мiстi та на транспортi призначаються на посаду

i звiльняються з посади Мiнiстром внутрiшнiх справ України за

поданням вiдповiдно заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України -

начальника Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України в Криму, начальникiв головних управлiнь, управлiнь

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в областях, мiстах Києвi,

Севастополi та на транспортi.


(статтю доповнено частиною згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства

внутрiшнiх справ України в областях, мiстах Києвi, Севастополi та

на транспортi призначаються на посаду i звiльняються з посади

Мiнiстром внутрiшнiх справ України.


(статтю доповнено частиною згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України - начальник

Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Криму

призначається на посаду i звiльняється з посади Кабiнетом

Мiнiстрiв України з поданням Мiнiстра внутрiшнiх справ України.


(статтю доповнено частиною згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до статтi 7 Закону України "Про мiлiцi]


Керiвництво транспортною мiлiцiєю здiйснюється у порядку, що

визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.


(статтю доповнено частиною згiдно iз

Законом N 62/94-ВР вiд 28.06.94 р.)

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]


Стаття 8. Взаємовiдносини у сферi дiяльностi мiлiцiї

мiж Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i

вiдповiдними органами iнших держав та мiжна-

родними органiзацiями полiцiї


Взаємовiдносини у сферi дiяльностi мiлiцiї мiж Мiнiстерством

внутрiшнiх справ України i вiдповiдними органами iнших держав та

мiжнародними органiзацiями полiцiї будуються на пiдставi

мiждержавних чи мiжурядових угод, а також угод мiж Мiнiстерством

внутрiшнiх справ України та цими органами i органiзацiями.

(статтю змiнено згiдно iз Законом

N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


Стаття 9. Залучення до виконання завдань мiлiцiї iнших

працiвникiв органiв внутрiшнiх справ


[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

До виконання завдань по охоронi громадського порядку,

громадської безпеки i боротьбi iз злочиннiстю в порядку,

встановленому чинним законодавством, можуть залучатись iншi

працiвники органiв внутрiшнiх справ, вiйськовослужбовцi внутрiшнiх

вiйськ, особи рядового i начальницького складу

кримiнально-виконавчої системи. На них (осiб рядового i

начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, пожежної

охорони, а також курсантiв, слухачiв, ад'юнктiв, iнших атестованих

працiвникiв, в тому числi й викладацького складу навчальних

закладiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державного

департаменту України з питань виконання покарань), поширюються

права i обов'язки, гарантiї правового i соцiального захисту та

вiдповiдальнiсть працiвникiв мiлiцiї.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

(частину 1 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 312-XIV вiд 11.12.98 р.)


Цi ж права, обов'язки, вiдповiдальнiсть та гарантiї правового

i соцiального захисту поширюються також на працiвникiв органiв

внутрiшнiх справ, якi добровiльно виконують завдання по охоронi

громадського порядку, громадської безпеки або до службових

обов'язкiв яких входить виконання зазначених завдань.


Роздiл II


^ ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА МIЛIЦIЇ


Стаття 10. Основнi обов'язки мiлiцiї


Мiлiцiя вiдповiдно до своїх завдань зобов'язана:

1) забезпечувати безпеку громадян i громадський порядок;

2) виявляти, запобiгати, припиняти та розкривати злочини,

вживати з цiєю метою оперативно-розшукових та профiлактичних

заходiв, передбачених чинним законодавством;

3) приймати i реєструвати заяви й повiдомлення про злочини та

адмiнiстративнi правопорушення, своєчасно приймати по них рiшення;

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]

4) здiйснювати досудову пiдготовку матерiалiв за протокольною

формою, провадити дiзнання у межах, визначених

кримiнально-процесуальним законодавством;

(пункт статтi змiнено згiдно iз

Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.)


5) припиняти адмiнiстративнi правопорушення i здiйснювати

провадження у справах по них;

6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню

правопорушень, вживати в межах своєї компетенцiї заходiв до їх

усунення; брати участь у правовому вихованнi населення;

7) проводити профiлактичну роботу серед осiб, схильних до

вчинення злочинiв, здiйснювати адмiнiстративний нагляд за особами,

щодо яких воно встановлено, а також контроль за засудженими до

кримiнальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волi;

8) виконувати в межах своєї компетенцiї кримiнальнi покарання

та адмiнiстративнi стягнення;

9) розшукувати осiб, якi переховуються вiд органiв дiзнання,

слiдства i суду, ухиляються вiд виконання кримiнального покарання,

пропали безвiсти, та iнших осiб у випадках, передбачених

законодавством;

10) проводити кримiналiстичнi дослiдження за матерiалами

оперативно-розшукової дiяльностi, забезпечувати у встановленому

порядку участь спецiалiстiв кримiналiстичної служби у слiдчих

дiях;

11) виконувати прийнятi в установленому законом порядку i в

межах своєї компетенцiї рiшення прокурора, слiдчого, суду;

12) забезпечувати в межах своєї компетенцiї безпеку

дорожнього руху, додержання законiв, правил i нормативiв у цiй

сферi, здiйснювати реєстрацiю та облiк автомототранспортних

засобiв, приймати iспити на право керування транспортними засобами

i видавати вiдповiднi документи; запобiгати забрудненню повiтря,

водойм транспортними засобами та сiльськогосподарською технiкою;

13) давати вiдповiдно до законодавства дозвiл на придбання,

зберiгання, носiння i перевезення зброї, боєприпасiв, вибухових

речовин та матерiалiв, iнших предметiв i речовин, щодо зберiгання

i використання яких встановлено спецiальнi правила, а також на

вiдкриття об'єктiв, де вони використовуються, контролювати

додержання зазначених правил та функцiонування цих об'єктiв;

14) контролювати додержання громадянами та службовими особами

встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду,

виїзду, перебування в Українi i транзитного проїзду через її

територiю iноземних громадян та осiб без громадянства;

15) повiдомляти вiдповiдним державним органам i громадським

об'єднанням про аварiї, пожежi, катастрофи, стихiйне лихо та iншi

надзвичайнi подiї, вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiї їх

наслiдкiв, врятування людей i подання їм допомоги, охорони майна,

що залишилось без нагляду;

16) брати участь у проведеннi карантинних заходiв пiд час

епiдемiй та епiзоотiй;

17) сприяти забезпеченню вiдповiдно до законодавства режиму

воєнного або надзвичайного стану в разi їх оголошення на всiй

територiї України або в окремiй мiсцевостi;

18) охороняти на договiрних засадах майно громадян,

колективне i державне майно, а також майно iноземних держав,

мiжнародних органiзацiй, iноземних юридичних осiб та громадян,

осiб без громадянства;

19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у

затриманих i заарештованих осiб i зданих у мiлiцiю документiв,

речей, цiнностей та iншого майна, вживати заходiв до повернення їх

законним власникам. Мiлiцiя несе вiдповiдальнiсть за збереження

зданих цiнностей i майна;

20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих i взятих пiд

варту осiб;

[Про внесення доповнень i змiн до Закону Української РСР "Про мiлiцiю]

21) у встановленому порядку виявляти i повiдомляти закладам

охорони здоров'я про осiб, якi становлять групу ризику

захворювання на СНIД, i здiйснювати за поданням закладу охорони

здоров'я з санкцiї прокурора привiд цих осiб, а також iнфiкованих

вiрусом iмунодефiциту людини, хворих на венеричнi захворювання,

хронiчний алкоголiзм i наркоманiв, якi вводять наркотичнi засоби

шляхом iн'єкцiй, для обов'язкового обстеження i лiкування;

(пункт статтi змiнено згiдно iз

Законом N 2484-XII вiд 19.06.92 р.))


22) здiйснювати привiд до вiдповiдних державних органiв або

установ згiдно з чинним законодавством та з санкцiї прокурора

громадян, якi ухиляються вiд призову на вiйськову службу;

23) подавати у межах наданих прав допомогу народним

депутатам, представникам державних органiв i громадських об'єднань

у здiйсненнi їх законної дiяльностi, якщо їм чиниться протидiя або

загрожує небезпека з боку правопорушникiв;

24) подавати у межах наявних можливостей невiдкладну, у тому

числi медичну, допомогу особам, якi потерпiли вiд правопорушень i
  1   2   3

Схожі:

Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів Верховна Рада України постановляє
У законі України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів (витяг)
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 93), виклавши його у...
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про мiлiцiю [Про поширення дiї окремих положень Закону України \"Про мiлiцiю\" на о] iconПро затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України Про фінансові послуги та державне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи