Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть icon

Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть
Скачати 163.68 Kb.
НазваЗакон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть
Дата25.08.2012
Розмір163.68 Kb.
ТипЗакон

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про оперативно-розшукову дiяльнiсть

-----------------------------------


[Про внесення змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв України]

вiд 26 сiчня 1993 року N 2932-XII, ВВР, 1993 р., N 11, ст. 83,

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV, Голос України, 19.01.99 р.,

Урядовий кур'єр, 12.01.99 р.,

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

вiд 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР, Голос України, 18.02.98 р.,

Урядовий кур'єр, 17.02.98 р.,

[Про внесення змiн до статтi 5 Закону України "Про оперативно-розшуко]

вiд 23 грудня 1993 року N 3784-XII, ВВР, 1994 р., N 11, ст. 52,

[Про внесення змiн до Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльн]

Iз змiнами i доповненнями, внесеними

Законами України

вiд 7 липня 1992 року N 2549-XII, ВВР, 1992 р., N 39, ст.572,


Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової дiяльностi


Завданням оперативно-розшукової дiяльностi є пошук i фiксацiя

фактичних даних про протиправну дiяльнiсть окремих осiб та груп,

розвiдувально-пiдривну дiяльнiсть спецiальних служб iноземних

держав та органiзацiй з метою припинення правопорушень та в

iнтересах кримiнального судочинства, а також отримання iнформацiї

в iнтересах безпеки суспiльства i держави.


Стаття 2. Поняття оперативно-розшукової дiяльностi


Оперативно-розшукова дiяльнiсть - це система гласних i

негласних пошукових, розвiдувальних та контррозвiдувальних

заходiв, що здiйснюються iз застосуванням оперативних та

оперативно-технiчних засобiв.


Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової дiяльностi


Правову основу оперативно-розшукової дiяльностi становлять

Конституцiя України, цей Закон, Кримiнальний та

Кримiнально-процесуальний кодекси України, закони України про

прокуратуру, мiлiцiю, Службу нацiональної безпеки, Прикордоннi

вiйська, Управлiння охорони вищих посадових осiб, iншi законодавчi

акти та мiжнародно-правовi угоди i договори, учасником яких є

Україна.


Стаття 4. Принципи оперативно-розшукової дiяльностi


Оперативно-розшукова дiяльнiсть грунтується на принципах

законностi, дотримання прав i свобод людини, взаємодiї з органами

управлiння i населенням.

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]


Стаття 5. Пiдроздiли, якi здiйснюють оперативно-розшукову

дiяльнiсть


Оперативно-розшукова дiяльнiсть здiйснюється оперативними

пiдроздiлами:

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]


органiв внутрiшнiх справ - кримiнальною та спецiальною

мiлiцiєю, спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю, оперативно-розшуковими пiдроздiлами Державної

автомобiльної iнспекцiї;

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

органiв служби безпеки - розвiдкою, контррозвiдкою,

вiйськовою контррозвiдкою, пiдроздiлами захисту нацiональної

державностi, боротьби з корупцiєю та органiзованою злочинною

дiяльнiстю, оперативно-технiчним, оперативного документування;

прикордонних вiйськ - пiдроздiлами по оперативно-розшуковiй

роботи;

управлiння державної охорони - пiдроздiлом оперативного

забезпечення охорони;

органiв державної податкової служби - оперативними

пiдроздiлами податкової мiлiцiї;

тррозвiдкою, пiдроздiлами захисту нацiональної

державностi, боротьби з корупцiєю та органiзованою злочинною

дiяльнiстю, оперативно-технiчним, оперативного документування;

прикордонних вiйськ - пiдроздiлами по оперативно-розшуковiй

роботи;

управлiння охорони вищих посадових осiб - пiдроздiлом

оперативного забезпечення охорони.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

(частину 1 статтi 5 доповнено абзацом 7 згiдно iз

Законом N 312-XIV вiд 11.12.98 р.)

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

N 85/98-ВР вiд 05.02.98 р.)

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

органiв i установ Державного департаменту України з питань

виконання покарань - оперативними пiдроздiлами.

[Про внесення змiн до статтi 5 Закону України "Про оперативно-розшуко]

N 3784-XII вiд 23.12.93 р.,

[Про внесення змiн i доповнень до деяких законодавчих актiв України]

(частину 1 статтi 5 змiнено згiдно iз

Законами: N 2932-XII вiд 26.01.93 р.,


Проведення оперативно-розшукової дiяльностi iншими

пiдроздiлами зазначених органiв, пiдроздiлами iнших мiнiстерств,

вiдомств, громадськими, приватними органiзацiями та особами не

допускається.


Стаття 6. Пiдстави для проведення оперативно-розшукової

дiяльностi


Пiдставами для проведення оперативно-розшукової дiяльностi є:


1) наявнiсть достатньої iнформацiї про:


- злочини, що готуються або вчиненi невстановленими особами;

- осiб, якi готують або вчинили злочин;

- осiб, якi переховуються вiд органiв розслiдування або

ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання;

- осiб, якi безвiсти зникли;

- розвiдувально-пiдривну дiяльнiсть спецслужб iноземних

держав, органiзацiй та окремих осiб проти України;


2) запити повноважних державних органiв, установ та

органiзацiй про перевiрку осiб у зв'язку з їх допуском до

державної, вiйськової та службової таємницi;


3) потреба в отриманнi розвiдувальної iнформацiї в iнтересах

безпеки суспiльства i держави.


Зазначенi пiдстави можуть мiститися в заявах, повiдомленнях

громадян, посадових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової

iнформацiї, у письмових дорученнях i постановах слiдчого,

вказiвках прокурора, ухвалах суду в кримiнальних справах, що

знаходяться в його провадженнi, матерiалах органiв дiзнання, iнших

правоохоронних органiв, у запитах оперативних пiдроздiлiв

мiжнародних правоохоронних органiв та органiзацiй iнших держав, а

також запитах повноважних державних органiв, установ та

органiзацiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, про перевiрку

осiб у зв'язку з їх допуском до державної, вiйськової та службової

таємницi.

Забороняється приймати рiшення про проведення

оперативно-розшукових заходiв при вiдсутностi пiдстав,

передбачених у цiй статтi.


Стаття 7. Обов'язки пiдроздiлiв, якi здiйснюють

оперативно-розшукову дiяльнiсть


Пiдроздiли, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть,

зобов'язанi:


1) виконувати письмовi доручення слiдчого, вказiвки прокурора

та ухвали суду i запити повноважних державних органiв, установ та

органiзацiй про проведення оперативно-розшукових заходiв;


2) виконувати запити вiдповiдних мiжнародних правоохоронних

органiзацiй та правоохоронних органiв iнших держав на пiдставi

договорiв i угод;


3) своєчасно iнформувати найвищi органи державної влади

України про вiдомi їм факти i данi, що свiдчать про загрозу

безпецi суспiльства i держави;


4) здiйснювати взаємодiю мiж собою та iншими правоохоронними

органами з метою швидкого i повного розкриття злочинiв та викриття

винних;


5) забезпечувати iз залученням iнших пiдроздiлiв безпеку

спiвробiтникiв та осiб, якi подають допомогу i сприяють

оперативно-розшуковiй дiяльностi, та їх близьких, а пiсля

порушення кримiнальної справи - також учасникiв процесу, iнших

осiб, якi беруть участь у справi, та членiв їх сiмей.

[Про внесення змiн до Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльн]


Стаття 8. Права пiдроздiлiв, якi здiйснюють

оперативно-розшукову дiяльнiсть


Оперативним пiдроздiлам для виконання завдань

оперативно-розшукової дiяльностi при наявностi передбачених

статтею 6 цього Закону пiдстав надається право:


1) опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх

добровiльну допомогу;


2) проводити контрольнi закупки товарiв з метою виявлення

фактiв протиправної дiяльностi;


3) брати участь у перевiрцi фiнансово-господарської

дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та окремих осiб;


4) витребувати, збирати i вивчати документи та данi, що

характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а

також спосiб життя окремих осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi або

вчиненнi злочину, джерело та розмiри їх доходiв;


5) проводити операцiї по захопленню озброєних злочинцiв,

припиненню тяжких злочинiв, розвiдувально-пiдривної дiяльностi

спецслужб iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб;


6) вiдвiдувати жилi та iншi примiщення за згодою їх власникiв

або мешканцiв для з'ясування обставин вчиненого або такого, що

готується, злочину, а також збирати вiдомостi про протиправну

дiяльнiсть пiдозрюваних або осiб, щодо яких провадиться перевiрка;


7) негласно виявляти та фiксувати слiди тяжкого злочину,

документи та iншi предмети, що можуть бути доказами пiдготовки або

вчинення такого злочину, чи одержувати розвiдувальну iнформацiю, у

тому числi шляхом проникнення оперативного працiвника в

примiщення, транспортнi засоби, на земельнi дiлянки;


8) здiйснювати проникнення в злочинну групу негласного

працiвника оперативного пiдроздiлу або особи, яка спiвробiтничає з

ним, iз збереженням в таємницi достовiрних даних щодо їх

особистостi. Зазначенi особи не несуть вiдповiдальностi, якщо вони

дiяли в станi необхiдної оборони або крайньої необхiдностi;


9) знiмати iнформацiю з каналiв зв'язку, застосовувати iншi

технiчнi засоби отримання iнформацiї;


10) контролювати шляхом вiдбору за окремими ознаками

телеграфно-поштовi вiдправлення;


11) здiйснювати вiзуальне спостереження в громадських мiсцях

iз застосуванням фото-, кiно- i вiдеозйомки, оптичних та

радiоприладiв, iнших технiчних засобiв;


12) мати гласних i негласних штатних працiвникiв;


13) встановлювати конфiденцiйне спiвробiтництво з особами на

засадах добровiльностi;


14) отримувати вiд юридичних та фiзичних осiб безкоштовно або

за винагороду iнформацiю про злочини, якi готуються або вчиненi,

та загрозу безпецi суспiльства i держави;


15) використовувати за згодою адмiнiстрацiї службовi

примiщення, транспортнi засоби та iнше майно пiдприємств, установ,

органiзацiй, а так само за згодою осiб - житло, iншi примiщення,

транспортнi засоби i майно, якi їм належать;


16) створювати з метою конспiрацiї пiдприємства, органiзацiї,

використовувати документи, якi зашифровують особу чи вiдомчу

належнiсть працiвникiв, примiщень i транспортних засобiв

оперативних пiдроздiлiв;


17) створювати i застосовувати автоматизованi iнформацiйнi

системи;


18) застосовувати засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби

та вогнепальну зброю на пiдставах i в порядку, встановлених

законами про мiлiцiю, Службу нацiональної безпеки, Прикордоннi

вiйська, Управлiння охорони вищих посадових осiб України.


Негласне проникнення в жилi примiщення, вiзуальне

спостереження в них може мати мiсце лише з санкцiї Генерального

прокурора України та його заступникiв. Зняття iнформацiї з каналiв

зв'язку, застосування iнших технiчних засобiв отримання iнформацiї

та контроль телеграфно-поштових вiдправлень проводяться як

винятковi заходи з санкцiї Генерального прокурора України, його

заступникiв, прокурорiв Республiки Крим, областей, мiста Києва та

прирiвняних до них прокурорiв у разi, якщо iншим способом

неможливо здобути фактичнi данi для забезпечення захисту

суспiльства i держави вiд злочинних посягань.

Виключно з метою отримання розвiдувальної iнформацiї для

забезпечення зовнiшньої безпеки України, запобiгання i припинення

розвiдувально-пiдривних посягань спецiальних служб iноземних

держав та iноземних органiзацiй зазначенi заходи можуть

здiйснюватись в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором

України.

Для виконання окремих доручень в ходi проведення

оперативно-розшукової дiяльностi можуть залучатись працiвники

iнших пiдроздiлiв.

(змiнено згiдно iз Законом N 2549-XII вiд 07.07.92 р.)


Стаття 9. Гарантiї законностi пiд час здiйснення

оперативно-розшукової дiяльностi


[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

У кожному випадку наявностi пiдстав для проведення

оперативно-розшукової дiяльностi заводиться оперативно-розшукова

справа. Постанова про заведення такої справи пiдлягає затвердженню

начальником органу внутрiшнiх справ, нацiональної безпеки,

прикордонних вiйськ, охорони вищих посадових осiб, оперативного

пiдроздiлу податкової мiлiцiї, органу, установи виконання

покарань.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

Контроль за оперативно-розшуковою дiяльнiстю здiйснюється

Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Службою нацiональної

безпеки України, Державним комiтетом по охоронi державного кордону

України, Управлiнням охорони вищих посадових осiб України,

Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним

департаментом України з питань виконання покарань.


[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

(частину 1 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законами: N 85/98-ВР вiд 05.02.98 р.,


Контроль за оперативно-розшуковою дiяльнiстю здiйснюється

Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Службою нацiональної

безпеки України, Державним комiтетом по охоронi державного кордону

України, Управлiнням охорони вищих посадових осiб України.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

N 312-XIV вiд 11.12.98 р.)

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

(частину 2 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законами: N 85/98-ВР вiд 05.02.98 р.,


На особу, яка пiдозрюється в пiдготовцi або вчиненнi злочину,

переховується вiд органiв розслiдування або ухиляється вiд

вiдбування кримiнального покарання, безвiсти зникла, ведеться

тiльки одна оперативно-розшукова справа. Якщо протягом шести

мiсяцiв не встановлено даних, що вказують на ознаки злочину в дiях

особи, щодо якої здiйснювались оперативно-розшуковi заходи, така

справа пiдлягає знищенню.

При перевiрцi осiб у зв'язку з їх допуском до державної,

вiйськової та службової таємницi оперативно-розшукова справа не

заводиться.

Пiд час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi не

допускається порушення прав i свобод людини та юридичних осiб.

Окремi обмеження цих прав i свобод мають винятковий i тимчасовий

характер i можуть застосовуватись лише з санкцiї прокурора щодо

особи, в дiях якої є ознаки злочину, та у випадках, передбачених

законодавством України, з метою захисту прав i свобод iнших осiб,

безпеки суспiльства.

При наявностi достатнiх пiдстав дозвiл на проведення

оперативно-розшукової дiяльностi дає керiвник вiдповiдного

оперативного пiдроздiлу, який несе вiдповiдальнiсть за законнiсть

здiйснюваних заходiв вiдповiдно до чинного законодавства.

При застосуваннi оперативно-розшукових заходiв працiвники

оперативних пiдроздiлiв зобов'язанi враховувати їх вiдповiднiсть

ступеню суспiльної небезпеки злочинних посягань та загрозi

iнтересам суспiльства i держави.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

У випадках порушення прав i свобод людини або юридичних осiб,

а також у разi, якщо причетнiсть до правопорушення особи, щодо

якої здiйснювались оперативно-розшуковi заходи, не пiдтвердилась,

Служба нацiональної безпеки України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ

України, Прикордоннi вiйська України, Управлiння охорони вищих

посадових осiб України, Державна податкова адмiнiстрацiя України,

Державний департамент України з питань виконання покарань

зобов'язанi поновити порушенi права i вiдшкодувати заподiянi

матерiальнi та моральнi збитки.

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

N 312-XIV вiд 11.12.98 р.)

[Про внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу України та д]

(частину 8 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законами: N 85/98-ВР вiд 05.02.98 р.,


Громадяни України та iншi особи мають право у встановленому

законом порядку одержати вiд органiв, на якi покладено здiйснення

оперативно-розшукової дiяльностi, письмове пояснення з приводу

обмеження їх прав i свобод та оскаржити цi дiї.

Забороняється передавати i розголошувати вiдомостi про

нерозкритi злочини або такi, що можуть зашкодити слiдству чи

iнтересам людини, безпецi України.

Пiдроздiли, що використовують автоматизованi iнформацiйнi

системи в оперативно-розшуковiй дiяльностi, повиннi забезпечити

можливiсть видавати данi про особу на запит органiв розслiдування,

прокуратури, суду. В мiсцях зберiгання iнформацiї повинна бути

гарантована її достовiрнiсть та надiйнiсть охорони.

Одержанi внаслiдок оперативно-розшукової дiяльностi

вiдомостi, що стосуються особистого життя, честi, гiдностi людини,

якщо вони не мiстять iнформацiї про вчинення заборонених законом

дiй, зберiганню не пiдлягають i повиннi бути знищенi.

Не пiдлягають передачi i розголошенню результати

оперативно-розшукової дiяльностi, якi вiдповiдно до законодавства

України становлять державну, вiйськову i службову таємницю, а

також вiдомостi, що стосуються особистого життя, честi, гiдностi

людини. За передачу i розголошення цих вiдомостей працiвники

оперативних пiдроздiлiв, а також особи, яким цi вiдомостi були

довiренi при здiйсненнi оперативно-розшукової дiяльностi чи стали

вiдомi по службi або роботi, пiдлягають вiдповiдальностi згiдно з

чинним законодавством, крiм випадкiв розголошення iнформацiї про

незаконнi дiї, що порушують права людини.

Оперативно-розшуковi заходи, пов'язанi з тимчасовим

обмеженням прав людини, проводяться з санкцiї прокурора з метою

запобiгання тяжких злочинiв, їх припинення i розкриття, розшуку

осiб, якi ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання або

безвiсти зникли, припинення розвiдувально-пiдривної дiяльностi

проти України. У разi оперативної необхiдностi невiдкладного

здiйснення цих заходiв оперативно-розшуковi пiдроздiли зобов'язанi

протягом 24 годин повiдомити прокурора про застосування та

пiдстави для їх проведення.

Вiзуальне спостереження може проводитися з метою встановлення

даних про особу та її зв'язки у випадках, коли є факти, якi

пiдтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, а також

для отримання вiдомостей, якi вказують на ознаки такого злочину.

Для одержання iнформацiї забороняється застосовувати технiчнi

засоби, психотропнi, хiмiчнi та iншi речовини, якi пригнiчують

волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому

середовищу.


Стаття 10. Використання матерiалiв

оперативно-розшукової дiяльностi


Матерiали оперативно-розшукової дiяльностi використовуються:


1) як приводи та пiдстави для порушення кримiнальної справи

або проведення невiдкладних слiдчих дiй;


2) для отримання фактичних даних, якi можуть бути доказами у

кримiнальнiй справi;


3) для попередження, припинення i розслiдування злочинiв,

розвiдувально-пiдривних посягань проти України, розшуку злочинцiв

та осiб, якi безвiсно зникли;


4) для взаємного iнформування пiдроздiлiв, уповноважених

здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть, та iнших

правоохоронних органiв;


5) для iнформування державних органiв вiдповiдно до їх

компетенцiї.


Стаття 11. Сприяння здiйсненню

оперативно-розшукової дiяльностi


Державнi органи зобов'язанi сприяти оперативним пiдроздiлам у

вирiшеннi завдань оперативно-розшукової дiяльностi.

За бажанням осiб їх спiвробiтництво з оперативним пiдроздiлом

може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням

конфiденцiйностi спiвробiтництва. Угоду про сприяння оперативним

пiдроздiлам в оперативно-розшуковiй дiяльностi може бути укладено

з дiєздатною особою. Порядок укладання угоди визначається

Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Особи, якi залучаються до виконання завдань

оперативно-розшукової дiяльностi, зобов'язанi зберiгати таємницю,

що стала їм вiдома. Розголошення цiєї таємницi тягне за собою

вiдповiдальнiсть за чинним законодавством, крiм випадкiв

розголошення iнформацiї про незаконнi дiї, що порушують права

людини.

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових

завдань медичних працiвникiв, священнослужителiв, адвокатiв, якщо

особа, щодо якої вони мають здiйснювати оперативно-розшуковi

заходи, є їх пацiєнтом чи клiєнтом.


Стаття 12. Соцiальний i правовий захист працiвникiв

оперативних пiдроздiлiв


На працiвникiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову

дiяльнiсть, поширюються гарантiї правового i соцiального захисту,

передбаченi законами України про цi органи.

Працiвникам, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть,

надаються додатковi пiльги в питаннях соцiально-побутового та

фiнансового забезпечення в порядку, встановленому Кабiнетом

Мiнiстрiв України.

При наявностi даних про загрозу життю, здоров'ю або майну

працiвника та його близьких родичiв у зв'язку iз здiйсненням ним

оперативно-розшукової дiяльностi в iнтересах безпеки України, або

по розкриттю тяжкого злочину, або викриттю органiзованої злочинної

групи оперативний пiдроздiл зобов'язаний вжити спецiальних заходiв

для забезпечення їх безпеки - змiна даних про осiб, змiна мiсця

проживання, роботи i навчання, iнших даних у порядку, що

визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Не несе вiдповiдальностi працiвник оперативного пiдроздiлу,

який заподiяв шкоду правам, свободам людини, iнтересам держави пiд

час здiйснення оперативно-розшукової дiяльностi, перебуваючи у

станi необхiдної оборони, крайньої необхiдностi або професiйного

ризику, а так само у зв'язку iз затриманням особи, в дiях якої є

ознаки злочину.


Стаття 13. Соцiальний i правовий захист особи, яка

залучається до виконання завдань

оперативно-розшукової дiяльностi


Особа, яка залучається до виконання завдань

оперативно-розшукової дiяльностi, перебуває пiд захистом держави.

Спiвробiтництво особи з оперативним пiдроздiлом зараховується

до її загального трудового стажу в разi укладення з нею трудової

угоди. Якщо у зв'язку з виконанням такою особою завдань

оперативно-розшукової дiяльностi настала її iнвалiднiсть або

смерть, на неї поширюються пiльги, передбаченi у таких випадках

для працiвникiв оперативних пiдроздiлiв.

У разi виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи,

яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової

дiяльностi, її захист забезпечується в порядку, передбаченому

частиною третьою статтi 12 цього Закону.


Стаття 14. Нагляд за дотриманням законiв при проведеннi

оперативно-розшукової дiяльностi


Нагляд за дотриманням законiв при проведеннi

оперативно-розшукової дiяльностi здiйснюється Генеральним

прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами Кримської

АРСР, областей, мiст Києва i Севастополя.


Президент України Л. КРАВЧУК


м. Київ, 18 лютого 1992 року

N 2135-XII


ВВР, 1992, N 22, ст.303

Схожі:

Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ввр україни. – 1991. №29. – Ст. 377
Закон україни про оперативно-розшукову дiяльнiсть iconЗакон України «Про лікарські засоби». Вступительная лекция. История развития фармакологии. Состояние современной фармакологии. Закон Украины «Про лекарственные средства». проф. Степанюк Г.І. 2
Вступна лекція. Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України «Про лікарські засоби»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи