Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю icon

Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю
Скачати 402.11 Kb.
НазваЗакон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір402.11 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з

органiзованою злочиннiстю

-------------------------------------------


[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

вiд 2 березня 1999 року N 461-XIV, Урядовий кур'єр, 30.03.99 р.,

Голос України, 31.03.99 р.,

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

вiд 11 грудня 1998 року N 312-XIV, Урядовий кур'єр, 12.01.99 р.,

Голос України, 19.01.99 р.,

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

Iз змiнами i доповненнями, внесеними

Законами України

вiд 24 лютого 1994 року N 4001-XII, ВВР, 1994 р., N 24, ст. 184,

[Про джерела фiнансування органiв державної влади]


(Згiдно iз Законом України вiд 30 червня 1999 року

N 783-XIV з дня набранням чинностi Закону України

про Державний бюджет України на 2000 рiк до цього

Закону будуть внесенi змiни)


Цей Закон визначає головнi напрями загальнодержавної полiтики

та органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою

злочиннiстю.


Роздiл I


^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Поняття органiзованої злочинностi


1. Пiд органiзованою злочиннiстю в цьому Законi розумiється

сукупнiсть злочинiв, що вчиняються у зв'язку з створенням та

дiяльнiстю органiзованих злочинних угруповань.

2. Види та ознаки цих злочинiв, а також кримiнально-правовi

заходи щодо осiб, якi вчинили такi злочини, встановлюються

Кримiнальним кодексом України.


Стаття 2. Мета боротьби з органiзованою злочиннiстю


Метою боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

встановлення контролю над органiзованою злочиннiстю, її

локалiзацiя, нейтралiзацiя та лiквiдацiя;

усунення причин i умов iснування органiзованої злочинностi.


Стаття 3. Завдання Закону


Основними завданнями цього Закону є:

створення загальних правових i органiзацiйних засад у сферi

боротьби з органiзованою злочиннiстю, сприяння її попередженню та

лiквiдацiї;

визначення системи державних органiв, що ведуть боротьбу з

органiзованою злочиннiстю, та їх взаємовiдносин;


встановлення повноважень спецiальних державних органiв по

боротьбi з органiзованою злочиннiстю та спецiальних заходiв, що

здiйснюються ними;

встановлення обов'язкiв iнших державних органiв у сферi

боротьби з органiзованою злочиннiстю;

правове забезпечення фiнансових, матерiально-технiчних та

iнших умов, необхiдних для боротьби з органiзованою злочиннiстю;

забезпечення гарантiй прав громадян i юридичних осiб пiд час

здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю.


Стаття 4. Законодавство про боротьбу з органiзованою

злочиннiстю


1. Законодавство про боротьбу з органiзованою злочиннiстю

базується на Конституцiї України i включає цей Закон, Кримiнальний

i Кримiнально-процесуальний кодекси України, закони України "Про

оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про мiлiцiю", "Про Службу

безпеки України", "Про прокуратуру", iншi

закони, мiжнародно-правовi угоди, учасником яких є Україна.

2. Пiдзаконнi акти, що регулюють вiдносини в сферi боротьби з

органiзованою злочиннiстю, не можуть встановлювати повноваження

державних органiв чи обов'язки фiзичних та юридичних осiб, якi не

випливають з законiв України.


Стаття 5. Система органiв, якi здiйснюють боротьбу з

органiзованою злочиннiстю


1. Систему державних органiв, якi здiйснюють боротьбу з

органiзованою злочиннiстю, становлять:

а) спецiально створенi для боротьби з органiзованою

злочиннiстю державнi органи;

б) державнi органи, якi беруть участь у боротьбi з

органiзованою злочиннiстю в межах виконання покладених на них

iнших основних функцiй.

2. До державних органiв, спецiально створених для боротьби з

органiзованою злочиннiстю, належать:

а) Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю при Президентi України;

б) спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

в) спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України.

В разi необхiдностi Верховною Радою України на постiйнiй або

тимчасовiй основi можуть бути створенi й iншi спецiальнi органи

для боротьби з органiзованою злочиннiстю.

3. До державних органiв, якi беруть участь у боротьбi з

органiзованою злочиннiстю, належать:

а) органи внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України,

крiм зазначених у пунктi 2 цiєї статтi;

б) органи прокуратури України;

в) митнi органи i пiдроздiли Прикордонних вiйськ України;

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

г) органи державної податкової служби та державної

контрольно-ревiзiйної служби;

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

(пункт 3 статтi 5 доповнено пiдпунктом "д" згiдно iз

Законом N 312-XIV вiд 11.12.98 р.)

[Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з у]

д) органи i установи виконання покарань.


Стаття 6. Основнi напрями боротьби з органiзованою

злочиннiстю


Основними напрямами боротьби з органiзованою злочиннiстю є:

створення правової основи, органiзацiйних,

матерiально-технiчних та iнших умов для ефективної боротьби з

органiзованою злочиннiстю, органiзацiя мiжнародного

спiвробiтництва у цiй сферi;

виявлення та усунення або нейтралiзацiя негативних соцiальних

процесiв i явищ, що породжують органiзовану злочиннiсть та

сприяють їй;

запобiгання нанесенню шкоди людинi, суспiльству, державi;

запобiгання виникненню органiзованих злочинних угруповань;

виявлення, розслiдування, припинення i запобiгання

правопорушенням, вчинюваним учасниками органiзованих злочинних

угруповань, притягнення винних до вiдповiдальностi;

забезпечення вiдшкодування шкоди фiзичним та юридичним

особам, державi;

запобiгання встановленню корумпованих зв'язкiв з державними

службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну

дiяльнiсть;

протидiя використанню учасниками органiзованих злочинних

угруповань у своїх iнтересах об'єднань громадян i засобiв масової

iнформацiї;

запобiгання легалiзацiї коштiв, здобутих злочинним шляхом,

використанню суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї

злочинних намiрiв.


Стаття 7. Мiжнародне спiвробiтництво


Мiжнародне спiвробiтництво у сферi боротьби з органiзованою

злочиннiстю грунтується на нормах мiжнародного права i чинного

законодавства України, мiждержавних i мiжурядових договорах,

двостороннiх вiдомчих угодах.


Роздiл II


^ СПЕЦIАЛЬНI ДЕРЖАВНI ОРГАНИ ПО БОРОТЬБI З

ОРГАНIЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННIСТЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦIЯ


Стаття 8. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю при Президентi України


1. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю здiйснює координацiю дiяльностi всiх

державних органiв, на якi цим Законом покладено обов'язки

здiйснювати цю боротьбу. Положення про Координацiйний комiтет по

боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю затверджується

Верховною Радою України.

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

2. Координацiйний комiтет по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю створюється у складi Голови Служби

безпеки України, заступника Голови Служби безпеки України -

керiвника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України, Мiнiстра

внутрiшнiх справ України, першого заступника Мiнiстра внутрiшнiх

справ України - керiвника Головного управлiння по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України,

Голови Правлiння Нацiонального банку України, Голови Державного

комiтету у справах охорони державного кордону України, Голови

Державного митного комiтету України, начальника Головного

управлiння державної податкової служби України. До складу

Координацiйного комiтету можуть входити керiвники iнших

мiнiстерств та вiдомств, якi беруть участь у боротьбi з

органiзованою злочиннiстю.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

У засiданнях Координацiйного комiтету беруть участь Голова

Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого

забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою

злочиннiстю i корупцiєю, Генеральний прокурор України, начальник

управлiння Генеральної прокуратури України по нагляду за

виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю.

ного комiтету беруть участь Голова

Комiсiї Верховної Ради України з питань боротьби з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю, Генеральний прокурор України, начальник

управлiння Генеральної прокуратури України по нагляду за

виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

(абзац 2 пункту 2 статтi 8 змiнено згiдно iз

Законом N 461-XIV вiд 02.03.99 р.)


3. До компетенцiї Координацiйного комiтету по боротьбi з

корупцiєю i органiзованою злочиннiстю належить:

а) координацiя i сприяння дiяльностi органiв, якi беруть

участь у боротьбi з органiзованою злочиннiстю;

б) розробка стратегiї i рекомендацiй щодо тактики боротьби з

органiзованою злочиннiстю;

в) органiзацiя спiвробiтництва з питань боротьби з

органiзованою злочиннiстю з вiдповiдними органами iнших держав та

мiжнародними установами;

г) пiдготовка щорiчних i спецiальних доповiдей (iнформацiй)

про стан органiзованої злочинностi в Українi, основнi напрями та

результати боротьби з нею i внесення їх на розгляд Президента

України та Верховної Ради України;

д) вирiшення питань щодо розпорядження фондом сприяння

боротьбi з органiзованою злочиннiстю.

4. Рiшення Координацiйного комiтету по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю, прийнятi в межах його компетенцiї та

вiдповiдно до законодавства України, є обов'язковими для виконання

державними органами i посадовими особами, до яких вони зверненi.

5. Для науково-дослiдного забезпечення боротьби з

органiзованою злочиннiстю при Координацiйному комiтетi створюється

мiжвiдомчий центр з проблем боротьби з органiзованою злочиннiстю.


Стаття 9. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ України


[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

1. Спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ є Головне управлiння по

боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України, управлiння, вiддiли i вiддiлення по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ Республiки

Крим, головного управлiння внутрiшнiх справ мiста Києва, головних

управлiнь i управлiнь внутрiшнiх справ областей, мiста Севастополя

та iнших мiст, вiдповiдних органiв на транспортi, якi

пiдпорядковуються вiдповiдно Мiнiстру внутрiшнiх справ Республiки

Крим, начальникам головних управлiнь, управлiнь внутрiшнiх справ.

(пункт 1 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 4001-XII вiд 24.02.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

2. Вiддiли i вiддiлення по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю у мiстах (крiм Севастополя) створюються в мiру

необхiдностi i пiдпорядковуються управлiнням по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ Республiки

Крим, головних управлiнь i управлiнь внутрiшнiх справ областей.

(пункт 2 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 4001-XII вiд 24.02.94 р.)

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

3. Створення i лiквiдацiя вiддiлiв i вiддiлень по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю в мiстах здiйснюється рiшенням Кабiнету

Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра внутрiшнiх справ України,

погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань

законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з

органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

4. Начальник Головного управлiння по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України призначається на

посаду рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра

внутрiшнiх справ України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної

дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, i

є першим заступником Мiнiстра внутрiшнiх справ України.

нiзованою

злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України призначається на

посаду рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра

внутрiшнiх справ України, погодженим з Комiсiєю Верховної Ради

України з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю,

i є першим заступником Мiнiстра внутрiшнiх справ України.

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

5. Начальники управлiнь по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ Республiки Крим,

головного управлiння внутрiшнiх справ мiста Києва, головних

управлiнь i управлiнь внутрiшнiх справ областей, мiста

Севастополя, вiдповiдних органiв на транспортi є вiдповiдно

першими заступниками мiнiстра, начальникiв головних управлiнь,

управлiнь внутрiшнiх справ, якi призначаються i звiльняються з цих

посад Мiнiстром внутрiшнiх справ України за поданням вiдповiдно

мiнiстра, начальникiв головних управлiнь, управлiнь внутрiшнiх

справ за погодженням з начальником Головного управлiння по

боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України.

(пункт 5 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 4001-XII вiд 24.02.94 р.)

ника Головного управлiння по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiсiєю Верховної Ради

України з питань боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю,

а начальник Управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю в

Республiцi Крим - також за погодженням з Головою Верховної Ради

Республiки Крим.

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

6. Начальники мiських вiддiлiв i вiддiлень по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю призначаються на посаду i звiльняються з

неї мiнiстром внутрiшнiх справ Республiки Крим, начальниками

головного управлiння внутрiшнiх справ мiста Києва, головних

управлiнь i управлiнь внутрiшнiх справ областей, мiста

Севастополя, вiдповiдних органiв на транспортi за погодженням з

начальником Головного управлiння по боротьбi з органiзованою

злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.

(пункт 6 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 4001-XII вiд 24.02.94 р.)

[Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про органiзацiйно-п]

7. У структуру спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з

органiзованою злочиннiстю входять iнформацiйно-аналiтичнi вiддiли,

оперативно-розшуковi, а також оперативно-технiчнi служби,

пiдроздiли швидкого реагування, внутрiшньої безпеки, кадровi та

iншi служби.

(пункт 7 статтi 9 змiнено згiдно iз

Законом N 4001-XII вiд 24.02.94 р.)


8. Головне управлiння, управлiння, вiддiли i вiддiлення по

боротьбi з органiзованою злочиннiстю є юридичними особами, мають

самостiйнi кошториси, розрахунковi та iншi рахунки в банках,

печатки iз зображенням Державного герба України i з своїм

найменуванням.


Стаття 10. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України


1. Спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України є Головне

управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю

Центрального управлiння Служби безпеки України i вiддiли по

боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю органiв Служби

безпеки України в Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та

Севастополi.

2. Вiддiли, вiддiлення або групи по боротьбi з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю у мiстах (крiм Києва та Севастополя)

створюються в мiру необхiдностi i пiдпорядковуються вiддiлам по

боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

3. Створення i лiквiдацiя вiддiлiв, вiддiлень або груп по

боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю у мiстах

здiйснюється за рiшенням Голови Служби безпеки України за поданням

начальника Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiтетом Верховної Ради

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної

дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

4. Начальник Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки

України призначається на посаду i звiльняється з неї Указом

Президента України за поданням Голови Служби безпеки України,

погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань

законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з

органiзованою злочиннiстю i корупцiєю, i є заступником Голови

Служби безпеки України.

iйно-п]

(пункт 3 статтi 10 змiнено згiдно iз

Законами: N 4001-XII вiд 24.02.94 р.,


4. Начальник Управлiння по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю Центрального управлiння Служби безпеки

України призначається на посаду i звiльняється з неї Указом

Президента України за поданням Голови Служби безпеки України,

погодженим з Комiсiєю Верховної Ради України з питань боротьби з

корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, i є заступником Голови

Служби безпеки України.

[Про внесення змiн до Закону України "Про органiзацiйно-правовi основ]

5. Начальники вiддiлiв по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю в Республiцi Крим i в областях

призначаються на посаду i звiльняються з неї наказом Голови Служби

безпеки України за поданням начальника Головного управлiння по

боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, погодженим з

Комiтетом Верховної Ради України з питань законодавчого

забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою

злочиннiстю i корупцiєю. Начальник вiддiлу по боротьбi з корупцiєю

i органiзованою злочиннiстю в Республiцi Крим призначається також

за погодженням з Головою Верховної Ради Республiки Крим.

льники вiддiлiв по боротьбi з корупцiєю та

органiзованою злочиннiстю в Республiцi Крим i в областях

призначаються на посаду i звiльняються з неї наказом Голови Служби

безпеки України за поданням начальника Управлiння по боротьбi з

корупцiєю i органiзованою злочиннiстю, погодженим з Комiсiєю

Верховної Ради України з питань боротьби з корупцiєю i

органiзованою злочиннiстю. Начальник вiддiлу по боротьбi з

корупцiєю i органiзованою злочиннiстю в Республiцi Крим

призначається також за погодженням з Головою Верховної Ради
  1   2   3

Схожі:

Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи

Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон україни про основи національної безпеки України Цей Закон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92
Україні, визначальні потреби суспільства І держави, реалізація яких гарантує державний
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconНазва модуля: Правознавство Код модуля: віп 8 01 5 Тип модуля
Конституція України Основний Закон держави. Основи адміністративного права України. Основи кримінального права. Судові та правоохоронні...
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Закон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи