Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи icon

Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи
Скачати 99.97 Kb.
НазваЗакон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи
Дата25.08.2012
Розмір99.97 Kb.
ТипЗаконЗАКОН УКРАЇНИ


Про судову експертизу


(ВВР, 1994, N 28, ст.232, ГУ, 21.04.94)


Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi i фiнансовi основи

судово-експертної дiяльностi з метою забезпечення правосуддя

України незалежною, квалiфiкованою i об'єктивною експертизою,

орiєнтованою на максимальне використання досягнень науки i

технiки.


Роздiл I


ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Поняття судової експертизи


Судова експертиза - це дослiдження експертом на основi

спецiальних знань матерiальних об'єктiв, явищ i процесiв, якi

мiстять iнформацiю про обставини справи, що перебуває у

провадженнi органiв дiзнання, попереднього слiдства чи суду.


Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу


Законодавство України про судову експертизу складається з

цього Закону, процесуального законодавства, iнших законодавчих

актiв, мiжнародних договорiв та угод про взаємну правову допомогу

i спiвробiтництво, що регулюють правовiдносини у сферi

судово-експертної дiяльностi.


Стаття 3. Принципи судово-експертної дiяльностi


Судово-експертна дiяльнiсть здiйснюється на принципах

законностi, незалежностi, об'єктивностi i повноти дослiдження.


Стаття 4. Гарантiї незалежностi судового експерта та

правильностi його висновку


Незалежнiсть судового експерта та правильнiсть його висновку

забезпечуються:

процесуальним порядком призначення судового експерта;

забороною пiд загрозою передбаченої законом вiдповiдальностi

втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

iснуванням установ судових експертиз, незалежних вiд органiв

дiзнання та попереднього слiдства;

створенням необхiдних умов для дiяльностi судового експерта,

його матерiальним i соцiальним забезпеченням;

кримiнальною вiдповiдальнiстю судового експерта за дачу

свiдомо неправдивого висновку та вiдмову без поважних причин вiд

виконання покладених на нього обов'язкiв;

можливiстю призначення повторної судової експертизи;

присутнiстю учасникiв процесу в передбачених законом випадках

пiд час проведення судової експертизи.


Стаття 5. Максимальне збереження об'єктiв дослiдження


Пiд час проведення судових експертиз об'єкти дослiдження

можуть бути пошкодженi або витраченi лише у тiй мiрi, в якiй це

необхiдно для дослiдження.


Стаття 6. Забезпечення умов працi судового експерта

за мiсцезнаходженням об'єктiв дослiдження


Якщо судову експертизу необхiдно провести на мiсцi подiї або

за мiсцезнаходженням об'єкта дослiдження, особа або орган, якi її

призначили, повиннi забезпечити судовому експертовi безперешкодний

доступ до об'єкта дослiдження i належнi умови працi.


Стаття 7. Органiзацiя судово-експертної дiяльностi


Судово-експертну дiяльнiсть здiйснюють державнi

спецiалiзованi установи та вiдомчi служби.

До них належать:

науково-дослiднi та iншi установи судових експертиз

Мiнiстерства юстицiї України i Мiнiстерства охорони здоров'я

України;

експертнi служби Мiнiстерства внутрiшнiх справ України,

Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України.

Судово-експертна дiяльнiсть може здiйснюватися на

пiдприємницьких засадах на пiдставi спецiального дозволу

(лiцензiї), а також громадянами за разовими договорами.

Лiцензiя видається в порядку, встановленому Кабiнетом

Мiнiстрiв України.


Стаття 8. Науково-методичне забезпечення судово-експертної

дiяльностi


Органiзацiя науково-методичного забезпечення

судово-експертної дiяльностi покладається на мiнiстерства i

вiдомства, до системи яких входять спецiалiзованi установи та

вiдомчi служби, що проводять судовi експертизи.

Для розгляду найважливiших питань розвитку судової

експертизи, що мають мiжвiдомчий характер, при Мiнiстерствi

юстицiї України створюється Координацiйна рада з проблем судової

експертизи, яка дiє вiдповiдно до Положення про неї, що

затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Мiнiстерство юстицiї України забезпечує видання мiжвiдомчого

науково-методичного збiрника "Кримiналiстика та судова

експертиза".


Стаття 9. Реєстр судових експертiв


Мiнiстерство юстицiї України веде Реєстр атестованих судових

експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян.

Атестацiя судових експертiв з числа працiвникiв

пiдприємницьких структур та громадян проводиться Мiнiстерством

юстицiї України або Мiнiстерством охорони здоров'я України

вiдповiдно до їх функцiй.

Органи дiзнання, попереднього слiдства i суди зобов'язанi

доручати проведення судових експертиз переважно фахiвцям, внесеним

до цього Реєстру.


Роздiл II


^ СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ


Стаття 10. Особи, якi можуть бути судовими експертами


Судовими експертами можуть бути особи, якi мають необхiднi

знання для давання висновку з дослiджуваних питань.

Фахiвцi державних спецiалiзованих установ i вiдомчих служб,

що проводять судовi експертизи, повиннi мати вищу освiту, пройти

вiдповiдну пiдготовку та атестацiю як судовi експерти певної

спецiальностi.


Стаття 11. Особи, якi не можуть бути судовими експертами


Не можуть залучатися до виконання обов'язкiв судового

експерта особи, визнанi у встановленому законом порядку

недiєздатними, а також особи, якi мають судимiсть.

Iншi обставини, що забороняють участь особи як експерта в

судочинствi, передбачаються процесуальним законодавством.


Стаття 12. Обов'язки судового експерта


Незалежно вiд виду судочинства судовий експерт зобов'язаний:

1) провести повне дослiдження i дати обгрунтований та

об'єктивний письмовий висновок;

2) на вимогу органу дiзнання, слiдчого, прокурора, суддi,

суду дати роз'яснення щодо даного ним висновку;

3) заявляти самовiдвiд за наявностi передбачених

законодавством пiдстав, якi виключають його участь у справi.

Iншi обов'язки судового експерта передбачаються процесуальним

законодавством.


Стаття 13. Права судового експерта


Незалежно вiд виду судочинства судовий експерт має право:

1) ознайомлюватися з матерiалами справи, що стосуються

предмета судової експертизи, i подавати клопотання про надання

додаткових матерiалiв;

2) вказувати в актi судової експертизи на виявленi в ходi її

проведення факти, якi мають значення для справи i з приводу яких

йому не були поставленi питання;

3) з дозволу особи або органу, якi призначили судову

експертизу, бути присутнiм пiд час проведення слiдчих чи судових

дiй i заявляти клопотання, що стосуються предмета судової

експертизи;

4) подавати скарги на дiї особи, у провадженнi якої перебуває

справа, якщо цi дiї порушують права судового експерта;

5) одержувати винагороду за проведення судової експертизи,

якщо її виконання не є службовим завданням.

Iншi права судового експерта передбачаються процесуальним

законодавством.


Стаття 14. Вiдповiдальнiсть судового експерта


Судовий експерт на пiдставах i в порядку, передбачених

законодавством, може бути притягнутий до дисциплiнарної,

матерiальної, адмiнiстративної чи кримiнальної вiдповiдальностi.


Роздiл III


^ ФIНАНСОВЕ ТА ОРГАНIЗАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНИХ СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ УСТАНОВ

ТА ВIДОМЧИХ СЛУЖБ


Стаття 15. Фiнансування


Проведення науково-дослiдними установами судових експертиз

наукових розробок з питань органiзацiї та проведення судових

експертиз фiнансується за рахунок державного бюджету.

Проведення судових експертиз iншими спецiалiзованими

установами та вiдомчими службами фiнансується за рахунок коштiв,

що видiляються їм на цю мету з державного та мiсцевих бюджетiв, а

науково-дослiдними установами - за рахунок замовника.

Iншi роботи зазначенi установи та служби проводять на

госпрозрахункових засадах.


Стаття 16. Атестацiя судового експерта


Метою атестацiї судового експерта є забезпечення належного

професiйного рiвня керiвних працiвникiв та фахiвцiв, якi

залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у

розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи.

Залежно вiд спецiалiзацiї i рiвня пiдготовки їм присвоюються

квалiфiкацiя судового експерта з дозволом проведення певного виду

експертиз i квалiфiкацiйний клас.

Порядок проведення атестацiї та присвоєння квалiфiкацiйних

класiв визначається мiнiстерствами i вiдомствами, до системи яких

входять спецiалiзованi установи та вiдомчi служби, що проводять

судовi експертизи.


Стаття 17. Експертно-квалiфiкацiйнi комiсiї


Для присвоєння квалiфiкацiї судового експерта i

квалiфiкацiйних класiв створюються експертно-квалiфiкацiйнi

комiсiї.

До складу експертно-квалiфiкацiйних комiсiй входять найбiльш

досвiдченi фахiвцi, якi мають квалiфiкацiю судового експерта i

стаж практичної роботи за спецiальнiстю не менше п'яти рокiв.

Серед них має бути не менше двох фахiвцiв тiєї спецiальностi i

того класу, з яких комiсiя проводить атестацiю, присвоює

квалiфiкацiю або квалiфiкацiйний клас, а також фахiвець з

процесуальних питань судової експертизи.


Стаття 18. Оплата працi та соцiальний захист судових

експертiв


Питання оплати працi та умови соцiального захисту судових

експертiв визначаються Кодексом законiв про працю України та

iншими актами законодавства України.

На працiвникiв державних спецiалiзованих установ судових

експертиз та вiдомчих експертних служб поширюються особливостi

матерiального та соцiально-побутового забезпечення, передбаченi

Законом України "Про державну службу", якщо iнше не передбачено

законами України.

Стаття 19. Охорона спецiалiзованих установ i вiдомчих служб,

що проводять судовi експертизи


Охорона примiщень i територiй установ судових експертиз

Мiнiстерства юстицiї України i Мiнiстерства охорони здоров'я

України, а також режим тримання осiб, якi перебувають пiд вартою i

направленi на судово-психiатричну експертизу, забезпечуються

Мiнiстерством внутрiшнiх справ України за рахунок коштiв, що

видiляються йому на цю мету з державного бюджету.

Охорона експертних служб Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України, Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України

забезпечується цими органами.


Стаття 20. Iнформацiйне забезпечення


Установи, органiзацiї та пiдприємства незалежно вiд форм

власностi зобов'язанi надавати спецiалiзованим установам та

вiдомчим службам, що проводять судовi експертизи, за їх запитом

натурнi зразки або каталоги своєї продукцiї, технiчну документацiю

та iншу iнформацiю, необхiдну для створення i оновлення методичної

та нормативної бази судової експертизи.

Спецiалiзованi установи та вiдомчi служби, що проводять

судовi експертизи, мають право одержувати вiд судiв, органiв

дiзнання i попереднього слiдства знаряддя злочину та iншi речовi

докази, щодо яких закiнчено провадження у справах, для

використання в експертнiй i науковiй дiяльностi.


Стаття 21. Кадрове забезпечення


Фахiвцiв для спецiалiзованих установ та вiдомчих служб, що

проводять судовi експертизи, готують вищi навчальнi заклади, пiсля

чого вони спецiалiзуються та пiдвищують квалiфiкацiю на курсах та

в iнститутах удосконалення вiдповiдних мiнiстерств i вiдомств.

Вивчення потреб у пiдготовцi, спецiалiзацiї та пiдвищеннi

квалiфiкацiї кадрiв експертiв, а також розроблення пропозицiй щодо

задоволення цих потреб здiйснюються мiнiстерствами i вiдомствами,

до системи яких входять установи та служби, що проводять судовi

експертизи.


Роздiл IV


^ МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО В ГАЛУЗI СУДОВОЇ

ЕКСПЕРТИЗИ


Стаття 22. Проведення судової експертизи за дорученням

вiдповiдного органу чи особи iншої держави


У разi проведення судової експертизи за дорученням

вiдповiдного органу чи особи iншої держави, з якою Україна має

угоду про взаємну правову допомогу i спiвробiтництво,

застосовується законодавство України, якщо iнше не передбачено

зазначеною угодою.

Оплата вартостi судової експертизи здiйснюється за

домовленiстю мiж замовником i виконавцем судової експертизи.


Стаття 23. Залучення фахiвцiв з iнших держав для спiльного

проведення судових експертиз


Керiвники спецiалiзованих установ та вiдомчих служб, що

проводять судовi експертизи, у необхiдних випадках мають право за

згодою органу або особи, що призначили судову експертизу, включати

до складу експертних комiсiй провiдних фахiвцiв iнших держав. Такi

спiльнi експертнi комiсiї здiйснюють судовi експертизи за нормами

процесуального законодавства України.

Плата iноземним фахiвцям за участь у судовiй експертизi та

вiдшкодування iнших витрат, пов'язаних з її проведенням,

здiйснюється за домовленiстю сторiн.


Стаття 24. Мiжнародне наукове спiвробiтництво


Спецiалiзованi установи та вiдомчi служби, що виконують

судовi експертизи, користуються правом встановлювати мiжнароднi

науковi зв'язки з установами судових експертиз, кримiналiстики

тощо iнших держав, проводити спiльнi науковi конференцiї,

симпозiуми, семiнари, обмiнюватися стажистами, науковою

iнформацiєю i друкованими виданнями та здiйснювати спiльнi видання

в галузi судової експертизи i кримiналiстики.


Президент України Л. КРАВЧУК


м. Київ, 25 лютого 1994 року

N 4038-XII


------------------------------------------------------------------------

Заглавная страница     Intranet server     Расширенный запрос


------------------------------------------------------------------------

Вопросы, комментарии, замечания и предложения просьба посылать по данному адресу.

Copyright © 1998-2000 Temporary Unavailable.

Схожі:

Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України від 25. 02. 1994 "Про судову експертизу" // Відомості Верховної Ради України. 1994. №28,- ст. 232. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз // Наказ Міністерства юстиції України від 08. 10. 98 №53 література
Правові підстави (процесуальні умови), мета І порядок проведення окремих видів слідчих дій
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон україни про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю
Про внесення змiн до Закону України Про органiзацiйно-правовi основ] вiд 2 березня 1999 року n 461-xiv, Урядовий кур'єр, 30. 03....
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон україни про електронний цифровий підпис Цей Закон визначає правовий статус електронного цифрового

Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ввр україни. – 1991. №29. – Ст. 377
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики та статус державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю,...
Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи iconЗакон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи