Президента україни icon

Президента україни
Скачати 158.18 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір158.18 Kb.
ТипДокументи


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Заходи щодо детінізації економіки України

на 2002-2004 роки


З метою посилення боротьби з тіньовою економікою та дальшого

запобігання її проявам в економіці України п о с т а н о в л я ю:


1. Схвалити Заходи щодо детінізації економіки України на

2002-2004 роки (додаються).


2. Кабінету Міністрів України:


сприяти прийняттю Верховною Радою України законів щодо

боротьби з тіньовою економікою, визначених Президентом України як

невідкладні;


забезпечити в установлені строки виконання Заходів,

зазначених у статті 1 цього Указу, та щороку, до 1 березня,

подавати Президентові України інформацію про стан їх виконання.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 5 березня 2002 року

N 216/2002


СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 5 березня 2002 року N 216/2002


ЗАХОДИ

щодо детінізації економіки на 2002-2004 роки


Результати досліджень вітчизняних та іноземних фахівців

свідчать про те, що тіньова економіка (економічні процеси, що

приховуються їх учасниками, не контролюються державою і

суспільством, не фіксуються в повному обсязі державною

статистикою) в Україні створює реальну загрозу національній

безпеці та демократичному розвитку держави, негативно впливає на

суспільне життя: економіку, політику, управління, соціальну та

правову сфери, громадянську свідомість, міжнародні відносини.


Основними причинами поширення тіньової економічної діяльності

в Україні є:


нестабільність податкового законодавства, високий податковий

тиск і нерівномірність податкового навантаження на суб'єкти

господарювання, низький рівень податкової дисципліни;


надмірне регулювання підприємницької діяльності;


низький рівень заробітної плати в державному секторі

економіки;


корупція в державних органах та органах місцевого

самоврядування;


правова незахищеність суб'єктів господарювання від зловживань

з боку посадових осіб державних органів та органів місцевого

самоврядування;


недостатньо прозора процедура приватизації державного майна.


Поширення тіньової економічної діяльності призводить до таких

негативних наслідків, як, зокрема:


зменшення податкових надходжень до державного та місцевих

бюджетів;


скорочення обсягів інвестицій в економіку держави та відпливу

капіталу за кордон;


дискримінація суб'єктів підприємницької діяльності,

недобросовісна конкуренція або неправомірне її обмеження;


нераціональне розміщення трудових ресурсів;


нерегламентовані зайнятість та доходи населення;


правовий нігілізм та недовіра до органів державної влади;


криміналізація суспільства.


З метою забезпечення виконання державою соціальних гарантій

та відповідних бюджетних зобов'язань в інтересах суспільства,

збільшення обсягів реального валового внутрішнього продукту

передбачається здійснення комплексу заходів щодо детінізації

економіки за такими напрямами:


Дерегулювання підприємництва


1. Розробити проект закону про порядок проведення

контролюючими органами перевірок діяльності суб'єктів

підприємництва.


Державний комітет з питань регуляторної

політики та підприємництва, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство юстиції України


2002 рік


2. Розробити проект закону про встановлення адміністративної

відповідальності осіб, які є власниками (уповноваженими ними

особами) суб'єктів підприємницької діяльності, за подання до

органів державної реєстрації недостовірних відомостей або

несвоєчасне їх подання.


Державний комітет з питань регуляторної

політики та підприємництва, Міністерство

юстиції України


Друге півріччя 2002 року


3. Створити бази даних про виробничі площі, обладнання та

інше майно державних, комунальних підприємств, яке не

використовується ними і пропонується до продажу чи передачі в

оренду, та забезпечити доступ до цих баз даних суб'єктів малого

підприємництва.


Місцеві органи виконавчої влади та органи

місцевого самоврядування, Фонд державного

майна, Державний комітет України з питань

регуляторної політики та підприємництва


2002-2004 роки


4. Створити міжвідомчу інформаційну систему обміну даними про

реєстрацію підприємств і організацій України, суб'єктів

підприємницької діяльності, юридичних осіб - платників податків.


Державний комітет статистики, Державний

комітет з питань регуляторної політики та

підприємництва, Міністерство економіки та

з питань європейської інтеграції, Державна

податкова адміністрація, Міністерство

внутрішніх справ України


Перше півріччя 2003 року


Удосконалення управління державними корпоративними

правами та ринкових механізмів управління

в сфері економіки


5. Підготувати відповідні пропозиції щодо передачі нерухомого

майна, яке не використовується протягом трьох місяців і утримання

якого потребує витрат бюджетних коштів, в оренду, в концесію (за

винятком об'єктів сезонного використання) або щодо його

приватизації.


Фонд державного майна, Міністерство

транспорту, Міністерство екології та

природних ресурсів, Міністерство економіки

та з питань європейської інтеграції,

Міністерство фінансів, Міністерство

юстиції України


2002 рік


6. Ужити відповідних заходів щодо спрощення процедури

проведення розрахунків за угодами з цінними паперами за участю

нерезидентів.


Державна комісія з цінних паперів та

фондового ринку України


2002 рік


7. Забезпечити здійснення постійного моніторингу ефективності

управління державними корпоративними правами.


Фонд державного майна, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції України


2002-2004 роки


8. Забезпечити здійснення постійного моніторингу

фінансово-господарської діяльності державних акціонерних і

холдингових компаній та щороку подавати пропозиції щодо

доцільності їх дальшого функціонування, реструктуризації або

приватизації.


Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Антимонопольний

комітет, Фонд державного майна України


2002-2004 роки


9. Провести аналіз складання фінансових планів державних

підприємств на 2002 рік та вжити в разі потреби заходів щодо

вдосконалення цього процесу.


Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції України


Перше півріччя 2002 року


10. Запровадити систему обміну інформацією між центральними

органами виконавчої влади, які здійснюють регулювання і контроль

на фондовому ринку.


Державна комісія з цінних паперів та

фондового ринку України


2002 рік


11. Ужити заходів щодо запровадження реєстрації договорів

оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій та їх

структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), а також

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).


Фонд державного майна, Міністерство

юстиції України


Протягом шести місяців після набрання

чинності законом про державну реєстрацію

об'єктів нерухомого майна та прав на них


Легалізація нерегламентованої зайнятості

та доходів населення


12. Ужити відповідних заходів щодо зменшення нарахувань на

фонд оплати праці та перегляду шкали ставок прибуткового податку з

громадян, звільнення від оподаткування частини доходів, що

спрямовується на персоніфіковані рахунки громадян як за

добровільним, так і обов'язковим державним пенсійним страхуванням.


Міністерство фінансів, Державна податкова

адміністрація, Міністерство праці та

соціальної політики, Пенсійний фонд

України


Під час доопрацювання проекту Податкового

кодексу України


13. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед

громадян щодо порушення їх прав на соціальний захист у разі

неукладення відповідно до законодавства між працівником та

роботодавцем трудового договору (контракту) під час прийому на

роботу, а також щодо залежності розміру пенсії від розміру

офіційної заробітної плати.


Міністерство праці та соціальної політики,

Державний комітет інформаційної політики,

телебачення і радіомовлення України


2002-2004 роки


14. Запровадити освітні програми з підвищення кваліфікації

працівників та їх конкурентоспроможності на ринку праці.


Міністерство освіти і науки, Міністерство

праці та соціальної політики, Міністерство

фінансів, Державний комітет інформаційної

політики, телебачення і радіомовлення

України, місцеві органи виконавчої влади


2002-2004 роки


15. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед

громадян щодо ефективності застосування платіжних карток.


Національний банк України


2002-2004 роки


Удосконалення функціонування окремих

товарних ринків


16. Активізувати роботу комісій з урегулювання майнових

питань реформованих сільськогосподарських підприємств.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, районні та Севастопольська міська

державні адміністрації


2002-2004 роки


17. Продовжити роботу з дальшого розвитку мережі

сільськогосподарських дорадчих служб в Україні.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні державні адміністрації


2002 рік


18. Продовжити роботу із запровадження проведення

енергетичного обстеження суб'єктів підприємницької діяльності.


Державний комітет з енергозбереження,

Міністерство палива та енергетики України


2002-2004 роки


19. Ужити заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості

енергетичних компаній, що пропонуються до продажу.


Міністерство палива та енергетики, Фонд

державного майна України


2002 рік


20. Забезпечити перехід до масового застосування споживачами

приладів обліку споживання енергоресурсів.


Державний комітет України з

енергозбереження


2002-2004 роки


21. Розглянути питання щодо обмеження місткості посуду, який

використовується для розливу парфумерії.


Державна податкова адміністрація,

Міністерство аграрної політики,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

фінансів, Державний комітет з питань

регуляторної політики та підприємництва,

Міністерство юстиції України


2002 рік


22. Розробити нормативні документи щодо денатурування спирту

етилового, який використовується для виробництва парфумерії.


Міністерство аграрної політики, Державний

комітет стандартизації, метрології та

сертифікації, Міністерство охорони

здоров'я України


Друге півріччя 2002 року


23. Розробити та запровадити заходи щодо запобігання

правопорушенням при здійсненні операцій з металобрухтом, посилення

державного контролю в цій сфері.


Міністерство промислової політики,

Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Служба безпеки,

Державний комітет з питань регуляторної

політики та підприємництва, Міністерство

юстиції України


Друге півріччя 2002 року


Удосконалення грошово-кредитної та

банківської систем


24. Доопрацювати проект закону про електронний цифровий

підпис, передбачивши, зокрема, законодавче визначення статусу

такого підпису та сфери його застосування.


Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

фінансів, Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку, Державний

комітет зв'язку та інформатизації, Служба

безпеки, Національний банк України


Перше півріччя 2002 року


25. Доопрацювати проект закону про банківський кредит.


Національний банк, Міністерство фінансів,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

юстиції України


Перше півріччя 2002 року


26. Удосконалити систему захисту електронної банківської

інформації щодо підвищення рівня безпеки платіжних систем.


Національний банк України, Асоціація

українських банків (за згодою)


2002-2004 роки


27. Забезпечити участь комерційних банків України в єдиній

інформаційній системі обліку позичальників (боржників).


Національний банк України, Асоціація

українських банків (за згодою)


2002-2004 роки


28. Проводити щоквартально аналіз платоспроможності,

кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, які

отримали іноземні кредити, залучені державою або під державні

гарантії, та вживати відповідних заходів щодо забезпечення їх

повернення.


Міністерство фінансів, Державна податкова

адміністрація, Міністерство внутрішніх

справ, Служба безпеки, Національний банк

України


2002-2004 роки


29. Продовжити роботу, пов'язану із запровадженням єдиної

інтегрованої бази даних банківського нагляду Національного банку

України.


Національний банк України


2002 рік


30. Ужити заходів щодо вдосконалення системи банківського

нагляду.


Національний банк України


2002-2004 роки


31. Забезпечити збільшення питомої ваги безготівкових

розрахунків населення за надані послуги.


Державний комітет будівництва, архітектури

та житлової політики, Міністерство палива

та енергетики, Міністерство економіки та з

питань європейської інтеграції,

Національний банк України, місцеві органи

виконавчої влади


2002-2004 роки


32. Запровадити видачу та приймання готівки із застосуванням

платіжних карток Національної системи масових електронних платежів

у сфері торгівлі та послуг.


Національний банк, Міністерство економіки

та з питань європейської інтеграції,

Міністерство фінансів, Державна податкова

адміністрація України


2002-2004 роки


Реформування податкової системи


33. Удосконалити порядок сплати акцизного збору при отриманні

спирту етилового, призначеного для переробки на іншу підакцизну

продукцію.


Державна податкова адміністрація,

Міністерство аграрної політики,

Міністерство фінансів, Міністерство

юстиції України


Перше півріччя 2002 року


34. Підготувати пропозиції щодо забезпечення відшкодування

податку на додану вартість під час здійснення зовнішньоекономічних

операцій.


Державна податкова адміністрація,

Міністерство фінансів, Державне

казначейство, Державна митна служба,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Державний комітет

статистики, Національний банк,

Міністерство юстиції України


Перше півріччя 2002 року


35. Завершити перехід до міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку. Вжити заходів щодо узгодження показників

податкового та фінансового обліку платників податків і спрощення

форм податкової та статистичної звітності.


Міністерство фінансів, Державна податкова

адміністрація, Державний комітет

статистики, Міністерство економіки та з

питань європейської інтеграції,

Міністерство юстиції України


2002 рік


36. Налагодити співробітництво органів державної податкової

служби з відповідними органами прикордонних держав щодо

запобігання порушенню законодавства у сфері оподаткування.


Державна податкова адміністрація,

Міністерство фінансів, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Державна митна служба,

Міністерство юстиції України


2002-2004 роки


37. Переглянути перелік податкових пільг, наданих платникам

податків, і в разі потреби підготувати відповідні пропозиції.


Міністерство фінансів, Державна податкова

адміністрація, Міністерство економіки та з

питань європейської інтеграції,

Міністерство юстиції України


Під час доопрацювання проекту Податкового

кодексу України


Посилення контролю у бюджетній сфері


38. Запровадити щорічну інвентаризацію прострочених

податкових боргів перед державним бюджетом за станом на 1 січня

кожного року та планування відповідних заходів щодо їх погашення.


Державна податкова адміністрація,

Міністерство фінансів, Державна митна

служба, Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції України


2002-2004 роки


39. Забезпечити безумовне дотримання порядку закупівлі

товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.


Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

фінансів України, центральні та місцеві

органи виконавчої влади - розпорядники

державних коштів


2002-2004 роки


Удосконалення системи контролю у сфері

зовнішньоекономічної діяльності


40. Розглянути питання щодо створення та ведення Єдиного

державного реєстру видів продукції, експорт та імпорт яких

підлягають ліцензуванню і квотуванню.


Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

юстиції України


2002 рік


41. Підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму

страхування експортних і кредитних ризиків.


Міністерство фінансів, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Національний банк України


2002 рік


42. Створити уніфіковану електронну систему обміну

інформацією між органами державної влади, що здійснюють контрольні

функції у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


Державна митна служба, Міністерство

внутрішніх справ, Державна податкова

адміністрація, Служба безпеки,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

фінансів, Державний комітет статистики,

Національний банк України


2002 рік


43. Здійснити аналіз схем та шляхів незаконного переміщення

товарів через митний кордон України, подальшого їх руху територією

України (транзит або реалізація на внутрішньому ринку) та

підготувати відповідні пропозиції.


Державна митна служба, Служба безпеки,

Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції, Міністерство

транспорту, Міністерство фінансів,

Державний комітет статистики, Національний

банк, Міністерство юстиції України


Перше півріччя 2002 року


44. Здійснювати постійний моніторинг невиконання юридичними

особами - боржниками зобов'язань щодо погашення та обслуговування

іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії.


Міністерство фінансів, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Державна податкова

адміністрація, Національний банк України,

відкрите акціонерне товариство "Державний

експортно-імпортний банк України"


2002-2004 роки


45. Вжити заходів щодо запровадження систематичного

проведення порівняльного аналізу даних митної статистики України

та іноземних держав.


Державна митна служба, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерство закордонних

справ, Служба безпеки України


Перше півріччя 2002 року


46. Удосконалити практику здійснення правоохоронними та

митними органами скоординованих заходів щодо припинення

незаконного переміщення товарів через митний кордон України.


Державний комітет у справах охорони

державного кордону, Державна митна служба,

Служба безпеки, Міністерство внутрішніх

справ України


2002-2004 роки


Удосконалення діяльності органів державної влади

та органів місцевого самоврядування


47. Розробити проект закону про управлінські послуги, в

якому, зокрема, визначити повноваження органів виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування в цій сфері.


Міністерство юстиції, Міністерство

економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерство фінансів України


2003 рік


48. Запровадити механізм публічного обговорення проектів

нормативно-правових актів, спрямованих на детінізацію економіки

України.


Центральні та місцеві органи виконавчої

влади, Національний банк України


2002-2004 роки


Глава Адміністрації

Президента України В.ЛИТВИН

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи