Президента україни icon

Президента україни
НазваПрезидента україни
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Top of Form

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Комплексну цільову програму боротьби

зі злочинністю на 1996-2000 роки


З метою створення правових, організаційних і

матеріально-технічних передумов для боротьби зі злочинністю,

зміцнення законності та правопорядку п о с т а н о в л я ю:


1. Затвердити Комплексну цільову програму боротьби зі

злочинністю на 1996-2000 роки (далі - Програма), схвалену

Кабінетом Міністрів України (додається).

Надати Кабінету Міністрів України право в разі потреби

вносити зміни і доповнення до цієї Програми.


2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання

зазначеної Програми. Фінансування її в поточному році здійснити за

рахунок асигнувань, передбачених для міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади - виконавців у Державному

бюджеті України на 1996 рік ( 96/96-ВР ), та відповідно до Указу

Президента України від 15 березня 1996 року N 192 ( 192/96 ). Під

час формування показників державного бюджету на 1997 та наступні

роки враховувати видатки на реалізацію цієї Програми.


3. Контроль за виконанням Програми покласти на Кабінет

Міністрів України та Координаційний комітет по боротьбі з

корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 17 вересня 1996 року

N 837/96


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 17 вересня 1996 року N 837/96


^ КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

на 1996-2000 роки


Сучасний стан криміногенної ситуації в державі

характеризується зростанням кількості тяжких злочинів проти життя

і здоров'я людей, майнових інтересів громадян і держави, а також

значним загостренням обстановки в окремих регіонах. Злочинність

стала одним з визначальних факторів, що загрожує національній

безпеці України. Зазначене вимагає рішучої протидії з боку держави

різним злочинним проявам.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 5 серпня

1996 року N 628 ( 628/96 ) "Про додаткові заходи щодо зміцнення

законності та правопорядку в Україні" Кабінетом Міністрів України

розроблено Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на

1996-2000 роки.

Програма, спираючись на закріплену Конституцією України

( 254к/96-ВР ) соціально-правову та економічну політику держави,

основним стратегічним завданням визначає дальше вдосконалення

практичної діяльності відповідних органів у зміцненні правопорядку

і законності, повсюдне налагодження системи профілактики

правопорушень та широкий наступ на злочинність, належне

забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини,

економічної безпеки держави. Пріоритетними в цій діяльності

визнаються формування досконалої правової бази боротьби зі

злочинністю і корупцією, захист політичних, економічних,

соціальних та інших сфер життєдіяльності держави, активна протидія

злочинним проявам, усунення причин і умов, що їм сприяють,

виявлення і знешкодження злочинних угруповань, викорінення

тінізації економіки.

Організаційне забезпечення виконання програми покладено на

Кабінет Міністрів України та Координаційний комітет по боротьбі з

корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Здійснення заходів щодо наведення належного порядку на відповідній

території, посилення боротьби з особливо небезпечними проявами, з

груповою та організованою злочинністю, додержання прав і свобод

громадян організовують і особисто контролюють керівники Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій.

Виконавці, зазначені у Програмі першими, є відповідальними за

реалізацію передбачених заходів і подають Кабінету Міністрів

України та Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України узагальнені

доповідні записки про хід виконання цих заходів до 1 грудня 1996

року, і надалі щорічно до 20 січня та 20 липня.

Виходячи з зазначеного, Програма передбачає:


I. Організаційно-правові заходи


1. Усебічно проаналізувати стан правопорядку в кожному місті,

районі, населеному пункті та трудовому колективі. З урахуванням

факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, а

також регіональних та галузевих особливостей, розробити комплексні

плани, в яких визначити скоординовані дії щодо запобігання

злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони

громадського порядку та економічній.

Розглянути ці питання у міністерствах, інших центральних

і місцевих органах виконавчої влади і прийняти відповідні рішення

з покладенням персональної відповідальності за їх виконання на

конкретних посадових осіб. Розробити систему посилення координації

діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні, внести

відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої

влади України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

1996 рік.


2. Передбачити у програмах соціального і економічного

розвитку регіонів спеціальні розділи та вжити заходів, спрямованих

на концентрацію наявних сил і засобів щодо запобігання бідності та

безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв'язків, посилення

боротьби з факторами, що породжують злочинність.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації.

1996 рік.


3. Розробити систему постійного інформування населення про

прийняті законодавчі акти, рішення Кабінету Міністрів України та

заходи, яких вживають Президент України і Кабінет Міністрів

України щодо зміцнення законності й наведення порядку в державі.

Мінюст України, Міністерство інформації

України, МВС України, Генеральна прокуратура

України.

1996 рік.


4. Підготувати пропозиції щодо приведення національного

законодавства та відомчої нормативно-правової бази у

відповідність з Конституцією України ( 254к/96-ВР ), враховуючи

при цьому європейські стандарти та зарубіжний досвід у сфері

боротьби зі злочинністю, зміцненні законності та правопорядку.

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна

прокуратура України, всі міністерства та інші

центральні органи виконавчої влади за участю

Верховного Суду України, Вищого арбітражного

суду України.

1996-1997 роки.


5. З метою дальшого вдосконалення правової бази боротьби зі

злочинністю та діяльності відповідних органів розробити

(доопрацювати):

1) проекти концепцій формування та функціонування системи

досудового слідства, судово-правової реформи, реформування і

розвитку правоохоронних органів, підготовки юридичних кадрів.

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,

МВС України, СБУ, Міносвіти України, Академія

правових наук України, Мінфін України за участю

Верховного Суду України, Вищого арбітражного

суду України.

1996 рік;

2) проекти Кримінального, Кримінально-процесуального,

Кримінально-виконавчого кодексів, Кодексу про адміністративні

правопорушення, Кодексу законів про працю, Цивільного,

Цивільно-процесуального, Господарського,

Господарсько-процесуального, Житлового кодексів України.

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,

МВС України, СБУ, Академія правових наук

України, Мінпраці України, Держжитлокомунгосп

України за участю Верховного Суду України і

Вищого арбітражного суду України.

1996 рік;

3) проекти законів України "Про посилення відповідальності за

злочини в організованих формах", "Про посилення боротьби з

терористичними проявами" та пропозиції щодо змін і доповнень до

чинного законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з

корупцією та організованою злочинністю.

СБУ, МВС України, Мінюст України, Генеральна

прокуратура України, Академія правових наук

України за участю Верховного Суду України.

1996 рік;


4) загальні принципи участі фізичних і юридичних осіб у

боротьбі зі злочинністю та порядок заохочення їх за таку участь.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України, Мінфін України.

Березень 1997 року;


5) законопроекти:

про юстицію, судовий устрій та господарські суди.

Мінюст України за участю Верховного Суду

України, Вищого арбітражного суду України.

1997 рік;


про Державну службу охорони.

МВС України, Мінюст України, Генеральна

прокуратура України, СБУ.

1996 рік;


про порядок отримання правоохоронними органами інформації,

яка становить комерційну таємницю.

МВС України, Мінфін України, СБУ, Генеральна

прокуратура України, Мінюст України,

Національний банк України.

Листопад 1996 року;


про державне регулювання видобування, виробництва і

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та

державний контроль за операціями з ними.

Мінфін України, Мінюст України, Держкомгеології

України.

Грудень 1996 року;


про застосування органами, що мають контрольні повноваження,

фінансових санкцій за проведення безтоварних операцій, у тому

числі з використанням нових видів розрахунків.

Мінфін України, Генеральна прокуратура України,

СБУ, МВС України, Національний банк України,

Антимонопольний комітет України, Фонд

державного майна України, Держмитком України,

МЗЕЗторг України.

Жовтень 1996 року;


про відшкодування державі витрат, пов'язаних з розслідуванням

кримінальних справ та здійсненням правосуддя.

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,

МВС України, СБУ за участю Верховного Суду

України.

Березень 1997 року;


про більш широке застосування фінансових санкцій за порушення

у сфері приватизації.

Фонд державного майна України, Мінфін України,

Національний банк України, Мінекономіки

України, Генеральна прокуратура України, МВС

України, Мінюст України.

Жовтень 1996 року;


про заборону виготовлення та демонстрації відеопродукції, що

пропагує порнографію, наркоманію, форстокість та насильство.

Мінкультури України, Мінюст України, МВС

України, СБУ, МЗС України, Генеральна

прокуратура України, Академія правових наук

України, Міністерство інформації України,

Держтелерадіо України, Міністерство України у

справах сім'ї та молоді за участю Верховного

Суду України.

Грудень 1996 року;


щодо правового забезпечення гарантій захисту прав

інтелектуальної власності.

Мінюст України, МВС України, Генеральна

прокуратура України, Державна податкова

адміністрація України.

1996 рік;


щодо врегулювання відносин правоохоронних органів з місцевими

державними адміністраціями у вирішенні питань боротьби зі

злочинністю та охорони громадського порядку.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

Лютий 1997 року.


6. Утворити:

1) Інститут (Центр) наукових досліджень та узагальнення

досвіду розв'язання проблем боротьби зі злочинністю (у структурі

Української академії внутрішніх справ).

Національна академія наук України, МВС України,

Українська академія внутрішніх справ, СБУ,

Держмитком України, Національна юридична

академія України імені Ярослава Мудрого, Мінфін

України, Міносвіти України.

Лютий 1996 року;


2) Науково-методичний центр практичної психології та

соціальної роботи серед населення.

Міносвіти України, Мінфін України, Академія

педагогічних наук України.

1996 рік.

7. Запровадити уніфіковану систему державної статистичної

звітності про стан злочинності, передбачивши єдиний для

правоохоронних органів облік злочинів і осіб, що їх вчинили, рух

кримінальних справ і матеріалів про злочини.

Мінстат України, Генеральна прокуратура

України, МВС України, СБУ, Держмитком України,

Мінюст України.

Лютий 1997 року.


II. Забезпечення конституційного ладу,

прав і свобод людини


8. Перевірити стан виконання законодавства щодо недопущення

створення та функціонування об'єднань громадян, програмні цілі або

дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету

і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне

захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання

на права і свободи людини, здоров'я населення, а також на

створення незаконних воєнізованих формувань.

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна

прокуратура України.

1996 рік.


9. Розробити цільову програму боротьби з тероризмом і

насильницьким посяганням на конституційний лад, життя, здоров'я та

інші права і свободи громадян, передбачивши створення відповідної

правової бази, організаційної основи державної системи протидії

таким проявам.

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура

України, Міноборони України, Мінюст України,

Українська академія внутрішніх справ,

Національна академія наук України, Держмитком

України, Держкомкордон України.

Жовтень 1996 року.


10. Скласти перелік та провести паспортизацію об'єктів

оборонного значення, промислових виробництв з небезпечними

технологічними процесами, перевірити відповідність їх вимогам

безпеки та усунути недоліки в цьому.

Мінмашпром України, Держкоматом України,

Міненерго України, Мінвуглепром України,

Мінтранс України, Міноборони України,

Міністерство України з питань надзвичайних

ситуацій, Держнафтогазпром України, Мінзв'язку

України, Мінекобезпеки України, Держкомгеології

України, Держкоммедбіопром України, МВС

України, СБУ.

1996 рік.


11. Скоригувати спільні дії:

1) правоохоронних органів і аварійних служб у разі загрози

виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з терористичними

актами та іншими небезпечними злочинами.

СБУ, МВС України, Міністерство України з питань

надзвичайних ситуацій, Міноборони України.

1996 рік;


2) правоохоронних, фінансових і контролюючих органів для

виявлення та перекриття каналів можливого надходження з-за кордону

фінансової підтримки злочинним угрупованням, незаконним збройним

формуванням та іншим силам або окремим особам, з боку яких

імовірна загроза антидержавної діяльності.

СБУ, МВС України, Держкомкордон України,

Держмитком України, Національний банк України,

Державна податкова адміністрація України.

1996 рік.


12. За погодженням зі спеціальними службами держав-учасниць

СНД та інших іноземних держав провести скоординовані дії щодо

запобігання проявам міжнародного тероризму, відпрацювати механізм

такої взаємодії та систему обміну інформацією з питань кризових

ситуацій, умов і порядку взаємодопомоги у вирішенні зазначених

проблем.

СБУ, МВС України, МЗС України, Держкомкордон

України, Держмитком України.

1996 рік.


13. Визначити організаційно-правові засади взаємодії та

здійснити спільні заходи правоохоронних органів, місцевих

державних адміністрацій та органів самоврядування прикордонних

регіонів з метою зміцнення режиму охорони державного кордону,

недопущення проникнення в Україну злочинців, нелегальних

мігрантів, припинення контрабанди.

МВС України, СБУ, Держкомкордон України,

Держмитком України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

1996 рік.


14. Провести інвентаризацію озброєнь, боєприпасів, вибухових

речовин та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо

вдосконалення існуючої системи їх обліку, зберігання, передачі та

знищення, а також порядку реалізації військового майна і надання

послуг військово-технічного призначення невійськовим організаціям

та громадянам.

Міноборони України, МВС України, СБУ,

Держкомкордон України, Національна гвардія

України, Держмитком України, Міністерство

України з питань надзвичайних ситуацій,

Мінмашпром України.

1996 рік.


15. Розробити програму боротьби з незаконним обігом

вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ядерних речовин,

передбачити створення єдиного автоматизованого обліку наявного

озброєння державних воєнізованих формувань, на підприємствах

виготовлення, об'єктах зберігання, забезпечити контроль за кожною

його одиницею на всіх етапах просування від виробництва

(надходження) до утилізації.

МВС України, СБУ, Мінмашпром України,

Міноборони України, Держкоматом України,

Держкомкордон України, Держмитком України,

Державна служба охорони України,

Мінсільгосппрод України, Мінрибпром України,

Мінюст України.

1996 рік.


16. Розробити і запровадити систему захисту особи, житла і

власності громадян, соціально-правової допомоги особам, потерпілим

від злочину. Опрацювати порядок і умови атестації засобів

особистої безпеки громадян.

МВС України, СБУ, Мінюст, Генеральна

прокуратура України, Держстандарт України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації.

1996 рік.


17. Для поліпшення профілактичної та розшукової роботи

створити електронно-пошукову систему "Насилля" для обліку злочинів

проти особи та централізовану автоматизовану систему обліку

прикмет невпізнаних трупів.

МВС України, СБУ, МОЗ України.

Грудень 1996 року.


18. Розробити систему термінового зв'язку населення з

міліцією в містах і селищах міського типу, на автомагістралях

державного значення.

Мінзв'язку України, Мінтранс України,

Укравтодор, МВС України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

1996-1997 роки.


19. Провести паспортизацію вулиць, майданів, парків,

транспортних магістралей та інших місць масового перебування і

відпочинку людей у містах, інших населених пунктах з метою

виявлення й усунення несприятливих для охорони громадського

порядку чинників.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації,

Держжитлокомунгосп України, Мінтранс України,

Мінкультури України, МВС України.

IV квартал 1996 року.


20. Здійснити заходи:

1) щодо поліпшення безпеки пасажирів і обслуговуючого

персоналу на транспортних магістралях, у морських, річкових портах

та аеропортах, на залізничних вокзалах, посилення режиму охорони

важливих об'єктів транспорту, включаючи метро.

Мінтранс України, Укравтодор, МВС України, СБУ,

Держкомкордон України, Держмитком України.

1996 рік;


2) виявлення фактів незаконного відчуження житла, насамперед

такого, що належить особам похилого віку, самотнім, хворим,

визнаним недієздатними, хворим на алкоголізм, та відновлення прав

потерпілих, забезпечення обліку таких осіб для їх

соціально-правового захисту.

Мінсоцзахист України, МВС України, Мінюст

України, МОЗ України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

1996 рік.


III. Профілактика правопорушень і злочинності


21. Узагальнити практику реалізації комплексних планів

профілактики правопорушень, з урахуванням стану справ на місцях,

прогнозу розвитку криміногенної ситуації та позитивного досвіду,

скоригувати спільну роботу з цих питань.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації.

Січень 1997 року.


22. Відновити і розширити мережу громадських формувань для

участі в охороні правопорядку і профілактичній роботі.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації, МВС України,

СБУ, Генеральна прокуратура України.

1996 рік.


23. Ураховуючи ускладнення криміногенної ситуації, пов'язаної

з нелегальною міграцією:

1) у кожному центральному органі виконавчої влади і регіоні

проаналізувати виконання відповідної Програми, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року N 83

(
  1   2   3

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи