Бюджетний кодекс україни icon

Бюджетний кодекс україни
НазваБюджетний кодекс україни
Сторінка3/8
Дата25.08.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 5


^ ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України


1. Доходи Державного бюджету України включають:


1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69

цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються

відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові

платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності

інвалідів" ( 875-12 ), а також від плати за послуги, що надаються

бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного

бюджету України, та інших визначених законодавством джерел,

включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або

підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і

дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні

господарських товариств;


2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;


3) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.


Стаття 30. Склад видатків Державного бюджету України


1. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні

призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на

конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією державних програм,

перелік яких визначено статтею 87 цього Кодексу.


Стаття 31. Таємні видатки


1. Державний бюджет України має містити пояснення всіх

видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею

(таємних видатків).


2. Таємні видатки, передбачені на діяльність органів

державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до

Державного бюджету України без деталізації.


3. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється

Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України у порядку,

визначеному Верховною Радою України.


4. Звіти про проведені таємні видатки розглядаються Комітетом

Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної

діяльності, Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з

організованою злочинністю і корупцією, Комітетом Верховної Ради

України з питань національної безпеки і оборони.


5. Окремі звіти про проведені таємні видатки розглядаються

Верховною Радою України на закритому засіданні.


Глава 6


^ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 32. Організаційні засади складання проекту

Державного бюджету України


1. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про

Державний бюджет України.


2. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту

закону про Державний бюджет України, визначає основні

організаційно-методичні засади бюджетного планування, які

використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення

пропозицій проекту Державного бюджету України.


3. Міністр фінансів України на підставі основних

макропоказників економічного і соціального розвитку України на

наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у

поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та

видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для

складання пропозицій проекту Державного бюджету України.


Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики

на наступний бюджетний період


1. Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою

дня пленарних засідань Верховної Ради України у Верховній Раді

України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної

політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні

напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає

Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів

України.


2. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України

проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний

період не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення

парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний

бюджетний період.


3. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний

бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України

щодо:


1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету

України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового

внутрішнього продукту;


2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього

продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;


3) граничного обсягу державного боргу та його структури;


4) питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках

Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих

бюджетів;


5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного

бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;


6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими

бюджетами в наступному бюджетному періоді;


7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для

реалізації бюджетної політики держави;


8) переліку головних розпорядників коштів Державного бюджету

України;


9) захищених статей видатків бюджету;


10) обгрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та

спеціальний фонди.


4. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний

бюджетний період грунтується на прогнозних макропоказниках

економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний

період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього

продукту, індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого

офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець

року, прогнозованого рівня безробіття.


5. Національний банк України до 1 квітня року, що передує

плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів

України:


1) проект основних засад грошово-кредитної політики на

наступний бюджетний період;


2) проект кошторису доходів та видатків Національного банку

України на наступний бюджетний період.


6. За результатами парламентських слухань Верховна Рада

України приймає постанову про схвалення або взяття до відома

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний

період. Зазначена постанова може містити пропозиції Верховної Ради

України до проекту Основних напрямів бюджетної політики на

наступний бюджетний період виключно з питань, визначених частиною

третьою цієї статті, в тому числі відповідні доручення Кабінету

Міністрів України.


Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів


1. Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету

України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до

головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки

бюджетних запитів.


2. Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів можуть

запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких

зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у

процесі підготовки бюджетних запитів.


Стаття 35. Розроблення бюджетного запиту


1. Головні розпорядники бюджетних коштів організують

розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів

України в терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів

України.


2. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть

відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих

Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити

всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту

Державного бюджету України, згідно з вимогами Міністерства

фінансів України.


Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій

проекту Державного бюджету України


1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі

складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить

аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником

бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті,

пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних

коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України

приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції

проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд

Кабінету Міністрів України.


2. На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються

відповідно до статті 35 цього Кодексу, Міністерство фінансів

України готує проект закону про Державний бюджет України.


3. Міністерство фінансів України в період підготовки

пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає

заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками

бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто,

Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених

питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів

України.


Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту

закону про Державний бюджет України


1. Міністерство фінансів України подає проект закону про

Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду,

а також вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього

проекту в Кабінеті Міністрів України.


2. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення

проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з

відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше

15 вересня року, що передує плановому.


Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та

матеріали, що до нього додаються


1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України,

схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:


1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний

бюджет України, яка повинна містити:


а) інформацію про економічне становище держави та основні

прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку

України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту

Державного бюджету України;


б) оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що

пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат

бюджету;


в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету

України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи

аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання функцій,

програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній,

поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації

видатків бюджету;


г) інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради

України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний

бюджетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України

відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу;


ґ) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;


д) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за

типом боргового зобов'язання, графіка його погашення, обсягів та

умов запозичень;


е) прогноз основних макропоказників економічного і

соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України

за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні

три бюджетні періоди;


2) прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи

оцінку Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно

до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових

ресурсів України;


3) перелік пільг по податках, зборах (інших обов'язкових

платежах) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;


4) показники видатків Державного бюджету України, необхідних

на наступні бюджетні періоди для завершення програм, що враховані

в проекті Державного бюджету України, за умови реалізації цих

програм протягом більш як одного бюджетного періоду;


5) зведення та структура фінансових зобов'язань із державного

боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджетні

періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми

на обслуговування державного боргу;


6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний

період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів

України;


7) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у

поточному бюджетному періоді;


8) проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які

створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів)

відповідно до закону;


9) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до

проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету);


10) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет

Міністрів України.


2. Законом про Державний бюджет України визначаються:


1) загальна сума доходів і загальна сума видатків

(з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з

розподілом видатків на поточні і капітальні);


2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного

бюджету України в наступному бюджетному періоді і державного боргу

на кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання

державних гарантій, а також обсягу цих гарантій відповідно до

статті 17 цього Кодексу;


3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

Державного бюджету України за бюджетною класифікацією;


4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;


5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;


6) додаткові положення, що регламентують процес виконання

бюджету.


3. Видатки проекту закону про Державний бюджет України по

головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані

за підрозділами функціональної класифікації (програмної

класифікації у разі складання проекту бюджету за

програмно-цільовим методом).


Глава 7


^ РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний

бюджет України Верховній Раді України


1. Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом

Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до

Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його

на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про

відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам

цього Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний

бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до Основних

напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період,

прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.


2. За результатами обговорення проекту закону про Державний

бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване

рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу

та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний

період.


3. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет

України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з

дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону

про Державний бюджет України на повторне представлення з

обгрунтуванням внесених змін, пов'язаних з відповідним рішенням

Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно

представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше

трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради

України.


Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту

закону про Державний бюджет України до першого

читання


1. Після прийняття до розгляду представленого проекту закону

про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо

проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання

Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, проект

закону про Державний бюджет України розглядається народними

депутатами України, а також у комітетах, депутатських фракціях та

групах Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України

формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет

України і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету та призначають представників для участі у роботі Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (6 жовтня,

якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного

подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому,

прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань

бюджету припиняється.


2. Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету

України мають визначати джерела покриття таких видатків;

пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України

мають визначати джерела компенсації втрат доходів Державного

бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають

відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна

призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з

їх обсягом, передбаченим у представленому проекті закону про

Державний бюджет України. Якщо принаймні одна із вимог не

виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної

Ради України з питань бюджету не приймається. Не допускається

внесення пропозицій щодо змін до прогнозу податкових надходжень,

крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з

питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати

виявлені неточності в їх розрахунку.


3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше

15 жовтня (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до

розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)

року, який передує плановому, спільно з уповноваженими

представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до

проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та

пропозиції до нього, а також таблиці пропозицій суб'єктів права

законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити,

і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що

містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про

Державний бюджет України, мають бути збалансованими.


4. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний

бюджет України, а також таблиці пропозицій Апаратом Верховної Ради

України розповсюджуються серед народних депутатів України не

пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону про Державний

бюджет України у першому читанні на пленарному засіданні Верховної

Ради України.


Стаття 41. Розгляд проекту закону про Державний бюджет

України у першому читанні


1. Перше читання проекту закону про Державний бюджет України

починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з

питань бюджету щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про

Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть

участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських

фракцій та груп, народні депутати України, представники Рахункової

палати та Кабінету Міністрів України.


2. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний

бюджет України голосуються в цілому. Якщо позитивне рішення не

прийнято, відбувається постатейне голосування. Під час

постатейного голосування розглядаються пропозиції, які Комітетом

Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і

на розгляді яких наполягають їх автори. Прийняття рішення щодо

Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет

України вважається прийняттям проекту закону про Державний бюджет

України у першому читанні. Показники бюджету, що містяться у

Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет

України, мають бути збалансованими. Схвалені Верховною Радою

України Висновки та пропозиції Комітету Верховної Ради України з

питань бюджету набувають статусу Бюджетних висновків Верховної

Ради України.


3. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний

бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня,

якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного

подання Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому.


Стаття 42. Підготовка проекту закону про Державний бюджет

України на друге читання


1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет

України у першому читанні Кабінет Міністрів України у двотижневий

термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо

проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання

Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому, проект

закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до

Бюджетних висновків Верховної Ради України, і порівняльну таблицю

щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих

пропозицій.


2. Доопрацьований до другого читання проект закону про

Державний бюджет України має містити текстові статті та показники,

які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні,

або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України. У разі,

якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до

них додається детальне обгрунтування їх необхідності. Ці вимоги

щодо цифрових показників можуть бути змінені виключно у випадку,

якщо основні прогнозні макропоказники економічного і соціального

розвитку України на наступний бюджетний період, покладені

Кабінетом Міністрів України в основу проекту Державного бюджету

України, поданого до Верховної Ради України 15 вересня року, що

передує плановому, змінилися на час розгляду в другому читанні

більше ніж на два відсотки.


3. Проект закону про Державний бюджет України, підготовлений

Кабінетом Міністрів України з порушенням вимог частини другої цієї

статті, повертається Кабінету Міністрів України на доопрацювання і

подається ним на повторне друге читання у тижневий термін з дня

прийняття Верховною Радою України відповідного рішення.


4. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом

трьох днів після внесення проекту закону про Державний бюджет

України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого

читання, готує висновки щодо розгляду проекту закону про Державний

бюджет України у другому читанні.


Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет

України у другому читанні


1. При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у

другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів

Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до

проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім

висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо

розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому

читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України

Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту

закону про Державний бюджет України до другого читання.


2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів

України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків

Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет

України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних

висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про

Державний бюджет України до другого читання.


Друге читання проекту закону про Державний бюджет України

передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту

(профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України з

подальшим постатейним голосуванням проекту закону про Державний

бюджет України, поданого Кабінетом Міністрів України на друге

читання.


3. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України

завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.

При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків

Державного бюджету України на наступний бюджетний період, обсяг

міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для

формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому

читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у

третьому читанні.


4. Статті проекту закону про Державний бюджет України, не

прийняті у другому читанні, переносяться на розгляд у третьому

читанні.


Стаття 44. Розгляд проекту закону про Державний бюджет

України у третьому читанні


1. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

доопрацьовує проект закону про Державний бюджет України та вносить

його на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні не

пізніше 25 листопада року, що передує плановому.


2. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України

починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з

питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.


3. Після доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з

питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна

Рада України проводить голосування по пропозиціях Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету щодо статей проекту закону

про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому

читанні, та по проекту закону в цілому.


4. У разі якщо рішення про схвалення закону про Державний

бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної

Ради України з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться

голосування по кожній запропонованій Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету пропозиції.


5. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною

Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.


Стаття 45. Особливості розгляду проекту закону про

Державний бюджет України


1. Терміном перебування проекту закону про Державний бюджет

України на розгляді у Верховній Раді України є час з моменту його

офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді

України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням

часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України

згідно з процедурою, визначеною цим Кодексом.


2. У разі відхилення Верховною Радою України проекту закону

про Державний бюджет України відлік терміну перебування проекту на

розгляді у Верховній Раді України поновлюється з моменту

повторного його подання Кабінетом Міністрів України.


3. Термін перебування прийнятого Верховною Радою України

закону про Державний бюджет України на розгляді у Президента

України, а також термін повторного розгляду Верховною Радою

України, у разі повернення його Президентом України із

вмотивованими і сформульованими пропозиціями до цього закону з

наступним його поверненням до Верховної Ради України на повторний

розгляд, не включаються до загального терміну перебування проекту

закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.


Стаття 46. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного

прийняття закону про Державний бюджет України


1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав

чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів

України має право здійснювати витрати Державного бюджету України

відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями:


1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися

лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України

на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті

закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період,

поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;


2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть

перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про

Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім

випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною

четвертою статті 23 цього Кодексу;


3) до прийняття закону про Державний бюджет України на

поточний бюджетний період провадити капітальні видатки

забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи

надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами

надзвичайної екологічної ситуації.


2. Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом

про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує

Верховну Раду України про взяті бюджетні зобов'язання та здійснені

платежі згідно з частиною першою цієї статті, по яких бюджетні

призначення у затвердженому Державному бюджеті України не

передбачені.


3. До прийняття закону про Державний бюджет України на

поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з

метою погашення основної суми державного боргу.


4. До прийняття закону про Державний бюджет України на

поточний бюджетний період податки, збори (обов'язкові платежі) та

інші надходження справляються відповідно до закону про Державний

бюджет України на попередній бюджетний період та інших

нормативно-правових актів.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бюджетний кодекс україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс україни iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний кодекс україни iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Бюджетний кодекс україни iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Бюджетний кодекс україни iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Бюджетний кодекс україни iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Бюджетний кодекс україни iconСписок рекомендованої літера тури кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002 р. / Україна, Верховна Рада — X.; Одіссей, 2002. — 256...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи