Бюджетний кодекс україни icon

Бюджетний кодекс україни
НазваБюджетний кодекс україни
Сторінка5/8
Дата25.08.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 12


^ СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ

ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів


1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та

виконавчим органам відповідних рад особливості складання

розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.


2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад

зобов'язані надавати необхідну інформацію: Міністерству фінансів

України - для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних

трансфертів та інших показників; Верховній Раді України - для

перевірки достовірності цих розрахунків.


3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною

Міністерством фінансів України, і відповідно до статті 34 цього

Кодексу та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих

бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до

головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки

бюджетних запитів.


4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують

розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим

органам в терміни та порядку, встановлені цими органами. Головні

розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за

своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим

органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію,

необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно

з вимогами місцевих фінансових органів.


5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і

розгляду проектів місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного

запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки

зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та

ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів

аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про

включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого

бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та

виконавчим органам відповідних рад.


6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст

районного значення) рад, районні державні адміністрації в містах

Києві та Севастополі подають відповідно районним чи міським

фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних

бюджетів, визначених з урахуванням вимог частин третьої - п'ятої

цієї статті.


7. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону

про Державний бюджет України Міністерство фінансів України

доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим

державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад

розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику

їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів

місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення

про місцевий бюджет (типова форма рішення).


8. У тижневий термін після ухвалення закону про Державний

бюджет України в другому читанні Кабінет Міністрів України

доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим

державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад

положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних

трансфертів для відповідних бюджетів і текстові статті, що

визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний

бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України

при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в

другому читанні.


9. На підставі інформації, отриманої відповідно до частин

п'ятої - восьмої цієї статті, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи

відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві

бюджети.


Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали,

що до нього додаються


1. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на

сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради

схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою

державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради.

Разом з ним необхідно подавати:


1) пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна

містити:


а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної

адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на

наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту

місцевого бюджету;


б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у

результаті наданих відповідною радою податкових пільг;


в) пояснення до основних положень проекту рішення про

місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків

щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні

показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в

розрізі класифікації видатків бюджету;


г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин

(для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують

бюджети села, селища, міста районного значення) та надання

субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для бюджету

Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя,

обласних бюджетів);


ґ) інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим

та місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень;


2) прогноз показників відповідного бюджету за основними

видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні

періоди;


3) проект показників зведеного бюджету району, міста з

районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста

районного значення;


4) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди

для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо

реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;


5) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний

період та на наступні три бюджетні періоди;


6) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у

поточному бюджетному періоді;


7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до

проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії

відповідної ради);


8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи

виконавчий орган відповідної ради.


2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:


1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на

загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на

поточні і капітальні;


2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого

бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної

Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного

бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій Автономної

Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також розміри цих

гарантій з урахуванням положень статті 17 цього Кодексу;


3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за

бюджетною класифікацією;


4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;


5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;


6) додаткові положення, що регламентують процес виконання

бюджету.


3. Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається

відповідно до статті 55 цього Кодексу.


Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів


1. Відповідно до частин восьмої та дев'ятої статті 75 цього

Кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні

ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги

міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для

формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою

України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України

у другому читанні.


2. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні

бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського

Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на

наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи

міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного

опублікування закону про Державний бюджет України.


3. Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах

(якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний

бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської,

районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше ніж у

двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст

Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки

Крим чи міста обласного значення) бюджету.


Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів


1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або

міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні

виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних

місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну

організацію та управління виконанням відповідного місцевого

бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з

питань виконання бюджету.


2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється

територіальними органами Державного казначейства України за

функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу.


3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який

затверджується керівником місцевого фінансового органу. До

затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу

затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник

місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду

забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим

бюджетним призначенням.


4. Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого

бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів

відповідного бюджету.


5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи

місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок

відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі

Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на

рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі)

та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з

моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в

територіальному органі Державного казначейства України.


6. Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за

процедурою, визначеною статтею 51 цього Кодексу;


7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет

ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку

місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання

доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт

перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету

визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового

органу за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів

загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого

бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Факт

недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету

визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового

органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів

загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого

бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.


8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет

можуть бути також ухвалені відповідною радою у разі настання інших

випадків, передбачених цим Кодексом.


9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів

та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення

бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і

57 цього Кодексу.


10. Після введення в дію закону про Державний бюджет України

органам державної влади та їх посадовим особам забороняється

приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних

зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними

асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою

для виконання цих зобов'язань.


Стаття 79. Особливості затвердження та виконання місцевих

бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття


1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято

відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі

органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з

відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про

місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому

щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків,

визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній

бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою

статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До

прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період

провадити капітальні видатки забороняється.


Стаття 80. Періодичність, структура та терміни подання

звітності про виконання місцевих бюджетів


1. Періодичність, структура та терміни подання звітності про

виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством

України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності

про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 цього

Кодексу.


2. Територіальні органи Державного казначейства України

складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам

баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові

звіти за правилами та формами, встановленими Державним

казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів

України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про

виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами

Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів

Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних

адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах,

передбачених частиною першою цієї статті.


3. Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам

відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 цього

Кодексу.


4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого

бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної

ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо

відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний строк

після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту

здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим (щодо

використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної

Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради,

після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету

або приймають інше рішення з цього приводу.


Розділ IV

^ МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ


Глава 13


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних

відносин


1. Міжбюджетні відносини - це відносини між державою,

Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо

забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами,

необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією

України ( 254к/96-ВР ) та законами України.


2. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення

відповідності між повноваженнями на здійснення видатків,

закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та

бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих

повноважень.


Стаття 82. Види видатків на здійснення повноважень


1. Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за

рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів,

поділяються на:


1) видатки на забезпечення конституційного ладу держави,

державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а

також інші передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути

передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому

самоврядуванню;


2) видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути

передані до виконання Автономній Республіці Крим та місцевому

самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх

виконання на основі принципу субсидіарності;


3) видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної

Республіки Крим та місцевого самоврядування, які мають місцевий

характер та визначені законами України.


Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів


1. Видатки, визначені пунктом 1 статті 82 цього Кодексу,

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.


2. Видатки, визначені пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу,

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі

трансфертів з Державного бюджету України.


Стаття 84. Відповідальність за здійснення видатків


1. Відповідальність за здійснення видатків, визначених

пунктом 1 статті 82 цього Кодексу, покладається на відповідні

органи державної влади.


2. Відповідальність за здійснення видатків, визначених

пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, покладається на Раду

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міських,

селищних, сільських голів (якщо відповідні виконавчі органи не

створені).


Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків


1. Держава може передати Раді міністрів Автономної Республіки

Крим чи органам місцевого самоврядування право на здійснення

видатків лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у

вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних

податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також

трансфертів з Державного бюджету України.


2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міські,

селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не

створені) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених

пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих

бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами,

визначеного статтями 88-91 цього Кодексу. Забороняється планувати

та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим

Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки

на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.


Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між

місцевими бюджетами


1. Розмежування видів видатків, визначених пунктами 2 і 3

статті 82 цього Кодексу, між місцевими бюджетами здійснюється на

основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти

надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі

групи:


1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання

соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані

найближче до споживачів;


2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг,

гарантованих державою для всіх громадян України;


3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ та

заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги

для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба

в яких існує в усіх регіонах України.


2. Видатки першої групи здійснюються з бюджетів сіл, селищ,

міст та їх об'єднань.


3. Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного

значення, а також районних бюджетів.


4. Видатки третьої групи здійснюються з бюджету Автономної

Республіки Крим та обласних бюджетів.


5. З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки

всіх трьох груп.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бюджетний кодекс україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс україни iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний кодекс україни iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Бюджетний кодекс україни iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Бюджетний кодекс україни iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Бюджетний кодекс україни iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Бюджетний кодекс україни iconСписок рекомендованої літера тури кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002 р. / Україна, Верховна Рада — X.; Одіссей, 2002. — 256...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи