Бюджетний кодекс україни icon

Бюджетний кодекс україни
НазваБюджетний кодекс україни
Сторінка8/8
Дата25.08.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 18


^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


Стаття 116. Поняття бюджетного правопорушення


1. Бюджетним правопорушенням визнається недотримання

учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими

нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду,

затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про

виконання бюджету.


Стаття 117. Підстави для призупинення бюджетних асигнувань


1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство

України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві

фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного

значення, селищних та сільських рад, головні розпорядники

бюджетних коштів у межах своїх повноважень можуть призупиняти

бюджетні асигнування у разі:


1) несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання

бюджету;


2) невиконання вимог щодо бухгалтерського обліку, складання

звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними

коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів;


3) подання недостовірних звітів та інформації про виконання

бюджету;


4) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо

прийняття ними бюджетних зобов'язань;


5) нецільового використання бюджетних коштів.


Стаття 118. Заходи, що застосовуються до розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними

бюджетні правопорушення


1. У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерство

фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної

контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи,

голови виконавчих органів міських міст районного значення,

селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів

у межах своєї компетенції можуть вчиняти такі дії щодо тих

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели

відповідні бюджетні асигнування:


1) застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у

бюджетних правопорушеннях відповідно до закону;


2) зупинення операцій з бюджетними коштами.


2. Накладення на особу заходу стягнення за бюджетне

правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким

правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому

законом.


Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів


1. Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання

їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням,

встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про

місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису,

має наслідком зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і

притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної,

адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку,

визначеному законами України.


2. У разі нецільового використання бюджетних коштів,

отриманих у вигляді субвенції, зазначені кошти підлягають

обов'язковому поверненню до відповідного бюджету у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідні посадові особи

притягаються до відповідальності згідно з законом.


Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами


1. Зупинення операцій з бюджетними коштами полягає у

зупиненні будь-яких операцій по здійсненню платежів з рахунку

порушника бюджетного законодавства. Механізм зупинення операцій з

бюджетними коштами визначається Кабінетом Міністрів України.


2. Зупинення операцій з бюджетними коштами можливе на термін

до тридцяти днів, якщо інше не передбачено законом.


Стаття 121. Відповідальність за бюджетні правопорушення


1. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть

цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну

відповідальність згідно з законами України.


2. Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи

одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення

до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших

відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними

діянь.


3. Посадові особи органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а

також підприємств, установ та організацій, які вчинили бюджетне

правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову

відповідальність згідно з законом незалежно від накладення

передбачених цим Кодексом заходів стягнення на розпорядника чи

одержувача бюджетних коштів.


Стаття 122. Відповідальність органів місцевого самоврядування

за порушення бюджетного планування


1. У разі порушення вимог цього Кодексу та закону про

Державний бюджет України щодо формування відповідного бюджету в

частині державних делегованих повноважень Кабінету Міністрів

України надається право протягом місяця з дня прийняття рішення

про обласний бюджет, бюджети міст Києва та Севастополя призупиняти

дію цього рішення з одночасним зверненням до суду. Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації наступного дня після підписання

Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної

ради рішення про місцевий бюджет або внесення до нього змін

надсилають його Міністерству фінансів України.


2. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з

цим Кодексом та законом про Державний бюджет України в частині

державних делегованих повноважень Голові Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій надається право протягом місяця з

дня прийняття рішення про районний, міський (міст

республіканського Автономної Республіки Крим чи міст обласного

значення), районний у містах Києві та Севастополі бюджети

призупинити дію рішення про відповідний бюджет з одночасним

зверненням до суду. Районні державні адміністрації, виконавчі

органи міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим

і міст обласного значення) та районних рад у містах наступного дня

після підписання керівником відповідної ради рішення про місцевий

бюджет або внесення до нього змін надсилають його Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим

органам міських рад.


3. У разі порушення вимог щодо формування бюджету згідно з

цим Кодексом, законом про Державний бюджет України чи рішенням

районної чи міської (міста республіканського Автономної Республіки

Крим та міст обласного значення) ради про бюджет в частині

державних делегованих повноважень голові районної державної

адміністрації, голові виконавчого органу міської (міста

республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного

значення) ради надається право протягом місяця з дня прийняття

рішення про міський (міст районного значення), сільський, селищний

та районний у місті бюджети призупиняти дію рішення про

відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду. Виконавчі

органи міських міст районного значення, сільської, селищної,

районної у місті рад наступного дня після підписання керівником

рішення про відповідний бюджет або внесення до нього змін надсилає

його районній державній адміністрації чи виконавчому органу

міської (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи

міста обласного значення) ради.


4. У разі призупинення рішення про місцевий бюджет видатки з

нього здійснюються у порядку, визначеному статтею 79 цього

Кодексу.


Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства

України


1. Органи Державного казначейства України відповідно до

закону несуть відповідальність за невиконання вимог щодо ведення

бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання

бюджетів.


2. Керівники органів Державного казначейства України несуть

персональну відповідальність у разі вчинення ними бюджетного

правопорушення та невиконання вимог щодо казначейського

обслуговування бюджетів, встановлених цим Кодексом.


Стаття 124. Порядок накладення стягнення за бюджетні

правопорушення


1. Передбачені цим Кодексом стягнення за бюджетні

правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України,

керівника органу Державного казначейства України, керівника органу

Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністра фінансів

Автономної Республіки Крим, керівника місцевого фінансового

органу, голови виконавчого органу міської міста районного

значення, селищної та сільської ради.


2. Рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення приймається особами, визначеними в частині першій

цієї статті, на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або

акта ревізії та доданих до нього документів.


3. Рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне

правопорушення набирає чинності з дня його підписання і підлягає

негайному виконанню.


4. Форма, порядок складання та передачі за належністю

протоколу про бюджетне правопорушення встановлюється Міністерством

фінансів України.


Стаття 125. Оскарження рішення про накладення стягнення за

бюджетне правопорушення


1. Рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення може бути оскаржене у порядку, встановленому

законом. Рішення може бути оскаржене в органі, що його виніс, або

в суді протягом 10 днів з дня його винесення, якщо інше не

передбачено законом.


2. Оскарження рішення про накладення стягнення за бюджетне

правопорушення не зупиняє виконання зазначеного рішення.


3. У разі визнання судом рішення про накладення заходу

стягнення за бюджетне правопорушення повністю чи в частині

незаконним особі, щодо якої воно було винесене, перераховуються

недоотримані бюджетні кошти та поновлюються інші обмежені таким

рішенням її права.


4. Рішення суду може бути оскаржене у порядку, встановленому

законом.


Розділ VI

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування, а

статті 16, 29-31, 49, 61, 63-72, 77, 78, 83-85, 87-91, 97,

102-107 - з 1 січня 2002 року.


2. З набранням чинності цим Кодексом інші нормативно-правові

акти застосовуються в частині, що не суперечить йому.


3. Протягом п'яти років після набрання чинності цим Кодексом

може застосовуватися міжбюджетний трансферт з Державного бюджету

України на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими

бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ. Розмір

цього міжбюджетного трансферту встановлюється в таких пропорціях:


1) перший рік - 5 відсотків від загального обсягу дотації

вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам;


2) другий рік - 4 відсотки від загального обсягу дотації

вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам;


3) третій рік - 3 відсотки від загального обсягу дотації

вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам;


4) четвертий рік - 2 відсотки від загального обсягу дотації

вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам;


5) п'ятий рік - 1 відсоток від загального обсягу дотації

вирівнювання з Державного бюджету України місцевим бюджетам.


4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України

на 2002 рік та 2003 рік індекси відносної податкоспроможності

розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього

Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів

при розробці проекту закону про Державний бюджет України на

2004 рік.


5. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України

проект закону України про державний контроль за дотриманням

бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні

правопорушення.


6. Кабінету Міністрів України:


1) протягом шести місяців підготувати та внести на розгляд до

Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих

актів у відповідність із цим Кодексом, у тому числі про зміни до

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

( 334/94-ВР ) у частині визначення бюджетних установ

неприбутковими;


2) протягом шести місяців привести свої нормативно-правові

акти у відповідність з цим Кодексом та забезпечити приведення

центральними органами виконавчої влади прийнятих ними

нормативно-правових актів у відповідність з цим Кодексом;


3) протягом року забезпечити прийняття центральними органами

виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього

Кодексу, в тому числі необхідних інструкцій, правил;


4) протягом двох років відповідно до цього Кодексу

підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України

законопроект про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села,

селища, міста районного значення та району;


5) до 1 березня 2002 року забезпечити у порядку, визначеному

законом, передачу бюджетних установ відповідно до розмежування

видатків між бюджетами, визначеного цим Кодексом.


7. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про

бюджетну систему України" ( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради

УРСР, 1991 р., N 1, ст. 1, N 50, ст. 705; Відомості Верховної Ради

України, 1993 р., N 26, ст. 277; 1995 р., N 26, ст. 195; 1996 р.,

N 27, ст. 126; 1998 р., N 11-12, ст. 43; 2000 р., N 8, ст. 51,

N 35, ст. 282).


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 21 червня 2001 року

N 2542-III
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бюджетний кодекс україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс україни iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний кодекс україни iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Бюджетний кодекс україни iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Бюджетний кодекс україни iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Бюджетний кодекс україни iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Бюджетний кодекс україни iconСписок рекомендованої літера тури кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002 р. / Україна, Верховна Рада — X.; Одіссей, 2002. — 256...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи