Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної icon

Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної
Скачати 179.11 Kb.
НазваЗакон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної
Дата25.08.2012
Розмір179.11 Kb.
ТипЗакон


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про державну контрольно-ревiзiйну службу

в Українi

----------------------------------------


Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної

служби в Українi, її функцiї та правовi основи дiяльностi.


Роздiл I

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Структура державної контрольно-ревiзiйної служби


Державна контрольно-ревiзiйна служба складається з Головного

контрольно-ревiзiйного управлiння України, контрольно-ревiзiйних

управлiнь в Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi,

контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв (вiддiлiв, груп) в районах,

мiстах i районах у мiстах.


Стаття 2. Головнi завдання державної контрольно-ревiзiйної

служби


Головним завданням державної контрольно-ревiзiйної служби є

здiйснення державного контролю за витрачанням коштiв i

матерiальних цiнностей, їх збереженням, станом i достовiрнiстю

бухгалтерського облiку i звiтностi в мiнiстерствах, вiдомствах,

державних комiтетах, державних фондах, бюджетних установах, а

також на пiдприємствах i в органiзацiях, якi отримують кошти з

бюджетiв усiх рiвнiв та державних валютних фондiв, розроблення

пропозицiй щодо усунення виявлених недолiкiв i порушень та

запобiгання їм у подальшому.


Державний контроль здiйснюється у формi ревiзiй i перевiрок.


Ревiзiя - це метод документального контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства, установи,

органiзацiї, дотриманням законодавства з фiнансових питань,

достовiрнiстю облiку i звiтностi, спосiб документального викриття

недостач, розтрат, привласнень та крадiжок коштiв i матерiальних

цiнностей, попередження фiнансових зловживань. За наслiдками

ревiзiї складається акт.


Перевiрка - це обстеження i вивчення окремих дiлянок

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи,

органiзацiї або їх пiдроздiлiв. Наслiдки перевiрки оформляються

довiдкою або доповiдною запискою.


Стаття 3. Законодавство, яким керується державна

контрольно-ревiзiйна служба


Державна контрольно-ревiзiйна служба у своїй дiяльностi

керується Конституцiєю України, цим Законом, iншими законодавчими

актами, актами Президента та Кабiнету Мiнiстрiв України.


Стаття 4. Пiдпорядкованiсть державної контрольно-ревiзiйної

служби та координацiя її дiяльностi з iншими

контролюючими органами


Державна контрольно-ревiзiйна служба дiє при Мiнiстерствi

фiнансiв України i пiдпорядковується Мiнiстерству фiнансiв

України.

Контрольно-ревiзiйнi управлiння в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi пiдпорядковуються Головному

контрольно-ревiзiйному управлiнню України. До складу обласних

контрольно-ревiзiйних управлiнь входять контрольно-ревiзiйнi

пiдроздiли (вiддiли, групи) в районах, мiстах i районах у мiстах.

Державна контрольно-ревiзiйна служба координує свою

дiяльнiсть з мiсцевими Радами народних депутатiв та органами

виконавчої влади, фiнансовими органами, державною податковою

службою, iншими контролюючими органами, органами прокуратури,

внутрiшнiх справ, служби безпеки.


Стаття 5. Призначення працiвникiв державної

контрольно-ревiзiйної служби


Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України очолює

заступник Мiнiстра фiнансiв України, начальник управлiння, який

призначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра

фiнансiв України.

Контрольно-ревiзiйнi управлiння в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi очолюють начальники, якi призначаються

начальником Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України за

погодженням з Радою Мiнiстрiв Республiки Крим, обласними,

Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

Начальники контрольно-ревiзiйних управлiнь в Республiцi Крим,

областях, мiстах Києвi i Севастополi призначають i звiльняють

керiвникiв контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв (вiддiлiв, груп) в

районах, мiстах i районах у мiстах.


Стаття 6. Фiнансування державної контрольно-ревiзiйної

служби


Видатки на утримання державної контрольно-ревiзiйної служби

визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України i фiнансуються з

державного бюджету.


Стаття 7. Статус державної контрольно-ревiзiйної служби


Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України,

контрольно-ревiзiйнi управлiння в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi є юридичними особами, мають самостiйнi

кошториси, розрахунковi та iншi рахунки в банках, печатки iз

зображенням Державного герба України i з своїм найменуванням.

Контрольно-ревiзiйнi пiдроздiли (вiддiли, групи) в районах,

мiстах i районах у мiстах як структурнi пiдроздiли

контрольно-ревiзiйних управлiнь в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi мають печатки i вiдповiднi бланки.

В окремих випадках Головне контрольно-ревiзiйне управлiння

України має право вирiшувати питання про надання права юридичної

особи окремим контрольно-ревiзiйним пiдроздiлам в районах, мiстах

i районах у мiстах.

Положення про державну контрольно-ревiзiйну службу

затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Роздiл II

^ ОСНОВНI ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВНОЇ

КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНОЇ СЛУЖБИ


Стаття 8. Основнi Функцiї Головного контрольно-ревiзiйного

управлiння України i контрольно-ревiзiйних

управлiнь в Республiцi Крим, областях, мiстах

Києвi i Севастополi


Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України,

контрольно-ревiзiйнi управлiння в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi виконують такi функцiї:


1) органiзують роботу контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв в

Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi по

проведенню ревiзiй i перевiрок, узагальнюють наслiдки

документальних ревiзiй i перевiрок i у випадках, передбачених

законодавством, повiдомляють про них органам законодавчої та

виконавчої влади;


2) проводять ревiзiї та перевiрки фiнансової дiяльностi,

стану збереження коштiв i матерiальних цiнностей, достовiрностi

облiку i звiтностi в мiнiстерствах, вiдомствах, державних

комiтетах та iнших органах державної виконавчої влади, в державних

фондах, в бюджетних установах, а також на пiдприємствах i в

органiзацiях, якi отримують кошти з бюджету та з державних

валютних фондiв;


3) проводять ревiзiї та перевiрки правильностi витрачання

державних коштiв на утримання мiсцевих органiв державної

виконавчої влади, установ i органiзацiй, що дiють за кордоном i

фiнансуються за рахунок державного бюджету;


4) проводять ревiзiї та перевiрки повноти оприбуткування,

правильностi витрачання i збереження валютних коштiв;


5) здiйснюють контроль за усуненням недолiкiв i порушень,

виявлених попереднiми ревiзiями та перевiрками;


6) розробляють iнструктивнi та iншi нормативнi акти про

проведення ревiзiй та перевiрок;


7) здiйснюють методичне керiвництво i контроль за дiяльнiстю

пiдпорядкованих контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв, узагальнюють

досвiд проведення ревiзiй та перевiрок i поширюють його серед

контрольно-ревiзiйних служб, розробляють пропозицiї щодо

удосконалення контролю.

Органи контрольно-ревiзiйної служби розглядають листи, заяви

i скарги громадян про факти порушення законодавства з фiнансових

питань. Звернення, де повiдомляється про крадiжки, розтрати,

недостачi, iншi серйознi правопорушення, негайно пересилаються

правоохоронним органам для прийняття рiшення згiдно з чинним

законодавством.


Стаття 9. Функцiї контрольно-ревiзiйних пiдроздiлiв

(вiддiлiв, груп) у районах, мiстах i районах

у мiстах


Контрольно-ревiзiйнi пiдроздiли (вiддiли, групи) у районах,

мiстах i районах у мiстах виконують функцiї, визначенi статтею 8

цього Закону (за винятком пунктiв 1 i 7).


Роздiл III

^ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНОЇ СЛУЖБИ


Стаття 10. Права державної контрольно-ревiзiйної служби


Головному контрольно-ревiзiйному управлiнню України,

контрольно-ревiзiйним управлiнням в Республiцi Крим, областях,

мiстах Києвi i Севастополi, контрольно-ревiзiйним пiдроздiлам

(вiддiлам, групам) у районах, мiстах i районах у мiстах надається

право:


1) ревiзувати i перевiряти у мiнiстерствах, державних

комiтетах та iнших органах державної виконавчої влади, державних

фондах, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях грошовi та

бухгалтерськi документи, звiти, кошториси й iншi документи, що

пiдтверджують надходження i витрачання коштiв та матерiальних

цiнностей, проводити перевiрки фактичної наявностi цiнностей

(грошових сум, цiнних паперiв, сировини, матерiалiв, готової

продукцiї, устаткування тощо);


2) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничi та

iншi примiщення для їх обстеження i з'ясування питань, пов'язаних

з ревiзiєю або перевiркою. Припиняти на розрахункових та iнших

рахунках у банках та iнших фiнансово-кредитних установах операцiї

у випадках, коли керiвництво об'єкта, на якому необхiдно провести

ревiзiю або перевiрку, перешкоджає працiвнику державної

контрольно-ревiзiйної служби виконувати свої обов'язки;


3) залучати на договiрних засадах квалiфiкованих фахiвцiв

вiдповiдних мiнiстерств, державних комiтетiв, iнших органiв

державної виконавчої влади, державних фондiв, пiдприємств, установ

i органiзацiй для проведення контрольних обмiрiв будiвельних,

монтажних, ремонтних та iнших робiт, контрольних запускiв сировини

i матерiалiв у виробництво, контрольних аналiзiв сировини,

матерiалiв i готової продукцiї, iнших перевiрок з оплатою за

рахунок спецiально передбачених на цю мету коштiв;


4) вимагати вiд керiвникiв об'єктiв, що ревiзуються або

перевiряються, проведення iнвентаризацiй основних фондiв,

товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв, у

необхiдних випадках опечатувати каси та касовi примiщення, склади,

архiви, а при виявленнi пiдробок, iнших зловживань вилучати

необхiднi документи на строк до закiнчення ревiзiї або перевiрки,

залишаючи у справах акт вилучення та копiї або реєстри вилучених

документiв;


5) одержувати вiд Нацiонального банку України та його

установ, комерцiйних банкiв та iнших кредитних установ необхiднi

вiдомостi, копiї документiв, довiдки про банкiвськi операцiї та

залишки коштiв на рахунках об'єктiв, що ревiзуються або

перевiряються, а вiд iнших пiдприємств i органiзацiй, в тому числi

недержавних форм власностi, - довiдки i копiї документiв про

операцiї та розрахунки з пiдприємствами, установами,

органiзацiями, що ревiзуються або перевiряються;


6) одержувати вiд службових i матерiально вiдповiдальних осiб

об'єктiв, що ревiзуються або перевiряються, письмовi пояснення з

питань, якi виникають у ходi ревiзiй i перевiрок;


7) пред'являти керiвникам та iншим службовим особам об'єктiв,

що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо усунення виявлених

порушень законодавства з питань збереження i використання

державної власностi та фiнансiв, вилучати до бюджету виявленi

ревiзiями або перевiрками прихованi i заниженi валютнi та iншi

платежi, ставити перед вiдповiдними органами питання про

припинення бюджетного фiнансування i кредитування, якщо отриманi

пiдприємствами, установами та органiзацiями кошти i позички

використовуються з порушенням чинного законодавства;


8) стягувати у доход держави кошти, одержанi мiнiстерствами,

вiдомствами, державними комiтетами, державними фондами,

пiдприємствами, установами i органiзацiями за незаконними угодами,

без встановлених законом пiдстав та з порушенням чинного

законодавства;


9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами,

на керiвникiв та iнших службових осiб пiдприємств, установ i

органiзацiй адмiнiстративнi стягнення;


10) застосовувати до пiдприємств, установ, органiзацiй та

iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi фiнансовi санкцiї,

передбаченi пунктом 7 статтi 11 Закону "Про державну податкову

службу в Українi".


Стаття 11. Проведення ревiзiй та перевiрок


Ревiзiя або перевiрка проводиться на пiдставi документа,

пiдписаного начальником контрольно-ревiзiйної служби, начальником

управлiння, їх заступниками або керiвником пiдроздiлу служби в

районi, мiстi або районi у мiстi.

За iнiцiативою державної контрольно-ревiзiйної служби ревiзiя

або перевiрка пiдприємства, установи, органiзацiї може проводитись

не частiше нiж один раз на рiк. Ревiзiю або перевiрку за

дорученням правоохоронних органiв може бути проведено у будь-який

час.

Службовi особи державної контрольно-ревiзiйної служби

зобов'язанi пред'явити документ на право проведення ревiзiї або

перевiрки керiвним працiвникам вiдповiдного пiдприємства, установи

або органiзацiї.


Стаття 12. Обов'язки i вiдповiдальнiсть службових осiб

державної контрольно-ревiзiйної служби


Службовi особи державних контрольно-ревiзiйних служб

зобов'язанi суворо додержувати Конституцiї України, законiв

України, прав та iнтересiв громадян, пiдприємств, установ i

органiзацiй, що охороняються законом. За невиконання або неналежне

виконання службовими особами державних контрольно-ревiзiйних служб

своїх обов'язкiв вони притягаються до дисциплiнарної та

кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до чинного законодавства.

Працiвники державної контрольно-ревiзiйної служби зобов'язанi

у випадках виявлення зловживань i порушень чинного законодавства

передавати правоохоронним органам матерiали ревiзiй, а також

повiдомляти про виявленi зловживання i порушення державним органам

i органам, уповноваженим управляти державним майном.

При вилученнi документiв у зв'язку з їх пiдробкою або

виявленими зловживаннями працiвник державної контрольно-ревiзiйної

служби зобов'язаний негайно повiдомити про це в правоохороннi

органи. Вилученi документи зберiгаються до закiнчення ревiзiї або

перевiрки. Пiсля цього вони повертаються вiдповiдному

пiдприємству, установi або органiзацiї, якщо правоохоронними

органами не прийнято рiшення про виїмку цих документiв.

Працiвники державної контрольно-ревiзiйної служби повиннi

забезпечувати дотримання комерцiйної та службової таємниць.


Стаття 13. Розгляд скарг на дiї службових осiб державної

контрольно-ревiзiйної служби


Скарги на дiї службових осiб в районах, мiстах, районах у

мiстах та службових осiб контрольно-ревiзiйних управлiнь

розглядаються i вирiшуються начальниками цих управлiнь. Скарги на

дiю службових осiб Головного контрольно-ревiзiйного управлiння

України та начальникiв контрольно-ревiзiйних управлiнь Республiки

Крим, областей, мiст Києва i Севастополя розглядаються та

вирiшуються начальником Головного контрольно-ревiзiйного

управлiння України.

Скарги розглядаються i рiшення за ними приймаються не пiзнiш

як у мiсячний строк з моменту їх надходження. У разi незгоди

юридичних i фiзичних осiб з цими рiшеннями вони можуть бути

оскарженi до суду чи арбiтражного суду.

Подання скарги не припиняє оскаржуваної дiї службових осiб

державної контрольно-ревiзiйної служби.


Роздiл IV

^ ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЛУЖБОВИХ ОСIБ

ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНОЇ

СЛУЖБИ


Стаття 14. Взаємовiдносини державної контрольно-ревiзiйної

служби з правоохоронними органами


Органи державної контрольно-ревiзiйної служби проводять

ревiзiї та перевiрки суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

незалежно вiд форми власностi за постановою прокурора або

слiдчого, винесеною в ходi розслiдування кримiнальної справи.

За дорученням Прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ,

Служби безпеки України, податкових iнспекцiй у випадках,

передбачених Законом, органи державної контрольно-ревiзiйної

служби проводять ревiзiї та перевiрки на пiдконтрольних

пiдприємствах, в установах та органiзацiях всiх форм власностi.

Ревiзiї та перевiрки на прохання правоохоронних органiв

можуть проводитись також i в iнших випадках, передбачених чинним

законодавством.

Працiвники правоохоронних органiв зобов'язанi сприяти

службовим особам державної контрольно-ревiзiйної служби у

виконаннi їх обов'язкiв. У разi недопущення працiвникiв державної

контрольно-ревiзiйної служби на територiю пiдприємства, установи,

органiзацiї, вiдмови у наданнi документiв для ревiзiї або

перевiрки та будь-якої iншої протиправної дiї органи мiлiцiї на

прохання цих осiб зобов'язанi негайно вжити вiдповiдних заходiв

для припинення такої протидiї, забезпечити нормальне проведення

ревiзiї або перевiрки, охорону працiвникiв контрольно-ревiзiйної

служби, документiв та матерiалiв, що перевiряються, а також вжити

заходiв для притягнення винних осiб до встановленої законом

вiдповiдальностi.


Стаття 15. Правове становище службових осiб державної

контрольно-ревiзiйної служби


Службовi особи державної контрольно-ревiзiйної служби є

представниками органiв державної виконавчої влади.

Законнi вимоги службових осiб державної контрольно-ревiзiйної

служби є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктiв,

що ревiзуються чи перевiряються.

Працiвник державної контрольно-ревiзiйної служби при

виконаннi покладених на нього обов'язкiв керується чинним

законодавством i виконує вказiвки своїх керiвникiв. Нiхто iнший,

за винятком передбачених законодавством випадкiв, не вправi

втручатися в дiяльнiсть службової особи державної

контрольно-ревiзiйної служби.

Втручання в дiяльнiсть працiвника державної

контрольно-ревiзiйної служби тягне за собою вiдповiдальнiсть,

передбачену законодавчими актами.


Стаття 16. Правовий захист службових осiб державної

контрольно-ревiзiйної служби


Службова особа державної контрольно-ревiзiйної служби при

виконаннi своїх службових обов'язкiв перебуває пiд захистом

закону.

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi та

майна службової особи державної контрольно-ревiзiйної служби i

членiв її сiм'ї вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

Звiльнення службової особи державної контрольно-ревiзiйної

служби з посади у зв'язку з вчиненням злочину пiд час виконання

своїх обов'язкiв допускається лише пiсля винесення щодо неї

обвинувального вироку суду, який набрав чинностi.


Стаття 17. Державне страхування та вiдшкодування заподiяної

шкоди у разi загибелi або калiцтва службової особи

державної контрольно-ревiзiйної служби


У разi загибелi службової особи державної

контрольно-ревiзiйної служби у зв'язку з виконанням службових

обов'язкiв сiм'ї загиблого або його утриманцям виплачується

одноразова допомога у розмiрi десятирiчного грошового утримання

загиблого за останньою посадою, яку вiн займав, за рахунок

державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних

осiб.

У разi заподiяння службовiй особi державної

контрольно-ревiзiйної служби тiлесних ушкоджень у зв'язку з

виконанням нею службових обов'язкiв, що перешкоджають надалi

займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова

допомога в розмiрi п'ятирiчного грошового утримання за останньою

посадою, яку вона займала, за рахунок коштiв державного бюджету з

наступним стягненням цiєї суми з винних осiб i у встановленому

порядку призначається пенсiя по iнвалiдностi.

У разi заподiяння службовiй особi державної

контрольно-ревiзiйної служби тiлесних ушкоджень у зв'язку з

виконанням нею службових обов'язкiв, що не перешкоджають надалi

займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова

допомога у розмiрi рiчного грошового утримання за рахунок коштiв

державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

Збитки, завданi майну службової особи державної

контрольно-ревiзiйної служби або членiв її сiм'ї у зв'язку з

виконанням нею службових обов'язкiв, компенсуються в повному

обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням

цiєї суми з винних осiб.

Рiчне грошове утримання службової особи державної

контрольно-ревiзiйної служби, що береться для нарахування розмiру

одноразової допомоги, включає всi види грошових виплат, якi

отримувала службова особа за час роботи в державнiй

контрольно-ревiзiйнiй службi за рiк, що передував року загибелi

або ушкодження здоров'я.

Суми одноразової допомоги та вiдшкодування майнових збиткiв

оподаткуванню не пiдлягають.

Усi службовi особи державної контрольно-ревiзiйної служби

пiдлягають державному обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв

державного бюджету на випадок загибелi або смертi на суму

десятирiчного грошового утримання за останньою посадою, а в разi

поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи

iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням службових

обов'язкiв, у розмiрi вiд шестимiсячного до п'ятирiчного грошового

утримання за останньою посадою залежно вiд ступеня втрати

працездатностi.

Порядок та умови страхування службової особи державної

контрольно-ревiзiйної служби встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв

України.


Президент України Л. КРАВЧУК


м. Київ, 26 сiчня 1993 року

N 2939-XII


ВВР, 1993, N 13, ст.110, ГУ, 02.03.93

Схожі:

Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про електронний цифровий підпис Цей Закон визначає правовий статус електронного цифрового

Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики та статус державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю,...
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про судову експертизу (ввр, 1994, n 28, ст. 232, гу, 21. 04. 94) Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi I фiнансовi основи

Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних
Порядок застосування дати валютування для банків встановлюється Національним банком України
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Закон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи