Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) icon

Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24)
НазваЗакон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24)
Сторінка1/4
Дата25.08.2012
Розмір500 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4ЗАКОН УКРАЇНИ


Про Нацiональний банк України

(ГУ, 22.06.99; УК, 01.07.99;

Офiцiйний вiсник України, 1999, N 24)


Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Термiни та поняття


У цьому Законi термiни та поняття вживаються у такому

значеннi:


банк - юридична особа, яка на пiдставi лiцензiї Нацiонального

банку України здiйснює дiяльнiсть по залученню вкладiв вiд

фiзичних та юридичних осiб, веденню рахункiв i наданню кредитiв на

власних умовах;


банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали

платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно

до свiтових стандартiв, у зливках i порошках, що мають сертифiкат

якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв;


банкiвське регулювання - одна iз функцiй Нацiонального банку

України, яка полягає у створеннi системи норм, що регулюють

дiяльнiсть банкiв, визначають загальнi принципи банкiвської

дiяльностi, порядок здiйснення банкiвського нагляду,

вiдповiдальнiсть за порушення банкiвського законодавства;


банкiвський нагляд - система контролю та активних

впорядкованих дiй Нацiонального банку України, спрямованих на

забезпечення дотримання банками та iншими фiнансово-кредитними

установами у процесi їх дiяльностi законодавства України i

встановлених нормативiв, з метою забезпечення стабiльностi

банкiвської системи та захисту iнтересiв вкладникiв;


валютнi цiнностi - матерiальнi об'єкти, визначенi

законодавством України про валютне регулювання як засоби

валютно-фiнансових вiдносин;


вiдкритий ринок - ринок, на якому здiйснюються операцiї з

купiвлi-продажу цiнних паперiв мiж особами, що не є первинними

кредиторами та позичальниками, i коли кошти внаслiдок продажу

цiнних паперiв на такому ринку надходять на користь держателя

цiнних паперiв, а не їх емiтента. Використовується центральними

банками для купiвлi-продажу, як правило, короткострокових

державних цiнних паперiв з метою регулювання грошової маси.

Внаслiдок купiвлi збiльшується вкладення коштiв в економiку,

внаслiдок продажу - зменшується;


валютна позицiя - спiввiдношення вимог та зобов'язань банку в

iноземнiй валютi. При їх рiвностi позицiя вважається закритою, при

нерiвностi - вiдкритою. Вiдкрита позицiя є короткою у разi, якщо

обсяг зобов'язань по проданiй валютi перевищує обсяг вимог, i

довгою, якщо обсяг вимог по купленiй валютi перевищує обсяг

зобов'язань;


грошово-кредитна полiтика - комплекс заходiв у сферi

грошового обiгу та кредиту, направлених на регулювання

економiчного зростання, стримування iнфляцiї та забезпечення

стабiльностi грошової одиницi України, забезпечення зайнятостi

населення та вирiвнювання платiжного балансу;


грошовий сурогат - будь-якi документи у виглядi грошових

знакiв, що вiдрiзняються вiд грошової одиницi України, випущенi в

обiг не Нацiональним банком України i виготовленi з метою

здiйснення платежiв в господарському оборотi;


девiзна валютна полiтика - полiтика регулювання валютного

курсу шляхом купiвлi i продажу iноземної валюти;


дисконтна валютна полiтика - зниження або пiдвищення

Нацiональним банком України процентних ставок за кредит з метою

регулювання попиту i пропозицiї на позичковий капiтал;


золотовалютний резерв - резерви України, вiдображенi у

балансi Нацiонального банку України, що включають в себе активи,

визнанi свiтовим спiвтовариством як мiжнароднi i призначенi для

мiжнародних розрахункiв;


iнсайдер - особа (юридична або фiзична), яка має доступ до

конфiденцiйної iнформацiї про справи банку завдяки своєму

службовому становищу, участi у капiталi банку, родинним зв'язкам i

має можливiсть використовувати своє становище у власних iнтересах;


кредитор останньої iнстанцiї - це, як правило, Нацiональний

банк України, до якого може звернутися банк або iнша кредитна

установа для отримання рефiнансування у разi вичерпання iнших

можливостей рефiнансування. Нацiональний банк України має право,

але не зобов'язаний, надавати кредити для рефiнансування банку,

якщо це не тягне за собою ризикiв для банкiвської системи;


казначейськi зобов'язання - борговi цiннi папери, що

емiтуються державою в особi її уповноважених органiв, розмiщуються

виключно на добровiльних засадах серед фiзичних та юридичних осiб

i засвiдчують внесення їх власниками грошових коштiв до бюджету та

дають право на отримання фiнансового доходу або iншi майновi

права, вiдповiдно до умов їх випуску;


металевi рахунки - рахунки, якi вiдкриваються уповноваженими

банками України для облiку операцiй, що здiйснюються з

банкiвськими металами;


основнi засади грошово-кредитної полiтики - комплекс змiнних

iндикаторiв фiнансової сфери, що дають можливiсть Нацiональному

банку України з допомогою iнструментiв (засобiв та методiв)

грошово-кредитної полiтики здiйснювати регулювання грошового обiгу

та кредитування економiки з метою забезпечення стабiльностi

грошової одиницi України як монетарної передумови для економiчного

зростання i пiдтримки високого рiвня зайнятостi населення;


облiкова ставка Нацiонального банку України - виражена у

вiдсотках плата, що береться Нацiональним банком України за

рефiнансування комерцiйних банкiв шляхом купiвлi векселiв до

настання строку платежу по них i утримується з номiнальної суми

векселя. Облiкова ставка є найнижчою серед ставок рефiнансування i

є орiєнтиром цiни на грошi;


офiцiйне видання Нацiонального банку України - спецiальне

друковане видання, визначене Нацiональним банком України як

офiцiйне i зареєстроване в установленому порядку, в якому

публiкуються нормативно-правовi акти Нацiонального банку України,

а також iнформацiйно-аналiтичнi, статистичнi та iншi матерiали,

огляди стану банкiвської системи України, валютного i фiнансового

ринкiв тощо;


офiцiйний валютний курс - курс валюти, офiцiйно встановлений

Нацiональним банком України як уповноваженим органом держави;


платiжний баланс - спiввiдношення мiж сумою грошових

надходжень, отриманих країною з-за кордону, i сумою здiйснених нею

платежiв за кордон протягом певного перiоду. До платiжного балансу

входять розрахунки за зовнiшньою торгiвлею, послугами, неторговими

операцiями, доходи вiд капiталовкладень за кордоном, торгiвлi

лiцензiями, вiд фрахтування та обслуговування кораблiв, туризму,

утримання дипломатичних i торгових представництв за кордоном,

грошовi перекази окремих осiб, виплати iншим країнам за позики

тощо. Платiжний баланс включає рух капiталiв: iнвестицiї та

кредити;


резервна позицiя в Мiжнародному валютному фондi (далi - МВФ)

- вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як рiзниця мiж

квотою та авуарами МВФ в її (держави-члена) валютi за мiнусом

грошових авуарiв МВФ, отриманих державою-членом у виглядi кредитiв

МВФ та залишкiв на рахунку МВФ N 2, що не перевищує однiєї десятої

процента вiд квоти держави-члена;


ставки рефiнансування Нацiонального банку України - виражена

у вiдсотках плата за кредити, що надаються комерцiйним банкам, яка

встановлюється Нацiональним банком України з метою впливу на

грошовий оборот та кредитування. Нацiональним банком України

встановлюються облiкова та ломбардна процентнi ставки;


спецiальнi права запозичення (СПЗ) - мiжнародний резервний

актив, створений МВФ з метою доповнення iснуючих мiжнародних

резервних активiв, який являє собою "кошик" iз п'яти валют, склад

яких переглядається кожнi п'ять рокiв. Вартiсть спецiальних прав

запозичення визначається щоденно;


фiнансово-кредитна установа - юридична особа, яка проводить

одну або кiлька операцiй, що можуть виконуватися банками, за

винятком залучення вкладiв вiд населення;


цiнова стабiльнiсть - утримання системи цiн на певному рiвнi

шляхом пiдтримки стабiльного курсу грошової одиницi України;


неплатоспроможнiсть - це:


- неспроможнiсть протягом одного мiсяця виконати законнi

вимоги кредиторiв;


- зменшення розмiру власних коштiв до суми, що становить

менше однiєї третини суми, встановленої Нацiональним банком

України як мiнiмально необхiдної.


Стаття 2. Правова основа дiяльностi Нацiонального

банку України


Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) є

центральним банком України, особливим центральним органом

державного управлiння, юридичний статус, завдання, функцiї,

повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються

Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами України.


Мiсцезнаходження керiвних органiв та центрального апарату

Нацiонального банку - мiсто Київ.


Стаття 3. Статутний капiтал


Нацiональний банк має статутний капiтал, що є державною

власнiстю.


Розмiр статутного капiталу становить 10 мiльйонiв гривень.

Розмiр статутного капiталу може бути змiнений за рiшенням Ради

Нацiонального банку.


Джерелами формування статутного капiталу Нацiонального банку

є доходи його кошторису, а при необхiдностi - Державний бюджет

України.


Стаття 4. Економiчна самостiйнiсть


Нацiональний банк є економiчно самостiйним органом., який

здiйснює видатки за рахунок власних доходiв у межах затвердженого

кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок

Державного бюджету України.


Нацiональний банк є юридичною особою, має вiдокремлене майно,

що є об'єктом права державної власностi i перебуває у його повному

господарському вiданнi.


Нацiональний банк не вiдповiдає за зобов'язаннями органiв

державної влади, а органи державної влади не вiдповiдають за

зобов'язаннями Нацiонального банку, крiм випадкiв, коли вони

добровiльно беруть на себе такi зобов'язання.


Нацiональний банк не вiдповiдає за зобов'язаннями iнших

банкiв, а iншi банки не вiдповiдають за зобов'язаннями

Нацiонального банку, крiм випадкiв, коли вони добровiльно беруть

на себе такi зобов'язання.


Нацiональний банк може вiдкривати свої установи, фiлiї та

представництва в Українi, а також представництва за її межами.


Нацiональний банк, його установи, фiлiї та представництва

мають печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм

найменуванням.


Стаття 5. Доходи i видатки


Одержання прибутку не є метою дiяльностi Нацiонального банку.


Планованi доходи та витрати Нацiонального банку

вiдображаються в кошторисi його доходiв i витрат. Кошторис доходiв

та витрат повинен забезпечувати можливiсть виконання Нацiональним

банком його функцiй, встановлених Конституцiєю України та цим

Законом.


Нацiональний банк за пiдсумками року у разi перевищення

кошторисних доходiв над кошторисними витратами, затвердженими на

поточний бюджетний рiк, вносить до Державного бюджету України

наступного за звiтним року позитивну рiзницю на покриття дефiциту

бюджету, а перевищення витрат над доходами вiдшкодовується за

рахунок Державного бюджету України наступного за звiтним року.


Планування i облiк доходiв та видаткiв, а також формування

фондiв та резервiв Нацiонального банку здiйснюються згiдно з

положенням, що затверджується Радою Нацiонального банку України.


Стаття 6. Основна функцiя


Вiдповiдно до Конституцiї України основною функцiєю

Нацiонального банку є забезпечення стабiльностi грошової одиницi

України.


На виконання своєї основної функцiї Нацiональний банк сприяє

дотриманню стабiльностi банкiвської системи, а також, у межах

своїх повноважень, - цiнової стабiльностi.


Стаття 7. Iншi функцiї


Нацiональний банк виконує такi функцiї:


1) вiдповiдно до розроблених Радою Нацiонального банку

України Основних засад грошово-кредитної полiтики визначає та

проводить грошово-кредитну полiтику;


2) монопольно здiйснює емiсiю нацiональної валюти України та

органiзує її обiг;


3) виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв i

органiзує систему рефiнансування;


4) встановлює для банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ

правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i

звiтностi, захисту iнформацiї, коштiв та майна;


5) органiзовує створення та методологiчно забезпечує систему

грошово-кредитної i банкiвської статистичної iнформацiї та

статистики платiжного балансу;


6) визначає систему, порядок i форми платежiв, у тому числi

мiж банками та фiнансово-кредитними установами;


7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банкiвських

технологiй, створює, координує та контролює створення електронних

платiжних засобiв, платiжних систем, автоматизацiї банкiвської

дiяльностi та засобiв захисту банкiвської iнформацiї;


8) здiйснює банкiвське регулювання та нагляд;


9) веде Реєстр банкiв, їх фiлiй та представництв, валютних

бiрж i фiнансово-кредитних установ, здiйснює лiцензування

банкiвської дiяльностi та операцiй у передбачених законами

випадках;


10) складає платiжний баланс, здiйснює його аналiз та

прогнозування;


11) представляє iнтереси України в центральних банках iнших

держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де

спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банкiв;


12) здiйснює вiдповiдно до визначених спецiальним законом

повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення

платежiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здiйснює валютний

контроль за комерцiйними банками та iншими кредитними установами,

якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення операцiй з

валютними цiнностями;


13) забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних

резервiв та здiйснення операцiй з ними та банкiвськими металами;


14) аналiзує стан грошово-кредитних, фiнансових, цiнових та

валютних вiдносин;


15) органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот i монет та

iнших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення

банкнот i монет та iнших цiнностей;


16) реалiзує державну полiтику з питань захисту державних

секретiв у системi Нацiонального банку;


17) бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи

України;


18) здiйснює iншi функцiї у фiнансово-кредитнiй сферi в межах

своєї компетенцiї, визначеної законом.


Роздiл II. КЕРIВНI ОРГАНИ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ


Стаття 8. Керiвнi органи


Вищим органом управлiння Нацiонального банку є Рада

Нацiонального банку України (далi - Рада Нацiонального банку).

Керiвним органом Нацiонального банку є Правлiння Нацiонального

банку України (далi - Правлiння Нацiонального банку).


Стаття 9. Повноваження Ради Нацiонального банку


Рада Нацiонального банку:


1) вiдповiдно до загальнодержавної програми економiчного

розвитку та основних параметрiв економiчного та соцiального

розвитку України розробляє i вносить для iнформування до 15

вересня на розгляд Верховної Ради України Основнi засади

грошово-кредитної полiтики та здiйснює контроль за їх виконанням;


2) здiйснює аналiз впливу грошово-кредитної полiтики України

на стан соцiально-економiчного розвитку України та розробляє

пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до неї;


3) вносить рекомендацiї Правлiнню Нацiонального банку в межах

розроблених Основних засад грошово-кредитної полiтики стосовно:


методiв та форм прогнозування макропоказникiв економiчного i

соцiального розвитку України, а також грошово-кредитної полiтики;


окремих заходiв монетарного та регулятивного характеру та їх

впливу на економiчний та соцiальний розвиток України;


полiтики курсоутворення та валютного регулювання;


розвитку банкiвської системи та окремих нормативних актiв з

питань банкiвської дiяльностi;


вдосконалення платiжної системи;


iнших питань, вiднесених законом до компетенцiї Нацiонального

банку;


4) затверджує кошторис доходiв та витрат Нацiонального банку

та подає Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України до 1

вересня поточного року прогнозованi вiдомостi про сальдо кошторису

для включення до проекту Державного бюджету України на наступний

рiк;


5) встановлює форми оплати працi працiвникiв Нацiонального

банку вiдповiдно до законодавства України;


6) приймає рiшення про змiну розмiру статутного капiталу

Нацiонального банку;


7) визначає аудиторську компанiю для проведення аудиторської

перевiрки Нацiонального банку, розглядає аудиторський висновок та

затверджує бухгалтерський баланс Нацiонального банку, публiкує в

офiцiйних друкованих засобах масової iнформацiї щорiчний баланс

Нацiонального банку;


8) погоджує щорiчно до 1 липня звiт про виконання кошторису

Нацiонального банку та розподiл прибутку за звiтний бюджетний рiк;


9) затверджує Регламент Ради Нацiонального банку;


10) має право застосування вiдкладального вето щодо окремих

рiшень Правлiння Нацiонального банку з питань, вiднесених до її

компетенцiї;


11) затверджує рiшення Правлiння Нацiонального банку про

участь у мiжнародних фiнансових органiзацiях, у капiталi банкiв та

фiнансово-кредитних установ;


12) затверджує зовнiшньоекономiчнi договори та iншi угоди,

якщо вiдповiдальнiсть за останнiми перевищує статутний капiтал

Нацiонального банку;


13) щорiчно визначає для Нацiонального банку:


вимоги щодо диверсифiкування активiв та їх лiквiдностi;


лiмiти позабалансових зобов'язань;


регуляцiю щодо формування резервiв, покриття збиткiв та

порядок вiдрахувань доходiв до Державного бюджету України;


вимоги щодо мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв;


iншi показники, що характеризують спроможнiсть Нацiонального

банку вiдповiдати за своїми зобов'язаннями;


14) за поданням Голови Нацiонального банку дає згоду на

призначення на посади та звiльнення з посад членiв Правлiння

Нацiонального банку;


15) вносить рекомендацiї Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно

впливу полiтики державних запозичень та податкової полiтики на

стан грошово-кредитної сфери України.


Рада Нацiонального банку не може надавати рекомендацiї щодо

доцiльностi призначення на посади чи звiльнення з посад Голови

Нацiонального банку, членiв Правлiння Нацiонального банку або

давати персональну оцiнку дiяльностi окремих посадових осiб

Нацiонального банку, крiм випадкiв, визначених у пунктах 2 та 3

цiєї статтi.


У випадку неодноразового невиконання або неналежного

виконання Нацiональним банком рiшень Ради Нацiонального банку, якi

є обов'язковими згiдно з цим Законом, Рада Нацiонального банку має

право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з

викладенням своїх позицiй та отримати вмотивовану вiдповiдь.


Стаття 10. Склад та формування Ради Нацiонального

банку


Рада Нацiонального банку складається з чотирнадцяти осiб.


Членом Ради Нацiонального банку може бути громадянин України,

який має вищу економiчну чи фiнансову освiту або науковий ступiнь

в галузi економiки та фiнансiв i при цьому має досвiд постiйної

роботи в органах законодавчої влади або на керiвних посадах
  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України „Про Національний банк України" // ввр. 1999. №29. Ст. 238. Закону України „Про банки І банківську діяльність"// ввр. 2001. №5 Ст. 281
move to 0-13673368
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України «Про Національний банк України». Закон України «Про банки І банківську діяльність». Головна мета банківського регулювання І банківського нагляду.
move to 0-13673366
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України "Про Національний банк України". Статус юридична особа, суб’єкт державної форми власності з правом законодавчої ініціативи. Підпорядкованість Верховна Рада України, Президент України
Перший народний секретар фінансів Генерального секретаріату Центральної Ради у червні серпні 1917 р
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України Про дошкільну освіту./ Законодавство України про освіту. Збірник законів. К.: Парламентське видавництво, 2002. 91 110 с. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного закладу. К., 1999 286 с
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: Дошкільне виховання. 1999. № – 6-19 с
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни про Нацiональний банк України (ГУ, 22. 06. 99; Ук, 01. 07. 99; Офiцiйний вiсник України, 1999, n 24) iconЗакон України "Про власність // ввр україни. 1991. №20. Ст. 562. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // ввр україни. 1991. №29. Ст. 377. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ввр україни. 1991. №38. Ст. 508
move to 0-11788151
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи