Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 icon

Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156
Скачати 134.35 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156
Дата25.08.2012
Розмір134.35 Kb.
ТипДокументи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 24 липня 2003 р. N 1156

Київ


Про затвердження Стратегії розвитку системи

державного фінансового контролю, що

здійснюється органами виконавчої влади


З метою виконання завдань Програми діяльності Кабінету

Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від

17 квітня 2003 р. N 729-IV ( 729-15 ), в частині підвищення

ефективності використання державних фінансів Кабінет Міністрів

України п о с т а н о в л я є:


Затвердити Стратегію розвитку системи державного фінансового

контролю, що здійснюється органами виконавчої влади.


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 липня 2003 р. N 1156


СТРАТЕГІЯ

розвитку системи державного фінансового контролю,

що здійснюється органами виконавчої влади


I. Загальні положення


Організація та функціонування чіткої системи фінансового

контролю - один з основних напрямів державної фінансової політики.


Підвищення дієвості та ефективності державного фінансового

контролю, посилення його профілактичної спрямованості обумовили в

останні роки стійку тенденцію до зміцнення фінансової дисципліни в

державі.


Сформована структура органів виконавчої влади, уповноважених

законодавством здійснювати фінансовий контроль, відповідає

потребам сьогодення.


Державний фінансовий контроль здійснюється уповноваженими

центральними органами виконавчої влади (далі - суб'єкти державного

фінансового контролю) та контрольно-ревізійними підрозділами, що

функціонують у структурі міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади (далі - контрольно-ревізійні підрозділи).


Разом з тим рівень правопорушень у фінансовій сфері

залишається досить високим, що є наслідком нерозв'язаних проблем в

організації державного фінансового контролю.


Недосконале нормативно-правове поле, недостатня ефективність

контролю, орієнтація на здійснення його у формі ревізій та

перевірок після завершення фінансово-господарських операцій - усе

це не забезпечує належного усунення виявлених правопорушень,

націленості суб'єктів державного фінансового контролю на

запобігання правопорушенням, а також високого рівня координації та

обміну інформацією.


Існуюча система державного фінансового контролю не дає

Кабінетові Міністрів України змоги повною мірою проводити глибокий

аналіз та оцінку системи державного управління в окремих сферах

соціально-економічної діяльності.


II. Мета і основне завдання Стратегії


Метою цієї Стратегії є підвищення дієвості державного

фінансового контролю, спрямованого на зміцнення фінансової

дисципліни в державі, дотримання принципів ефективності,

доцільності та економності управління суспільними ресурсами.


Основним завданням Стратегії є визначення напрямів реалізації

Кабінетом Міністрів України державної політики у сфері державного

фінансового контролю, орієнтованої на:


забезпечення ефективного функціонування цілісної системи

контролю;


подолання прогалин у нормативно-правовому забезпеченні

контролю;


належне наукове, інформаційно-технічне і кадрове забезпечення

діяльності суб'єктів контролю та контрольно-ревізійних

підрозділів.


Визначені напрями реалізації Кабінетом Міністрів України

державної політики у сфері державного фінансового контролю не

передбачають створення нових органів виконавчої влади. Додаткові

повноваження у цій сфері, необхідність у яких виникатиме в ході

реалізації Стратегії, закріплюватимуться виключно за існуючими на

момент її затвердження суб'єктами державного фінансового контролю.


III. Основні напрями реалізації державної політики у

сфері державного фінансового контролю


Основними напрямами реалізації державної політики у сфері

державного фінансового контролю є:


1) формування цілісної системи контролю, що забезпечить:


визначення всіх складових системи контролю з вичерпним

переліком центральних органів виконавчої влади, які уповноважені

здійснювати фінансовий контроль у визначеній сфері, об'єктів та

видів фінансового контролю;


налагодження ефективного функціонування внутрішнього

фінансового контролю в системі міністерств, інших центральних

органів виконавчої влади та покращення їх взаємодії із суб'єктами

державного фінансового контролю;


2) розвиток нормативно-правової бази діяльності суб'єктів

державного фінансового контролю, що забезпечить:


перехід від контролю, який здійснюється після завершення

фінансово-господарських операцій, до контролю, який передує

прийняттю управлінського рішення або здійснюється на стадії його

виконання;


запровадження нових форм контролю;


визначення чітких процедур контролю, які забезпечать його

безперервність та ефективність на всіх стадіях бюджетного процесу,

і запровадження механізму дієвого впливу суб'єктів контролю на хід

відшкодування незаконних і нецільових витрат бюджетних коштів;


започаткування ведення обліку коштів, що залишаються в

розпорядженні суб'єктів господарювання у зв'язку з наданням їм

пільг з оподаткування, та забезпечення контролю за використанням

цих коштів;


покладення функцій контролю за виконанням суб'єктами

господарювання договірних зобов'язань, що погашаються за рахунок

бюджетних коштів, на суб'єктів державного фінансового контролю,

які здійснюють контроль за цільовим та ефективним витрачанням

бюджетних коштів;


підвищення професійного рівня головних бухгалтерів

(керівників фінансово-економічних служб) головних розпорядників

бюджетних коштів;


покладення функцій контролю за ефективним використанням

державного майна та управлінням державною часткою у статутних

фондах акціонерних товариств на спеціально уповноважений суб'єкт

державного фінансового контролю;


покладення функцій контролю за ефективною реалізацією

економічних і соціальних проектів, що підтримуються міжнародними

фінансовими організаціями, на спеціально уповноваженого суб'єкта

державного фінансового контролю, який не залежить від процесу

реалізації цих проектів;


посилення дієвості митного контролю шляхом закріплення за

митними органами права проводити перевірки фінансово-господарської

діяльності юридичних осіб з питань дотримання митного

законодавства та з інших питань, що стосуються митної справи, в

тому числі після завершення митного оформлення товарів поза митним

контролем;


здійснення системного пруденційного нагляду, а також контролю

за діяльністю окремих учасників ринків фінансових послуг;


підвищення ефективності контролю за дотриманням суб'єктами

підприємницької діяльності законодавства, що регулює питання

видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних

металів та дорогоцінного каміння;


посилення контролю за діяльністю професійних учасників ринку

цінних паперів, у тому числі за дотриманням емітентами та

учасниками фондового ринку вимог законодавства під час випуску та

обігу облігацій місцевих позик;


встановлення адміністративної відповідальності за порушення

встановленого порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за

державні кошти та надання відповідним суб'єктам державного

фінансового контролю повноважень щодо накладення адміністративних

стягнень;


3) удосконалення наукового, інформаційно-технічного та

кадрового забезпечення, що сприятиме:


впровадженню в практичну діяльність суб'єктів державного

фінансового контролю передового вітчизняного та зарубіжного

досвіду у сфері фінансового контролю;


розробленню та реалізації сучасних інформаційно-технічних

проектів, організації на їх базі оперативного обміну інформацією

між суб'єктами державного фінансового контролю;


задоволенню потреб суб'єктів державного фінансового контролю

та контрольно-ревізійних підрозділів щодо підготовки та підвищення

кваліфікації кадрів.


З метою організаційного забезпечення виконання Стратегії

передбачається здійснення основних заходів (додаються).


Контроль за реалізацією цих заходів покладається на Мінфін.


Додаток

до Стратегії


^ ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з виконання Стратегії розвитку системи державного

фінансового контролю, що здійснюється органами

виконавчої влади


----------------------------------------------------------------------------

Найменування заходу |Відповідальні |Строк | Очікувані результати

| виконавці |вико- |

| |нання |

----------------------------------------------------------------------------

1. Сприяння прийняттю

Верховною Радою

Законів України:


Про фінансовий Мінфін 2004 визначення структури системи

контроль ГоловКРУ рік фінансового контролю та його

мети, основних засад

діяльності суб'єктів

фінансового контролю,

завдань і шляхів державного

регулювання у сфері

фінансового контролю


Про державний Мінфін - " - визначення чітких процедур

контроль за фінансового контролю на всіх

дотриманням стадіях бюджетного процесу

бюджетного та механізму дієвого впливу

законодавства та суб'єктів державного

відповідальність за фінансового контролю на

бюджетні процес відшкодування

правопорушення незаконних і нецільових

витрат бюджетних коштів


Про внесення змін до Мінфін - " - конкретизація повноважень

Закону України "Про ГоловКРУ органів державної

державну контрольно-ревізійної служби

контрольно-ревізійну щодо здійснення контролю за

службу в Україні" використанням

підприємствами, установами

та організаціями бюджетних

коштів, державного майна


2. Розроблення проектів

законів та інших

нормативно-правових

актів щодо:


організації і Мінфін, 2003 підвищення ефективності

проведення ГоловКРУ, рік попереднього та поточного

попереднього та Державне контролю

поточного державного казначейство

фінансового контролю


запровадження аудиту ГоловКРУ - " - підвищення ефективності

ефективності державного фінансового

контролю, посилення його

профілактичної спрямованості


започаткування Мінфін, 2003- забезпечення прозорості

ведення обліку Державне 2004 механізму надання пільг та

коштів, що казначейство роки контролю за використанням

залишаються у коштів, що залишаються в

розпорядженні розпорядженні суб'єктів

суб'єктів господарювання у зв'язку з

господарювання у наданням пільг за платежами

зв'язку з наданням їм до бюджетів

пільг з оподаткування


здійснення Мінфін, - " - - " -

моніторингу ГоловКРУ,

використання коштів, Державне

що залишаються в казначейство,

розпорядженні Державна

суб'єктів податкова

господарювання у адміністрація

зв'язку з наданням їм

пільг з оподаткування


забезпечення контролю Мінфін, - " - забезпечення ефективного

за ефективним ГоловКРУ, використання державного

використанням Фонд майна та прозорого

державного майна та державного управління державною часткою

управлінням державною майна, у статутних фондах

часткою у статутних Державна акціонерних товариств

фондах акціонерних комісія з

товариств цінних

паперів та

фондового

ринку


забезпечення контролю Фонд 2003- забезпечення ефективного та

за діяльністю державного 2004 прозорого управління

державних холдингових майна, роки державними активами,

компаній, до Державна визначення суб'єктів,

статутних фондів яких комісія з об'єктів, процедури та

передано державні цінних порядку контролю у цій сфері

частки у статутних паперів та

фондах акціонерних фондового

товариств ринку,

ГоловКРУ


забезпечення контролю ГоловКРУ, 2004 підвищення відповідальності

за виконанням Державне рік суб'єктів підприємницької

суб'єктами казначейство діяльності щодо виконання

підприємницької договірних зобов'язань, що

діяльності договірних погашаються за рахунок

зобов'язань, що бюджетних коштів,

погашаються за ефективного витрачання

рахунок бюджетних бюджетних коштів

коштів


забезпечення контролю Державне - " - підвищення ефективності

на етапі прийняття казначейство використання бюджетних

бюджетних зобов'язань коштів розпорядниками та

розпорядниками одержувачами бюджетних

бюджетних коштів коштів, підвищення

ефективності поточного

контролю


забезпечення - " - 2003- підвищення професійного

обов'язкової 2004 рівня головних бухгалтерів

сертифікації головних роки (керівників

бухгалтерів фінансово-економічних служб)

(керівників щодо ведення бухгалтерського

фінансово-економічних обліку та складання

служб) головних фінансової звітності

розпорядників

бюджетних коштів


забезпечення контролю Мінекономіки, 2004 забезпечення належної

за ефективною ГоловКРУ рік реалізації економічних і

реалізацією соціальних проектів, які

економічних і підтримуються міжнародними

соціальних проектів, фінансовими організаціями,

які підтримуються ефективного залучення та

міжнародними витрачання коштів на цю мету

фінансовими

організаціями


встановлення ГоловКРУ, 2004 підвищення відповідальності

адміністративної Мінекономіки, рік розпорядників бюджетних

відповідальності за Антимоно- коштів за порушення

порушення існуючого польний встановленого порядку

порядку закупівлі комітет, закупівлі товарів, робіт і

товарів, робіт і СБУ, послуг за державні кошти

послуг за державні Державне

кошти та надання казначейство

відповідним суб'єктам

державного

фінансового контролю

повноважень щодо

накладення

адміністративних

стягнень


закріплення за Держмитслужба, 2003- підвищення дієвості та

митними органами Державна 2004 ефективності митного

права проводити податкова роки контролю, реалізація

перевірки адміністрація повноважень митних органів

фінансово- стосовно контролю за сплатою

господарської акцизного збору та податку

діяльності юридичних на додану вартість, ввізного

осіб з питань мита, інших податків і

дотримання митного зборів (обов'язкових

законодавства та з платежів), які відповідно до

інших питань, що законів справляються під час

стосуються митної ввезення (пересилання)

справи, в тому числі товарів і предметів на митну

після завершення територію України або

митного оформлення вивезення (пересилання)

товарів поза митним товарів за межі митної

контролем території України


забезпечення Державна 2003 захист прав споживачів

системного комісія з рік фінансових послуг, нагляд за

пруденційного регулювання наданням фінансових послуг і

нагляду, а також ринків дотриманням законодавства в

контролю за фінансових цій сфері, контроль за

діяльністю окремих послуг фінансовим станом учасників

учасників ринків ринків фінансових послуг та

фінансових послуг мінімальними нормативами

достатності власного

капіталу


забезпечення Державна - " - захист прав інвесторів на

системного контролю комісія з фондовому ринку, контроль за

за діяльністю цінних дотриманням законодавства в

професійних учасників паперів та цій сфері

ринку цінних паперів фондового

ринку


забезпечення контролю Мінфін, 2003- підвищення ефективності

за дотриманням Державна 2004 боргових запозичень органів

емітентами та комісія з роки місцевого самоврядування,

учасниками фондового цінних захист прав інвесторів

ринку законодавства паперів та

під час випуску та фондового

обігу облігацій ринку

місцевих позик


забезпечення контролю Мінфін - " - оптимізація та підвищення

за дотриманням ефективності державного

суб'єктами регулювання видобутку,

підприємницької виробництва, використання і

діяльності реалізації дорогоцінних

законодавства, що металів і дорогоцінного

регулює питання каміння

видобутку,

виробництва,

використання та

реалізації

дорогоцінних металів

і дорогоцінного

каміння


регламентування Державне - " - законодавче врегулювання

діяльності органів казначейство контрольних функцій

Державного Державного казначейства,

казначейства щодо посилення попереднього та

обліку планових поточного контролю обліку

показників, планових показників,

зобов'язань і зобов'язань і бухгалтерської

бухгалтерської звітності розпорядників та

звітності отримувачів бюджетних коштів

розпорядників і

отримувачів бюджетних

коштів


3. Впровадження в Мінфін, - " - належне методологічне

практичну діяльність ГоловКРУ, забезпечення діяльності

суб'єктів державного міністерства суб'єктів державного

фінансового контролю та інші фінансового контролю та

передового центральні контрольно-ревізійних

вітчизняного та органи підрозділів

зарубіжного досвіду у виконавчої

сфері фінансового влади

контролю


4. Створення системи Мінфін, 2003- підвищення ефективності

оперативного обміну Державна 2004 державного фінансового

інформацією між податкова роки контролю, узгодженості в

суб'єктами державного адміністрація, діях органів, які ним

фінансового контролю Держкомстат, займаються

ГоловКРУ,

Державне

казначейство,

Держмитслужба,

Мінекономіки


5. Визначення обсягів МОН, - " - задоволення потреб у

державного замовлення Мінекономіки, підготовці кадрів та

на підготовку у вищих Мінфін підвищенні їх кваліфікації

навчальних закладах

фахівців за

спеціалізацією

"Державний фінансовий

контроль"

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 2 червня 2003 р. N 828
Включити Національну академію внутрішніх справ до переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів...
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 серпня 2003 р. N 1380
Національного банку та n 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 15 березня 2003 р. N 346
Затвердити схему посадових окладів керівних працівників І спеціалістів Державного департаменту фінансового моніторингу
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 липня 2004 р. N 882
Міністерству фінансів, Міністерству освіти І науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 січня 1999 р. N 112
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 26 квітня 2003 р. N 609
Затвердити Порядок виплати надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Про внесення змін І доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
Кабінет міністрів україни постанов а від 24 липня 2003 р. N 1156 iconКабінет міністрів україни постанов а від 19 січня 1998 р. N 45

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи