Президента україни icon

Президента україни
Скачати 118.06 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір118.06 Kb.
ТипДокументи


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про заходи щодо забезпечення підтримки

та дальшого розвитку підприємницької діяльності


З метою ефективного використання можливостей підприємництва

для розвитку національної економіки, прискорення економічних

реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації

конституційного права громадян на підприємницьку діяльність,

керуючись статтею 102 Конституції України ( 254к/96-вр ),

п о с т а н о в л я ю:


1. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям забезпечити всебічну підтримку та дальший

розвиток підприємництва, для чого протягом 2000 року:


1) здійснити заходи щодо впорядкування перевірок

фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької

діяльності, забезпечивши при цьому неухильне виконання Указу

Президента України від 23 липня 1998 року N 817 ( 817/98 ) "Про

деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";


2) посилити персональну відповідальність керівників місцевих

органів виконавчої влади за прийняття рішень, що погіршують умови

здійснення підприємницької діяльності, за примусове залучення

коштів суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі до

фондів, утворення яких не передбачено законами України або

внесення коштів до яких є добровільним;


3) забезпечити доведення, в тому числі через центральні та

місцеві засоби масової інформації, відомостей щодо встановлених

платежів і тарифів на послуги, необхідні для заснування суб'єкта

підприємницької діяльності, організації та ведення його

діяльності, а також розмірів та порядку їх розрахунку;


4) вжити в установленому порядку заходів щодо передачі на

пільгових умовах суб'єктам малого підприємництва

невикористовуваних, вільних виробничих площ державних, комунальних

підприємств, обладнання та іншого майна цих підприємств;

забезпечувати інформування суб'єктів малого підприємництва щодо

майна державних, комунальних підприємств, яке пропонується до

продажу, передачі в оренду суб'єктам малого підприємництва;


5) прискорити впровадження сучасних кредитно-інвестиційних

механізмів розвитку малого підприємництва, зокрема, шляхом

заохочення венчурного бізнесу;


6) створити умови для використання суб'єктами малого

підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та

інформаційних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій на

умовах фінансового та оперативного лізингу;


7) сприяти розвитку франчайзингових відносин, у тому числі

шляхом одержання суб'єктами малого підприємництва від власників

знаків для товарів і послуг прав на використання таких знаків;


8) здійснювати заходи щодо впровадження спеціалізованих

програм страхування майнових та фінансових ризиків,

відповідальності суб'єктів малого підприємництва;


9) забезпечити розробку та запровадження програм

мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва, сприяти

реалізації таких програм через кредитні спілки та інші

небанківські фінансові установи;


10) вжити заходів до створення і розвитку розгалуженої мережі

навчальних та консультативних центрів з удосконалення систем

управління якістю на малих підприємствах з урахуванням вимог

міжнародних стандартів та Європейської моделі досконалості

підприємств; забезпечити створення додаткових консультативних

центрів та служб з питань застосування податкового законодавства;


11) поліпшити умови для залучення до підприємницької

діяльності соціально незахищених категорій населення - інвалідів,

безробітних тощо;


12) забезпечити створення при місцевих органах виконавчої

влади координаційних рад (комітетів, комісій) з питань розвитку

підприємництва на чолі з керівниками відповідних органів

виконавчої влади з обов'язковим залученням до їх складу на

паритетних засадах представників об'єднань підприємців,

уповноваженого з питань захисту прав підприємців, представників

органів державної податкової служби, органів внутрішніх справ та

участь представників таких рад (комітетів, комісій) у розгляді

місцевими органами виконавчої влади питань розвитку підприємництва

та реалізації регуляторної політики;


13) забезпечувати залучення об'єднань підприємців до

публічного обговорення проектів регуляторних актів;


14) вживати в установленому порядку заходів до поступового

переходу від державного регулювання підприємницької діяльності до

її регулювання на засадах соціального партнерства;


15) вжити в установленому порядку заходів до спрощення

процедури відведення земельних ділянок, отримання дозволів на

будівництво, реконструкцію та введення в експлуатацію промислових

об'єктів, підприємств громадського харчування та роздрібної

торгівлі;


16) заборонити повторні стягнення з суб'єктів підприємництва

будь-яких додаткових платежів до закінчення строку дії відповідних

дозволів чи погоджень у разі зміни вимог органів дозвільної

системи або місця здійснення підприємницької діяльності в межах

повноважень зазначених органів;


17) запровадити на загальнонаціональних, регіональних,

місцевих каналах телебачення і радіомовлення, в газеті "Урядовий

кур'єр", інших друкованих засобах масової інформації, засновниками

яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські, районні державні адміністрації,

постійне висвітлення реалізації заходів, передбачених цим Указом.


2. Кабінету Міністрів України:


1) розробити порядок кредитування суб'єктів малого

підприємництва із забезпеченням кредитів власним майном

засновників таких суб'єктів, а також гарантіями фондів підтримки

підприємництва, великих підприємств, заінтересованих у тісних

коопераційних зв'язках з суб'єктами малого підприємництва;


2) внести в установленому порядку пропозиції щодо механізмів

ротації представників об'єднань підприємців, роботодавців,

власників підприємств у Національній раді соціального партнерства,

правліннях та наглядових радах державних фондів соціального

страхування, Українському координаційному комітеті сприяння

зайнятості;


3) підготувати та внести в установленому порядку пропозиції

щодо вдосконалення патентування підприємницької діяльності у сфері

роздрібної та оптової торгівлі, у торговельно-виробничій сфері

(громадське харчування) з метою скорочення переліку пунктів

продажу товарів, торговельна діяльність у яких підлягає

патентуванню;


4) прискорити подання на розгляд Верховної Ради України

проекту Закону України "Про систему органів державної реєстрації

суб'єктів господарської діяльності";


5) вжити заходів для прискорення прийняття законів України:


- "Про державну підтримку малого підприємництва";


- "Про кредитні спілки в Україні";


- "Про об'єднання роботодавців";


- про внесення змін до Закону України "Про пенсійне

забезпечення" щодо порядку визначення стажу роботи та обчислення

пенсій фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність

без створення юридичної особи, та особам, які перебувають з ними у

трудових відносинах, включаючи членів їх сімей;


6) вжити заходів для прискорення розгляду та затвердження

Верховною Радою України Національної програми розвитку малого

підприємництва;


7) підготувати та внести в установленому порядку законопроект

про відповідальність посадових та службових осіб органів

ліцензування за недодержання законодавства у сфері ліцензування

певних видів господарської діяльності;


8) підготувати законопроект щодо посилення відповідальності

посадових та службових осіб органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування за порушення конституційного права

громадян на підприємницьку діяльність та відповідних вимог

законодавства;


9) передбачати у проекті Державного бюджету України,

починаючи з 2001 року, видатки на розвиток малого підприємництва,

вивчити питання щодо включення до видатків розвитку Державного

бюджету України коштів для фінансування інноваційної діяльності

суб'єктів малого підприємництва у високотехнологічних та

наукоємних галузях та в разі потреби вжити відповідних заходів;


10) у тримісячний строк:


а) визначити уповноважений орган виконавчої влади з

державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних спілок

та їх об'єднань, розробити із залученням державних і громадських

організацій та затвердити відповідні нормативно-правові акти;


б) розробити та запровадити типові правила розміщення малих

архітектурних форм, призначених для здійснення підприємництва,

передбачивши вичерпний перелік документів для одержання

відповідного дозволу та послуг з їх підготовки, встановити

граничну вартість цих послуг, визначити строки розгляду заявок

суб'єктів підприємницької діяльності на одержання такого дозволу;


в) розробити та запровадити в установленому порядку механізм

надання до набрання чинності Законом України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" одноразової допомоги безробітним для організації ними

підприємницької діяльності в межах кошторису витрат державного

фонду сприяння зайнятості населення, передбачених на ці цілі;


г) переглянути Порядок надходження до Фонду соціального

страхування коштів, одержаних від продажу суб'єктам

підприємницької діяльності спеціальних торгових патентів і сплати

суб'єктами малого підприємництва єдиного податку, їх обліку та

використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2000 року N 126 ( 126-2000-п ), з метою приведення

його у відповідність із законодавством, що регулює такі питання;


д) здійснити заходи щодо запровадження єдиного бланка

свідоцтва про державну реєстрацію;


е) внести в установленому порядку пропозиції щодо набрання

чинності підзаконними нормативно-правовими актами, якими

затверджуються форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та

інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків,

зборів (обов'язкових платежів), передбачивши, зокрема, що такі

нормативно-правові акти набирають чинності не раніше ніж через

тридцять днів після їх опублікування;


є) внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів:


- про франчайзинг;


- про небанківські фінансово-кредитні установи, передбачивши

кредитування суб'єктів малого підприємництва як основний вид

діяльності таких установ;


- про спеціалізовані установи з мікрокредитування;


ж) затвердити порядок проведення перевірок діяльності

суб'єктів підприємництва, який має містити вичерпний перелік

органів, що здійснюють контрольні функції, в тому числі планові та

інші перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, їх

компетенцію щодо здійснення контрольних функцій та механізм

обов'язкового ознайомлення суб'єктів підприємницької діяльності з

результатами перевірки їх діяльності, та забезпечити внесення

необхідних змін та доповнень до актів законодавства з цих питань;


з) встановити належний контроль за додержанням законодавства

з метою забезпечення адекватності фінансових та адміністративних

санкцій, що застосовуються до суб'єктів підприємницької

діяльності, вчиненим ними порушенням, а також з метою недопущення

надання посадовими та службовими особами центральних і місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування переваг

окремим суб'єктам підприємницької діяльності щодо здійснення

послуг з підготовки документів, необхідних для започаткування та

ведення підприємницької діяльності;


и) запровадити відкриту процедуру витрачання коштів,

спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, та

забезпечити публічність звітності про витрачання таких коштів;


і) забезпечити в установленому порядку запровадження

спрощеної процедури скасування державної реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності;


ї) створити науково-методичний центр з проблем розвитку малих

підприємств;


й) забезпечити здійснення комплексної перевірки діяльності

Українського фонду підтримки підприємництва та інших фондів

підтримки малого підприємництва, що здійснюють свою діяльність з

використанням коштів з Державного бюджету України;


11) до 1 січня 2001 року:


а) впровадити в установленому порядку механізм гарантованої

участі виключно на конкурсних засадах суб'єктів малого

підприємництва у поставках продукції, виконанні робіт та наданні

послуг для державних (регіональних) потреб, передбачивши

резервування для малих підприємств фіксованої частки державного

(регіонального) замовлення;


б) впровадити механізм стимулювання розвитку новостворених

суб'єктів малого підприємництва, в тому числі з використанням

прискореної амортизації основних засобів виробництва та

податкового кредиту, за умови взяття відповідними суб'єктами

малого підприємництва зобов'язань щодо підтримання в належному

стані цих основних засобів;


в) впровадити механізм пільгового кредитування лізингових

операцій суб'єктів малого підприємництва щодо закупівлі техніки

сільськогосподарського призначення, обладнання та устаткування для

переробки сільськогосподарської продукції;


г) створити із залученням Державної акціонерної компанії

"Національна мережа аукціонних центрів" довідково-інформаційну

мережу для підприємців про законодавство, потенційних клієнтів

суб'єктів підприємництва, конкурентне середовище тощо;


д) розглянути питання щодо зміни порядку обліку результатів

господарської діяльності та статистичної звітності суб'єктів

малого підприємництва з метою забезпечення надходження оперативної

статистичної інформації щодо динаміки розвитку малих підприємств

та у разі потреби внести в установленому порядку відповідні

пропозиції;


е) забезпечити запровадження щоквартальної звітності про

наявність невикористовуваних, вільних виробничих площ та про

надання їх у користування суб'єктам малого підприємництва;


є) забезпечити систематичний аналіз, узагальнення та

поширення світового та вітчизняного досвіду поліпшення якості

продукції, підвищення конкурентоспроможності суб'єктів малого

підприємництва;


ж) розглянути питання щодо введення у загальноосвітніх

навчальних закладах факультативного курсу "Основи підприємницької

діяльності";


з) вжити заходів щодо створення в навчальних закладах I - IV

рівнів акредитації бізнес-інкубаторів та використання інших форм

підготовки молоді до започаткування підприємницької діяльності,

роботи у сфері малого підприємництва;


и) вжити заходів щодо впровадження ефективних форм

підготовки, перепідготовки, перекваліфікації незайнятих громадян

для роботи у сфері малого підприємництва;


12) забезпечити розробку та реалізацію протягом 2000-2001

років інформаційно-пропагандистських заходів, спрямованих на

стимулювання створення та діяльності суб'єктів малого

підприємництва, підготовку населення до зайняття власним бізнесом,

на формування позитивної громадської думки стосовно

підприємництва.


3. Державному комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва забезпечити щоквартальне проведення аналізу

реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва та

внесення за його результатами відповідних пропозицій.


4. Міністерству юстиції України не допускати державної

реєстрації регуляторних актів, що суттєво впливають на ринкове

середовище, права та інтереси підприємців і проекти яких

підготовлені з порушенням Указу Президента України від 22 січня

2000 року N 89 ( 89/2000 ) "Про запровадження єдиної державної

регуляторної політики у сфері підприємництва".


5. Антимонопольному комітету України проаналізувати у

тримісячний строк стан додержання антимонопольного законодавства

та захисту інтересів суб'єктів малого підприємництва від його

порушень і в разі потреби вжити відповідних заходів щодо

недопущення порушень у цій сфері.


6. Кабінету Міністрів України забезпечити надання роз'яснень

щодо цього Указу та щоквартально інформувати про хід його

виконання.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 15 липня 2000 року

N 906/2000

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи