Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" icon

Закон україни " Про систему державного фінансового контролю в Україні"
Скачати 451.91 Kb.
НазваЗакон україни " Про систему державного фінансового контролю в Україні"
Сторінка3/3
Дата25.08.2012
Розмір451.91 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

^ Стаття 25. Взаємовідносини та взаємодія органів спеціалізованого державного фінансового контролю у системі внутрішнього фінансового контролю


1. Спрямування і координація діяльності Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку здійснюється Міністерством фінансів України, якому вони підпорядковані.


2. Ці органи, а також Фонд державного майна України та Агентство з питань банкрутства з питань здійснення державного фінансового контролю є підзвітними Міністерству фінансів України. Звіт подається у терміни та за формою встановленою Міністерством фінансів України.


^ Стаття 26. Взаємовідносини та взаємодія органів відомчого державного фінансового контролю у системі внутрішнього фінансового контролю


1. Служби відомчого державного фінансового контролю в системі внутрішнього фінансового контролю звітують про виконання плану роботи та результати контрольно-ревізійної діяльності перед колегією або керівництвом органу державної влади, у складі якого вони знаходяться. Служби відомчого контролю органів державної виконавчої влади також звітують перед Головним контрольно-ревізійним управлінням України.


2. Відповідні документи за результатами контрольних заходів служб відомчого контролю органів державної виконавчої влади подаються до органів Державної контрольно-ревізійної служби України на її вимогу.


3. Річні плани контрольних заходів служб відомчого контролю органів державної виконавчої влади затверджуються у встановленому цим Законом порядку після їх погодження з відповідним підрозділом Державної контрольно-ревізійної служби України.


^ Стаття 27. Взаємодія органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами


1. Органи державного фінансового контролю взаємодіють з правоохоронними органами з питань здійснення фінансового контролю на засадах самостійності в ухваленні рішень, незалежності в діях, невтручання в сферу компетенції один одного.


2. У разі виявлення органом державного фінансового контролю за результатами перевірки порушень з ознаками злочинних діянь, цей орган передає матеріали для прийняття відповідного рішення до правоохоронного органу за належністю. Правоохоронний орган, до якого направлені матеріали, зобов’язаний у п’ятиденний термін після прийняття по них законного рішення, повідомити про це орган державного фінансового контролю, від якого він отримав матеріали. У разі необхідності правоохоронний орган може витребувати додаткові матеріали за результатами здійснення контрольних заходів.


3. У випадках, передбачених законодавством, правоохоронні органи можуть залучити за письмовим зверненням або вмотивованим рішенням органи внутрішнього, відомчого, спеціалізованого державного фінансового контролю для здійснення контрольних заходів, в тому числі щодо об’єктів, що не належать до сфери державного фінансового контролю.


^ Стаття 28. Методологічне і методичне забезпечення державного фінансового контролю


1. Рахункова палата здійснює загальне методологічне забезпечення державного фінансового контролю в частині його організації та проведення, визначення економічних показників, які відображають стан фінансової дисципліни щодо використання державних активів, а також за участю Міністерства фінансів України розробляє і затверджує єдину методику їх розрахунку, обов’язкову для впровадження усіма суб’єктами фінансового контролю.


2. Усі нормативно-правові акти з питань організації та здійснення державного фінансового контролю, що видаються органами державного фінансового контролю у відповідності до їх компетенції подаються на правову експертизу і підлягають реєстрації у Рахунковій палаті.


3. Рахункова палата видає бюлетень нормативно-правових актів з питань державного фінансового контролю.


4. Органи спеціалізованого державного фінансового контролю самостійно здійснюють методичне забезпечення своєї діяльності у сфері контролю в межах своєї компетенції та відповідно до цього Закону.


5. Методичне забезпечення діяльності служб відомчого контролю в системі державної виконавчої влади здійснюється Головним контрольно-ревізійним управлінням України.


^ РОЗДІЛ VІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ


Стаття 29. Загальні умови здійснення контрольних заходів


1. Органи державного фінансового контролю у межах своєї компетенції проводять виїздні чи камеральні контрольні заходи - перевірки, обстеження, ревізії, на підставі річних та поточних планів роботи.


2. Порядок складання планів та внесення до них змін визначається цим Законом, відповідними законами чи нормативно-правовими актами з питань діяльності органів державного фінансового контролю


3. Виїздні контрольні заходи проводяться за місцезнаходженням підконтрольного об’єкта, а камеральні за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю.


4. За дорученням Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати або правоохоронних органів відповідними органами системи внутрішнього державного фінансового контролю можуть проводиться позапланові, в тому числі повторні контрольні заходи.


5. Контрольними заходами у вигляді перевірок, ревізій, обстежень охоплюються окремі ділянки адміністративно-розпорядчої та фінансової діяльності підконтрольного об’єкта та його посадових осіб щодо видання ними нормативних, адміністративних, розпорядчих, інших актів та відомчих документів та здійснення на підставі них розпорядчих і фінансових операцій стосовно формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів держави з точки зору відповідності Конституції України та актами чинного законодавства, раціональності, ефективності та доцільності використання державних фінансових та матеріальних ресурсів, повноти та своєчасності виконання фінансових зобов’язань перед державою.


6. Умови та порядок здійснення моніторингу, аналізу, ідентифікації, ліцензування, фінансової експертизи та нагляду визначаються відповідними законами, нормативно-правовими актами або рішеннями органів державного фінансового контролю, прийнятими у межах своєї компетенції.


^ Стаття 30. Порядок здійснення контрольних заходів - перевірок, обстежень, ревізій


1. Контрольні заходи проводяться на підставі рішень відповідних органів державного фінансового контролю або керівників цих органів.


2. Про проведення контрольного заходу підконтрольний об’єкт, за винятком його філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, установ, підприємств та організацій йому підпорядкованих, письмово повідомляється органом державного фінансового контролю не пізніше, ніж за три календарних дні до дня початку його проведення. У випадках, коли в процесі проведення контрольних заходів виникла додаткова необхідність їх проведення на іншому підконтрольному об’єкті, для забезпечення всебічної та об’єктивної перевірки основного об’єкту, повідомлення не направляється.


3. Перед початком проведення контрольного заходу керівник контрольної групи або службова особа, яка його проводить зобов’язана пред’явити документ (доручення) на право проведення контрольного заходу керівним працівникам підконтрольного об’єкта.


4. Термін проведення контрольних заходів, як правило, не може перевищувати 30 робочих днів. Продовження цього терміну допускається з дозволу органу державного фінансового контролю, який прийняв рішення про проведення контрольного заходу, або його керівника.


5. За результатами контрольного заходу складається акт (довідка), який підписується керівником контрольної групи (ревізором), керівником підконтрольного об’єкту та підрозділу який перевірявся, його головним (старшим) бухгалтером або особами, що виконують їх обов’язки.


6. Якщо керівник або головний (старший) бухгалтер чи особа, що виконує його обов’язки, підконтрольного об’єкту має заперечення або зауваження щодо акту (довідки), він повинен підписати акт (довідку) і на протязі десяти днів подати свої письмові пояснення або зауваження.


7. У випадку необхідності вжиття термінових заходів щодо усунення виявлених в процесі контролю порушень чи зловживань і притягнення до відповідальності винних осіб, у ході контрольного заходу складається окремий (проміжний) акт (довідка), а відповідні матеріали подаються органу чи керівникові органу, який призначив проведення контрольного заходу. У необхідних випадках матеріали передаються правоохоронним органам. Керівник підконтрольного об’єкту зобов’язаний вжити заходів для усунення виявлених порушень чи зловживань, не чекаючи закінчення контрольного заходу, про що робиться відповідний запис в акті (довідці).


8. Орган чи керівник органу, який призначив проведення контрольного заходу, зобов’язаний у тижневий термін розглянути його результати і вжити заходів у межах наданих повноважень для усунення порушень чи зловживань, відшкодування матеріальних збитків, притягнення до відповідальності винних осіб, усунення причин та умов, що призвели до порушень фінансової дисципліни, вжити заходів для запобігання їм, а також забезпечити контроль за виконанням рішень, прийнятих за наслідками контрольного заходу.


9. При необхідності орган державного фінансового контролю може направити припис, подання, висновок або інформацію до підконтрольного об’єкту чи вищого органу щодо вжиття заходів по усуненню фінансових правопорушень, причин та умов, що сприяли їх скоєнню. Такі приписи, подання, висновки або інформації є обов’язковими для розгляду та реагування керівництвом органу, якому вони спрямовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи орган державного фінансового контролю, який направив припис, подання, висновок, інформацію повідомляється у місячний, з моменту внесення відповідного документа, або інший установлений ним термін.


10. У разі проведення спільних контрольних заходів орган державного фінансового контролю, який очолює їх проведення, за 10 днів до початку заходу письмово повідомляє інших виконавців. Усі виконавці розпочинають проведення контрольних заходів, як правило, в один день. При неможливості одночасного проведення контрольного заходу, за завчасним попередженням підконтрольного об’єкту, він може перевірятися окремими виконавцями раніше або пізніше. За результатами спільних контрольних заходів кожний виконавець складає акт (довідку), що підписується ним і керівником підконтрольного об’єкту та підрозділу який перевірявся, його головним (старшим) бухгалтером або особою, що виконує його обов’язки. Копія акту (довідки) передається керівнику контрольної групи для узагальнення.


11. Застосування фінансових і адміністративних стягнень за матеріалами контрольних заходів здійснюється, в межах компетенції, кожним виконавцем.


Стаття 31. Періодичність здійснення державного фінансового контролю


1. Органи державного фінансового контролю проводять контрольні заходи на підконтрольних об’єктах не частіше одного разу на рік. Проведення контрольних заходів з одних і тих самих питань, на одних і тих самих підконтрольних об’єктах на протязі зазначеного періоду забороняється.


^ Стаття 32. Права та обов’язки службових осіб органів державного фінансового контролю


1. Службова особа під час здійснення державного фінансового контролю має право:


1) перевіряти на підконтрольних об’єктах плани, відповідні нормативно-правові, розпорядчі, інші відомчі акти, кошториси, грошові, бухгалтерські, фінансові, податкові та інші документи, наявність грошей і цінностей, а у разі виявлення підробок та інших зловживань вилучати необхідні документи на термін до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справі акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;


2) перевіряти правильність списання сировини, палива, інших матеріальних цінностей, теплової та електричної енергії на витрати виробництва, повноту оприбуткування готової продукції та вимагати від керівників підконтрольних об’єктів здійснення контрольних обмірів виконаних робіт;


3) вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, перевірки наявних коштів і розрахунків, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, сховища, комори, архіви;


4) вимагати від керівника підконтрольного об’єкту прийняття негайного рішення щодо скасування виданого ним нормативно-правового, розпорядчого, іншого відомчого акту, виконання якого пов’язане із порушенням чинного законодавства та завданням шкоди державним інтересам;


5) одержувати від інших підприємств, установ і організацій довідки та копії документів, пов'язаних з операціями, що перевіряються;


6) одержувати від посадових осіб письмові пояснення з питань, що виникають у ході проведення ревізій та перевірок.


2. Службова особа під час здійснення державного фінансового контролю зобов'язана:


1) керуватися в своїй роботі конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, наказами, розпорядженнями, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами центральних органів державної влади, виданими у межах їх компетенції;


2) не порушувати права та інтереси підконтрольних об’єктів, що охороняються законом;


3) вживати заходів щодо усунення виявлених в результаті контрольних заходів порушень і зловживань, посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підконтрольних об’єктів, дотриманням фінансової дисципліни та забезпеченням збереження державного майна.


3. Службові особи органів державного фінансового контролю при виконанні своїх обов’язків щодо фінансового контролю мають доступ до державних, службових та комерційних таємниць, пов’язаних з підконтрольним об’єктом, у порядку, визначеному законами та іншими нормативно-правовими актами України. Вони несуть встановлену законодавством відповідальність за розголошення державної, службової та комерційної та іншої таємниці, що охороняється законом.


4. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків службові особи органів державного фінансового контролю притягаються до відповідальності згідно із законодавством.


^ РОЗДІЛ ІХ. КАДРОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 33. Кадрове забезпечення органів державного фінансового контролю


1. Службові особи органів державного фінансового контролю є державними службовцями. Вони повинні мати вищу юридичну або економічну освіту.

2. На посади в органах державного фінансового контролю не можуть бути прийняті особи, що мають обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, відповідно до Закону України “Про державну службу”.


3. Органи державного фінансового контролю забезпечують організацію цільової підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України, що мають державну ліцензію та відповідні рівні акредитації, а також можуть створювати вищі спеціальні навчальні заклади з метою кадрового забезпечення системи державного фінансового контролю.


^ Стаття 34. Гарантії незалежності службових осіб органів державного фінансового контролю


1. Службові особи органів державного фінансового контролю є незалежними при виконанні своїх обов’язків. Забороняється незаконне втручання у діяльність цих осіб при виконанні ними контрольних функцій.


2. Службові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, інших юридичних осіб та фізичні особи несуть відповідальність за фактами такого втручання відповідно до чинного законодавства.


3. Держава гарантує захист службових осіб органів державного фінансового контролю при виконанні ними своїх службових обов’язків.


4. Службові особи органів державного фінансового контролю можуть бути звільнені з посади лише на підставах та у спосіб, визначених чинним законодавством.


Стаття 35. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів державного фінансового контролю


1. Умови оплати праці працівників органів державного фінансового контролю визначаються Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.


2. Держава гарантує дотримання належних умов оплати праці та соціального забезпечення працівників органів державного фінансового контролю.


3. Законами України, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України можуть встановлюватися особливі умови оплати праці та соціального забезпечення для окремих категорій працівників органів державного фінансового контролю.


^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.


2. Закони України та інші нормативно-правові акти, ухвалені до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


3. Верховній Раді України прискорити внесення змін і доповнень до статті 98 Конституції України, за участю Рахункової палати розробити та прийняти нову редакцію Закону України “Про Рахункову палату”.


4. Президенту України у трьохмісячний термін з дня набуття чинності цим Законом привести у відповідність з цим Законом нормативно-правові акти Президента України, що регулюють питання фінансового контролю в Україні.


5. Кабінету Міністрів України:


1) у тримісячний термін з дня набуття чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін і доповнень до відповідних законів України, що регулюють питання діяльності органів внутрішнього, відомчого та спеціалізованого державного фінансового контролю;


2) у двохмісячний термін з дня набуття чинності цим Законом привести у відповідність з цим Законом нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що регламентують державний фінансовий контроль в Україні;


3) забезпечити розробку відповідних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішнього спеціалізованого та відомчого державного фінансового контролю в системі державної виконавчої влади.

1   2   3

Схожі:

Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconСтеблянко О. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет
Нагальна потреба проведення реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення сучасної вітчизняної моделі...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон україни про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconУдк 336. 008. 6 Регіональні аспекти активізації державного фінансового контролю
Усе це вимагало створення нової системи фінансового контролю, принципи організації, компетенція і функції повноваження якої відповідали...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconУдк 336. 008. 6 Регіональні аспекти активізації державного фінансового контролю
Усе це вимагало створення нової системи фінансового контролю, принципи організації, компетенція і функції повноваження якої відповідали...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр....
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи