Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом icon

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
НазваЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Сторінка1/6
Дата25.08.2012
Розмір1.75 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про банки і банківську діяльність


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30 )


Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Предмет та мета Закону


Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні,

організаційні і правові засади створення, діяльності,

реорганізації і ліквідації банків.


Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного

розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного

конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення

захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення

сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки

вітчизняного товаровиробника.


Стаття 2. Визначення термінів


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з

наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про

гарантування повного або часткового продажу цінних паперів

емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за

фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на

покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше

цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні

папери, що не були продані;


афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій

банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;


банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі

ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі

операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних

осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних

умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських

рахунків фізичних та юридичних осіб;


банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу,

що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків;


банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від

свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і

ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;


банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну

суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати

право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу,

яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення

заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та

інших зборів з такої суми;


банківська ліцензія - документ, який видається Національним

банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі,

на підставі якого банки мають право здійснювати банківську

діяльність;


банківський платіжний інструмент - засіб, що містить

реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в

якій він використовується, та, як правило, держателя цього

банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських

платіжних інструментів формуються відповідні документи за

операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних

інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або

надаються інші послуги держателям банківських платіжних

інструментів;


банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні

кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і

контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за

допомогою банківських платіжних інструментів;


державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним

банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх

банків;


вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій

формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені

клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на

визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і

підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України

та умов договору;


державна реєстрація банку - надання банку статусу юридичної

особи відповідно до вимог глави 3 цього Закону;


ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про

особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та

управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність

її діяльності вимогам закону;


економічні нормативи - показники, що встановлюються

Національним банком України і дотримання яких є обов'язковим для

банків;


ідентифікація особи - встановлення на підставі документа, що

посвідчує особу власника, та фіксація у письмовій формі прізвища

та імені, дати народження та адреси особи, яка здійснює угоду, а

також найменування, номера і дати видачі пред'явленого документа,

найменування установи, що його видала;


іноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особою

будь-якої країни, крім України;


істотна участь - пряме або опосередковане, самостійно або

спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками

статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв)

юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість

вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;


капітал банку - залишкова вартість активів банку після

вирахування всіх його зобов'язань;


капітал підписний - величина капіталу, на яку отримано

письмові зобов'язання акціонерів (пайовиків) банку на внесення

коштів за підпискою на акції (паї);


капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний

капітал;


капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основного

та додаткового капіталу, зваженого на ризики, що визначаються

нормативно-правовими актами Національного банку України;


клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що

користується послугами банку;


контроль - безпосереднє або опосередковане володіння часткою

в юридичній особі, одноосібне або разом з іншими особами, що

презентує еквівалент 50 чи більше відсотків статутного капіталу

або голосів юридичної особи, або можливість справляти вирішальний

вплив на управління, або діяльність юридичної особи на основі

угоди або будь-яким іншим чином;


кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх

еквівалент;


кредитор банку - юридична або фізична особа, яка має

документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових

зобов'язань;


ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку

як юридичної особи відповідно до положень цього Закону;


ліквідатор - юридична або фізична особа, яка здійснює функції

щодо припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів;


ліквідаційна маса - усі види майнових активів (майно та

майнові права) банку, які належать йому на праві власності на день

відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідації;


мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань і

зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів),

строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та

зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих

зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів

(обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про

введення мораторію;


неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та

в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через

відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми,

що становить менше однієї третини мінімального розміру

регулятивного капіталу банку;


нормативно-правові акти Національного банку України -

нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України

у межах його повноважень на виконання цього та інших законів

України;


підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу

юридичної особи і виконує функції, визначені банком;


представництво банку - територіально відокремлений

структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність;


реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ

банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком

яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків

правонаступникам;


розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських

рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в

результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права

власності на активи;


споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком

власників істотної участі;


системоутворюючий банк - банк, зобов'язання якого становлять

не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської

системи;


тимчасова адміністрація - процедура, що застосовується

Національним банком України при здійсненні банківського нагляду за

обставин, передбачених цим Законом;


тимчасовий адміністратор - фізична або юридична особа, що

призначається Національним банком України для здійснення

тимчасової адміністрації;


уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чи

угоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені

певні дії, що мають юридичне значення;


учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є

акціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з

обмеженою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку;


філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що

не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність

від імені банку;


фінансова холдингова група - фінансова установа, яка

відповідає вимогам статті 12 цього Закону.


Стаття 3. Сфера застосування


Цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування,

реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків.


Положення цього Закону застосовуються до представництв

іноземних банків, що діють на території України, якщо інше не

встановлено міжнародними договорами (угодами), згода на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також до

філій українських банків за кордоном та до пов'язаних з банком

осіб, визначених статтею 52 цього Закону.


Відповідні положення цього Закону поширюються також на окремі

зобов'язання і відповідальність інших осіб, діяльність яких

пов'язана з функціонуванням банків.


Стаття 4. Банківська система України


Банківська система України складається з Національного банку

України та інших банків, що створені і діють на території України

відповідно до положень цього Закону.


Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як

спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними,

інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими).


Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і

спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України

здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через

економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення

здійснюваних цими банками операцій.


Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо

більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк

набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо

більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.


Національний банк України здійснює регулювання та банківський

нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону,

Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), інших

законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного

банку України.


Стаття 5. Економічна незалежність банків


Банки мають право самостійно володіти, користуватися та

розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності.


Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не

відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено

законом або договором.


Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями

банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Національного

банку України, якщо інше не передбачено законом або договором.


Органам державної влади і органам місцевого самоврядування

забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи

працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або

втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених

законом.


Шкода, заподіяна банку внаслідок такого втручання, підлягає

відшкодуванню у порядку, визначеному законом.


Стаття 6. Організаційно-правова форма банку


Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства,

товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.


Законодавство про господарські товариства поширюється на

банки у частині, що не суперечить цьому Закону.


Стаття 7. Державні банки


Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу

якого належать державі.


Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів

України. При цьому в законі про Державний бюджет України на

відповідний рік передбачаються витрати на формування статутного

капіталу державного банку. Кабінет Міністрів України зобов'язаний

отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу

наміру заснування державного банку. Отримання висновку

Національного банку України є обов'язковим також у разі ліквідації

(реорганізації) державного банку, за винятком його ліквідації

внаслідок неплатоспроможності.


Статут та діяльність державного банку мають відповідати

вимогам цього Закону, інших законів України та нормативно-правових

актів Національного банку України.


Статут державного банку затверджується постановою Кабінету

Міністрів України.


Національний банк України здійснює державну реєстрацію

державних банків відповідно до вимог цього Закону та

нормативно-правових актів Національного банку України.


Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій

(паїв), які їй належать у статутному капіталі державного банку,

через органи управління державного банку.


Органами управління державного банку є наглядова рада та

правління банку.


Органом контролю державного банку є ревізійна комісія,

персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою

радою державного банку.


Наглядова рада є вищим органом управління державного банку,

що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою

збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх

повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера

державного банку та інші функції, визначені цим Законом.


До складу наглядової ради державного банку входять члени

наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України та

Президентом України. З метою представництва інтересів держави до

складу наглядової ради державного банку можуть входити народні

депутати України, представники органів виконавчої влади та інші

особи, що відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Строк

повноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років.


Президент України призначає сім членів наглядової ради

державного банку шляхом прийняття відповідного Указу.


Верховна Рада України призначає сім членів наглядової ради

державного банку шляхом прийняття відповідної Постанови.


Членом наглядової ради державного банку може бути громадянин

України, який має вищу економічну або юридичну освіту, або

науковий ступінь у галузі економіки, фінансів та/або права і при

цьому має досвід роботи в органах законодавчої влади чи на

керівних посадах центральної виконавчої влади України або

банківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи у

галузі економіки, фінансів, права.


Члени наглядової ради державного банку виконують свої функції

без отримання будь-якої матеріальної винагороди.


Наглядову раду державного банку очолює голова, який

обирається наглядовою радою зі складу її членів.


Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше

десяти її членів.


Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів

від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової

ради державного банку.


Внутрішні питання організації діяльності наглядової ради

державного банку та питання діловодства визначаються положенням

про наглядову раду, що приймається на її засіданні.


Повноваження призначеного складу наглядової ради державного

банку та/або кожного з її членів можуть припинятися відповідно за

рішенням Верховної Ради України та Президента України щодо

призначених ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дня

призначення. У разі призначення тимчасового адміністратора

державного банку повноваження наглядової ради припиняються на

підставі статті 78 цього Закону.


У своїй діяльності наглядова рада державного банку керується

цим Законом, іншими актами законодавства України та статутом

державного банку. Наглядова рада не втручається в оперативну

діяльність державного банку.


До компетенції наглядової ради державного банку належить

прийняття рішень з питань, визначених у пунктах 1, 5, 6 статті 38

цього Закону та пунктах 1-7 статті 39 цього Закону, а також з

інших питань, необхідність врегулювання яких передбачена цим

Законом.


Рішення про зміну розміру статутного капіталу державного

банку та припинення його діяльності приймається Кабінетом

Міністрів України. При цьому Кабінет Міністрів України

зобов'язаний отримати позитивний висновок Національного банку

України з приводу наміру зміни розміру статутного фонду державного

банку.


Повноваження виконавчого органу державного банку визначаються

його статутом. Кандидатури голови та членів виконавчого органу

узгоджуються з Національним банком України відповідно до вимог

цього Закону.


Банк, створений у порядку, визначеному частиною другою цієї

статті, має право додавати до свого найменування слово

"державний", використовувати зображення Державного Герба України,

Державного Прапора України.


У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження

державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк

втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести

статут та діяльність банку у відповідність з вимогами цього Закону

та нормативно-правових актів Національного банку України.


Стаття 8. Кооперативні банки


Кооперативний банк створюється в порядку, передбаченому цим

Законом. Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні

банки в частині, що не суперечить цьому Закону.


Кооперативні банки створюються за принципом територіальності

і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.


Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області)

кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. У разі зменшення

кількості учасників і неспроможності кооперативного банку протягом

одного року збільшити їх кількість до мінімальної необхідної

кількості діяльність такого банку припиняється шляхом зміни

організаційно-правової форми або ліквідації.


Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві

кооперативні банки.


До функцій центрального кооперативного банку, крім

передбачених цим Законом, належать централізація та перерозподіл

ресурсів, акумульованих місцевими кооперативними банками, а також

здійснення контролю за діяльністю кооперативних банків

регіонального рівня.


Органами управління кооперативних банків є загальні збори

учасників (пайовиків), спостережна рада банку та правління банку.

Органом контролю є ревізійна комісія банку. Органи управління та

контролю кооперативного банку створюються та здійснюють свої

повноваження відповідно до цього Закону.


Статутний капітал кооперативного банку поділяється на паї.

Рівень мінімального розміру статутного капіталу кооперативного

банку встановлюється Національним банком України відповідно до

цього Закону.


Кожний учасник кооперативного банку незалежно від розміру

своєї участі у капіталі банку (паю) має право одного голосу.


Прибутки або збитки кооперативного банку за результатами

фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру

їх паю.


Обмеження, встановлені цим Законом для операцій банку з

пов'язаними особами, не поширюються на операції кооперативного

банку.


Стаття 9. Банківські об'єднання


Банки мають право створювати банківські об'єднання таких

типів: банківська корпорація, банківська холдингова група,

фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками

промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного

законодавства України.


Банківське об'єднання створюється за попередньою згодою

Національного банку України та підлягає державній реєстрації

шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.


Порядок отримання дозволу на створення банківського

об'єднання та порядок його державної реєстрації встановлюються

Національним банком України.


Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання.

Учасники банківського об'єднання перед своєю власною назвою

вказують назву банківського об'єднання.


Учасники банківського об'єднання можуть вийти з його складу

із збереженням взаємних зобов'язань та дотриманням умов укладених

договорів з іншими суб'єктами господарювання.


Банківське об'єднання зобов'язане публікувати в офіційних

друкованих виданнях - газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України"

інформацію про створення банківського об'єднання за визначеною

Національним банком України формою, про зміни в ньому та про

припинення його діяльності, а також консолідовану звітність за

обсягами та за формою, встановленими Національним банком України.


Учасники банківського об'єднання несуть відповідальність за

зобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного між

ними договору.


Банківське об'єднання ліквідується за рішенням його учасників

або з ініціативи Національного банку України за рішенням суду у

разі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечить

антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам

вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація

банківського об'єднання не припиняє діяльності банків - його

учасників.


Стаття 10. Банківська корпорація


Банківська корпорація - це юридична особа (банк),

засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки.

Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів

банків - учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності

та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду

за їх діяльністю.


Банківська корпорація підлягає реєстрації у Національному

банку України і заноситься до Державного реєстру банків. Статутний

капітал банківської корпорації повинен відповідати загальним

вимогам Національного банку України щодо статутного капіталу

новостворюваного комерційного банку.


Вимоги Національного банку України щодо надання банківській

корпорації ліцензій на виконання окремих операцій встановлюються

на рівні загальних вимог для комерційних банків виходячи з розміру

консолідованого капіталу.


Установчий договір та статут корпорації мають включати

положення щодо забезпечення виконання корпорацією та її членами

своїх фінансових зобов'язань і відповідальності за результати

сумісної діяльності з метою забезпечення інтересів кредиторів та

вкладників.


Банки, що увійшли до банківської корпорації, передають

корпорації повноваження на здійснення окремих операцій та

забезпечують централізацію виконання окремих функцій.

Централізації в межах банківської корпорації підлягають:


виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її

межами;


операції на ринках грошей та капіталів;


встановлення та ведення кореспондентських рахунків (у

національній та іноземних валютах);


моніторинг кредитних ризиків;


розробка та прийняття загальних для членів банківської

корпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньої

звітності;


формування зовнішньої звітності;


внутрішній аудит.


Перелік централізованих функцій може бути розширений за

згодою банків - членів корпорації. Передача повноважень щодо

централізованого виконання зазначених вище функцій від банків-

членів до банківської корпорації повинна бути зафіксована як у

статутах банків - членів корпорації, так і в статуті самої

банківської корпорації.


Банківська корпорація виконує функції розрахункового центру

для банків - членів корпорації і не веде безпосереднього

обслуговування клієнтів (фізичних та юридичних осіб, крім банків

та інших фінансових установ). Усі банки - члени корпорації

виконують свої розрахунки та платежі (як у національній, так і в

іноземних валютах) виключно через свої кореспондентські рахунки,

відкриті в Національному банку України або безпосередньо у

банківській корпорації.


Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають свою

юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та

статутом банківської корпорації. Банки, що увійшли у банківську

корпорацію, не можуть входити до інших банківських об'єднань, крім

як за згодою корпорації (виняток - участь у професійних

асоціаціях, створених не на комерційних засадах). Банки, що

увійшли до банківської корпорації, повинні в усіх своїх

документах, укладених угодах тощо вказувати свою належність до

корпорації.


Назва банківської корпорації встановлюється засновниками

довільно з дотриманням вимог цього Закону.


Стаття 11. Банківська холдингова група


Банківська холдингова група - це банківське об'єднання, до

складу якого входять виключно банки.


Материнському банку банківської холдингової групи має

належати не менше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу

або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми

банками.


Дочірній банк не має права володіти акціями материнського

банку. У разі, якщо дочірній банк набув право власності на акції

материнського банку, він зобов'язаний відчужити їх у місячний

термін.


Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за

умови, що угода про їх створення передбачає покладання на головний

банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків -

членів групи, а також створення системи управління спільною

діяльністю.


Банківський нагляд за діяльністю банківської холдингової

групи здійснюється на індивідуальній та консолідованій основі.

Материнський банк зобов'язаний подавати консолідовано-фінансовий

та статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.


Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за

зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі

кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між

ними.


Стаття 12. Фінансова холдингова група


Фінансова холдингова група має складатися переважно або

виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед

них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути

фінансовою установою.


Материнській компанії має належати більше 50 відсотків

акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової

холдингової групи.


Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов'язана

подавати наглядовим органам консолідовано-фінансовий та

статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону.


Материнська компанія фінансової холдингової групи при

здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності

її членів на виконання законодавства і нормативно-правових актів

Національного банку України має право встановлювати правила, що є

обов'язковими для членів фінансової холдингової групи.


Материнська компанія фінансової холдингової групи відповідає

за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал

кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між

ними.


Стаття 13. Банківські спілки та асоціації


З метою захисту та представлення інтересів своїх членів,

розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення

наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів,

розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають

право створювати неприбуткові спілки чи асоціації.


Банківські спілки та асоціації не мають права займатися

банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути

створені з метою отримання прибутку.


Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і

не має права втручатися у діяльність банків - членів асоціації

(спілки).


Розділ II


^ СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи