Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом icon

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
НазваЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Сторінка2/6
Дата25.08.2012
Розмір1.75 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
Глава 2


^ СТВОРЕННЯ БАНКІВ


Стаття 14. Учасники банків


Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи,

резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету

Міністрів України або уповноважених ним органів.


Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну

ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.


Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового

стану засновників та акціонерів (пайовиків), які набувають

істотної участі у банку, встановлюються цим Законом та

нормативно-правовими актами Національного банку України.


Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк

має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні

організації.


Стаття 15. Найменування банку


Банк має повне і скорочене офіційні найменування українською

та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово "банк",

а також вказівку на організаційно-правову форму банку.


Банк має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.


Слово "банк" та похідні від нього дозволяється

використовувати у назві лише тим юридичним особам, які

зареєстровані Національним банком України як банк і мають

банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що

діють на території України відповідно до міжнародних договорів,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та

законодавства України.


Не дозволяється використовувати для найменування банку назву,

яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману

щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні

банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний"

та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку

України.


Національний банк України має право відмовити у використанні

банком запропонованого найменування за наведених у цій статті

підстав.


Підрозділ банку використовує найменування лише того банку,

підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку

може додаватися найменування місцезнаходження цього підрозділу.


Стаття 16. Статут банку


Статут банку складається з урахуванням положень цього Закону,

Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та інших

законів України.


Статут банку обов'язково має містити інформацію про:


1) найменування банку;


2) його місцезнаходження;


3) організаційно-правову форму;


4) види діяльності, які має намір здійснювати банк;


5) розмір та порядок формування статутного капіталу банку,

види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій

(документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються

акціонерами;


6) структуру управління банком, органи управління, їх

компетенцію та порядок прийняття рішень;


7) порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до

глав 5 та 16 цього Закону;


8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;


9) розмір та порядок утворення резервів та інших загальних

фондів банку;


10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;


11) положення про аудиторську перевірку банку;


12) положення про органи внутрішнього аудиту банку.


Рішення про внесення змін до статуту банку набирає сили з

моменту реєстрації таких змін Національним банком України.


Реєстрація змін до статуту банку здійснюється у порядку,

визначеному Національним банком України.


Глава 3


^ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ


Стаття 17. Державна реєстрація банків


Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком

України відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових

актів Національного банку України.


Уповноважені засновниками банку особи подають Національному

банку України для державної реєстрації такі документи:


1) заяву про реєстрацію банку;


2) установчий договір (крім державного банку);


3) статут банку;


4) рішення про створення банку (протокол установчих зборів)

або Постанову Кабінету Міністрів України про створення державного

банку;


5) бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує

здійснювати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на

найближчі три роки згідно із встановленими Національним банком

України вимогами;


6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть

істотну участь у банку. У разі коли засновником банку є юридична

особа, надається інформація про членів ради директорів і осіб, які

мають істотну участь у цій юридичній особі;


7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири

звітних періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб, які

матимуть істотну участь у банку, довідку Державної податкової

адміністрації України про доходи за останній звітний період

(рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть істотну участь

у банку;


8) відомості про кількісний склад спостережної ради,

правління (ради директорів), ревізійної комісії;


9) копію платіжного документа про внесення плати за

реєстрацію банку, що встановлюється Національним банком України;


10) нотаріально завірені копії установчих документів

учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у

банку;


11) копії звіту про проведення відкритої підписки на акції -

для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного

товариства;


12) відомості про професійну придатність та ділову репутацію

голови та членів правління (ради директорів) і головного

бухгалтера банку.


Національний банк України у тижневий термін з дати подання

документів для державної реєстрації банку відкриває тимчасовий

рахунок для накопичення підписних внесків засновників та інших

учасників банку.


Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в

державній реєстрації банку приймається Національним банком України

не пізніше тримісячного строку з моменту подання повного пакета

документів, зазначених у цій статті.


Національний банк України може вимагати від заявника

виправлення недоліків у поданих документах.


Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного

запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває

статусу юридичної особи.


Національний банк України видає банку свідоцтво про його

державну реєстрацію за встановленою ним формою.


Стаття 18. Підстави для відмови в державній реєстрації


Національний банк України може відмовити в державній

реєстрації банку у разі, якщо:


1) порушено порядок створення банку;


2) установчі документи банку не відповідають законодавству

України;


3) подано неповний пакет документів, необхідних для державної

реєстрації банку, або ці документи не відповідають вимогам цього

Закону чи нормативно-правових актів Національного банку України;


4) у Національного банку України є докази, що підтверджують

відсутність бездоганної ділової репутації чи відсутність

задовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, що

мають істотну участь у банку;


5) професійна придатність та ділова репутація голови

виконавчого органу і головного бухгалтера банку, а також членів

виконавчого органу банку не відповідають вимогам Національного

банку України.


Про неповноту поданого пакета документів та/або про

невідповідність професійної придатності та ділової репутації

голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера

Національний банк України зобов'язаний повідомити уповноваженим

особам банку не пізніше місячного строку з дати подання

документів.


Про відмову у державній реєстрації банку Національний банк

України приймає мотивоване рішення. Засвідчена Національним банком

України копія рішення про відмову в реєстрації банку надсилається

уповноваженій особі банку рекомендованим листом або вручається під

розпис.


Відмова у державній реєстрації банку не може бути здійснена з

інших підстав, крім зазначених у цій статті.


Стаття 19. Банківська ліцензія


Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після

отримання банківської ліцензії.


Без отримання банківської ліцензії не дозволяється

здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших

коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також

вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності

без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи

адміністративну відповідальність згідно із законами України.


Банківська ліцензія надається Національним банком України на

підставі клопотання банку за наявності документів, що

підтверджують:


наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу

банку у розмірі, що встановлюється цим Законом;


забезпеченість банку належним банківським обладнанням,

комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями

відповідно до вимог Національного банку України;


наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами

правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та

досвід, необхідний для управління банком.


Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії,

якщо зазначені у цій статті умови не виконані банком протягом

одного року з дати державної реєстрації банку. В такому разі

державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідується.


Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її

наданні приймається Національним банком України протягом одного

місяця з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій

статті.


Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.


Стаття 20. Підстави відкликання банківської ліцензії


Національний банк України може відкликати банківську ліцензію

виключно у таких випадках:


1) якщо було виявлено, що документи, надані для отримання

ліцензії, містять недостовірну інформацію;


2) якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом

року з дня отримання банківської ліцензії;


3) у разі порушення цього Закону або нормативно-правових

актів Національного банку України, що спричинило значну втрату

активів і настання неплатоспроможності банку;


4) на підставі висновку тимчасового адміністратора про

неможливість приведення банку у правову відповідність з вимогами

цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку

України;


5) недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації

щодо реорганізації банку.


Національний банк України негайно повідомляє банк про

відкликання у нього банківської ліцензії. Банк протягом трьох днів

з моменту отримання рішення зобов'язаний повернути Національному

банку України свою банківську ліцензію.


У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії

з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, банк

припиняє здійснення усіх банківських операцій та вчиняє дії, що

забезпечують виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками

та іншими кредиторами відповідно до укладених договорів та

положень цього Закону.


Рішення Національного банку України про відкликання

банківської ліцензії публікується в газеті "Урядовий кур'єр" або

"Голос України" і є підставою для звернення до суду з позовом про

ліквідацію банку.


Стаття 21. Попередній дозвіл на створення банку з іноземним

капіталом


Для створення банку з іноземним капіталом його засновники

зобов'язані отримати попередній дозвіл Національного банку

України. Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним

капіталом його правління (рада директорів) має отримати попередній

дозвіл Національного банку України.


Для отримання попереднього дозволу для створення банку з

іноземним капіталом або для набуття банком статусу банку з

іноземним капіталом до Національного банку України необхідно

подати такі документи:


1) клопотання про надання попереднього дозволу;


2) інформацію про склад засновників, їх ділову репутацію та

наявність необхідних коштів для заснування банку;


3) дозвіл іноземного контролюючого органу на участь у

створенні банку в Україні або письмове запевнення іноземного

засновника про відсутність у законодавстві країни його походження

вимог щодо отримання такого дозволу;


4) інформацію про андеррайтера та його ділову репутацію,

угоду з андеррайтером, якщо банком прийнято рішення про продаж

акцій банку на міжнародних ринках шляхом андеррайтингу.


Клопотання розглядається Національним банком України протягом

одного місяця з дня його отримання. Відмова Національного банку

України у наданні дозволу має надаватися у письмовій формі із

зазначенням відповідних мотивів.


Стаття 22. Особливості державної реєстрації банків з

іноземним капіталом


При будь-якому набутті банком статусу банку з іноземним

капіталом, за умови, що іноземний інвестор набуває істотної

участі, для державної реєстрації банку з іноземним капіталом

додатково до зазначених у статті 17 цього Закону документів

іноземний інвестор або за його дорученням банк - емітент акцій,

андеррайтер чи будь-яка інша юридична або фізична особа, що має

доручення від іноземного інвестора, подає такі документи:


1) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення

уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у

банку в Україні;


2) письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в

Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим

органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного

інвестора, якщо законодавством такої країни вимагається одержання

зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора

про відсутність вимог щодо попередньої згоди на здійснення

інвестиції за кордон;


3) нотаріально засвідчений за місцем видачі витяг з торгового

(банківського) реєстру або інший офіційний документ, що

підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, в якій

зареєстровано головний офіс іноземного інвестора;


4) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку

іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного

інвестора на кінець останнього повного календарного року. Якщо

визначений висновок надається іноземною аудиторською організацією,

яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій,

визнаних Національним банком України, то такий висновок має бути

підтвердженим українською аудиторською організацією.


Документи, зазначені в пунктах 1, 2 (крім письмового

запевнення іноземного інвестора), 3, 4 частини першої цієї статті,

повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких

надана Верховною Радою України.


У разі, якщо іноземний інвестор є фізичною особою, він подає:


1) письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в

Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим

органом країни, якщо законодавством такої країни вимагається

отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного

інвестора про відсутність вимог законодавства країни його

перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за

кордон. Письмова згода має бути легалізована в консульській

установі України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою

України;


2) анкету, яка повинна містити, зокрема, інформацію про

відсутність судимості.


Якщо документи, зазначені в цій статті, складені іноземною

мовою, вони повинні супроводжуватися нотаріально завіреним

перекладом українською мовою.


Національний банк України має право відмовити у державній

реєстрації банку з істотною іноземною участю за умови відсутності

принаймні одного з документів, визначених цією статтею, або

неналежного оформлення будь-якого з них. Відмова надається в

письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.


Глава 4


^ ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА БАНКІВ


Стаття 23. Порядок відкриття філій і представництв

банків на території України


Філії банків відкриваються за згодою Національного банку

України, яка надається на підставі таких документів:


1) клопотання банку про відкриття філії із зазначенням

місцезнаходження та основних видів діяльності філії;


2) рішення спостережної ради банку про відкриття філій;


3) положення про філію, затвердженого спостережною радою

банку;


4) інформації про керівника та головного бухгалтера філії.


Національний банк України перевіряє відповідність приміщення

і обладнання філії вимогам, встановленим Національним банком

України.


Національний банк України має право відмовити у наданні згоди

на відкриття філії з таких підстав:


1) надані документи не відповідають вимогам цього Закону чи

нормативно-правових актів Національного банку України;


2) приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам

Національного банку України щодо безпеки зберігання цінностей

(якщо філія має намір самостійно працювати з готівковими коштами

та цінностями);


3) запропоновані кандидатури керівника та головного

бухгалтера філії не відповідають вимогам цього Закону щодо

професійної відповідності та ділової репутації;


4) у банка-заявника виявлено фінансові або правові проблеми,

що вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів чи

потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.


Реєстрація філій банку здійснюється Національним банком

України протягом одного місяця з моменту надання усіх необхідних

документів шляхом внесення відповідної інформації до Державного

реєстру банків.


Банки зобов'язані надавати інформацію Національному банку

України про відкриття представництва, яка вноситься до Державного

реєстру банків.


Стаття 24. Порядок реєстрації представництва іноземного банку

на території України


Реєстрація представництв банків-нерезидентів здійснюється

Національним банком України.


Для реєстрації подаються такі документи:


1) клопотання про реєстрацію представництва іноземного банку

за підписом уповноваженої особи;


2) витяг з банківського (торговельного) реєстру або інший

офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного банку;


3) положення про представництво;


4) доручення від іноземного банку на здійснення

представницьких функцій.


Зазначені документи, крім клопотання про реєстрацію

представництва іноземного банку, мають бути нотаріально завірені

за місцем їх видачі, легалізовані в консульській установі України,

якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана

Верховною Радою України, не передбачено інше, і супроводжуються

нотаріально завіреним перекладом українською мовою.


Національний банк України може відмовити у реєстрації

представництва іноземного банку у разі порушення порядку

реєстрації, невідповідності наданих документів законодавству

України, недостовірності інформації, а також недотримання умов

реєстрації або перевищення повноважень щодо сфер діяльності

представництва. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням

відповідних підстав.


Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського

банку на території інших держав


Українські банки мають право створювати дочірні банки, філії

чи представництва на території інших держав на підставі дозволу

Національного банку України. Для відкриття дочірніх банків, філій

або представництв українських банків на території інших держав

пред'являються такі самі вимоги, які встановлені для відкриття

філій чи представництв банків на території України, за умови

надання Національним банком України дозволу на здійснення

інвестиції за кордон у зв'язку із створенням філії чи

представництва банку на території іншої держави.


Для створення дочірнього банку, філії чи представництва

українського банку за кордоном цей банк подає до Національного

банку України бізнес-план та економічне обгрунтування доцільності

створення дочірнього банку, філії чи представництва банку за

кордоном.


Дочірній банк, філія чи представництво українського банку на

території іншої держави реєструються відповідно до вимог

законодавства цієї держави.


Банк у місячний термін має повідомити Національний банк

України про відкриття дочірнього банку, філії чи представництва на

території іншої держави з наданням копій відповідних документів

про їх реєстрацію.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи