Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом icon

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
НазваЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Сторінка4/6
Дата25.08.2012
Розмір1.75 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
Глава 8


^ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ


Стаття 47. Банківські операції


На підставі банківської ліцензії банки мають право

здійснювати такі банківські операції:


1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних

осіб;


2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і

банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих

рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів

на них;


3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних

умовах та на власний ризик.


Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій,

має право здійснювати такі операції та угоди:


1) операції з валютними цінностями;


2) емісію власних цінних паперів;


3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за

дорученням клієнтів;


4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого

імені (включаючи андеррайтинг);


5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від

третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;


6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій

формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе

ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);


7) лізинг;


8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду

сейфів для зберігання цінностей та документів;


9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів

та інших оборотних платіжних інструментів;


10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій

з використанням цих карток;


11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо

банківських операцій.


Операції, визначені пунктами 1-3 частини першої цієї статті,

належать до виключно банківських операцій, здійснювати які у

сукупності дозволяється тільки юридичним особам, які мають

банківську ліцензію. Інші юридичні особи мають право здійснювати

операції, визначені пунктами 2-3 частини першої цієї статті, на

підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а

інші операції та угоди, передбачені цією статтею, вони можуть

здійснювати у порядку, визначеному законами України.


За умови отримання письмового дозволу Національного банку

України банки також мають право здійснювати такі операції:


1) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших

юридичних осіб;


2) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)

державної та іншої грошової лотереї;


3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;


4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:


з інструментами грошового ринку;


з інструментами, що базуються на обмінних курсах та

відсотках;


з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;


5) довірче управління коштами та цінними паперами за

договорами з юридичними та фізичними особами;


6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів

власників іменних цінних паперів.


Національний банк України встановлює порядок надання банкам

дозволу на здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини

другої цієї статті. Дозвіл надається, якщо:


1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам

Національного банку України, що підтверджується незалежним

аудитором;


2) банк не є об'єктом застосування заходів впливу;


3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку

діяльність, і цей план схвалений Національним банком України;


4) Національний банк України дійшов висновку, що банк має

достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для

здійснення такої діяльності.


Банк має право здійснювати інші угоди згідно із

законодавством України.


Національний банк України має право встановити спеціальні

вимоги, включаючи вимоги щодо підвищення рівня регулятивного

капіталу банку чи інших економічних нормативів, стосовно певного

виду діяльності, передбаченого у цій статті.


Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та

комісійну винагороду по своїх операціях.


Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків


Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального

виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних

і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій

страхового посередника.


Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється

залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що

перевищують 5 відсотків капіталу банку.


Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю

не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не поширюється

на:


1) приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення

банківських функцій;


2) майно, яке перейшло банку у власність на підставі

реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору

застави;


3) майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за

умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного

року з моменту набуття права власності на нього.


Стаття 49. Кредитні операції


Як кредитні у цій статті розглядаються операції, зазначені у

пункті 3 частини першої та у пунктах 3-7 частини другої статті 47

цього Закону.


Для проведення спільного фінансування банки можуть укладати

угоди про консорціумне кредитування. В рамках такої угоди

банки-учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають

банк, відповідальний за виконання угоди. Банки-учасники несуть

ризик по наданому кредиту пропорційно до внесених у консорціум

коштів.


Банк зобов'язаний мати підрозділ, функціями якого є надання

кредитів та управління операціями, пов'язаними з кредитуванням.


Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити

для придбання власних цінних паперів. Використання цінних паперів

власної емісії для забезпечення кредитів можливе з дозволу

Національного банку України.


Банк зобов'язаний при наданні кредитів додержуватись основних

принципів кредитування, у тому числі перевіряти

кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення

кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України

вимог щодо концентрації ризиків.


Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є

нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і

процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виняток можна

робити лише у разі, якщо при здійсненні такої операції банк не

матиме збитків.


Банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання

економічних нормативів.


Надання безпроцентних кредитів забороняється, за винятком

передбачених законом випадків.


У разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його

користування банк має право видавати наказ про примусову оплату

боргового зобов'язання, якщо це передбачено угодою.


Стаття 50. Прямі інвестиції банків


Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними

паперами відповідно до законодавства України про цінні папери,

інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами

Національного банку України.


Банки мають право здійснювати інвестиції лише на підставі

письмового дозволу Національного банку України, який надається

згідно з правилами, встановленими статтею 47 цього Закону.


Банк має право здійснити інвестицію без письмового дозволу

Національного банку України у разі, якщо:


1) інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше

ніж 5 відсотків регулятивного капіталу банку;


2) юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде

виключно діяльність з надання фінансових послуг;


3) регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам для

інвестицій, встановленим нормативно-правовими актами Національного

банку України.


Порядок інформування про здійснення інвестиції, зазначеної у

частині третій цієї статті, встановлює Національний банк України.


Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство,

установу, статутом яких передбачена повна відповідальність його

власників.


Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь-якого

підприємства, установи не повинна перевищувати 15 відсотків

капіталу банку. Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати

60 відсотків розміру капіталу банку.


Це обмеження не застосовується у разі, якщо:


1) акції та інші цінні папери, придбані банком у зв'язку з

реалізацією права заставодержателя і банк не утримує їх більше

одного року;


2) банком з метою створення фінансової холдингової групи

придбані акції, емітентом яких є інший банк;


3) цінні папери знаходяться у власності банку не більше

одного року, який отримав їх у результаті андеррайтингу.


4) акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та

від імені своїх клієнтів.


Вимоги другої та шостої частин цієї статті не поширюються на

діяльність інвестиційних банків.


Стаття 51. Розрахункові банківські операції


Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та

ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та

інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для

фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.


Банківські розрахунки проводяться у готівковій та

безготівковій формах згідно із правилами, встановленими

нормативно-правовими актами Національного банку України.


Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових

документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.


Банки в Україні можуть використовувати як платіжні

інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення,

векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і

кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній

банківській практиці.


Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і

містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони

використовуються, правові підстави здійснення розрахункової

операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та

отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію,

необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком

відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого

законодавством ініціатора розрахункової операції.


При виконанні розрахункової операції банк зобов'язаний

перевірити достовірність та формальну відповідність документа.


Стаття 52. Угоди з пов'язаними з банком особами


Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами (далі -

пов'язані особи), не можуть передбачати більш сприятливі умови,

ніж угоди, укладені з іншими особами. Угоди, укладені банком із

пов'язаними особами на умовах, сприятливіших за звичайні,

визнаються судом недійсними з моменту їх укладення.


Для цілей цього Закону пов'язаними особами є:


1) керівники банку;


2) власники істотної участі в банку;


3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки будь-якої

особи, що зазначені в пунктах 1 і 2;


4) афілійовані особи банку, керівники і власники істотної

участі в афілійованих особах, а також їх близькі родичі.


Більш сприятливими умовами визначаються:


1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж

вимагається від інших клієнтів;


2) придбання у пов'язаної особи майна низької якості чи за

завищеною ціною;


3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної особи, яку

банк не здійснив би в інше підприємство;


4) оплата товарів та послуг пов'язаної особи за цінами

вищими, ніж звичайні або за таких обставин, коли такі самі товари

і послуги іншої особи взагалі не були б придбані.


Банк може укладати угоди з пов'язаними особами, які

передбачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення

банківських операцій, які менші звичайних, та нарахування

відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі,

якщо прибуток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для

фінансового розвитку банку.


Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:

погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною

особою банку; придбання активів пов'язаної особи банку; придбання

цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною особою банку,

за винятком продукції, що виробляється цією особою.


Національний банк України може своїм розпорядженням

запроваджувати обмеження на суму угод із пов'язаними особами.


Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі


Банкам забороняється укладати договори з метою обмеження

конкуренції та монополізації умов надання кредитів, інших

банківських послуг, встановлення процентних ставок та комісійної

винагороди.


Банку забороняється встановлювати процентні ставки та

комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських

послуг у цьому банку.


Банку забороняється вчиняти будь-які дії щодо впровадження у

своїй практиці недобросовісної конкуренції.


Факти недобросовісної конкуренції щодо надання банком тих чи

інших банківських послуг або здійснення операцій є підставою для

заборони цьому банку подальшого надання таких послуг або

здійснення операцій.


Стаття 54. Достовірність реклами


Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що

містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері

банківських послуг.


Національний банк України має право застосувати заходи впливу

до банків та інших осіб, які порушують вимоги цієї статті.


Глава 9


^ ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ


Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом


Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством

України, нормативно-правовими актами Національного банку України

та угодами (договорами) між клієнтом та банком.


Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення

конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також

конфлікту інтересів клієнтів банку.


Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких

товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної

особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.


Стаття 56. Право клієнта на інформацію


Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку.

Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:


1) відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про

фінансові показники діяльності банку та його економічний стан;


2) перелік керівників банку та його відокремлених

підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну

участь у банку;


3) перелік послуг, що надаються банком;


4) ціну банківських послуг;


5) іншу інформацію та консультації з питань надання

банківських послуг.


Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб


Вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в

порядку, передбаченому законодавством України.


Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України

гарантуються державою.


Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями


Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном

відповідно до законодавства.


Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання

зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог

кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів

банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.


Учасники банку відповідають за зобов'язаннями банку згідно із

законами України та статутом банку.


Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках


Арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його

рахунках, а так само арешт на кошти та інші цінності юридичних або

фізичних осіб, що знаходяться в банку, накладається виключно за

санкціонованою прокурором постановою слідчого, за постановою

державного виконавця у випадках, передбачених законами України,

або за рішенням суду.


Звільнення майна з-під арешту здійснюється за постановою

органу, який прийняв рішення про накладення арешту, або за

рішенням суду.


Зупинення власних видаткових операцій банку по його рахунках,

а так само зупинення видаткових операцій по рахунках юридичних або

фізичних осіб здійснюється уповноваженими відповідно до законів

України державними органами і виключно у випадках, передбачених

законами України.


Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки

банку або зупиняти операції по цих рахунках.


Операції по рахунках можуть бути відновлені органом, який

прийняв рішення про їх зупинення, або за рішенням суду.


Стягнення на власні кошти банку, грошові кошти та інші

цінності фізичних чи юридичних осіб, що знаходяться у банку, може

бути звернене за виконавчими документами, передбаченими законами

України.


Рішенням суду про стягнення на кошти, які знаходяться на

рахунках юридичних чи фізичних осіб, видаткові операції по яких

зупинені уповноваженим органом, підлягають негайному і безумовному

виконанню, за винятком випадків введення мораторію відповідно до

цього Закону.


Глава 10


^ БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ


Стаття 60. Банківська таємниця


Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка

стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та

взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і

розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди

клієнту, є банківською таємницею.


Банківською таємницею, зокрема, є:


1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан

кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;


2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням

клієнта, здійснені ним угоди;


3) фінансово-економічний стан клієнтів;


4) системи охорони банку та клієнтів;


5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної

особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;


6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи

комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків

продукції та інша комерційна інформація;


7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком

тієї, що підлягає опублікуванню;


8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.


Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час

проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.


Положення цієї статті не поширюються на узагальнену по банках

інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що

підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним

банком України та додатково самим банком на його розсуд.


Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці


Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

шляхом:


1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка

становить банківську таємницю;


2) організації спеціального діловодства з документами, що

містять банківську таємницю;


3) застосування технічних засобів для запобігання

несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв

інформації;


4) застосування застережень щодо збереження банківської

таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і

угодах між банком і клієнтом.


Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов'язання

щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці

банків зобов'язані не розголошувати та не використовувати з

вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка

стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.


Приватні особи та організації, які при виконанні своїх

функцій або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано

отримали конфіденційну інформацію, зобов'язані не розголошувати цю

інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь

третіх осіб.


У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом витоку

інформації про банки та їх клієнтів з органів, які уповноважені

здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними

органами.


Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці


Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, розкривається банками:


1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації;


2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду;


3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,

Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу

стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний

проміжок часу;


4) органам Державної податкової служби України на їх письмову

вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно

операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної

особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок

часу.


Вимога відповідного державного органу на отримання

інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:


1) бути викладена на бланку державного органу встановленої

форми;


2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи

його заступника), скріпленого гербовою печаткою;


3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання

цієї інформації;


4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких

державний орган має право на отримання такої інформації.


Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників

надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в

заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним

конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським

установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих

власників рахунків (вкладів).


Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого

банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та

операціях клієнта.


Банк має право надавати загальну інформацію, що становить

банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при

наданні кредитів, банківських гарантій.


Обмеження стосовно отримання інформації, що містить

банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на

службовців Національного банку України або уповноважених ними

осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про

Національний банк України", здійснюють функції банківського

нагляду або валютного контролю.


Національний банк України має право відповідно до

міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана

Верховною Радою України, або за принципом взаємності надати

інформацію про банк органу банківського нагляду іншої країни,

якщо:


1) це не порушує державні інтереси та банківську таємницю;


2) є гарантії того, що отримана інформація буде використана

виключно з метою банківського нагляду;


3) є гарантія того, що отримана інформація не буде передана

за межі органу банківського нагляду.


Положення цієї статті не поширюються на випадки повідомлення

банками відповідно до законодавства про операції, що мають

сумнівний характер, та на інші передбачені законом випадки

повідомлень про банківські операції спеціальним підрозділам по

боротьбі з організованою злочинністю.


Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання

банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами

України.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про банки І банківську діяльність"
Закон України “Про банки І банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. №2121-ііі // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №5...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07. 01. 2013, підстава 4910-17
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом iconЗакон України «Про банки І банківську діяльність»
Закон України «Про банки І банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-ііі // Законодавчі І нормативні акти з банківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи