Правління національного банку україни постанов а icon

Правління національного банку україни постанов а
Скачати 444.67 Kb.
НазваПравління національного банку україни постанов а
Сторінка1/4
Дата25.08.2012
Розмір444.67 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


14.05.2003 N 189


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 травня 2003 р.

за N 381/7702


Про затвердження Положення про

здійснення банками фінансового моніторингу


З метою забезпечення реалізації норм Законів України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про внесення змін до

деяких законів України з питань запобігання використанню банків та

інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 485-15 ) Правління Національного

банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Затвердити Положення про здійснення банками фінансового

моніторингу (додається).


2. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законами України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про

внесення змін до деяких законів України з питань запобігання

використанню банків та інших фінансових установ з метою

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 485-15 ).


3. Банкам привести у відповідність до вимог чинного

законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів, ризик

здійснення якими операцій з легалізації доходів, одержаних

злочинним шляхом, оцінюється як великий - до 01.09.2003, інших

клієнтів - до 01.01.2004.


4. Управлінню методологічного та нормативно-організаційного

забезпечення фінансового моніторингу (Бережний О.М.) після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст

цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного

банку України та банків України для використання в роботі.


5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

заступника Голови Національного банку України Шлапака О.В. і

Управління методологічного та нормативно-організаційного

забезпечення фінансового моніторингу (Бережний О.М.).


Голова С.Л.Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

14.05.2003 N 189


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 травня 2003 р.

за N 381/7702


ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення банками фінансового моніторингу


Це Положення розроблене на виконання Законів України "Про

Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ), "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) з

метою запобігання використанню банківської системи для легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.


1. Загальні положення


1.1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги

Національного банку України щодо:

виявлення та реєстрації банками фінансових операцій, що

підлягають фінансовому моніторингу;

ідентифікації клієнтів;

надання банками спеціально уповноваженому органу виконавчої

влади з питань фінансового моніторингу (далі - Уповноважений

орган) інформації відповідно до вимог законів України з питань

запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.


1.2. Вимоги цього Положення поширюються на банки та їх

структурні підрозділи.


1.3. Відповідальним за організацію виконання вимог

законодавства України з питань запобігання легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію

внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, є керівник виконавчого органу

банку (далі - керівник банку).


1.4. Підрозділ внутрішнього аудиту банку періодично, але не

рідше одного разу на рік здійснює перевірку дотримання банком

вимог законодавства України з питань запобігання легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами

таких перевірок він готує висновки та пропозиції, які

розглядаються правлінням (радою директорів) банку.


1.5. Банки зобов'язані зберігати всі документи, які

стосуються фінансової операції, що підлягає фінансовому

моніторингу, та ідентифікації осіб, які брали участь в її

здійсненні, протягом п'яти років після проведення такої операції.


1.6. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в

такому значенні:

пов'язана особа - будь-яка юридична або фізична особа, що

відповідно до повноважень, визначених установчими документами

юридичної особи-клієнта, договором чи іншим документом, або

повноважень, які випливають з її права власності або права

власності особи, яку вона представляє, на активи юридичної

особи-клієнта, контролює її діяльність або має змогу будь-яким

чином впливати на дії цієї особи;

засоби захисту інформації - програмно-технічні засоби, які

забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих

дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення на

етапі їх передавання електронною поштою Національного банку

України;

файл-повідомлення - електронний документ, що формується

банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та

містить дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому

моніторингу або іншу інформацію, повідомлення якої вимагається

законами України з питань запобігання легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом;

файл-квитанція - електронний документ, що формується

Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) і

свідчить про приймання або відмову в прийманні файла-повідомлення;

файл-запит - електронний документ, який формується

Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) та

містить вимогу щодо надання додаткової інформації про фінансову

операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу;

файл-відповідь - електронний документ, який формується банком

(філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить

відповідь на файл-запит;

файл-додаток - електронний документ, що формується банком

(філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу і містить

додаткові дані та/або копії документів, які стосуються фінансової

операції, що підпрягає фінансовому моніторингу (1).


---------------

1) Усі електронні документи формуються програмно-апаратними

засобами банку (філії) або Уповноваженого органу і надсилаються

адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту

інформації Національного банку України. Структура та реквізити

електронних документів визначаються Національним банком України за

погодженням з Уповноваженим органом і доводяться до відома банків

окремо.


Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні,

застосовуються в значеннях, визначених Законами України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ), "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про платіжні

системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) і

нормативно-правовими актами Національного банку України.


2. Вимоги до Правил внутрішнього фінансового

моніторингу та програм здійснення

фінансового моніторингу


2.1. Правила внутрішнього фінансового моніторингу

розробляються банком з урахуванням вимог законів України, що

регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, цього Положення,

нормативно-правових актів Національного банку України, актів

Уповноваженого органу, прийнятих на виконання та відповідно до цих

законів, рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби


з відмиванням грошей, Базельського комітету банківського нагляду.


2.2. Основним принципом розроблення та реалізації Правил

внутрішнього фінансового моніторингу і програм здійснення

фінансового моніторингу банку є забезпечення участі працівників

банку (у межах їх компетенції) у виявленні фінансових операцій,

які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.


2.3. Програми здійснення фінансового моніторингу

розробляються та реалізуються банком для забезпечення

функціонування внутрішньобанківської системи запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються банком

відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування

клієнтів і потребують постійного оновлення в процесі проведення

фінансового моніторингу.

Програми здійснення фінансового моніторингу мають містити

визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які

підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки таких операцій,

які відповідно до специфіки та напрямів діяльності самостійно

визначаються та поновлюються банком на постійній основі, а також з

урахуванням відповідного довідника, що формується, ведеться та

доводиться до відома банків Уповноваженим органом.


2.4. Для забезпечення виконання вимог законів України з

питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом, банки зобов'язані розробляти і реалізовувати програми

ідентифікації та вивчення своїх клієнтів, а також програми

навчання і підвищення кваліфікації працівників.

Банки на власний розсуд можуть розробляти і реалізовувати в

межах чинного законодавства також інші програми, що стосуються

запобігання використанню банку для здійснення легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.


2.5. Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку та

програми здійснення фінансового моніторингу є документами з

обмеженим доступом. Порядок та режим доступу до цих документів

працівників банку визначається відповідальним працівником банку

(філії) залежно від їх функціональних обов'язків за погодженням з

керівником банку (філії).


2.6. Правила внутрішнього фінансового моніторингу, програми

здійснення фінансового моніторингу та інші документи з питань

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, затверджуються органами управління банку в порядку,

визначеному установчими документами банку за поданням

відповідального працівника.


2.7. Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку та

програми здійснення фінансового моніторингу розробляються з

урахуванням необхідності:

а) забезпечення конфіденційності інформації про факт

передавання відомостей про фінансову операцію клієнта

Уповноваженому органу;

б) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні

документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

в) забезпечення конфіденційності інформації про рахунки і

внески клієнтів банку, про клієнтів і їх операції, а також інших

відомостей, що становлять банківську таємницю;

г) запобігання залученню працівників банку до легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.


2.8. Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку

мають, зокрема, містити таке:

а) опис організаційної структури внутрішньобанківської

системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом;

б) вимоги до кадрового забезпечення внутрішньобанківської

системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, права та обов'язки відповідальних працівників

банку та філії, а також інших працівників банку, відповідальних за

виконання програм здійснення фінансового моніторингу;

в) основні засади діяльності окремого структурного підрозділу

банку із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом (у разі його створення);

г) порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації

щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;

ґ) порядок прийняття рішення щодо надання інформації про

фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу до

Уповноваженого органу;

д) порядок зберігання інформації з питань фінансового

моніторингу.


2.9. Програма здійснення фінансового моніторингу за певними

напрямами діяльності банку (кредитні, валютні операції, операції з

готівкою, операції з цінними паперами тощо) має містити:

а) ознаки операцій за певним напрямом діяльності, які

підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

б) ознаки операцій за певним напрямом діяльності, які

підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

в) порядок виявлення фінансових операцій, які:

підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

можуть бути пов'язані, мати відношення або призначатися для

фінансування тероризму;

г) порядок проведення заходів щодо з'ясування суті та мети

операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;

ґ) порядок підготовки та надання відповідальному працівнику

банку (філії) інформації, необхідної для прийняття рішення про

інформування Уповноваженого органу.


2.10. У разі наявності в працівника банку сумніву щодо

віднесення операції клієнта до операцій, які підлягають

обов'язковому фінансовому моніторингу, внутрішньому фінансовому

моніторингу, можуть мати відношення або призначатися для

фінансування терористичної діяльності, він невідкладно інформує

про це відповідального працівника банку (філії) відповідно до

внутрішніх процедур банку.

Відповідальний працівник банку (філії) приймає остаточне

рішення щодо віднесення такої операції до зазначених категорій, її

реєстрації та інформування Уповноваженого органу. У разі

виникнення підозри в тому, що виявлена операція пов'язана, має

відношення або призначена для фінансування терористичної

діяльності, відповідальний працівник одночасно вирішує питання

щодо негайного інформування про неї відповідних правоохоронних

органів.


2.11. У разі виявлення фінансової операції клієнта, яка

підлягає фінансовому моніторингу, банк (філія) має забезпечити:

а) реєстрацію цієї операції;

б) вжиття достатніх на думку банку (філії) заходів,

спрямованих на з'ясування суті та мети операції клієнта, у тому

числі шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що

стосуються цієї операції;

в) вжиття в межах законодавства України інших заходів, які

банк вважає за доцільні, з метою належного виконання вимог законів

України з питань запобігання та протидії легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом;

г) за наявності підстав надання Уповноваженому органу

інформації про цю фінансову операцію та про осіб, які брали

(беруть) участь в її проведенні.


3. Порядок ідентифікації клієнтів


3.1. Для забезпечення належної реалізації функцій суб'єкта

первинного фінансового моніторингу банк створює Програму

ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка насамперед має

включати:

а) порядок здійснення початкової ідентифікації клієнта під

час встановлення відносин з ним;

б) заходи щодо уточнення інформації про клієнта та порядок їх

проведення;

в) порядок забезпечення документального фіксування інформації

про клієнта;

г) порядок та критерії класифікації клієнтів відповідно до

оцінки ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов'язані з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,

або фінансуванням тероризму;

ґ) порядок проведення заходів щодо перевірки інформації про

клієнта або особу, яка діє від його імені, у разі виникнення

сумніву щодо її достовірності, з урахуванням ризику проведення

таким клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом;

д) заходи щодо додаткового вивчення клієнта та порядок їх

проведення.

Під час реалізації Програми ідентифікації та вивчення своїх

клієнтів банк стосовно кожного клієнта формує та веде відповідну

анкету. Анкета є внутрішнім документом банку та має містити

інформацію щодо:

мети і причин встановлення клієнтом відносин з банком;

операцій, які клієнт планує проводити за допомогою банку;

оцінки розміру і джерел наявних та очікуваних надходжень;

опису джерел походження і способів переказу (внесення)

грошей, використаних для відкриття рахунку;

репутації клієнта;

інших відомостей про клієнта (на розсуд банку).

Анкета формується за результатами здійснення початкової

ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним.

Інформація, що міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення

клієнта в порядку, установленому банком.

Рекомендовані форми анкет наведені в додатках 1-3.


3.2. Банк відповідно до законодавства України зобов'язаний

ідентифікувати:

а) клієнтів, які відкривають рахунки в банку;

б) клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають

фінансовому моніторингу;

в) клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття

рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень, або еквівалент цієї

суми в іноземній валюті;

г) осіб, які діють від імені зазначених клієнтів.


3.3. Банк отримує від клієнта відомості та документи, які

дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта.

Ці документи мають бути чинними та містити достовірну

інформацію на час їх надання банку.

З метою ідентифікації та вивчення клієнта банк насамперед

з'ясовує на підставі наданих оригіналів або нотаріально

засвідчених копій документів таку інформацію про резидентів:

а) для фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує

особу), дата видачі та орган, який його видав;

місце проживання;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

( 320/94-ВР );

б) для юридичних осіб:

найменування;

юридична адреса;

документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи

установчі документи, інформацію щодо керівників та їх повноважень

тощо);

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п );

реквізити банків, у яких відкриті поточні рахунки, та номери

цих рахунків.


3.4. З метою ідентифікації та вивчення клієнта банк з'ясовує

на підставі наданих оригіналів або нотаріально засвідчених копій

документів таку інформацію про нерезидентів:

а) для фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності);

дата народження;

серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує

особу), дата видачі та орган, який його видав;

громадянство;

місце проживання або тимчасового перебування;

б) для юридичних осіб:

найменування;

реквізити банків, у яких відкриті поточні рахунки, та номери

цих рахунків;

дані про реєстрацію цієї юридичної особи на підставі копії

легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового
  1   2   3   4

Схожі:

Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається)
Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою...
Правління національного банку україни постанов а iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Правління національного банку україни постанов а iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 серпня 2003 р. N 1380
Національного банку та n 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Правління національного банку україни постанов а iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи