Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ icon

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Скачати 294.99 Kb.
НазваПро затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Дата25.08.2012
Розмір294.99 Kb.
ТипРозпорядження

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


28.08.2003 N 41


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 вересня 2003 р.

за N 797/8118


Про затвердження Положення

про Державний реєстр фінансових установ


Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих

положень Закону України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та вимог пп. 4

пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків

фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України

від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( 292/2003 ), та з метою

удосконалення державного регулювання за наданням фінансових послуг

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

П О С Т А Н О В И Л А:


1. Затвердити Положення про Державний реєстр фінансових

установ (додається).


2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків

фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання Положення про

Державний реєстр фінансових установ до Міністерства юстиції

України для державної реєстрації.


3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та

зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію

Положення про Державний реєстр фінансових установ у засобах

масової інформації після його державної реєстрації.


4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою

Комісії.


Голова Комісії В.Суслов


Протокол N 12 засідання

Комісії

від 28 серпня 2003 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

28.08.2003 N 41


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 вересня 2003 р.

за N 797/8118


ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр фінансових установ


Положення про Державний реєстр фінансових установ (надалі -

Положення) розроблене відповідно до вимог Законів України "Про

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових

послуг" ( 2664-14 ), "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом" ( 249-15 ),

"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації в

автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), Указів Президента України

від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ) "Про Положення про

Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України",

від 22 липня 2003 року N 740 ( 740/2003 ) "Про заходи щодо

розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" та інших

нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що

виникають у сфері здійснення фінансових послуг.


Розділ 1. Загальні положення


1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в

такому значенні:

Державний реєстр фінансових установ (надалі - Реєстр) -

система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання

та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову

установу;

відокремлений підрозділ юридичної особи (надалі -

відокремлений підрозділ) - це підрозділ юридичної особи, що

розташований поза її місцезнаходженням та надає послуги в єдиному

замкнутому технологічному процесі з юридичною особою і не є

юридичною особою;

заявник - юридична особа або особа, що планує стати юридичною

особою (кредитна спілка або установа накопичувального пенсійного

забезпечення), яка подає документи для внесення інформації в

Реєстр, внесення змін до Реєстру, видачі свідоцтва про реєстрацію

фінансової установи або його дубліката, для переоформлення

свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, або для внесення

інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами

встановленого зразка, який подається юридичною особою для внесення

відповідного запису про неї та/або про її відокремлений підрозділ

до Реєстру, а також являє собою заяву юридичної особи про її

відповідність вимогам, які висуває законодавство до фінансових

установ;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з

документами (на паперовому носії та в електронній формі), що

подаються юридичною особою до Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України (надалі - Комісія), які

потребують довгострокового зберігання протягом строку,

встановленому цим Положенням;

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи - документ

встановленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою

статусу фінансової установи та внесення Комісією інформації про

фінансову установу до Реєстру.

Інші поняття застосовуються у цьому Положенні відповідно до

вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинними шляхом" ( 249-15 ), "Про інформацію"

( 2657-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах"

( 80/94-ВР ) та Положення про Державну комісію з регулювання

ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента

України від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).


1.2. Дія цього Положення поширюється на всі юридичні особи

(крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів

спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку,

фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних

організацій, Державного казначейства України та державних цільових

фондів) незалежно від організаційно-правової форми, форми

власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги

та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 )

надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання

яких належить до компетенції Комісії.


1.3. Фінансові послуги надаються лише фінансовими установами,

а також, якщо це прямо передбачено законами України, фізичними

особами - суб'єктами підприємницької діяльності.


1.4. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих

фінансових послуг, державне регулювання яких належить до

компетенції Комісії, встановлюються законами про діяльність

відповідних фінансових установ та нормативно-правовими актами

Комісії.


1.5. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг,

державне регулювання яких належить до компетенції Комісії,

юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є

фінансовими установами, визначаються законами та

нормативно-правовими актами Комісії.


1.6. Юридична особа набуває статусу фінансової установи з

дати внесення про неї відповідного запису до Реєстру.


1.7. Для отримання статусу фінансової установи юридична особа

зобов'язана виконати вимоги відповідних нормативно-правових актів

України.


1.8. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (додаток 1).


1.9. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (надалі -

Свідоцтво) не підлягає передачі для використання іншими юридичними

або фізичними особами для надання фінансових послуг.


1.10. Фінансова установа має право надавати певні види

фінансових послуг через свій відокремлений підрозділ за умови

надання фінансовою установою відповідного повідомлення та внесення

інформації про такий відокремлений підрозділ фінансової установи

до Реєстру.


1.11. У разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва

про реєстрацію фінансової установи або видачі дубліката Свідоцтва

фінансова установа зобов'язана виконати дії відповідно до вимог

цього Положення.


1.12. Вимоги, установлені законодавством України щодо

діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових

послуг, повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього

строку перебування інформації про неї в Реєстрі.


1.13. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для

надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію,

фінансова установа має право на надання такої послуги лише після

отримання відповідної ліцензії. Для отримання ліцензії на право

надання певної фінансової послуги фінансова установа зобов'язана

виконати всі вимоги відповідних нормативно-правових актів України.


1.14. Свідоцтво має бути розміщене у доступному для огляду

місці за місцезнаходженням фінансової установи.


1.15. Вимоги для набуття юридичною особою статусу фінансової

установи, порядок внесення інформації про юридичну особу до

Реєстру та вимоги до документів, що при цьому подаються юридичними

особами, визначаються відповідними нормативно-правовими актами

щодо окремих видів фінансових установ.


Розділ 2. Вимоги до Державного реєстру фінансових установ


2.1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів

споживачів фінансових послуг та забезпечення державного

регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення

органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

учасників ринків фінансових послуг інформацією про фінансові

установи, які включені до Реєстру.


2.2. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.


2.3. Одержання, накопичення, зберігання, захист, використання

та поширення інформації про фінансову установу забезпечує Комісія,

яка відповідно до цього Положення здійснює реєстрацію та вирішує

питання про внесення фінансової установи до Реєстру.


2.4. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до

державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію

з іншими інформаційними системами та мережами, що складають

інформаційний ресурс держави.


2.5. Реєстр створюється і ведеться Комісією, яка є його

розпорядником та адміністратором.


2.6. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні

забезпечувати:

- автоматизоване ведення еталона Реєстру;

- контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

- передачу відповідним органам державної влади повідомлень та

інформації з Реєстру;

- виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази

даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних,

установлення прав доступу тощо);

- зберігання інформації про фінансову установу протягом 5

(п'яти) років з дати виключення фінансової установи з Реєстру та

передачі реєстраційної справи до державної архівної установи;

- захист інформації від несанкціонованого доступу;

- достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

- контроль за проведенням реєстраційних дій;

- оперативну видачу Свідоцтв та довідок з Реєстру, а також

документальне відтворення процедур реєстрації.


2.7. Вимоги і правила щодо захисту інформації в Реєстрі

встановлюються уповноваженим державним органом.


Розділ 3. Відомості Державного реєстру фінансових установ


3.1. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація,

перелік якої встановлюється цим Положенням.


3.2. До Реєстру не вноситься інформація з обмеженим доступом

(конфіденційна інформація) та інформація, що становить державну

таємницю.


3.3. Комісією встановлюється структура файлів та опис даних

Державного реєстру фінансових установ.


3.4. До Реєстру вноситься:

1) загальна інформація про юридичну особу, яка включає

інформацію:

- про юридичну особу (повне найменування заявника, скорочене

найменування заявника та найменування іноземною мовою,

організаційно-правова форма, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,

найменування органу управління, форма власності, основні види

діяльності за КВЕД, місце здійснення діяльності);

- про її участь у об'єднаннях фінансових установ;

- про державну реєстрацію юридичної особи (дата, серія і

номер свідоцтва про державну реєстрацію та ким воно видане, а

також інформацію про внесення змін до державної реєстрації

юридичної особи і інформацію про державну реєстрацію припинення

юридичної особи);

- про місцезнаходження юридичної особи (код території за

КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

номер будинку, номер корпусу, номер офісу (квартири), телефон,

факс, електронна пошта, web-сторінка);

- про банківські реквізити (найменування банківської установи

та МФО, її місцезнаходження, поточний рахунок);

- про статутний фонд (статутний капітал): зареєстрований

розмір; фактично сплачена частка; код валюти; розмір частки, що

належить державі та/або нерезидентам;

- про керівництво юридичної особи (прізвище, ім'я та по

батькові (надалі - ПІБ) осіб, які мають право вчиняти юридичні дії

від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі

підписувати договори, ПІБ і найменування посади керівника,

заступника керівника, головного бухгалтера);

- про проведення внутрішнього фінансового моніторингу (дата

та номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього

фінансового моніторингу, дата та номер документа про призначення

працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового

моніторингу та його ПІБ);

- про види фінансових послуг, які надає чи планує надавати

юридична особа;

2) інформація про ліцензії (у випадках, передбачених

нормативно-правовими актами) на надання певного виду фінансових

послуг (назва ліцензії, серія, номер та дата видачі ліцензії,

строк її дії, а також інформація про переоформлення, видачу

дубліката та анулювання ліцензії);

3) інформація про правила (у випадках, передбачених

нормативно-правовими актами) для провадження фінансової послуги

відповідно до ліцензії (назва правил, дата та номер документа про

їх реєстрацію, дата закінчення дії правил);

4) інформація про відокремлені підрозділи (за наявності)

фінансової установи (дата та номер рішення про створення

відокремленого підрозділу, інформація про його реєстрацію та про

види фінансових послуг, що може надавати відокремлений підрозділ,

місцезнаходження відокремленого підрозділу, телефон, факс,

електронна пошта, web-сторінка, відомості про керівництво

відокремленого підрозділу);

5) інформація про фінансову установу, яка вноситься Комісією

(реєстраційний номер в державному реєстрі фінансових установ, код

фінансової установи, серія, номер та дата видачі свідоцтва про

реєстрацію фінансової установи, підстава, номер та дата виключення

фінансової установи з Реєстру).


Розділ 4. Загальний порядок внесення інформації

про фінансову установу в Реєстр


4.1. Для набуття статусу фінансової установи заявник

відповідно до вимог нормативно-правових актів подає до Комісії

документи (в паперовій та електронній формі), а саме:

- заяву про внесення інформації до Державного реєстру

фінансових установ (додаток 2);

- реєстраційну картку з загальною інформацією про юридичну

особу (додаток 3);

- у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, -

інформацію про ліцензії та правила надання фінансових послуг

(додаток 4);

- реєстраційну картку з інформацією про відокремлені

підрозділи юридичної особи (за наявності) (додаток 5);

- інші документи, перелік і форми яких установлюються

відповідними нормативно-правовими актами для окремих видів

фінансових установ.


4.2. Вимоги до юридичної особи для внесення інформації про

неї до Реєстру та вимоги до документів, що подає юридична особа,

встановлюються відповідними нормативно-правовими актами для

окремих видів фінансових установ.


4.3. Загальний порядок ведення Державного реєстру включає,

зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються Комісії,

та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються Комісії, на відсутність

підстав для відмови у внесенні в Реєстр;

- внесення інформації про юридичну особу до Реєстру;

- оформлення і видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової

установи.


4.4. Усі документи, що подаються для внесення в Реєстр,

належать до категорії документів довгострокового зберігання і

повинні надаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом та

пронумерованими аркушами.


4.5. Заяву про внесення в Реєстр разом з усіма необхідними

документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто

до Комісії разом з описом.


4.6. Заявник несе відповідальність згідно з законодавством та

вимогами, встановленими цим Положенням, за достовірність

інформації, вказаної у заяві та документах, поданих для внесення в

Реєстр, та в їх електронних копіях.


4.7. Заява про внесення в Реєстр залишається без розгляду,

якщо:

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлені з порушенням вимог чинного

законодавства.


4.8. Про залишення заяви про внесення в Реєстр без розгляду

заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав

залишення заяви про внесення в Реєстр без розгляду у строк не

більше 30 календарних днів з дня одержання документів.


4.9. Після усунення причин, що були підставою для винесення

рішення про залишення заяви про внесення в Реєстр без розгляду,

заявник може повторно подати заяву про внесення в Реєстр, яка

розглядається у встановленому порядку.


4.10. Не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви

та всіх необхідних документів від заявника Комісія має прийняти

рішення щодо схвалення рішення про внесення в Реєстр або про

відмову щодо внесення в Реєстр.


4.11. Повідомлення про прийняття рішення про внесення в

Реєстр або про відмову щодо внесення в Реєстр надсилається

(видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих

днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову

щодо внесення в Реєстр зазначаються підстави такої відмови.


4.12. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо

внесення в Реєстр є:

- невідповідність поданих документів, що додаються до заяви,

вимогам чинного законодавства;

- недостовірність інформації у документах, поданих заявником

для внесення в Реєстр;

- невідповідність заявника згідно з поданими документами

вимогам нормативно-правових актів у сфері регулювання ринків

фінансових послуг.


4.13. У разі відмови щодо внесення в Реєстр на підставі

виявлення недостовірної інформації у поданих документах заявник

може подати до Комісії нову заяву про внесення інформації в Реєстр

не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про

відмову щодо внесення в Реєстр.


4.14. Рішення про відмову щодо внесення в Реєстр може бути

оскаржено в судовому порядку.


4.15. У разі прийняття Комісією позитивного рішення щодо

внесення в Реєстр, Комісія оформлює Свідоцтво та вносить

інформацію в Реєстр не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня

прийняття позитивного рішення.


4.16. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня

направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення в

Реєстр не звернувся для отримання оформленого Свідоцтва, Комісія

має право скасувати рішення про внесення в Реєстр.


Розділ 5. Внесення інформації про відокремлений

підрозділ юридичної особи до Реєстру


5.1. У разі створення фінансовою установою нового

відокремленого підрозділу, що буде надавати фінансові послуги,

фінансова установа зобов'язана повідомити та подати до Комісії

заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ

юридичної особи до Реєстру (додаток 6) та реєстраційну картку з

інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи

(додаток 5). Наявність такої заяви і реєстраційної картки, яка

заповнюється окремо для кожного відокремленого підрозділу, та

внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру є

обов'язковою умовою надання фінансовою установою фінансових послуг

через такий відокремлений підрозділ.


5.2. Протягом десяти робочих днів з дати подання відповідної

заяви відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісія

вносить інформацію про відокремлений підрозділ юридичної особи до

Реєстру.


Розділ 6. Переоформлення Свідоцтва


6.1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

- зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не

пов'язана з її реорганізацією;

- зміна місцезнаходження фінансової установи.


6.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва

фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів подати

Комісії відповідну заяву (додаток 7) і нову реєстраційну картку

(додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім

того фінансова установа подає оригінали та/або нотаріально

засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни,

зазначені в п. 6.1 цього Положення.


6.3. Комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження

заяви, реєстраційної картки та документів, що додаються до неї,

видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником.


6.4. У разі заміни Свідоцтва Комісія приймає рішення про

визнання недійсним Свідоцтва, що було замінене, з внесенням

відповідних змін до Реєстру не пізніше трьох робочих днів після

прийняття такого рішення.


Розділ 7. Видача дубліката Свідоцтва


7.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

- втрата Свідоцтва;

- пошкодження Свідоцтва.


7.2. У разі втрати Свідоцтва фінансова установа зобов'язана

звернутися до Комісії та подати:

- заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 8);

- інформацію про публікацію оголошення у відповідних засобах

масової інформації.


7.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування

внаслідок його пошкодження, фінансова установа подає до Комісії:

- заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

- непридатне для користування Свідоцтво.


7.4. Комісія має протягом десяти робочих днів з дати

одержання заяви видати заявникові дублікат Свідоцтва замість

утраченого або пошкодженого.


7.5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або

пошкодженого Комісія приймає рішення про визнання недійсним

Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з внесенням

відповідних змін до Реєстру протягом трьох робочих днів після

прийняття такого рішення.


Розділ 8. Виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва


8.1. Підставами для виключення з Реєстру та анулювання

Свідоцтва є:

- заява фінансової установи про виключення з Реєстру

(додаток 9) у зв'язку з припиненням надання фінансових послуг;

- рішення про скасування державної реєстрації фінансової

установи;

- рішення про виключення з Реєстру за фактом виявлення

недостовірної інформації у документах, поданих фінансовою

установою для внесення в Реєстр.


8.2. У разі виключення з Реєстру та анулювання Свідоцтва за

заявою (додаток 9) фінансова установа повинна додати до заяви:

- копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття

рішення про виключення з Реєстру;

- копію документа відповідного органу управління фінансової

установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до

Комісії щодо виключення з Реєстру;

- бланк Свідоцтва (оригінал); і інші документи, передбачені

нормативно-правовими актами Комісії для окремих видів фінансових

послуг.


8.3. У разі отримання в установленому порядку заяви

фінансової установи (з доданням відповідних документів) про

виключення з Реєстру або рішення про скасування державної

реєстрації фінансової установи як юридичної особи Комісія повинна

протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних

документів прийняти рішення про виключення з Реєстру та анулювання

Свідоцтва за умови дотримання фінансовою установою вимог

нормативно-правових актів.


Розділ 9. Порядок користування інформацією

з Державного реєстру


9.1. Користувачами інформації з Державного реєстру є органи

державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і

фізичні особи.


9.2. Юридичні і фізичні особи можуть одержати інформацію з

Реєстру шляхом звернення до Комісії або безпосереднього

санкціонованого доступу до Реєстру.


9.3. Контроль за доступом до Реєстру та надання інформаційних

послуг з Реєстру здійснюється відповідно до встановлених Комісією

вимог.


9.4. Передача інформації Реєстру третім особам на комерційній

основі забороняється.


Розділ 10. Порядок контролю за додержанням вимог

цього Положення


10.1. Контроль за додержанням цього Положення є складовою

частиною здійснення Комісією державного регулювання та нагляду за

діяльністю фінансових установ.


10.2. Контроль за додержанням цього Положення здійснюється

Комісією шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому

числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться в

порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.


10.3. Фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих

днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих

нею для внесення в Реєстр, письмово повідомити Комісію та надати

відповідні підтверджувальні документи.


10.4. Фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих

днів після накладання санкцій іншими органами державної влади

письмово повідомити Комісію та надати відповідні підтверджувальні

документи.


10.5. За неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо

недостовірних відомостей до Комісії, якщо подання цих відомостей

передбачено чинним законодавством, фінансові установи несуть

відповідальність, передбачену законодавством України.


10.6. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за

додержанням цього Положення застосовуються заходи впливу,

передбачені законодавством України.


Заступник директора департаменту

державного регулювання та розвитку

ринків фінансових послуг С.Хоружий


Начальник юридичного управління Д.Ткаченко


Додаток 1

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України


СВІДОЦТВО

про реєстрацію фінансової установи


__________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи )

__________________________________________________________________

(скорочене найменування юридичної особи (за наявності) )


__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


зареєстрована як фінансова установа відповідно до________________


дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва:

_________________________________________________________________,

реєстраційний номер:

_________________________________________________________________

серія та номер свідоцтва:

_________________________________________________________________,

дата видачі свідоцтва:

_________________________________________________________________,

термін дії свідоцтва :

з ________________ по ____________________________,


код фінансової установи

__________________________________________________________________


Директор департаменту __________________________________________

Підпис (П.І.Б.)


"____" ____________ 200__ р.

М.П.


Додаток 2

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


ЗАЯВА

про внесення інформації

до Державного реєстру фінансових установ


Заявник__________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи )

__________________________________________________________________

(скорочене найменування юридичної особи (за наявності)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________________________________________

(банківські реквізити)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________

(телефон факс)


Просить внести інформацію до Державного реєстру фінансових

установ.


Види фінансових послуг, які буде надавати заявник:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Місце провадження фінансових послуг:

__________________________________________________________________


------------------------------------------------------------------

| Найменування |Місцезнаходження | Назва виду(ів) фінансових |

| відокремленого | відокремленого | послуг, які здійснює |

| підрозділу | підрозділу | відокремлений підрозділ |

| заявника | | |

|----------------+-----------------+-----------------------------|

|----------------+-----------------+-----------------------------|

------------------------------------------------------------------


Два примірники опису (переліку) документів додаються.


"__"______ 200_ р. N___ Підпис керівника юридичної особи ________

(П.І.Б.)

М.П.


Додаток 3

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

юридичної особи


Інформацію підтверджую. ------------------------------------

Дані в електронній формі, | Посада | |

що додається, збігаються з |------------+---------------------|

даними паперової форми |Прізвище, | |

цієї реєстраційної картки. |ім'я, | |

|по батькові | |

|------------+---------------------|

|Дата |"__"__________200_ р.|

|------------+---------------------|

| Підпис | |

------------------------------------


Дата складання інформації заявником

"__" __________________ 200___ р. М.П.


Інформація про юридичну особу


------------------------------------------------------------------

|Повне найменування заявника (з установчих | |

|документів) | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Скорочене найменування заявника | |

|(з установчих документів, у разі наявності)| |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Найменування заявника іншою мовою | |

|(з установчих документів, у разі наявності)| |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Організаційно-правова форма | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Орган управління | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Форма власності | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Основні види діяльності за КВЕД | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Місце здійснення діяльності | |

|(Україна, регіон, область або інша країна) | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Участь у об'єднаннях фінансових установ | |

|(так/ні) | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Назва об'єднання фінансових установ, де | |

|заявник бере участь, та їх ідентифікаційний| |

|код за ЄДРПОУ | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Наявність відокремлених підрозділів | |

|юридичної особи (так/ні) | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про державну реєстрацію юридичної особи


------------------------------------------------------------------

|Дата державної реєстрації | |Серія та номер свідоцтва про| |

| | |державну реєстрацію | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Ким видано свідоцтво про | |

|державну реєстрацію | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Дата запису про внесення | |Номер запису про внесення | |

|змін до державної | |змін до державної реєстрації| |

|реєстрації юридичної особи| |юридичної особи | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Стан заявника (діє, у | |

|процесі ліквідації, | |

|реорганізації) | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Дата державної реєстрації | |Номер державної реєстрації | |

|припинення юридичної особи| |припинення юридичної особи | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Підстава для державної | |

|реєстрації припинення | |

|юридичної особи | |

|--------------------------+-------------------------------------|

|Дата початку ліквідації, | |Номер рішення про початок | |

|реорганізації | |ліквідації, реорганізації | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про місцезнаходження юридичної особи


------------------------------------------------------------------

|Код території за КОАТУУ | |Поштовий | |

| | |індекс | |

|-------------------------+-----------+-------------+------------|

|Область | |Район | |

|-------------------------+-----------+-------------+------------|

|Населений пункт | |Вулиця | |

|-------------------------+-----------+-------------+------------|

|Корпус | |Будинок| |Квартира| |

|-------------------------+---+-------+-------------+--------+---|

|Міжміський телефонний код| |Телефон| |Факс | |

|-------------------------+-----------+-------------+------------|

|Електронна пошта (за | |WEB-сторінка | |

|наявності) | |(за | |

| | |наявності) | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про банківські реквізити


------------------------------------------------------------------

|Найменування банківської | |

|установи та її код за ЄДРПОУ| |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Місцезнаходження | |

|----------------------------+-----------------------------------|

|Поточний рахунок | | МФО | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про види фінансових послуг,

що надає чи планує надавати юридична особа


------------------------------------------------------------------

|Види фінансових послуг |Необхідність наявності ліцензії (так/ні)|

|-----------------------+----------------------------------------|

|-----------------------+----------------------------------------|

|-----------------------+----------------------------------------|

------------------------------------------------------------------


Інформація про статутний фонд (статутний капітал)


------------------------------------------------------------------

|Зареєстрований розмір статутного | |Код валюти| |

|фонду (статутного капіталу) | | | |

|-----------------------------------+---+----------+-------------|

|Фактично сплачена частка статутного| |Код валюти| |

|фонду (статутного капіталу) | | | |

|-----------------------------------+---+------------------------|

|Частка статутного фонду (статутного| |Частка статутного | |

|капіталу), що належить державі, % | |фонду (статутного | |

| | |капіталу), що | |

| | |належить | |

| | |нерезидентам, % | |

------------------------------------------------------------------


Відомості про керівництво юридичної особи


------------------------------------------------------------------

|Прізвище, ім'я та |Прізвище, ім'я та |Прізвище, ім'я та |

|по батькові і |по батькові заступника|по батькові головного|

|найменування посади|керівника |бухгалтера |

|керівника | | |

|-------------------+----------------------+---------------------|

| | | |

|------------------------------------------+---------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові осіб, |---------------------|

|які мають право вчиняти юридичні дії |---------------------|

|від імені юридичної особи без довіреності,|---------------------|

|у тому числі підписувати договори |---------------------|

------------------------------------------------------------------


Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу


------------------------------------------------------------------

|Дата затвердження правил| |Номер документа про затвердження| |

|проведення внутрішнього | |правил проведення внутрішнього | |

|фінансового моніторингу | |фінансового моніторингу | |

|------------------------+---+--------------------------------+--|

|Дата документа про | |Номер документа про призначення | |

|призначення працівника, | |працівника, відповідального за | |

|відповідального за | |проведення внутрішнього | |

|проведення внутрішнього | |фінансового моніторингу | |

|фінансового моніторингу | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові працівника,| |

|відповідального за проведення | |

|внутрішнього фінансового моніторингу | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про фінансову установу (вноситься Комісією)


------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер в Державному реєстрі | |

|фінансових установ | |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Код фінансової установи | |

|(призначається Комісією) | |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Серія та номер свідоцтва про | |Дата видачі | |

|реєстрацію фінансової установи| |свідоцтва про | |

| | |реєстрацію | |

| | |фінансової | |

| | |установи | |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Назва посади особи, що підписала | |

|свідоцтво про реєстрацію фінансової | |

|установи, та П.І.Б. | |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Підстава для виключення з Реєстру та | |

|анулювання Свідоцтва | |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Дата виключення з Реєстру та | |Дата останнього | |

|анулювання Свідоцтва | |внесення змін до| |

| | |інформації в | |

| | |Реєстрі | |

|-----------------------------------------+----------------+-----|

|Статус свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | |

|(діюче, анульоване) | |

------------------------------------------------------------------


Підпис відповідального працівника Комісії ________________


Дата_______________________


Додаток 4

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


ІНФОРМАЦІЯ

про ліцензії та правила на

провадження певного виду фінансових послуг


Інформацію підтверджую. ------------------------------------

Дані в електронній формі, | Посада | |

що додається, збігаються з |------------+---------------------|

даними паперової форми |Прізвище, | |

цієї реєстраційної картки. |ім'я, | |

|по батькові | |

|------------+---------------------|

|Дата |"__"__________200_ р.|

|------------+---------------------|

| Підпис | |

------------------------------------


Дата складання інформації заявником

"__" __________________ 200___ р. М.П.


------------------------------------------------------------------

|Код фінансової установи (вноситься Комісією)| |

|--------------------------------------------+-------------------|

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного | |

|підприємства | |

|--------------------------------------------+-------------------|

|Назва ліцензії | |

|----------------------------------------------------------------|

|Дата видачі | |Серія та номер виданої | |

|ліцензії | | ліцензії | |

|-------------+---------------+----------------------------------|

|Дата початку | |Строк дії| |Дата закінчення| |

|дії ліцензії | |ліцензії | |дії ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Назва посади особи, що | |

|підписала ліцензію | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Статус ліцензії (діюча | |

|ліцензія, анульована) | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Підстава для видачі дубліката| |

|ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Дата видачі | |Серія та номер дубліката | |

|дубліката ліцензії | |ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Підстава для переоформлення | |

|ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Дата переоформлення| |Серія та номер | |

|ліцензії | |переоформленої ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Підстава для анулювання | |

|ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Дата анулювання | |Номер документа про | |

|ліцензії | |анулювання ліцензії | |

|-----------------------------+----------------------------------|

|Наявність правил для на | |

|провадження фінансової | |

|послуги відповідно до | |

|ліцензії (так/ні) | |

------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

| Назва правил |---------------------------------------------|

| |---------------------------------------------|

| |---------------------------------------------|

| |---------------------------------------------|

| |---------------------------------------------|

|------------------+---------------------------------------------|

|Дата реєстрації | |Номер реєстрації| |Дата закінчення| |

|правил | |правил | |дії правил | |

------------------------------------------------------------------


Додаток до реєстраційної картки


Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових

установ ____________________

(вноситься Комісією)


Додаток 5

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

з інформацією про відокремлений

підрозділ юридичної особи


Інформацію підтверджую. ------------------------------------

Дані в електронній формі, | Посада | |

що додається, збігаються з |------------+---------------------|

даними паперової форми |Прізвище, | |

цієї реєстраційної картки. |ім'я, | |

|по батькові | |

|------------+---------------------|

|Дата |"__"__________200_ р.|

|------------+---------------------|

| Підпис | |

------------------------------------


Дата складання інформації заявником

"__" __________________ 200___ р. М.П.


------------------------------------------------------------------

|Код фінансової установи | |

|(вноситься Комісією) | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |

|головного підприємства | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Дата створення| |Номер рішення про | | Код за ЄДРПОУ | |

|відокремленого| |створення | | відокремленого | |

|підрозділу | |відокремленого | | підрозділу (в | |

| | |підрозділу | | разі наявності)| |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Види фінансових послуг, що планує | Необхідність наявності |

|надавати відокремлений підрозділ | ліцензії (так/ні) |

|-------------------------------------+--------------------------|

|-------------------------------------+--------------------------|

|----------------------------------------------------------------|

|Код території за | | Поштовий | |

|КОАТУУ | | індекс | |

|------------------+------------------------------+--------------|

|Область | |Район | |

|------------------+------------------+-----------+--------------|

|Населений пункт | |Вулиця | |

|------------------+------------------+-----------+--------------|

|Корпус | |Будинок| |Офіс | |

| | | | |(Квартира)| |

|------------------+------------------+-------+---+----------+---|

|Міжміський | |Телефон| |Факс | |

|телефонний код | | | | | |

|------------------+------------------+-----------+--------------|

|Електронна пошта | |WEB- | |

|(за наявності) | |сторінка | |

| | |(за | |

| | |наявності) | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові і | |

|найменування посади керівника | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові | |

|заступника керівника | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Прізвище, ім'я та по батькові | |

|головного бухгалтера | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про банківські реквізити (за наявності)


------------------------------------------------------------------

|Найменування банківської установи та її код| |

|за ЄДРПОУ | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Місцезнаходження | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|Поточний рахунок | | МФО | |

------------------------------------------------------------------


Інформація про проведення внутрішнього

фінансового моніторингу (надалі - ВФМ)


------------------------------------------------------------------

|Дата затвердження правил| |Номер документа про затвердження| |

|проведення ВФМ | |правил проведення ВФМ | |

|------------------------+--+--------------------------------+---|

|Дата документа про | |Номер документа про призначення | |

|призначення працівника, | |працівника, відповідального за | |

|відповідального за | |проведення ВФМ | |

|проведення ВФМ | | | |

|------------------------+---------------------------------------|

|Прізвище, ім'я та | |

|по батькові працівника, | |

|відповідального за | |

|проведення ВФМ | |

------------------------------------------------------------------


Додаток до реєстраційної картки та реєстраційний номер у

Державному реєстрі фінансових установ ____________________

(вноситься Комісією)


Додаток 6

до Положення про Державний

реєстр фінансових установ


ЗАЯВА

про внесення до Державного реєстру

фінансових установ інформації про

відокремлені підрозділи юридичної особи


Заявник

__________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи )

__________________________________________________________________

(місцезнаходження)

__________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


зареєстрований як фінансова установа відповідно до _____________

дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва_____________

реєстраційний номер______________________________________________

серія та номер свідоцтва_________________________________________

дата видачі свідоцтва____________________________________________

код фінансової установи__________________________________________


просить Комісію внести інформацію про відокремлені підрозділи

юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ у зв'язку

зі створенням нового відокремленого підрозділу та/або розширенням

переліку діючих:


------------------------------------------------------------------

| Найменування |Місцезнаходження | Назва виду(ів) фінансових |

| відокремлених | відокремленого | послуг, які буде надавати |

| підрозділів | підрозділу | відокремлений підрозділ |

| заявника | | |

|----------------+-----------------+-----------------------------|

|----------------+-----------------+-----------------------------|

------------------------------------------------------------------


Два примірники опису (переліку) документів додаються.


"__"______ 200_ р. N___ Підпис керівника юридичної особи ________

(П.І.Б.)

М.П.

Схожі:

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПро затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається
...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про дистанційне навчання міністерство освіти І науки україни наказ м. Київ №40 від 21 січня 2004р. Про затвердження Положення про дистанційне навчання
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПро затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ І організацій
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи