Рішення 13. 08. 2003 n 359 icon

Рішення 13. 08. 2003 n 359
Скачати 242.87 Kb.
НазваРішення 13. 08. 2003 n 359
Дата25.08.2012
Розмір242.87 Kb.
ТипРішення

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


13.08.2003 N 359


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 вересня 2003 р.

за N 769/8090


Про затвердження Положення про здійснення фінансового

моніторингу інститутами спільного інвестування,

фондовими біржами та іншими професійними учасниками

ринку цінних паперів


З метою реалізації заходів, передбачених Законом України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), та на виконання Указу

Президента України від 22 липня 2003 року N 740/2003 ( 740/2003 )

"Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню

тероризму" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Положення про здійснення фінансового

моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами

та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів (далі -

Положення), що додається.


2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:

- передачу цього рішення для погодження до Державного

департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів

України;

- державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції

України;

- публікацію цього рішення відповідно до чинного

законодавства.


3. Рішення набирає чинності через десять днів після державної

реєстрації.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на Виконавчого

секретаря М.Каскевича.


Голова Комісії О.Мозговий


Протокол засідання Комісії

від "__" _______ 2003 р. N__


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

13.08.2003 N 359


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 вересня 2003 р.

за N 769/8090


ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення фінансового моніторингу

інститутами спільного інвестування, фондовими

біржами та іншими професійними учасниками

ринку цінних паперів


Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами

спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними

учасниками ринку цінних паперів, (далі - Положення) розроблено

відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ) (далі - Закон), "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).


1. Загальні положення


Цим Положенням установлюються загальні вимоги Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) щодо:

призначення працівника, відповідального за проведення

фінансового моніторингу, його прав та обов'язків;

основних вимог до кваліфікації працівника, відповідального за

проведення фінансового моніторингу;

програм навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо

здійснення заходів з фінансового моніторингу;

установлення правил проведення фінансового моніторингу та

програм його здійснення;

виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та

надання інформації про них;

ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції,

зберігання відповідних документів;

підготовки персоналу установи з метою виявлення фінансових

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Вимоги Положення поширюються на суб'єктів первинного

фінансового моніторингу, під якими розуміють: інститути спільного

інвестування, фондові біржі, інші професійні учасники ринку цінних

паперів (далі - суб'єкти). Вимоги є обов'язковими для виконання

всіма суб'єктами.


2. Призначення, права та обов'язки відповідального

працівника, вимоги до його кваліфікації


2.1. З метою забезпечення належного виконання Закону

( 249-15 ) суб'єкти призначають працівника, відповідального за

проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний

працівник).


2.2. Відповідальний працівник є особою, на яку покладається

координація діяльності з проведення суб'єктом заходів фінансового

моніторингу.

Відповідальний працівник призначається керівником суб'єкта, є

незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику

суб'єкта.

На час відсутності відповідального працівника або

неможливості виконання покладених на нього обов'язків має бути

призначено особу, що виконує його обов'язки. На вказану особу

поширюються права, обов'язки та вимоги, встановлені для

відповідального працівника.

У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним

за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник

суб'єкта.


2.3. З урахуванням особливостей організаційної структури

суб'єкта може бути створено окремий структурний підрозділ з питань

проведення фінансового моніторингу.

Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про

цей структурний підрозділ, яке затверджується керівником суб'єкта.

У разі створення суб'єктом спеціального підрозділу з питань

проведення фінансового моніторингу керівником цього підрозділу є

відповідальний працівник.


2.4. При здійсненні фінансового моніторингу відповідальний

працівник у межах своєї компетенції самостійно приймає рішення.

Посадова інструкція відповідального працівника затверджується

керівником суб'єкта.

У разі незгоди відповідального працівника з вказівками

керівника суб'єкта щодо організації системи запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та

інших питань стосовно проведення фінансового моніторингу

відповідальний працівник може повідомити про це Державний

департамент фінансового моніторингу (далі - Держфінмоніторинг) і

Комісію з письмовим викладенням своїх заперечень.


2.5. Суб'єкт зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг про

призначення або звільнення відповідального працівника (або особи,

що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох днів з дати

підписання відповідного документу.

Новостворені суб'єкти відповідальну особу призначають не

менше ніж за п'ять робочих днів до проведення першої фінансової

операції.

Форма повідомлення про призначення на посаду (звільнення з

посади) відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового

моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов'язки,

затверджена наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48

( z0394-03 ) "Про затвердження деяких форм обліку та подання

інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та

Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві

юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715 (форма N 1-ФМ).


2.6. У разі наявності у суб'єктів відокремлених підрозділів

за погодженням з відповідальним працівником суб'єкта призначається

відповідальний працівник відокремленого підрозділу. Відповідальний

працівник відокремленого підрозділу підзвітний тільки керівнику

відокремленого підрозділу.

У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним

за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник

відокремленого підрозділу суб'єкта.


2.7. До посадових обов'язків відповідального працівника

суб'єкта, зокрема, належать:

розробка та постійне поновлення правил фінансового

моніторингу й програм його здійснення;

забезпечення дотримання всіма працівниками суб'єкта

відповідних правил фінансового моніторингу та програм його

здійснення;

забезпечення підготовки та навчання персоналу;

надання консультацій працівникам суб'єкта щодо виявлених ними

підозрілих операцій або незаконних дій;

прийняття відповідно до законодавства рішень щодо того, про

які операції мають бути повідомлені Держфінмоніторинг і

правоохоронні органи, та здійснення відповідних повідомлень;

забезпечення надання інформації з питань фінансового

моніторингу на запити Держфінмоніторингу;

сприяння представникам Комісії та Держфінмоніторингу з питань

проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому

моніторингу;

інформування керівника про виявлені підозрілі фінансові

операції та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на

місяць;

виконання інших обов'язків, передбачених Законом ( 249-15 )

та посадовою інструкцією.


2.8. Для виконання відповідальним працівником суб'єкта

посадових обов'язків до його повноважень, зокрема, відносять:

проведення перевірок діяльності суб'єкта (відокремленого

підрозділу) та його працівників на предмет виконання ними правил

фінансового моніторингу та програм його здійснення;

залучення до проведення заходів фінансового моніторингу та

проведення перевірок з цих питань будь-яких працівників суб'єкта

(відокремленого підрозділу), надання їм доручень і вказівок у

межах своєї компетенції, обов'язкових до виконання, а також

вимагання від них допомоги при провадженні окремих дій;

одержання пояснень з питань здійснення фінансового

моніторингу від працівників суб'єкта (відокремленого підрозділу)

незалежно від займаних ними посад;

отримання доступу до документів та іншої інформації,

пов'язаних з проведенням фінансового моніторингу.


2.9. Відповідальний працівник суб'єкта повинен знати:

2.9.1. Нормативно-правові акти, які регулюють відносини у

сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у

тому числі:

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );

Указ Президента України від 22.07.2003 N 740/2003

( 740/2003 ) "Про заходи щодо розвитку системи протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і

фінансуванню тероризму";

Указ Президента України від 19.07.2001 N 532 ( 532/2001 )

"Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом";

Указ Президента України від 10.12.2001 N 1199 ( 1199/2001 )

"Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом";

постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку

України від 28.08.2001 N 1124 ( 1124-2001-п ) "Про Сорок

рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з

відмиванням грошей (FATF)".

2.9.2. Нормативно-правові акти Держфінмоніторингу та Комісії.

2.9.3. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, що

регулюють діяльність суб'єкта з проведення фінансових операцій.

2.9.4. Повний перелік видів фінансових операцій, що

виконуються суб'єктом, порядок їх проведення.

2.9.5. Посадові інструкції та функціональні обов'язки

працівників суб'єкта, залучених до виконання фінансових операцій.

2.9.6. Правила проведення фінансового моніторингу та програми

його здійснення, установлені суб'єктом.

2.9.7. Норми законодавства, які передбачають кримінальну,

адміністративну та цивільно-правову відповідальність за порушення

вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

2.9.8. Перелік країн, які не беруть участі в міжнародному

співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню

тероризму, та перелік офшорних зон, що затверджуються Кабінетом

Міністрів України.


2.10. Знати та володіти навичками щодо застосовування в

практичній діяльності:

порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;

порядку зберігання документів, які стосуються ідентифікації

осіб, та документації про здійснення фінансової операції;

порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу та можуть бути пов'язані, мати відношення

або призначатися для фінансування тероризму;

критеріїв оцінки ймовірності віднесення операцій до таких, що

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, чи фінансуванням тероризму;

ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому

фінансовому моніторингу;

ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому

фінансовому моніторингу;

порядку ведення реєстру фінансових операцій, що можуть бути

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом;

порядку надання Держфінмоніторингу інформації про фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

порядку повідомлення Держфінмоніторингу та правоохоронних

органів про фінансові операції, щодо яких є або має бути підозра,

що вони пов'язані, мають відношення або призначені для

фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи

терористичних організацій;

вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається

Держфінмоніторингу, іншої інформації з питань фінансового

моніторингу, у тому числі про факт її подання.

Відповідальний працівник повинен постійно підвищувати свою

кваліфікацію з питань методології виявлення фінансових операцій,

які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, керуючись

рекомендаціями Комісії та Держфінмоніторингу.


2.11. Не може бути призначена відповідальним працівником

особа, що має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця

судимість не погашена й не знята в установленому чинним

законодавством порядку.


3. Встановлення правил проведення фінансового

моніторингу та програм його здійснення


3.1. Суб'єкти розробляють правила проведення фінансового

моніторингу (далі - Правила), що є внутрішнім документом суб'єкта,

який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на

запобігання та протидію використанню суб'єкта для легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування

тероризму.


3.2. Правила розробляються суб'єктом з урахуванням вимог

чинного законодавства України, що регулює питання запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та фінансуванню тероризму, в тому числі Положення.

Правила проведення фінансового моніторингу затверджуються

керівником суб'єкта за поданням відповідального працівника та

мають складатися за напрямками діяльності суб'єкта.


3.3. Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства

України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, суб'єкти зобов'язані

розробляти й реалізовувати програми здійснення фінансового

моніторингу, що затверджуються керівником. Зазначені програми

мають містити:

визначені чинним законодавством України ознаки фінансових

операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки

таких операцій, які відповідно до специфіки та напрямів діяльності

самостійно визначаються та поновлюються суб'єктом на постійній

основі з урахуванням документів, розроблених Держфінмоніторингом;

питання ідентифікації та вивчення своїх клієнтів;

навчання й підвищення кваліфікації працівників.

Програма здійснення фінансового моніторингу є комплексом

заходів з організації проведення фінансового моніторингу. Строк,

на який складається програма, визначається, виходячи з реальних

потреб суб'єкта, але не повинен перевищувати одного року.

Суб'єкти на власний розсуд можуть розробляти та реалізовувати

в межах чинного законодавства також інші програми, що стосуються

запобігання використанню суб'єкта для здійснення легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування

тероризму.


3.4. Правила внутрішнього фінансового моніторингу суб'єкта та

програми здійснення фінансового моніторингу є документами з

обмеженим доступом. Порядок та режим доступу до цих документів

працівників суб'єкта визначаються відповідальним працівником

установи залежно від їх функціональних обов'язків за погодженням

із керівником суб'єкта.


3.5. Правила повинні відображати внутрішню систему

фінансового моніторингу суб'єкта, забезпечувати виявлення

фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу чи

можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, передбачати

відповідно до чинного законодавства інформування про такі операції

Держфінмоніторингу та правоохоронних органів та визначати порядок

зберігання пов'язаних із ними документів.


3.6. Основними принципами розробки та здійснення Правил і

програм фінансового моніторингу є:

безпосередня участь кожного працівника суб'єкта в межах його

компетенції у виявленні фінансових операцій, які можуть бути

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

неупередженість у здійсненні фінансового моніторингу;

конфіденційність інформації, яка надається Держфінмоніторингу

(у тому числі про факт передачі відомостей про фінансову

операцію), та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

запобігання залученню працівників суб'єкта до легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.


3.7. Правила повинні містити:

1) опис організаційної внутрішньої системи фінансового

моніторингу;

2) основні засади діяльності окремого структурного підрозділу

суб'єкта з питань проведення фінансового моніторингу (у разі

наявності);

3) права та обов'язки відповідального працівника суб'єкта, а

також інших працівників суб'єкта, залучених до здійснення

фінансового моніторингу;

4) порядок прийняття рішення щодо надання інформації про

фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу;

5) порядок зберігання інформації з питань фінансового

моніторингу;

6) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо того,

про які операції має бути повідомлено Держфінмоніторинг і

правоохоронні органи, та здійснення відповідних повідомлень;

7) порядок проведення заходів щодо з'ясування суті та мети

операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;

8) порядок виявлення та реєстрації фінансових операцій, що

підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані,

мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;

9) порядок вчинення заходів для з'ясування характеру та мети

таких операцій;

10) порядок проведення ідентифікації осіб, що здійснюють такі

операції;

11) порядок проведення реєстрації таких операцій або подання

їх на реєстрацію відповідальному працівнику;

12) порядок підготовки та подання відповідальному працівнику

інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування

відповідно до чинного законодавства Держфінмоніторингу та

правоохоронних органів;

13) порядок збору та зберігання належним чином оформлених

документів про такі операції та осіб із тим, щоб у разі виникнення

потреби можна було відтворити деталі операції;

14) вимоги до забезпечення конфіденційності інформації щодо

фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та

можуть бути пов'язані, мати відношення або призначатися для

фінансування тероризму, які, зокрема, включають:

порядок здійснення заходів щодо з'ясування суті та мети

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

ознаки операцій, які підлягають обов'язковому та внутрішньому

фінансовому моніторингу, окремо для кожного виду фінансових

операцій;

інші ознаки підозрілих фінансових операцій, які

встановлюються відповідно до специфіки та напрямків діяльності

установи;

критерії класифікації осіб, опис типів осіб, які

характеризуються підвищеним ступенем імовірності здійснення ними

операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

(загальна характеристика, країна походження, характеристика

ділової активності та репутації, наявність кримінального минулого

тощо).


4. Виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу


4.1. Перед здійсненням фінансової операції або після її

здійснення працівник суб'єкта, що забезпечує здійснення фінансової

операції або є відповідальним за проведення фінансового

моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що

відповідно до законодавства підлягає фінансовому моніторингу, та у

разі виявлення такої фінансової операції того самого дня проводить

її реєстрацію.

Зазначені обов'язки встановлюються суб'єктом у відповідних

посадових інструкціях.


4.2. Відносно фінансової операції, яка підлягає фінансовому

моніторингу, суб'єкт має забезпечити:

а) реєстрацію цієї операції у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України та Держфінмоніторингом;

б) вжиття заходів, спрямованих на з'ясування суті та мети

операції клієнта, у тому числі шляхом витребування додаткових

документів і відомостей, що стосуються цієї операції;

в) вжиття, відповідно до чинного законодавства України, інших

заходів з метою належного виконання вимог законів України з питань

запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом;

г) надання за наявності відповідних ознак Держфінмоніторингу

інформації про цю фінансову операцію та про осіб, які брали

(беруть) участь у її проведенні.


4.3. Реєстрація фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу, здійснюється в реєстрі фінансових

операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)

доходів, за формою, затвердженою наказом Держфінмоніторингу від

13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження деяких форм,

пов'язаних із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції

щодо їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції

України 23 травня 2003 р. за N 394/7715 (форма N 2-ФМ).

Якщо реєстр ведеться в електронній формі, то кожного дня всі

нові записи чи записи, до яких вносилися зміни протягом робочого

дня, роздруковуються.

Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або

працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній

місяць сторінки формуються за датами в брошури (брошури

прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника або працівника,

відповідального за проведення фінансового моніторингу, та печаткою

і зберігаються протягом 5 років).

На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок у

брошурі, початкова та остання дати внесення записів.


4.4. У реєстрі відображаються:

відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у

випадках, передбачених законодавством, - особи, від імені або за

дорученням якої здійснюється фінансова операція або яка є

вигодоодержувачем, установлені в результаті ідентифікації

відповідно до законодавства;

відомості щодо інших осіб - учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

сума, на яку здійснюється фінансова операція;

валюта, в якій здійснюється фінансова операція;

підстави для здійснення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною

(у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому

моніторингу;

додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що

фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності);

дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової

операції.

Кожному запису в реєстрі присвоюється порядковий номер і

зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище,

ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.


5. Подання інформації про фінансові операції,

що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу


5.1. Відповідальний працівник суб'єкта самостійно приймає

рішення щодо інформування Держфінмоніторингу про операції, які

підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.


5.2. У тому разі, коли суб'єкти, які здійснюють фінансові

операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі

фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для

фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи

терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про

такі фінансові операції Держфінмоніторинг та правоохоронні органи,

визначені законодавством.


5.3. Рішення про передачу інформації, зазначеної в абзаці

другому пункту 4.1, пункті 4.2, приймає відповідальний працівник у

відповідності до чинного законодавства.

Якщо у працівників суб'єкта виникають мотивовані підозри, що

фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання)

доходів, інформація про таку операцію надається (державною мовою)

до Держфінмоніторингу.


5.4. Суб'єкт зобов'язаний негайно (відразу по виявленні)

повідомити Держфінмоніторинг та правоохоронні органи про фінансову

операцію, щодо якої виникли підозри або повинні були б виникнути

підозри, що вона пов'язана, має відношення або призначена для

фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи

терористичних організацій.


5.5. На запит Держфінмоніторингу суб'єкт надає додаткову

інформацію щодо фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового

моніторингу або пов'язані з фінансуванням тероризму, в тому числі

таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше

трьох робочих днів з моменту отримання запиту.


5.6. Інформація подається до Держфінмоніторингу в

електронному вигляді по каналах зв'язку, на магнітному носії або,

за згодою Держфінмоніторингу, на паперовому носії.

Інформація на магнітному або паперовому носії подається до

Держфінмоніторингу поштовим відправленням із повідомленням про

вручення або нарочним із дотриманням заходів, що виключають

неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх

доставки.


5.7. Інформація, що надається, є інформацією з обмеженим

доступом. Захист інформації при її наданні до Держфінмоніторингу

забезпечується відповідно до чинного законодавства.


5.8. Відповідальний працівник та інші співробітники суб'єкта

повинні забезпечити конфіденційність інформації, яка надається до

Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового

моніторингу, а також факту її надання, і не поширювати її ні в

межах установи, ні за його межами, в тому числі особам, стосовно

фінансових операцій яких здійснюється повідомлення, крім випадків,

передбачених чинним законодавством.


5.9. Працівники суб'єкта зобов'язані сприяти працівникам

Держфінмоніторингу та Комісії у проведенні аналізу фінансових

операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.


5.10. Надання інформації про фінансову операцію здійснюється

за формою повідомлення про фінансову операцію, затвердженою

наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про

затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної

із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх

заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

23.05.2003 за N 394/7715, - протягом 3 днів після дня реєстрації

операції (форма N 4-ФМ).


6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові

операції, зберігання відповідних документів


6.1. Для забезпечення належної реалізації своїх функцій

суб'єкт зобов'язаний проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Суб'єктам забороняється вступати в договірні відносини з

клієнтами - юридичними чи фізичними особами, якщо виникає сумнів

стосовно того, що особа виступає від власного імені.

Якщо особа діє як представник іншої особи або

вигодоодержувачем є інша особа, установа зобов'язана

ідентифікувати також:

осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова

операція;

осіб, які є вигодоодержувачами.


6.2. Порядок ідентифікації осіб повинен містити:

порядок здійснення первісної ідентифікації особи;

заходи щодо проведення ідентифікації особи у разі зміни

інформації, необхідної для проведення ідентифікації, або

закінчення строку дії документів, на підставі яких вона

проводилася;

порядок проведення заходів, спрямованих на перевірку

інформації щодо ідентифікації особи;

заходи з проведення додаткового вивчення особи.


6.3. Ідентифікація осіб здійснюється на підставі наданих

оригіналів або належним чином завірених копій документів.


6.4. З метою ідентифікації особи працівник суб'єкта з'ясовує

таку інформацію щодо:

а) резидентів - фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; серія та номер

паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі

та орган, що його видав; місце проживання;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

б) резидентів - юридичних осіб:

найменування (повне та скорочене); юридична адреса; документи

про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі

документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо);

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром

підприємств та організацій України ( 118-96-п ); реквізити банку,

в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунку;

в) нерезидентів - фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності); дата

народження; серія та номер паспорта (або іншого документа, який

посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав;

громадянство; місце проживання або тимчасового перебування;

г) нерезидентів - юридичних осіб:

повне найменування; місцезнаходження та реквізити банку, у

якому відкрито рахунок; номер банківського рахунку; дані про

реєстрацію цієї юридичної особи на підставі копії легалізованого

витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або

засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого

органу іноземної держави про таку реєстрацію.


6.5. При вивченні юридичної особи та документів, які

підтверджують її державну реєстрацію, слід приділяти підвищену

увагу:

з'ясуванню дійсних власників;

правильності оформлення установчих документів (враховуючи всі

зареєстровані зміни);

складу засновників юридичної особи та її пов'язаних осіб;

структурі органів управління юридичної особи та їх

повноваженням;

розміру зареєстрованого та сформованого статутного фонду;

відповідності фінансової операції звичайній діяльності

юридичної особи.


6.6. Суб'єкт зобов'язаний зберігати документи, які стосуються

ідентифікації осіб, та всю документацію про здійснення фінансової

операції протягом п'яти років після її проведення.


7. Підготовка персоналу установи з метою виявлення

фінансових операцій, що підлягають фінансовому

моніторингу


7.1. Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з

питань проведення фінансового моніторингу суб'єкт організовує та

проводить відповідне навчання.


7.2. Усі працівники суб'єкта зобов'язані ознайомитися з

Правилами та програмами здійснення фінансового моніторингу, а

також брати участь у навчальних заходах, які на практиці

пояснюють, що вимагається від працівників.


7.3. Усі працівники мають бути попереджені про

відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та фінансуванню тероризму.


7.4. Навчання працівників, згідно з їх посадовими

обов'язками, здійснюється шляхом проведення навчальних занять

щодо:

ознайомлення працівників з чинним законодавством України та

міжнародними нормативними актами з питань запобігання легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню

тероризму;

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань

фінансового моніторингу;

здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу;

вивчення передового досвіду у виявленні фінансових операцій,

що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

ознайомлення з засобами і прийомами вивчення клієнтів та

перевірки інформації щодо їх ідентифікації.


8. Програма навчання та підвищення кваліфікації

працівників суб'єкта щодо здійснення заходів

з фінансового моніторингу


8.1. Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників

суб'єкта щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу

розробляється та реалізується з метою виявлення фінансових

операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.


8.2. Заходи з організації навчання працівників залежно від їх

посадових обов'язків здійснюються за такими напрямами:

ознайомлення працівників з міжнародними документами та

законодавством України, рекомендаціями FATF ( 1124-2001-п ) з

питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом;

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань

фінансового моніторингу;

практичні заняття щодо реалізації Правил внутрішнього

фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового

моніторингу.


8.3. Заходи з організації підвищення кваліфікації працівників

суб'єкта з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, здійснюються за такими напрямами:

вивчення передового досвіду щодо виявлення операцій клієнтів,

які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом;

ознайомлення з засобами та прийомами вивчення клієнтів і

перевірки інформації щодо їх ідентифікації.


8.4. Навчання або підвищення кваліфікації працівників

суб'єкта з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, проводиться не рідше одного разу на

рік.


9. Відповідальність за невиконання (неналежне

виконання) законодавства з питань запобігання

та протидії легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом


Суб'єкти, винні у порушенні законодавства з питань

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом несуть відповідальність згідно із

законодавством.


10. Державний контроль за дотриманням

суб'єктами вимог Положення


Державний контроль та нагляд за дотриманням суб'єктами вимог

Положення здійснює Комісія.


Т.в.о. начальника

контрольно-правового управління О.Мисюра

Схожі:

Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconДокументи
1. /6.050601 -???????????????, 3-? ???? ? ??????????? ???????? ???????? ?? ??? ??????????...
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ n 359 від 19. 12. 97
Наказами моз n 101 (z0344-00) від 10. 05. 2000, n 218 (z0619-00) від 14. 09. 2000, n 373 (z0851-02) від 28. 10. 2002) (Зміни в текст...
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconРішення 05. 08. 2003 n 344
Затвердити Правила проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconНаціональна премія України імені Тараса Шевченка 2003 За концертні програми 1998–2002 рр присуджено: палкіну в'ячеславу Сергійовичу
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст] : Указ Президента України від 06. 03. 2003 р. №199/2003...
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconРішення 03. 01. 2003 n 2
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна комісія з цінних паперів та
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconВ г. Севастополе 8-14 сентября 2003 г. В 4-х томах. Донецк: Доннту, 2003. Т. 327 с содержание калыгин В. Г., Иванова М. В., Елисеева Н. А. Исследование
Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 8-14 сентября...
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconВ г. Севастополе 8-14 сентября 2003 г. В 4-х томах. Донецк: Доннту, 2003. Т. 327 с содержание калыгин В. Г., Иванова М. В., Елисеева Н. А. Исследование
Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 8-14 сентября...
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconНаказ від 19. 12. 1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
move to 1143-14704
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconНаказ від 19. 12. 1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
move to 1143-14704
Рішення 13. 08. 2003 n 359 iconШепеленко О. В., Дьоміна Д. О., Терещенко В. А
Вибір того чи іншого варіанта управління з безлічі можливих представляє собою управлінське рішення, а сам процес вибору – прийняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи