Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних icon

Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних
НазваЗакон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних
Сторінка1/4
Дата25.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про платіжні системи та переказ грошей в Україні


Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних

систем в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу

грошей в межах України, а також встановлює відповідальність

суб'єктів переказу.


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів та понять


У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в

такому значенні:


1.1) банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в

порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в

іншому банку кореспондентський рахунок;


1.2) банківський автомат самообслуговування (банківський

автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість

держателю спеціального платіжного засобу здійснити

самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій

формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки,

одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші

операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;


1.3) дата валютування - зазначена платником у розрахунковому

документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з

якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у

власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу

обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі -

членів платіжної системи.


Порядок застосування дати валютування для банків

встановлюється Національним банком України.


Порядок застосування дати валютування в небанківській

платіжній системі визначається правилами платіжної системи

відповідно до вимог цього Закону;


1.4) держатель спеціального платіжного засобу - фізична

особа, яка на законних підставах використовує спеціальний

платіжний засіб для ініціювання переказу грошей з відповідного

рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням

зазначеного спеціального платіжного засобу;


1.5) документ за операцією із застосуванням спеціальних

платіжних засобів - документ, що підтверджує виконання операції із

використанням спеціального платіжного засобу, на підставі якого

формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються гроші

на рахунки;


1.6) документ на переказ - електронний або паперовий

документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими,

еквайринговими установами або іншими установами - членами

платіжної системи для передачі доручень на переказ грошей;


1.7) документ на переказ готівки - документ на переказ, що

використовується платником для ініціювання переказу грошей у

готівковій формі;


1.8) еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа, яка

здійснює еквайринг;


1.9) еквайринг - діяльність щодо технологічного,

інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з

ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних

платіжних засобів;


1.10) електронний документ - документ, інформація в якому

представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні

реквізити документа, в тому числі і електронний цифровий підпис,

який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений

електронними засобами у візуальну форму чи на папері;


1.11) електронний цифровий підпис - сукупність даних,

отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту

електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність

та ідентифікувати особу, яка його підписала;


1.12) емісія спеціальних платіжних засобів (далі - емісія) -

проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної

платіжної системи;


1.13) емітент спеціальних платіжних засобів (далі -

емітент) - юридична особа, що є членом платіжної системи та

здійснює емісію спеціальних платіжних засобів;


1.14) спеціальний платіжний засіб (платіжна картка тощо) -

платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за

допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ

грошей з відповідного рахунка платника або банку, а також

здійснюються інші операції, передбачені відповідним договором. За

допомогою спеціальних платіжних засобів формуються документи за

операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів або

надаються інші послуги держателям спеціальних платіжних засобів;


1.15) ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює

переказ грошей шляхом формування та подання відповідного документа

на переказ або використання спеціального платіжного засобу;


1.16) кліринг - механізм, що включає збирання, сортування,

реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників

платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного

сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та

зобов'язань;


1.17) клірингова вимога - документ на переказ, сформований

кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого,

шляхом списання/зарахування коштів на рахунки членів платіжної

системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи,

проводяться взаєморозрахунки між ними;


1.18) клірингова установа - юридична особа, що за

результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та

надає інформаційні послуги. Функції клірингової установи може

виконувати юридична особа, що отримала відповідний дозвіл

Національного банку України;


1.19) міжбанківський розрахунковий документ - документ на

переказ, сформований банком на підставі поданих клієнтами

розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також

доручень на договірне списання, передбачених в договорах,

укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками;


1.20) неплатоспроможність - нездатність учасника платіжної

системи в строк, встановлений договором або визначений

законодавством України, в повному обсязі виконати свої

зобов'язання щодо переказу грошей;


1.21) операційний день - частина робочого дня банку або іншої

установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від

клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можна,

за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу

та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком

або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та

закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах;


1.22) операційний час - частина операційного дня банку або

іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої

приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що

мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом

цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється

банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно

та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах;


1.23) отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума

переказу або яка отримує суму переказу у готівковій формі.


Неналежний отримувач - особа, яка не має законних підстав на

отримання від платника суми переказу, що внаслідок помилкового

переказу надійшла на її рахунок або була сплачена їй у готівковій

формі;


1.24) переказ грошей (далі - переказ) - рух певної суми

грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі

йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією

і тією ж особою.


Помилковий переказ - рух певної суми грошей, внаслідок якого

з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання

з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок

неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій

формі;


1.25) платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить

вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до

обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником

переказ визначеної суми грошей з рахунку платника на рахунок

отримувача;


1.26) платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що

містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму

грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити

переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на

рахунок отримувача;


1.27) платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді

емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи

іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу

грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою

оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх

рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій

формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти

уповноважених банків та через банківські автомати, а також

здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;


1.28) платіжна організація - юридична особа, яка є власником

або одержала право на використання товарного та інших знаків, що

ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних

інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи

платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення

діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно

до закону та договору;


1.29) платіжна система - платіжна організація, члени

платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними

при проведенні переказу грошей. Проведення переказу грошей є

обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.


Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в

якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою

діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в

межах України.


Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій

платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і

яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та

забезпечує проведення переказу грошей з однієї країни в іншу;


1.30) платіжне доручення - розрахунковий документ, який

містить доручення платника банку або іншій установі - члену

платіжної системи, що його обслуговує, здійснити переказ

визначеної в ньому суми грошей зі свого рахунка на рахунок

отримувача;


1.31) платіжний інструмент - засіб певної форми на

паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації,

використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка

платника. До платіжних інструментів відносяться документи на

переказ та спеціальні платіжні засоби;


1.32) платник - особа, з рахунка якої ініціюється переказ

грошей або яка ініціює переказ шляхом внесення до банку або іншої

установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки

разом із відповідною сумою грошей.


Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково

переказана сума грошей;


1.33) реконсиляція - процедура контролю, яка полягає в

ідентифікації та перевірці виконання кожного переказу за допомогою

щонайменше трьох показників, визначених платіжною системою;


1.34) розрахунковий банк - уповноважений платіжною

організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває

рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні

взаєморозрахунків між ними.


Функції розрахункового банку виконує банк, який має

відповідну ліцензію Національного банку України, або Національний

банк України;


1.35) розрахунковий документ - документ на переказ грошей, що

використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на

рахунок отримувача;


1.36) розрахунковий чек - паперовий розрахунковий документ,

що містить нічим не обумовлене розпорядження платника банку, що

його обслуговує, провести переказ суми грошей на користь

визначеного в ньому отримувача;


1.37) розрахунково-касове обслуговування - послуги, що

надаються банком клієнту на підставі відповідного договору,

укладеного між ними, які пов'язані із переказом грошей з рахунка

(на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій

формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених

договорами;


1.38) списання договірне - списання грошей, що здійснюється

банком на підставі доручення його клієнта та в порядку,

передбаченому в укладеному ними договорі;


1.39) списання примусове - списання грошей, що здійснюється

стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом

виконавчих документів у випадках, передбачених законом;


1.40) стягувач - особа, яка може бути ініціатором переказу

грошей з рахунка платника на підставі виконавчих документів,

визначених законом.


Неналежний стягувач - особа, що не має визначених цим Законом

підстав на ініціювання переказу грошей з рахунка платника;


1.41) сума переказу - гроші, відповідна сума яких внаслідок

переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому

у готівковій формі;


1.42) торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який,

відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією,

приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення

оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі

грошей у готівковій формі);


1.43) учасник платіжної системи - юридична або фізична

особа - суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу

грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї

платіжної системи;


1.44) член платіжної системи - юридична особа, що на підставі

належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної

системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи

договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо

проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та

відповідно до законодавства України має право надавати такі

послуги в межах України;


1.45) шифрування - перетворення електронного документа із

застосуванням криптографічних методів з метою захисту його змісту.


Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ

грошей


2.1. Загальні засади функціонування платіжних систем в

Україні, відносини у сфері переказу грошей регулюються

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про

Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ), "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), цим Законом,

іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами

Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та

звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової

палати ( 988_003 ), Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної

торгової палати ( 988_002 ), Уніфікованими правилами по договірних

гарантіях Міжнародної торгової палати ( 988_005 ) та іншими

міжнародно-правовими актами з питань переказу грошей.


Стаття 3. Гроші в Україні


3.1. Гроші існують у готівковій формі (формі грошових знаків)

або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).


3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що

мають зазначену на них номінальну вартість.


3.3. Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є

єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма

фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій

території України для проведення переказів.


Стаття 4. Форми розрахунків, що застосовуються при

проведенні переказу


4.1. При проведенні переказу ініціатори можуть застосовувати

акредитивну, вексельну, інкасову форми розрахунків, а також форму

розрахунків за гарантійним зобов'язанням, за чеками з

використанням документів на переказ, передбачених цим Законом.


Порядок застосування форм розрахунків визначається цим

Законом та нормативно-правовими актами Національного банку

України.


Стаття 5. Суб'єкти переказу грошей


5.1. Суб'єктами правових відносин, що виникають при

здійсненні переказу грошей, є члени та учасники платіжних систем.


5.2. Відносини між суб'єктами переказу регулюються на

підставі договорів, укладених між ними з урахуванням вимог

законодавства України.


Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам


6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України

(юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам),

нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам

юридичних осіб в Україні та фізичним особам).


6.2. Особи, визначені в пункті 6.1 цієї статті, мають право

відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до

власного вибору та за згодою цих банків для забезпечення своєї

господарської діяльності і власних потреб.


6.3. Порядок відкриття банками рахунків та їх режими

визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка

та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що

укладається між банком і його клієнтом - власником рахунка.


Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або

іншими установами - членами платіжної системи своїм

клієнтам


7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам (крім інших

банків) вкладні (депозитні) та поточні рахунки.


7.1.1. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що

відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання

грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений

строк та під визначений процент відповідно до умов договору.


7.1.2. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком

клієнту на договірній основі для зберігання грошей та для

здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до умов

договору та вимог законодавства України.


Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його

поточному рахунку, за допомогою платіжних інструментів, зокрема

платіжної картки.


7.1.3. Особливості режимів функціонування вкладних

(депозитних) та поточних рахунків визначаються

нормативно-правовими актами Національного банку України та

договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.


7.1.4. Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як

шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу

грошей у безготівковій формі з інших рахунків.


7.2. Банки мають право відкривати своїм клієнтам - іншим

банкам кореспондентські рахунки.


7.2.1. Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається

банку для здійснення розрахунків, які виконує за дорученням та за

рахунок цього банку той банк, в якому відкривається цей рахунок.


7.2.2. Відкриття кореспондентських рахунків банками іншим

банкам здійснюється шляхом встановлення між ними кореспондентських

відносин у порядку, що визначається Національним банком України,

та на підставі відповідного договору.


7.3. Установа - член платіжної системи може відкривати

рахунки членам та учасникам платіжної системи відповідно до правил

цієї платіжної системи, погоджених з Національним банком України.


Стаття 8. Строки проведення переказу


8.1. Банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що

міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом

операційного часу банку, в день його надходження.

  1   2   3   4

Схожі:

Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про загальну середню освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про вищу освіту Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни " Про систему державного фінансового контролю в Україні"
Цей Закон визначає єдині правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, систему органів державного...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconОрганізаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період
Яке з наведених тверджень стосовно платіжної системи є правильним відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Закон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних iconЗакон україни про колективні договори І угоди
Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів І угод з метою сприяння регулюванню трудових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи