Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон icon

Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Скачати 425.35 Kb.
НазваПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір425.35 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням


Постанова Правління Національного банку України

від 27 серпня 2001 року N 367


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2001 р. за N 954/6145


Відповідно до статті 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням (додається).


2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 24.09.99 N 479 "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.11.99 за N 802/4095 (зі змінами).


3. Департаменту платіжних систем після державної реєстрації довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.


4. Постанова набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


 


Голова 


В. С. Стельмах  


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного банку України

від 27 серпня 2001 р. N 367 


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2001 р. за N 954/6145 Положення

про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням


Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.


Положення встановлює загальні вимоги Національного банку України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначає операції, що здійснюються з їх застосуванням, та порядок розрахунків за цими операціями, а також установлює загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються в Україні.


Особливості застосування платіжних карток внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем регулюються окремими нормативно-правовими актами Національного банку України та правилами платіжних систем з урахуванням вимог цього Положення.


Дія Положення поширюється на членів та учасників внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, які є суб'єктами відносин, що виникають при здійсненні операцій, ініційованих за платіжними картками цих платіжних систем.


^ 1. Терміни та визначення


У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки;


авторизаційний ліміт - мінімальна сума операції, вище якої авторизація емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є обов'язковою;


агент - банк чи фінансова установа, яка за договором з емітентом розповсюджує емітовані ним платіжні картки;


асоційований член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком - принциповим членом;


багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка включає двох і більше емітентів;


банківський автомат самообслуговування (банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;


видача готівки - операція з видачі держателю платіжної картки грошей у готівковій формі через банкомат, касу банку, фінансової установи або пункт обміну іноземної валюти уповноваженого банку;


витратний ліміт - гранична сума коштів, що доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнту кредитної лінії - як сума кредитної лінії та залишку коштів на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів;


внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом і яка здійснює свою діяльність виключно в межах України;


дебетова схема - платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на його картковому рахунку;


держатель платіжної картки - фізична особа - клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку для ініціювання переказу грошей з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням;


дисконтна (клубна) картка - картка, що емітується, розповсюджується нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) і яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання відповідних послуг, знижок тощо від цих установ;


довірена особа клієнта - фізична особа (член сім'ї клієнта, працівник клієнта - юридичної особи, фізичної особи - підприємця та інші), визначена в договорі між емітентом і клієнтом, якій клієнт довірив виконання операцій з використанням платіжної картки за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його картковому рахунку;


документ за операцією із застосуванням платіжної картки - документ, що підтверджує виконання операції з використанням платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються гроші на рахунки;


еквайринг - діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток;


еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа - член платіжної системи, яка здійснює еквайринг;


емісія - проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток певної платіжної системи;


емітент - член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток;


імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп;


картковий рахунок (картрахунок) - поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками;


клієнт - фізична або юридична особа, філія, представництво, відділення, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи (далі - юридична особа), яка уклала договір з емітентом про надання та використання платіжних карток;


кліринг - механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог членів платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань;


клірингова установа - юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги;


код авторизації - код, що формується й надається емітентом або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником платіжної системи за результатами позитивної авторизації;


корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта - юридичної особи або фізичної особи - підприємця;


кредитна схема - платіжна схема, що передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою за рахунок кредиту банку;


міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн;


наперед оплачена платіжна картка - платіжна картка, яка дає змогу виконувати операції в межах витратного ліміту, прописаного в самій картці, а перерахування коштів за операції здійснювати з картрахунку клієнта або консолідованого рахунку банку, на якому обліковуються кошти, унесені клієнтами;


незнижувальний залишок - мінімальна сума коштів клієнта на картрахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком, яка на термін дії картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути використана клієнтом;


неплатоспроможність - нездатність члена платіжної системи в строк, установлений договором або визначений законодавством України, у повному обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу грошей за виконані операції із застосуванням платіжних карток;


овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого витратного ліміту;


одноемітентна платіжна система - платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра;


особиста картка - платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;


платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;


платіжна організація - юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до законодавства та договору;


платіжна система - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;


платіжна схема - умови, за якими виконується облік операцій за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці операції. Може бути дебетовою або кредитною;


платіжне повідомлення - сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи;


платіжний термінал - пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього засобу;


принциповий (основний) член платіжної системи - банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу платіжних карток;


процесинг - діяльність, що включає в себе виконання за дорученням емітентів авторизації, збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками;


процесинговий центр - юридична особа, що здійснює процесинг;


розповсюдження платіжних карток - видача на підставі агентського договору банком чи фінансовою установою, яка не є членом платіжної системи, платіжних карток, емітованих членом платіжної системи;


розрахунковий банк - уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та виконує взаєморозрахунки між ними;


система електронної комерції - сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг);


сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки;


стоп-лист - список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим;


страховий фонд - фонд, призначений для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності;


торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, що надаються банками та фінансовими установами);


учасник платіжної системи - юридична або фізична особа - суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи;


член платіжної системи - юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.


Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значенні, визначеному Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими законодавчими актами.


^ 2. Загальні положення


2.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з емісією платіжних карток, здійсненням операцій з їх застосуванням, а також із проведенням розрахунків за вказаними операціями в межах України, регулюються законами України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, а також правилами платіжних систем та договорами, що укладаються між учасниками платіжних систем.


2.2. На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних платіжних систем, та платіжні картки, емітовані членами міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами України).


2.3. Для здійснення безготівкових розрахунків та видачі готівки із застосуванням платіжних карток в Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи.


2.4. Положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила діяльності одноемітентної або багатоемітентної внутрішньодержавної платіжної системи, має бути узгоджене платіжною організацією цієї системи з Національним банком України до початку емісії платіжних карток. Емісія платіжних карток внутрішньодержавної платіжної системи розпочинається після узгодження зазначеного Положення з Національним банком України.


2.5. Банки, клірингові установи, а також інші установи, що надають фінансові послуги із застосуванням платіжних карток, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Укладення таких договорів здійснюється згідно з чинним законодавством України.


2.6. Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними особами - резидентами, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.


2.7. Принципові та асоційовані члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, якщо це дозволено правилами відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про виконання останніми функцій з розповсюдження серед своїх клієнтів платіжних карток емітента.


Банки - члени платіжних систем можуть укладати договори з іншими банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про видачу готівкових коштів за платіжними картками.


Платіжні організації небанківських платіжних систем - нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та фінансовими установами - резидентами угоди про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих систем та видачу готівкових коштів, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем та проведення взаєморозрахунків.


2.8. Члени міжнародних платіжних систем - резиденти можуть укладати угоди з банками-нерезидентами про виконання останніми еквайрингу на території країни банку-нерезидента, якщо це дозволено правилами відповідної міжнародної платіжної системи та законодавством країни банку-нерезидента.


2.9. Разом із зацікавленими нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) банки-резиденти - члени платіжних систем можуть емітувати картки, що є одночасно платіжними і містять ознаки дисконтних або клубних карток.


2.10. Банк, що став принциповим або асоційованим членом внутрішньодержавної чи міжнародної платіжної системи і має намір здійснювати емісію платіжних карток та/або еквайринг за операціями з ними, емісію/еквайринг нових типів (видів) платіжних карток, якщо він уже є членом платіжної системи, або розповсюджувати картки небанківських платіжних систем - нерезидентів, зобов'язаний за 15 днів до початку емісії (еквайрингу) або розповсюдження платіжних карток повідомити про це Національний банк України за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.


^ 3. Емісія платіжних карток


3.1. Емісія платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням у межах України проводиться банками, що мають банківську ліцензію Національного банку України.


За наявності такої ліцензії банки мають право здійснювати емісію платіжних карток і здійснювати операції з їх використанням без отримання дозволу на здійснення цих операцій.


3.2. Банки-резиденти мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем і здійснювати емісію платіжних карток міжнародних платіжних систем, призначених для застосування за межами України, при наявності банківської ліцензії і за умови отримання письмового дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.


3.3. Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом, за винятком неперсоніфікованих наперед оплачених платіжних карток, що можуть продаватися емітентами без обов'язкового оформлення договору в письмовій формі.


Письмовий договір емітента з клієнтом укладається в обов'язковому порядку, якщо клієнту надається персоніфікована платіжна картка, яка залишається у власності емітента.


3.4. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним особам і фізичним особам - підприємцям - корпоративні платіжні картки.


3.5. Укладення договору про надання та використання платіжних карток здійснюється згідно із законодавством України та правилами платіжної системи. Цей договір може включати норми, що визначають як порядок відкриття картрахунку, так і порядок здійснення розрахунків за операціями, що здійснені з використанням платіжної картки. Допускається укладення окремого договору про відкриття картрахунку.


3.6. Перед укладенням договору емітент або агент, який від імені емітента розповсюджує платіжні картки, зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком необхідних для пред'явлення документів, тарифами на обслуговування та правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має бути викладена в доступній формі та знаходитись у доступному для клієнтів місці, а також надаватися в письмовій або електронній формі клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням.


3.7. У договорі мають бути визначені предмет договору, права і обов'язки клієнта та емітента, їх відповідальність, порядок розгляду спорів, зокрема:


тип (вид) платіжної картки і термін дії;


види операцій, які держатель картки має право здійснювати з її використанням, правила їх здійснення;


умови обслуговування картрахунку (за дебетовою чи кредитною схемою, розміри гарантійного забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на картрахунку, порядок кредитування клієнта);


доручення емітенту на виконання дебетування картрахунку на суму операцій, виконаних держателем платіжної картки, за платіжними повідомленнями еквайрів;


тарифи банку з обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки на час укладення договору;


право клієнта на одержання виписок про стан його картрахунку та умови їх отримання (поштою, особисто тощо);


відповідальність банку за невиконання своїх зобов'язань;


відповідальність клієнта за втрату картки та невиконання своїх фінансових зобов'язань;


порядок подання, строки та процедури розгляду претензій у разі непогодження клієнта з виписками за операціями з картрахунку;


умови забезпечення сторонами безпеки при користуванні платіжною карткою;


необхідність термінового повідомлення про втрату (крадіжку) платіжної картки;


номер телефону, адреса установи, до якої слід звернутися з цього приводу та з приводу інших непередбачених ситуацій, і процедура фіксування факту звернення клієнта (держателя платіжної картки);


обставини, за яких банк може згідно з чинним законодавством повідомляти про стан карткового рахунку третім сторонам та інше залежно від умов банку і правил платіжної системи.


Один з примірників договору між емітентом і клієнтом має бути переданий клієнту. У разі змін умов обслуговування картрахунків та тарифів банку останній зобов'язаний повідомити про це клієнта не пізніше ніж за 21 день до введення цих змін. Повідомлення клієнта емітентом може бути зроблено через загальнонаціональні засоби масової інформації, особисто або в інший спосіб, передбачений договором.


3.8. Розповсюджувати платіжні картки та укладати договори від імені емітента зі своїми клієнтами можуть також агенти, які уклали договори з емітентом.


Договір на розповсюдження платіжних карток, який укладається між емітентом і агентом, має визначати види платіжних карток, що будуть розповсюджуватися агентом, порядок взаємодії і взаєморозрахунків, розподіл комісійних, строк випуску картки, форми і зміст документів, які укладаються з клієнтом, умови відкриття та ведення картрахунків, порядок вирішення спорів і відповідальність сторін тощо.


Відповідальність перед платіжною організацією платіжної системи за операціями, що здійснені з використанням платіжних карток, розповсюджених агентом, несе емітент - член платіжної системи.


3.9. Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до законодавства України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.


Клієнти-резиденти можуть відкривати картрахунки за межами України й отримувати платіжні картки, емітовані нерезидентами, з урахуванням обмежень, установлених законодавством України про валютне регулювання.


3.10. У разі застосування дебетової схеми обслуговування для клієнтів відкриваються окремі картрахунки, що ведуться в режимі поточних рахунків, з урахуванням обмежень, установлених законодавством.


3.11. У разі застосування кредитної схеми клієнтам відкриваються окремі картрахунки.


3.12. На одному картрахунку можуть відображатися операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту та/або його довіреним особам у національній та/або іноземній валютах.


3.13. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через касу свого або іншого банку, через банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням і здійснюється з урахуванням обмежень (у тому числі режиму картрахунків в іноземній валюті), установлених законодавством України.


Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків і за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента, яка була повернена довіреною особою клієнта в касу юридичної особи як невикористана або як відшкодування за кошти, використані понад установлені норми витрат.


3.14. Для обліку операцій фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк може відкривати консолідований картрахунок для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток. Для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців схема обслуговування наперед оплачених платіжних карток не застосовується.


3.15. Вид платіжної картки, що емітується членом платіжної системи, тип її носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій ця картка застосовується, з урахуванням вимог, установлених відповідними державними стандартами України та міжнародними стандартами, прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).


Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку, є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента картки.


Правилами платіжної системи можуть бути встановлені додаткові реквізити платіжної картки.


Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер емітента, визначений відповідно до вимог, наведених у додатку 2 до цього Положення.


Крім зазначених вище обов'язкових реквізитів, платіжна картка має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя, за винятком неперсоніфікованих наперед оплачених платіжних карток.

  1   2   3

Схожі:

Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconПоложення Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconНаказ №981 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р за №2131/22443 Про внесення змін до наказу моз україни від 02 лютого 2011 року №49 Відповідно до статей 6 та 9 та відповідно до
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до підпункту 48...
Постанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи