Про впровадження пластикових карток icon

Про впровадження пластикових карток
Скачати 147.66 Kb.
НазваПро впровадження пластикових карток
Дата25.08.2012
Розмір147.66 Kb.
ТипДокументиПро впровадження пластикових карток

мiжнародних платiжних систем у розрахунках

за товари, наданi послуги та при видачi готiвки


Постанова Правлiння Нацiонального банку України

вiд 24 лютого 1997 р. N 37


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

24 березня 1997 р. за N 86/1890

(Офiцiйний вiсник України 1997 р. число 13)


З метою подальшого впровадження нових форм розрахункiв у

безготiвковiй формi за продаж товарiв, надання послуг та при

видачi готiвки у вiльно конвертованiй валютi Правлiння

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про впровадження пластикових карток

мiжнародних платiжних систем у розрахунках за товари, наданi

послуги та при видачi готiвки (додається).

2. Департаменту бухгалтерського облiку (П. М. Сенищ) в "Планi

рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України" передбачити

рахунки для облiку операцiй за пластиковими картками мiжнародних

платiжних систем.

3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на першого

заступника Голови Правлiння В.О. Бондаря та департамент валютного

регулювання (С.О. Яременко).


В. о. Голови В.О. БОНДАР

Затверджено

постановою Правлiння

Нацiонального банку України

N 37 вiд 24 лютого 1997 р.

Зареєстровано

в Мiнiстерствi юстицiї України

24 березня 1997 року за N 86/1890

Положення про впровадження пластикових карток

мiжнародних платiжних систем у розрахунках за

товари, наданi послуги та при видачi готiвки


1. Визначення термiнiв


Для цiлей цього Положення наведенi нижче термiни вживаються в

такому значеннi:


Авторизацiя - отримання дозволу вiд банку-емiтента

банкiвської платiжної картки (БПК) на здiйснення операцiй з

використанням БПК.


Банкiвська платiжна картка (БПК) - пластиковий

iдентифiкацiйний засiб, за допомогою якого отримувачу БПК

надається змога здiйснювати операцiї сплати за товари, послуги та

отримувати готiвковi кошти. Iдентифiкування отримувача БПК має

забезпечуватись нанесенням на БПК номера БПК, термiну дiї БПК та

прiзвища, iм'я i зразка пiдпису держателя БПК.


Банк-еквайєр - уповноважений банк (член платiжної системи),

що проводить первинне оброблення трансакцiй та бере на себе

проведення з комерсантами (торговцями), що знаходяться у його

сферi дiяльностi, усього спектра операцiй з картками:

перерахування на розрахунковi рахунки комерсантiв (торговцiв)

коштiв за товари та послуги, приймання, сортування та розсилання

квитанцiй, розповсюдження стоп-листiв (перелiк БПК, операцiї з

якими призупиненi на день здiйснення операцiї з БПК).


Банк-емiтент - уповноважений банк, який є членом платiжної

системи, обслуговує картрахунки та видає БПК, а також проводить

розрахунки (через банк-еквайєр) з комерсантами (торговцями), якi

здiйснюють продаж або надання послуг з використанням при оплатi

БПК.


Банкомат - електронно-механiчний пристрiй, що надає змогу

держателю БПК при введеннi персонального iдентифiкацiйного номера

(ПIН) одержувати готiвку.


Держатель БПК - особа, iнформацiя про яку нанесена на БПК

(iм'я, прiзвище, зразок пiдпису), i яка уповноважена

розпоряджатися картрахунком.


Iмпринтер - механiчний пристрiй, що дає змогу лише

вiдображати данi з БПК, авторизацiю на проведення операцiй з якими

було отримано попередньо; iмпринтери у разi вiдсутностi термiналiв

можуть використовуватись банками (CASH ADVANCE) або комерсантами

(торговцями); у разi використання iмпринтерiв банки мають вжити

додатковi заходи щодо запобiгання отримання несанкцiонованої

авторизацiї.


Картковий рахунок (картрахунок) - банкiвський рахунок,

розпорядження яким може здiйснюватися за допомогою БПК. На

картрахунок зараховуються кошти, якi призначенi для подальшого

витрачання за допомогою БПК.


Комерсант (торговець) - юридична особа-резидент, яка здiйснює

свою дiяльнiсть у сферi продажу товарiв та надання послуг.


Мiжнародна платiжна система - система розрахункiв мiж банками

рiзних країн, що використовують єдинi стандарти платiжних

засобiв.


ПIН - персональний iдентифiкацiйний номер, секретний код,

вiдомий тiльки держателю БПК, i необхiдний для здiйснення операцiй

з БПК.


Квитанцiя (слiп) - документ, який пiдтверджує здiйснення

операцiї з використанням БПК i мiстить у собi iнформацiю про суму

операцiї, дату, а також данi, що дають змогу iдентифiкувати БПК.


Платiжна система (ПС) - сукупнiсть нормативних, договiрних,

фiнансових та iнформацiйно-технiчних засобiв та рiшень учасникiв

(банкiв, установ, компанiй), якi регламентують свої

взаємовiдносини щодо порядку використання БПК. ПС має об'єднувати

не менше як два банки-емiтенти. Усi БПК, якi належать до однiєї

ПС, мають вмiщувати у собi ознаки, якi дають змогу iдентифiкувати

їх належнiсть до ПС.


Платiжний термiнал - електронний пристрiй, що дає змогу, як

наслiдок взаємодiї з БПК, здiйснювати авторизацiю та формувати

платiжнi чеки за операцiями з використанням БПК.


Процесинговий центр - уповноважений платiжною системою

спецiалiзований обчислювальний центр, що тримає базу даних ПС, яка

мiстить у собi данi про членiв платiжної системи та держателiв БПК

з метою забезпечення запитiв на авторизацiю у тому разi, якщо

банк-емiтент не веде своєї власної бази; в iншому разi,

процесинговий центр пересилає запит у банк-емiтент БПК, що

авторизується через еквайєра.


Розрахунковий банк - уповноважений банк України або

уповноважений мiжнародною платiжною системою iноземний банк, що

здiйснює взаєморозрахунки мiж членами ПС, де останнi вiдкривають

кореспондентськi рахунки.


Трансакцiя - сукупнiсть операцiй, що супроводжують взаємодiю

держателя БПК з ПС при здiйсненнi платежу за БПК або при отриманнi

готiвки.


Типи БПК:

- власна БПК, яка надає змогу фiзичнiй особi - держателю

розпоряджатися власним картковим рахунком (картрахунком);

- корпоративна БПК, яка надає змогу фiзичнiй особi

розпоряджатися картрахунком юридичної особи;

- дебетна БПК, яка надає змогу розпоряджатися картрахунком у

межах залишку коштiв на ньому;

- кредитна БПК, яка надає змогу здiйснювати операцiї за

дебетом картрахунку в межах установленого банком-емiтентом лiмiту

кредиту.


Учасник системи - юридична особа (банк, комерсант) або

фiзична особа, яка має договiрно-правовi вiдносини з членами ПС.


Член мiжнародної платiжної системи - юридична особа, яка

одержала лiцензiю мiжнародної платiжної системи на емiсiю карток

цiєї системи та/або на обслуговування карток цiєї системи

(еквайринг), i вiдповiдно до чинного законодавства України має

право здiйснювати на територiї України зазначенi операцiї.


2. Вимоги до банкiв-еквайєрiв


Еквайринг може здiйснюватися виключно уповноваженими банками

України - членами мiжнародних платiжних систем.


2.1. Функцiї банку-еквайєра.


2.1.1. Укладення угод з юридичними особами-резидентами згiдно

з нормами чинного законодавства.

2.1.2. Надання юридичним особам-резидентам гарантiї платежу

за умови виконання належним чином останнiми здiйснення операцiй з

використанням БПК.

2.1.3. Зарахування або перерахування на рахунки юридичних

осiб-резидентiв коштiв за операцiями, здiйсненими останнiми з

використанням БПК.

2.1.4. Забезпечення первинного оброблення запитiв на

авторизацiю, що надходять вiд комерсантiв.

2.1.5. Прийняття, сортування i розсилка квитанцiй.

2.1.6. Розповсюдження стоп-листiв.


3. Порядок проведення операцiй, пов'язаних

з емiсiєю та використанням БПК


3.1. Вiдкриття картрахункiв здiйснюється уповноваженими

банками на пiдставi угоди, укладеної з фiзичною особою.


Обслуговування картрахункiв в iноземнiй валютi та в

нацiональнiй грошовiй одиницi України здiйснюється уповноваженими

банками згiдно з чинним законодавством та нормативними актами

Нацiонального банку України.


3.2. Уповноваженi банки на пiдставi угод мають право

отримувати комiсiйну винагороду в iноземнiй валютi за операцiями,

пов'язаними з використанням емiтованих ними БПК, при видачi

готiвки та наданнi послуг еквайринга.


3.3. Вiдкриття корпоративних картрахункiв в iноземнiй валютi

та в нацiональнiй грошовiй одиницi України здiйснюється

уповноваженими банками на пiдставi угоди, укладеної з юридичною

особою резидентом України - власником картрахунку, незалежно вiд

того, чи є ця юридична особа клiєнтом банку. При цьому грошовi

кошти на вiдкриття та поповнення картрахунку приймаються тiльки з

основного розрахункового валютного рахунку юридичної

особи-резидента України.

Кошти з корпоративного картрахунку, використанi

спiвробiтником, що знаходиться у вiдрядженнi, зверх норм витрат на

вiдрядження, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, пiдлягають

вiдшкодуванню цим спiвробiтником власнику корпоративного

картрахунку.

Оплата договорiв (контрактiв), що здiйснюється вiд iменi

юридичної або фiзичної особи, яка займається пiдприємницькою

дiяльнiстю, з картрахункiв не дозволяється.


3.4. Юридичнi особи-резиденти (комерсанти) при використаннi

БПК мiжнародних платiжних систем укладають угоди (договори):

- з уповноваженими банками України, якi є членами мiжнародних

платiжних систем VISA International Service Association, EUROPAY

International, або з уповноваженими банками України, якi уклали

угоди (договори) з цими банками;

- з уповноваженими банками України або з юридичними

особами-нерезидентами при використаннi БПК мiжнародних платiжних

систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.


Уповноваженi банки України при використаннi БПК мiжнародних

платiжних систем укладають угоди (договори):

- з уповноваженими банками України, якi є членами мiжнародних

платiжних систем VISA International Service Association, EUROPAY

International;

- з уповноваженими банками України або з юридичними

особами-нерезидентами при використаннi БПК мiжнародних платiжних

систем DINERS CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.


3.5. На операцiї фiзичних осiб-резидентiв, що здiйснюються за

картрахунками на пiдставi угод мiж банком та фiзичною

особою-резидентом, не поширюється дiя абзацу 3 пункту 10 Положення

"Про кредитування", затвердженого постановою Правлiння

Нацiонального банку України вiд 28 вересня 1995 року за N 246, а

саме: "Кредити в iноземнiй валютi можуть одержувати тiльки

особи-резиденти України для проведення дiяльностi, передбаченої їх

статутними документами".


4. Участь банкiв у мiжнародних платiжних системах


4.1. Уповноваженi банки України мають право вступати до

мiжнародних платiжних систем як банки-емiтенти та/або

банки-еквайєри.


4.2. Уповноваженi банки України, якi є учасниками мiжнародної

платiжної системи, використовують при органiзацiї емiсiї,

обслуговуваннi та обробленнi операцiй стандарти, якi дiють у

вiдповiднiй ПС.


5. Купiвля-продаж iноземної валюти на мiжбанкiвському

валютному ринку України


5.1. Продаж надходжень в iноземнiй валютi на мiжбанкiвському

валютному ринку України.


Кошти, якi отриманi юридичною-особою резидентом (комерсантом)

вiд операцiй з використанням БПК, пiдлягають зарахуванню на

розподiльчий валютний рахунок (балансовий N 071) в уповноваженому

банку України та обов'язковому продажу на мiжбанкiвському

валютному ринку України у повному обсязi:

- при використаннi БПК мiжнародних платiжних систем VISA

International Service Association, EUROPAY International;

- при використаннi БПК мiжнародних платiжних систем DINERS

^ CLUB, JCB, AMERICAN EXPRESS.


5.2. Купiвля iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному

ринку України.


Розрахунковий банк (уповноважений банк України) може купити

в межах встановленого йому лiмiту iноземну валюту на

мiжбанкiвському валютному ринку України для закриття вiдкритої

валютної позицiї при здiйсненнi розрахункiв з мiжнародною

платiжною системою за операцiями з використанням БПК, якi

емiтованi в нацiональнiй грошовiй одиницi України.


6. Вiдповiдальнiсть учасникiв ПС


Вiдповiдальнiсть учасникiв ПС визначається згiдно з чинним

законодавством України та умовами договорiв.


7. Бухгалтерський облiк операцiй з БПК


7.1. Рух коштiв за картрахунками клiєнтiв банку оформляється

бухгалтерськими проводками виходячи з основних принципiв

бухгалтерського облiку.


7.2. Банкiвськi платiжнi картки облiковуються банком в

умовнiй оцiнцi (одна гривня за одну штуку) на окремому особовому

рахунку ("Пластиковi картки") позабалансового рахунку N 9942

"Бланки платiжних карток та квитанцiй" та iнших позабалансових

рахункiв. За прибутком позабалансового рахунку вiдображаються в

умовнiй оцiнцi придбанi банком пластиковi картки.


За видатком вiдображається списання пластикових карток, якi

виданi клiєнту пiсля укладення з ним договору про вiдкриття

картрахунку.


7.3. Кошти в iноземнiй валютi, якi депонуються для

забезпечення розрахункiв з використанням БПК, облiковуються на

вiдповiдних субрахунках балансових рахункiв "Плану рахункiв

бухгалтерського облiку в банках України" (реєстр. N 332 вiд 25

грудня 1995 р.) залежно вiд строку дiї БПК i виду валюти.


Депонованi кошти у гривнях для розрахункiв з використанням

БПК мiжнародних платiжних систем облiковуються на вiдповiдних

рахунках роздiлу ХIV Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв

України.


При облiку операцiй з застосуванням БПК використовуються такi

рахунки:


N 225 (П) "Рахунки фiзичних осiб-резидентiв у вiльно

конвертованiй валютi за операцiями з використанням дебетних БПК",


N 225 с/р (субрахунок - надалi с/р) "Кошти громадян у вiльно

конвертованiй валютi за дебетними БПК",


N 326 (П) "Розрахунковi рахунки фiзичних осiб-резидентiв",


N 326 с/р "Кошти громадян у гривнях за дебетними БПК",


N 226 (А) "Рахунки фiзичних осiб-резидентiв у вiльно

конвертованiй валютi за операцiями з використанням кредитних

БПК",


N 226 с/р "Кошти громадян у вiльно конвертованiй валютi за

кредитними БПК",


N 716 (А) "Кредити громадян на споживчi цiлi",


N 716 с/р "Кошти громадян у гривнях за кредитними БПК",


N 227 (П) "Депонованi кошти фiзичних осiб-резидентiв у

вiльно конвертованiй валютi для розрахункiв з використанням БПК

строком вiд 6 мiсяцiв до 1 року",


N 228 (П) "Депонованi кошти юридичних осiб-резидентiв у

вiльно конвертованiй валютi для розрахункiв з використанням БПК

строком вiд 6 мiсяцiв до 1 року".


Аналiтичний облiк коштiв ведеться у розрiзi номерiв БПК.


7.4. При зарахуваннi коштiв на картрахунки клiєнтiв

кредитуються вiдповiднi балансовi рахунки у кореспонденцiї з

рахунком "Каса", кореспондентським рахунком чи iншим рахунком

клiєнта у цьому банку.


7.5. Списання коштiв з картрахунку клiєнта здiйснюється на

пiдставi платiжних чекiв або виписки за коррахунком розрахункового

банку та на пiдставi документа, який формується ПС пiсля

здiйснення клiрингу (наприклад, мiжнародна платiжна система

EUROPAY формує та надсилає термiново до банку факсом PAYMENT

^ PROPOSITION OF DD/MM/YY).


При списаннi коштiв робиться проводка, що є зворотньою до

вищевказаної, тобто на суму списаних коштiв за дебетом

картрахункiв клiєнтiв у кореспонденцiї з коррахунком чи iншим

рахунком клiєнта у цьому банку.


7.6. Бухгалтерський облiк операцiй з видачi готiвкових коштiв

за допомогою банкоматiв проводиться у такому порядку.


7.6.1. Кошти, якi знаходяться у банкоматах, облiковуються на

активному субрахунку балансового рахунку N 220 "Вiльно

конвертована валюта у банкоматах":


N 220 с/р "Вiльно конвертована валюта у банкоматi",


аналiтичний облiк ведеться у розрiзi банкоматiв.


7.6.2. При зарахуваннi готiвкових коштiв у банкомати (зарядцi

банкоматiв готiвкою) робляться такi бухгалтерськi проводки:


При зарахуваннi у банкомати iноземної готiвки:


Дебет рахунку N 220 с/р "Вiльно конвертована валюта у

банкоматi";

Кредит рахунку N 060 "Готiвкова вiльно конвертована валюта

та платiжнi документи у вiльно конвертованiй валютi".


При зарахуваннi у банкомати гривнi використовуються

вiдповiднi балансовi рахунки Плану рахункiв бухгалтерського облiку

в банках України.


7.6.3. При видачi готiвкових коштiв з картрахункiв з

використанням БПК робляться такi бухгалтерськi проводки на

пiдставi платiжних чекiв:


При отриманнi з рахунку готiвкової iноземної валюти:


Дебет N 225 с/р "Кошти громадян у вiльно конвертованiй валютi

за дебетними БПК";

Дебет N 226 с/р "Кошти громадян у вiльно конвертованiй

валютi за кредитними БПК";

Кредит N 220 с/р "Вiльно конвертована валюта у банкоматах".


7.7. Бухгалтерський облiк кредитiв за дебетними БПК.


7.7.1. Суми за операцiями, якi здiйснювалися з використанням

БПК понад залишками за картрахунками, вiдносяться банками на такi

активнi балансовi рахунки:


За коштами в iноземнiй валютi:


на балансовий рахунок N 248 "Короткостроковi кредити, наданi

домашнiм господарствам у вiльно конвертованiй валютi";

на вiдповiдний с/р N 248 "Кредити за розрахунками за

пластиковими БПК".


За коштами в гривнях:


на балансовий рахунок N 716 "Кредити громадян на споживчi

цiлi";

на вiдповiдний с/р N 716 "Кредити за розрахунками за

пластиковими БПК".


Аналiтичний облiк ведеться в розрiзi власникiв картрахункiв.


7.7.2. Балансовий рахунок N 248 дебетується на суму, що

списується при розрахунках за допомогою БПК понад залишками на

картрахунках, у кореспонденцiї з коррахунком банку в iноземнiй

валютi. Тобто, при проведеннi операцiї, сума якої перевищує

залишок на картрахунку, робиться такий бухгалтерський запис:


Дебет N 225 с/р - на суму залишку на картрахунку клiєнта;

Дебет N 248 с/р - на суму перевищення платежу понад залишок

за картрахунком;

Кредит N коррахунку в iноземнiй валютi на всю суму платежу.


7.7.3. Балансовий рахунок N 716 дебетується на суму, що

списується при розрахунках за допомогою БПК понад залишками на

картрахунках, у кореспонденцiї з коррахунком банку в гривнях.

Тобто, при проведеннi операцiї, сума якої перевищує залишок на

картрахунку, робиться такий бухгалтерський запис:


Дебет N 326 с/р - на суму залишку на картрахунку клiєнта;

Дебет N 716 с/р - на суму перевищення платежу понад залишок

за картрахунком;

Кредит N коррахунку в гривнях на всю суму платежу.


7.8. Прибутки банку у iноземнiй валютi облiковуються за

рахунками N 150 "Рахунки банкiв-резидентiв для облiку валютної

позицiї за власною вiльно конвертованою валютою".


Прибутки банку в гривнях облiковуються за рахунками N 960

"Операцiйнi i рiзнi доходи отриманi".


7.9. Прострочена заборгованiсть за кредитами, що отриманi

при розрахунках з використанням БПК, оформлюється бухгалтерськими

проводками аналогiчно iншiй простроченiй позичковiй

заборгованостi.


7.10. При конвертацiї в уповноваженому банку України

грошових коштiв на мультивалютних картрахунках з однiєї валюти в

iншу здiйснюються записи тiльки за цим картрахунком клiєнта.


7.11. Порядок бухгалтерського облiку прибуткiв та видаткiв

банкiв, що виникають у разi проведення операцiй з використанням

БПК.


7.11.1. Видатки та прибутки з виготовлення та запровадження

в обiг БПК вiдносяться банками:


- на балансовий рахунок N 150 "Рахунки банкiв-резидентiв для

облiку валютної позицiї за власною вiльно конвертованою валютою";

- на балансовий рахунок N 960 "Операцiйнi i рiзнi доходи

отриманi";

- на балансовий рахунок N 970 "Сплаченi операцiйнi i рiзнi

видатки".


7.11.2. Усi видатки та прибутки, отриманi банком у разi

проведення операцiй з використанням БПК, вiдносяться банками:


- на балансовий рахунок N 150 "Рахунки банкiв-резидентiв для

облiку валютної позицiї за власною вiльно конвертованою валютою";

- на балансовий рахунок N 960 "Операцiйнi i рiзнi доходи

отриманi";

- на балансовий рахунок N 970 "Сплаченi операцiйнi i рiзнi

видатки".


Надруковано: "Офiцiйний вiсник України" 1997, число 13


------------------------------------------------------------------------

Заглавная страница     Intranet server     Расширенный запрос


------------------------------------------------------------------------

Вопросы, комментарии, замечания и предложения просьба посылать to Alek.

© 1998-99 Temporary Unavailable.

Схожі:

Про впровадження пластикових карток iconОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Про впровадження пластикових карток iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Про впровадження пластикових карток iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Про впровадження пластикових карток iconУдосконалення організаційного забезпечення обліку операцій з кредитування фізичних осіб
Облення та впровадження відповідних технологічних карток. При цьому, технологічною карткою банку є документ, що містить детальний...
Про впровадження пластикових карток iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про впровадження пластикових карток iconНаказ №445 Про порядок замовлення, видачі, обліку та подовження дії електронних студентських квитків (еск) державного зразка
Кібернетичного центру Національної академії наук України, Договором №036 від 04. 04. 2007р між університетом та філією акб "імексбанк"...
Про впровадження пластикових карток iconДо Положення про проведення
Техніко-економічне обґрунтування проекту (вказати очiкуванi обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту вiд впровадження,...
Про впровадження пластикових карток iconНаказ №1016 м. Севастополь Про внесення доповнень до наказу від 03. 09. 2012 р. №719 «Про затвердження мережі навчальних закладів, які беруть участь в експериментальній та інноваційній діяльності»
України від 24 січня 2012 року №58 «Про впровадження програми "Школи-новатори"», на підставі заявок від навчальних закладів, з метою...
Про впровадження пластикових карток iconНаказ №196 Про проведення тренінгу «LearnIn smart навчання»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 12. 07. 2012 №812 «Про впровадження пілотного проекту «LearnIn – smart...
Про впровадження пластикових карток iconПро впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” та з метою забезпечення впровадження кредитно-модульної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи