Президента україни icon

Президента україни
Скачати 478.6 Kb.
НазваПрезидента україни
Сторінка1/2
Дата25.08.2012
Розмір478.6 Kb.
ТипДокументи
  1   2УКАЗ


ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Концепцiю боротьби з корупцiєю

на 1998 - 2005 роки


(Офiцiйний вiсник України, 1998, N 17)


З метою вдосконалення правових, органiзацiйних передумов

боротьби з корупцiєю постановляю:


1. Затвердити схвалену Кабiнетом Мiнiстрiв України Концепцiю

боротьби з корупцiєю на 1998-2005 роки (додається).


2. Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до положень цiєї

Концепцiї розробити програму невiдкладних заходiв, спрямованих на

боротьбу з корупцiєю, та щорiчнi плани її реалiзацiї.


Президент України Л. КУЧМА


м.Київ, 24 квiтня 1998 року

N 367/98


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

вiд 24 квiтня 1998 року N 367/98


КОНЦЕПЦIЯ

боротьби з корупцiєю на 1998 - 2005 роки


Вступ


Корупцiя є одним з основних чинникiв, якi створюють реальну

загрозу нацiональнiй безпецi та демократичному розвитку держави,

вона негативно впливає на всi сторони суспiльного життя:

економiку, полiтику, управлiння, соцiальну i правову сфери,

громадську свiдомiсть, мiжнароднi вiдносини.


Незважаючи на вжитi останнiм часом органiзацiйно-правовi

заходи щодо протидiї корупцiї, масштаби її не зменшилися. Через

невиконання низки заходiв, передбачених Нацiональною програмою

боротьби з корупцiєю, не вiдбулося вiдчутного скорочення кiлькостi

корупцiйних дiянь.


Таке становище є наслiдком того, що дотепер не з'ясовано

всiх соцiальних передумов корупцiї, цiлеспрямовано не

здiйснювалась дiяльнiсть щодо їх обмеження та нейтралiзацiї.

Поширенню корупцiї сприяє гальмування демократичних та економiчних

перетворень. Не розроблено основ адмiнiстративної реформи. Не

визначено хоча б на концептуальному рiвнi стратегiї запобiгання та

протидiї корупцiї. Дiяльнiсть щодо боротьби з корупцiєю не стала

прiоритетною для багатьох державних органiв. Вона здiйснюється без

певної системи i належної вимогливостi, достатнього iнформацiйного

забезпечення, додержання принципу розподiлу функцiй та

вiдповiдальностi.


Дiяльностi правоохоронних органiв щодо запобiгання

корупцiйним дiянням, їх виявлення та розслiдування бракує повноти

нормативного регулювання, науково-методичного забезпечення.

Iнформацiйно-пошукова робота щодо виявлення корупцiйних проявiв не

спрямована на сфери найбiльшого її поширення та найвищi

управлiнськi структури. Заходи щодо вдосконалення законодавства з

питань боротьби з корупцiєю мають фрагментарний характер. Головнi

зусилля у боротьбi з корупцiєю витрачаються на реагування на

окремi корупцiйнi прояви, а не на усунення причин та умов, що

сприяють їм.


Забезпечити системний пiдхiд та ефективну органiзацiю

дiяльностi щодо запобiгання та протидiї корупцiї можливо за

наявностi комплексної, науково обгрунтованої концепцiї.


Роздiл I. Загальнi положення


Корупцiя є вкрай негативним явищем, її суспiльна

небезпечнiсть полягає у тому, що вона:


пiдриває авторитет держави, завдає шкоди утвердженню

демократичних основ управлiння суспiльством, побудовi та

функцiонуванню державного апарату;


суттєво обмежує конституцiйнi права i свободи людини i

громадянина, особливо пересiчних громадян, якi найбiльше

потерпають вiд корупцiї i не в змозi уникнути корупцiйного тягаря,

втрачають при цьому вiру в демократичнi засади суспiльства i

держави;


порушує принципи верховенства права;


призводить до гальмування та викривлення

соцiально-економiчних реформ, перешкоджає розвитку ринкових

вiдносин, передусiм середнього та малого пiдприємництва, а також

надходженню iноземних iнвестицiй;


грубо порушує встановлений порядок здiйснення повноважень

посадовими i службовими особами органiв державної влади, мiсцевого

самоврядування, управлiнських структур приватного сектора;


надає незаконнi привiлеї корумпованим угрупованням i кланам,

пiдпорядковує державну владу їхнiм iнтересам;


сприяє кримiналiзацiї та тiнiзацiї економiчних вiдносин,

легалiзацiї доходiв, одержаних незаконним шляхом;


живить органiзовану злочиннiсть, насамперед економiчну, стає

неодмiнною умовою її iснування;


порушує принципи соцiальної справедливостi, невiдворотностi

покарання;


нищить духовнi, моральнi та суспiльнi цiнностi;


ускладнює вiдносини з iншими державами i всiєю мiжнародною

спiльнотою, унеможливлює надання iноземної допомоги.


У правовому вiдношеннi корупцiя становить сукупнiсть рiзних

за характером та ступенем суспiльної небезпеки, але єдиних за

своєю суттю корупцiйних дiянь, iнших правопорушень (кримiнальних,

адмiнiстративних, цивiльно-правових, дисциплiнарних), а також

порушень етики поведiнки посадових осiб, пов'язаних iз вчиненням

цих дiянь.


Корупцiйнi дiяння мають такi форми (види):


зловживання владою або посадовим становищем, перевищення

влади або посадових повноважень та iншi посадовi злочини, що

вчиняються для задоволення корисливих чи iнших особистих iнтересiв

або iнтересiв iнших осiб;


розкрадання державного, колективного або приватного майна з

використанням посадового становища;


незаконне одержання матерiальних або iнших благ, пiльг та

iнших переваг;


одержання кредитiв, позичок, допомоги, придбання цiнних

паперiв, нерухомостi або iншого майна з використанням пiльг чи

переваг, не передбачених законодавством, або на якi особа не має

права;


хабарництво;


здiйснення безпосередньо та через посередникiв або

пiдставних осiб пiдприємницької дiяльностi з використанням влади

чи посадових повноважень, а також пов'язаних з ними можливостей;


сприяння з використанням посадового становища фiзичним i

юридичним особам у здiйсненнi ними пiдприємницької та iншої

дiяльностi з метою незаконного одержання за це матерiальних або

iнших благ, пiльг та iнших переваг;


неправомiрне втручання з використанням посадового становища у

дiяльнiсть iнших державних органiв чи посадових осiб з метою

перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання

прийняття неправомiрного рiшення;


використання iнформацiї, одержаної пiд час виконання

посадових обов'язкiв, у корисливих чи iнших особистих iнтересах,

необгрунтована вiдмова у наданнi вiдповiдної iнформацiї, або

несвоєчасне її надання, або надання недостовiрної чи неповної

службової iнформацiї;


надання необгрунтованих переваг фiзичним або юридичним особам

шляхом пiдготовки i прийняття нормативно-правових актiв чи

управлiнських рiшень;


протегування з корисливих або iнших особистих iнтересiв у

призначеннi на посаду особи, яка за дiловими i професiйними

якостями не має переваг перед iншими кандидатами.


Корупцiйнi дiяння можуть бути вчиненi також в iнших формах,

у тому числi в таких, що потребують додаткового визначення

законодавством.


Боротьба з проявами корупцiї має грунтуватися на поєднаннi

профiлактичних, правоохоронних i репресивних заходiв. При цьому

прiоритет повинен надаватися профiлактичним заходам

загальносоцiального i спецiального кримiнологiчного спрямування.


Заходи запобiгання та протидiї корупцiї подiляються на

невiдкладнi короткостроковi, в тому числi надзвичайного характеру,

довгостроковi та постiйного характеру.


Основною метою державної полiтики у галузi боротьби з

корупцiєю є створення дiйової системи запобiгання i протидiї

корупцiї, виявлення та подолання її соцiальних передумов i

наслiдкiв, викриття корупцiйних дiянь, обов'язкової

вiдповiдальностi винних у їх вчиненнi.


Суб'єкти боротьби з корупцiєю подiляються на такi основнi

групи:


суб'єкти безпосередньої правоохоронної дiяльностi, в тому

числi спецiально утворенi для запобiгання корупцiйним дiянням, їх

викриття i розслiдування;


суб'єкти, якi в межах виконання iнших своїх функцiй

забезпечують правоохороннi органи iнформацiєю, що мiстить

вiдомостi про корупцiйнi дiяння;


суб'єкти, дiяльнiсть яких спецiально або внаслiдок виконання

iнших функцiй спрямована на здiйснення упереджувального та

обмежувального впливу на соцiальнi передумови корупцiї,

запобiгання причинам та умовам, що безпосередньо сприяють

корупцiйним дiянням;


суб'єкти, якi здiйснюють координацiю боротьби з корупцiєю.


Вiдповiдно до загальних положень i мети дiяльнiсть щодо

боротьби з корупцiєю повинна здiйснюватися на таких основних

принципах:


демократизацiї управлiння суспiльством, побудови та

органiзацiї державної влади i мiсцевого самоврядування, що

забезпечує оптимальну вiдкритiсть для населення дiяльностi

посадових осiб;


верховенства права;


прiоритету та захисту прав людини;


змiцнення доброчесностi у вiдносинах державного апарату i

службовцiв усiх категорiй з населенням;


системностi;


комплексностi, що передбачає здiйснення невiдкладних

короткострокових, довгострокових, постiйних заходiв економiчного,

соцiально-полiтичного, органiзацiйно-управлiнського, правового,

соцiально-психологiчного та iншого характеру;


взаємодiї владних структур з iнститутами суспiльства i

населенням;


удосконалення порядку та нормативного регулювання

органiзацiї працi посадових осiб;


практичної спрямованостi та радикальностi заходiв;


наукової обгрунтованостi;


входження до мiжнародної системи боротьби з корупцiєю та

розвитку всебiчного спiвробiтництва з iноземними державами.


Дiяльнiсть щодо боротьби з корупцiєю має здiйснюватись у

таких напрямах:


запобiгання соцiальним передумовам корупцiї та усунення

причин i умов, що сприяють вчиненню корупцiйних дiянь;


удосконалення законодавства про вiдповiдальнiсть за

корупцiйнi правопорушення;


контроль та нагляд за виконанням законодавства у сферi

боротьби з корупцiєю;


активiзацiя дiяльностi державних органiв щодо виявлення,

розслiдування, розгляду фактiв корупцiйних дiянь, притягнення

винних у їх вчиненнi до вiдповiдальностi.


Роздiл II. Соцiальнi передумови корупцiї.

Причини та умови корупцiйних дiянь


Корупцiя має iсторичнi витоки та соцiальнi передумови.

Чиновництво завжди супроводжувала ознака корупцiйностi.


У країнах, що стали на шлях демократiї, процеси утвердження

особистих прав i свобод та запровадження демократичних засад

забезпечували системi державного управлiння поступову вiдкритiсть.

Тим самим була пiдiрвана живильна основа всевладдя та

корупцiйностi чиновництва. Мiж тим жодна iз соцiально-полiтичних i

економiчних систем не має повного iмунiтету до корупцiї -

змiнюються лише її обсяги i прояви, а також її можливостi, що

визначається ставленням до неї держави i суспiльства.


У перiод переходу нашої держави вiд тоталiтарної до

демократичної системи, орiєнтованої на ринкову економiку,

проявилися й iншi передумови, що сприяють корупцiї. Серед них

можна видiлити передумови, властивi певною мiрою країнам

перехiдного типу, та тi, що пов'язанi з прорахунками та iншими

недолiками у проведеннi суспiльних перетворень безпосередньо в

Українi.


Передумови першої групи:


вiдсутнiсть тривалий час полiтичної та економiчної стратегiї

формування нового суспiльного ладу, недооцiнка ролi державного

регулювання у здiйсненнi цих перетворень, зокрема щодо дiяльностi

управлiнського апарату, значне послаблення державного контролю за

його роботою;


наявнiсть легальних i прихованих полiтичних сил, якi

прагнуть вiдновлення колишнього ладу з його

державно-управлiнською системою та чинять опiр запровадженню

демократичних засад в усiх сферах суспiльства, у тому числi в

управлiннi ним;


наявнiсть значних залишкiв старої командно-адмiнiстративної

системи у виглядi надмiрно великого державного управлiнського та

iншого службово-обслуговуючого апарату з необгрунтовано широкими

повноваженнями, зокрема розпорядчо-дозвiльного змiсту,

переускладненим, забюрократизованим та неконтрольованим порядком

задоволення нагальних потреб населення;


процеси змiни форм власностi, приватизацiї та накопичення

значних цiнностей, що вiдбулися у першi роки незалежностi,

здебiльшого неофiцiйно або напiвлегально, сприяли виникненню i

змiцненню корпоративних угруповань i кланiв, корупцiйних зв'язкiв,

слугували прикладом наживи з використанням посади, вiдкривали

можливiсть безболiсної змiни службової дiяльностi на комерцiйну;


масове прагнення нових пiдприємницьких структур, включаючи

кримiнальнi, розв'язати через державний апарат свої проблеми;


масова змiна законодавчих та iнших правових норм,

послаблення нагляду та контролю за їх виконанням;


значне збiльшення кiлькостi майже не обiзнаних з

нацiональним законодавством та правопорядком iноземних пiдприємцiв

та iнвесторiв, якi стали легкою здобиччю корупцiонерiв.


Передумови другої групи:


декларативнiсть багатьох реформаторських намiрiв та рiшень

влади; обмеженiсть, зволiкання та непослiдовнiсть у проведеннi

реформ щодо демократизацiї управлiння суспiльством, дiяльностi

державного апарату, дерегуляцiї та лiбералiзацiї економiки,

пiдтримки пiдприємництва, малого i середнього бiзнесу;


безперешкодне створення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

на базi державного майна, переведення державної власностi у

приватну в iнтересах окремих груп, тiньових структур, кланiв;


кримiналiзацiя економiчних та iнших соцiальних вiдносин

внаслiдок недосконалої грошової та податкової полiтики, що

спричиняє тiнiзацiю, бартеризацiю, гальмує розвиток цивiлiзованого

пiдприємництва, переорiєнтовує його з виробничої спрямованостi на

торговельно-фiнансову;


пасивнiсть правоохоронних та iнших державних органiв щодо

притягнення винних у корупцiйних вчинках та iнших незаконних

операцiях до вiдповiдальностi, що, крiм iнших негативних

наслiдкiв, стало для чиновництва стимулом безкарного вчинення

корупцiйних дiянь, призвело до моральної деформацiї, поширення

корисливої мотивацiї службової дiяльностi;


поширенiсть у суспiльствi думки про корумпованiсть влади,

припустимiсть, ефективнiсть та невiдворотнiсть корупцiйних

зв'язкiв i дiянь, про небажання влади боротися з ними i навiть

потурання їм, що призводить до зворотного впливу на формування у

населення готовностi та звички до використання корупцiйних

вiдносин; утвердження серед громадян, настроєних на боротьбу з

корупцiєю, думки про прiоритетнiсть бiльш жорсткого покарання

винних у вчиненнi корупцiйних дiянь, а не усунення причин та умов

останнiх; сприяння формуванню таких уявлень через засоби масового

впливу на населення за вiдсутностi спрямованої антикорупцiйної

протидiї.


Такий подiл передумов корупцiї є умовним. На

загальносоцiальному рiвнi вони переплiтаються та викликають iншi

небажанi для суспiльства явища. Зазначенi передумови у взаємодiї

та у дещо змiненому виглядi вiдiграють зумовлюючу роль або

набувають форми безпосереднiх причин та умов, якi за своїм змiстом

можна подiлити на полiтичнi, економiчнi, правовi,

органiзацiйно-управлiнськi, соцiально-психологiчнi та iншi

чинники. Крiм перелiчених передумов слiд видiлити:


полiтичнi чинники:


вiдсутнiсть програмованостi та предметностi у впровадженнi

демократичних засад у рiзнi сфери суспiльного життя, зокрема у

систему управлiння суспiльством, внаслiдок чого не забезпечуються

її вiдкритiсть, спрямованiсть на служiння народу, пiдконтрольнiсть

йому;


занадто повiльний розвиток полiтичної структури та свiдомостi

суспiльства, передусiм його громадянських iнституцiй, їх

несформованiсть та неготовнiсть до рiвної партнерської участi

поряд з державними органами у розв'язаннi суспiльних проблем,

одними з яких є впровадження доброчесностi у вiдносинах з

населенням та протидiя корупцiї;


вiдсутнiсть системи виховання у службовцiв патрiотичних

почуттiв, моральних, професiйних якостей, розумiння, що корупцiя

пiдриває авторитет i силу держави, етичнi основи суспiльної

свiдомостi;


недостатня визначенiсть, непослiдовнiсть i поверховiсть у

проведеннi антикорупцiйної полiтики, що породжує у службовцiв,

схильних до корупцiйних дiянь, вiдчуття безкарностi;


вiдсутнiсть державної iнiцiативи та необхiдних

органiзацiйних зусиль щодо створення громадських формувань,

незалежних недержавних структур для зростання активностi населення

у боротьбi з корупцiєю;


економiчнi чинники:


вiдсутнiсть сприятливого режиму дiяльностi пiдприємств та

пiдприємцiв, особливо щодо сплати податкiв, вiдрахувань до

бюджету, одержання державної пiдтримки, кредитiв тощо;


вiдсутнiсть прозоростi процесiв роздержавлення власностi,

вирiшення рiзних економiчних та господарських питань, оцiнки

прибуткiв, обсягу податкiв, одержання пiльг тощо, що створює умови

їх вирiшення за додаткову "винагороду" для службовця;


наявнiсть суперечностей, коли на фонi збiльшення кiлькостi

заможних i багатих людей, зростання їхнiх прибуткiв багато

державних службовцiв, надiлених повноваженнями у забезпеченнi умов

для прибуткової дiяльностi, не мають навiть помiрного достатку;


правовi чинники:


недолiки законодавства, що має регулювати розв'язання

полiтичних, економiчних, соцiальних, органiзацiйно-управлiнських

проблем запобiгання корупцiї та корупцiйним дiянням, внаслiдок

чого правова база є недостатньою для ефективної протидiї

зловживанням чиновництва, зберiгає його зверхнiсть над населенням,

надмiрну закритiсть, не сприяє створенню чiткої системи контролю

за дiяльнiстю службовцiв, надiйного адмiнiстративно-правового

захисту особи вiд свавiлля державних органiв та посадових осiб;


вiдсутнiсть на нормативному рiвнi цiлiсної системи засобiв

запобiжного впливу на причини та умови, що сприяють корупцiї та

корупцiйним дiянням;


неврегульованiсть вiдповiдальностi за вчинення рiзних

корупцiйних дiянь, у тому числi з квалiфiкуючими ознаками, iнших

правопорушень, що створюють сприятливi умови для корупцiї;


формальний характер чинної системи декларування доходiв

державних службовцiв;


прогалини та нечiткiсть законодавства, що регламентує

дiяльнiсть державних органiв, якi ведуть боротьбу з корупцiєю,

зокрема неповне визначення суб'єктiв корупцiйних дiянь;


пасивнiсть та нецiлеспрямованiсть правоохоронних органiв

щодо виконання правових вимог у виявленнi корупцiйних дiянь,

викриттi винних у їх вчиненнi;


органiзацiйно-управлiнськi чинники:


вiдсутнiсть чiткої регламентацiї дiяльностi державних

службовцiв щодо процедури здiйснення службових повноважень,

прийняття рiшень, видачi офiцiйних документiв; наявнiсть у

посадових осiб надто широких розпорядчо-дозвiльних повноважень для

прийняття рiшень на свiй розсуд, що дає їм можливiсть створювати

зайвi ускладнення, перебiльшувати свою роль у вирiшеннi питань,

пов'язаних iз зверненнями громадян;


поширенiсть у кадровiй полiтицi випадкiв замiщення посад

службовцiв не на пiдставi їхнiх дiлових i моральних якостей, а
  1   2

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи