Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання icon

Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання
Скачати 225.33 Kb.
НазваПро затвердження Iнструкцiї про порядок виконання
Дата26.08.2012
Розмір225.33 Kb.
ТипДокументи


Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання

європейських конвенцiй з питань кримiнального

судочинства

Наказ Мiнiстерства юстицiї України

Генеральної прокуратури України

Служби безпеки України

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України

Верховного Суду України

Державної податкової адмiнiстрацiї України

Державного департаменту України з питань виконання покарань

вiд 29 червня 1999 року N 34/5 / 22 / 130 / 512 / 326 / 73


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

7 липня 1999 р. за N 446/3739


З метою створення єдиного механiзму виконання в Українi

європейських конвенцiй з питань кримiнального судочинства та

вiдповiдно до доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.98 N

17000/47 НАКАЗУЄМО:


1. Затвердити Iнструкцiю про порядок виконання європейських

конвенцiй з питань кримiнального судочинства, що додається.


2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:


заступника Мiнiстра юстицiї України Пасенюка О. М.,


заступника Генерального прокурора України Винокурова С. М.,


заступника Голови Служби безпеки України Пристайка В. I.,


заступника Мiнiстра внутрiшнiх справ України Штанька О. Ф.,


заступника голови Верховного Суду України Маляренка В. Т.,


заступника начальника податкової мiлiцiї начальника Слiдчого

управлiння податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї

України Пiскуна С. М.,


першого заступника директора Державного департаменту України

з питань виконання покарань Пташинського О. Б.


Мiнiстр юстицiї України

Генеральний прокурор України

Голова Служби безпеки України

Мiнiстр внутрiшнiх справ України

Голова Верховного Суду України

(за згодою)


Голова Державної

податкової адмiнiстрацiї України

Директор Державного

Департаменту України

з питань виконання покарань


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мiнiстерства юстицiї України,

Генеральної прокуратури України,

Служби безпеки України,

Мiнiстерства внутрiшнiх

справ України,

Верховного Суду України,

Державної податкової

адмiнiстрацiї України,

Державного департаменту України

з питань виконання покарань

вiд 29 червня 1999 р.

N 34/5 / 22 / 130 / 512 / 326 / 73

Зареєстровано

в Мiнiстерствi юстицiї України

7 липня 1999 р. за N 446/3739


IНСТРУКЦIЯ

про порядок виконання європейських конвенцiй

з питань кримiнального судочинства


Роздiл 1. Загальнi положення


1.1 Ця Iнструкцiя визначає порядок виконання на територiї

України європейських конвенцiй з питань кримiнального судочинства.


1.2. Для України набули чинностi такi європейськi конвенцiї з

питань кримiнального судочинства:


- Європейська конвенцiя про видачу правопорушникiв, 1957 р.;

Додатковий протокол до Європейської конвенцiї про видачу

правопорушникiв, 1975 р.; Другий додатковий протокол до

Європейської конвенцiї про видачу правопорушникiв, 1978 р.

Закон про ратифiкацiю - 16 сiчня

1998 року

Набули чинностi - 9 червня 1998 року


- Європейська конвенцiя про взаємну допомогу у кримiнальних

справах, 1959 р.; Додатковий протокол до Європейської конвенцiї

про взаємну правову допомогу у кримiнальних справах, 1978 р.

Закон про ратифiкацiю - 16 сiчня

1998 року

Набули чинностi - 9 червня 1998 року


- Європейська конвенцiя про нагляд за умовно засудженими

особами або умовно звiльненими особами, 1964 р.

Закон про приєднання - 22 вересня

1995 року

Набула чинностi - 29 грудня 1995

року


- Європейська конвенцiя про передачу провадження у

кримiнальних справах, 1972 р.

Закон про приєднання - 22 вересня

1995 року

Набула чинностi - 29 грудня 1995

року


- Конвенцiя про передачу засуджених осiб, 1983 р.

Закон про приєднання - 22 вересня

1995 року

Набула чинностi - 1 сiчня 1996 року


- Конвенцiя про вiдмивання, пошук, арешт та конфiскацiю

доходiв, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.

Закон про ратифiкацiю - 17 грудня

1997 року

Набула чинностi - 1 травня 1998 року


1.3. Європейська конвенцiя про видачу правопорушникiв щодо

тих країн, до яких вона застосовується, замiнює положення

будь-яких мiжнародних договорiв, якi регулюють видачу

правопорушникiв мiж будь-якими двома або багатьма Договiрними

Сторонами.


1.3.1. Договiрнi Сторони можуть укладати мiж собою

двостороннi або багатостороннi мiжнароднi договори тiльки з метою

доповнення положень цiєї Конвенцiї або сприяння застосуванню

принципiв, що в нiй мiстяться.


1.3.2. Усi iншi конвенцiї, зазначенi в пунктi 1.2 роздiлу 1

цiєї Iнструкцiї, учасницею яких на цей час є Україна, не зачiпають

права i зобов'язання, що випливають з iнших мiжнародних

багатостороннiх i двостороннiх договорiв, якi є чинними для

держав-учасниць та мiстять положення цих конвенцiй.


1.4. Центральними органами України, компетентними вирiшувати

та розглядати питання виконання Конвенцiї про вiдмивання, пошук,

арешт та конфiскацiю доходiв, одержаних злочинним шляхом, (1990

р.) є Мiнiстерство юстицiї України (щодо судових рiшень) i

Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дiй пiд час

розслiдування кримiнальних справ).


1.5. Органом України, через який здiйснюється надсилання та

отримання запитiв на виконання Європейської конвенцiї про видачу

правопорушникiв, 1957 р., Додаткового протоколу до Європейської

конвенцiї про видачу правопорушникiв, 1975 р., Другого додаткового

протоколу до Європейської конвенцiї про видачу правопорушникiв,


1978 р., Європейської конвенцiї про взаємну допомогу у

кримiнальних справах, 1959 р., Додаткового протоколу до

Європейської конвенцiї про взаємну правову допомогу у кримiнальних

справах, 1978 р., Європейської конвенцiї про нагляд за умовно

засудженими особами, 1964 р., Європейської конвенцiї про передачу

провадження у кримiнальних справах, 1972 р., Конвенцiї про

передачу засуджених осiб, 1983 р. є Мiнiстерство юстицiї України.


1.6. Центральними органами України, компетентними вирiшувати

та розглядати питання щодо виконання конвенцiй, зазначених у

пунктi 1.5 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї, є Мiнiстерство юстицiї

України (щодо справ, що перебувають на розглядi в судi) i

Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дiй пiд час

розслiдування кримiнальних справ).


Роздiл 2. Механiзм виконання Європейської конвенцiї

про видачу правопорушникiв


2.1. При отриманнi повiдомлення про мiсцеперебування в

iноземнiй державi особи, яка пiдлягає видачi правоохоронним

органам України, орган, що проводить розслiдування у справi,

згiдно з вимогами статтi 12 Конвенцiї готує обєрунтований запит i

невiдкладно, але не пiзнiше 10 днiв з моменту отримання

повiдомлення через свiй центральний орган, а в разi знаходження

кримiнальної справи у провадженнi органiв прокуратури - через

прокуратуру областi (прирiвняну до неї прокуратуру) надсилає запит

до Генеральної прокуратури України.


2.2. Генеральна прокуратура України пiсля вивчення та

перевiрки матерiалiв, за наявностi передбачених законом пiдстав

для звернення, скеровує запит до Мiнiстерства юстицiї України.


2.3. У разi знаходження кримiнальної справи щодо розшукуваної

особи в провадженнi суду або потреби приведення до виконання

вироку суду щодо такої особи запит про видачу надсилається до

Мiнiстерства юстицiї України через вiдповiдне управлiння юстицiї.


2.4. Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв у разi належного їх оформлення, наявностi пiдстав i

вiдсутностi перешкод, передбачених Конвенцiєю, готує i в якомога

стислий термiн надсилає вiдповiдному органу iноземної держави

запит про видачу особи в Україну для притягнення до кримiнальної

вiдповiдальностi або для приведення до виконання вироку суду.


2.5. При надходженнi вiд вiдповiдного органу iноземної

держави згоди на видачу розшукуваної особи i повiдомлення про її

затримання (арешт) Генеральна прокуратура України (у разi

знаходження кримiнальної справи щодо особи, яка пiдлягає видачi,

на стадiї досудового слiдства) або вiдповiдно Мiнiстерство юстицiї

України (у разi знаходження кримiнальної справи щодо особи, що

пiдлягає видачi, у провадженнi суду або потреби приведення до

виконання вироку суду щодо такої особи) направляють Мiнiстерству

внутрiшнiх справ України та Державному департаменту України з

питань виконання покарань доручення про органiзацiю прийому цiєї

особи та взяття її, у разi потреби, пiд варту. У дорученнi також

повiдомляється адреса етапування заарештованого та орган, у

провадженнi якого знаходиться справа щодо цiєї особи.


2.6. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України органiзовує

приймання цiєї особи на кордонах сусiднiх держав на пунктах

пропуску через Державний кордон України в порядку, передбаченому

Iнструкцiєю про порядок приймання-передавання осiб, якi

перебувають пiд вартою, на кордонi України та за її межами,

затвердженою спiльним наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України та Державного комiтету у справах охорони державного

кордону України вiд 17.11.98 N 474/845, зареєстрованою в

Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.99 р. за N 16/3309. Пiсля

здiйснення прийняття ця особа передається встановленим порядком до

установи Державного департаменту України з питань виконання

покарань, про що Державний департамент України з питань виконання

покарань та Мiнiстерство внутрiшнiх справ України повiдомляють

Генеральну прокуратуру або вiдповiдно Мiнiстерство юстицiї України

iз зазначенням у повiдомленнi мiсця, куди її помiщено, та дати

прийняття.


2.7. Пiсля закiнчення провадження у справi щодо виданої особи

органом, у провадженнi якого була кримiнальна справа, до

Мiнiстерства юстицiї України та Державного департаменту з питань

виконання покарань надсилається належним чином завiрена копiя

постанови або вироку для подальшого iнформування вiдповiдного

органу iноземної держави.


2.8. Запит про видачу особи, що надiйшов до Мiнiстерства

юстицiї України вiд вiдповiдного органу iноземної держави,

розглядається Мiнiстерством юстицiї України.


2.9. За вiдсутностi обставин, якi згiдно з чинним

законодавством України i положеннями Конвенцiї не перешкоджають

вирiшенню питання щодо видачi особи з України, запит про її видачу

з Мiнiстерства юстицiї України надсилається до Генеральної

прокуратури України для прийняття рiшення по сутi.


2.9.1. За вiдсутностi обставин, якi згiдно з чинним

законодавством України i положеннями Конвенцiї перешкоджають

вирiшенню питання щодо видачi особи, прокурорам областей

(прирiвняним до них прокурорам) надсилається вiдповiдне доручення.

Матерiали виконаного доручення надсилаються до Генеральної

прокуратури України за тими самими каналами.


2.10. Генеральна прокуратура України в разi задоволення

запиту щодо видачi особи iнформує Мiнiстерство юстицiї України й

направляє до Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Державного

департаменту України з питань виконання покарань доручення про

взяття пiд варту цiєї особи та органiзацiю її передачi

правоохоронним органам iноземної держави.


2.11. Мiнiстерство юстицiї України iнформує вiдповiдний орган

iноземної держави про надання згоди на видачу особи з України.


2.12. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України разом з Державним

департаментом України з питань виконання покарань органiзовують

передачу цiєї особи в порядку, передбаченому Iнструкцiєю про

порядок приймання-передавання осiб, якi перебувають пiд вартою, на

кордонi України та за її межами, затвердженою спiльним наказом

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Державного комiтету у

справах охорони державного кордону України вiд 17.11.98 N 474/845,

зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 14.01.99 за N

16/3309. Пiсля здiйснення передачi цiєї особи Мiнiстерство

внутрiшнiх справ України та Державний департамент України з питань

виконання покарань iнформують Генеральну прокуратуру або

вiдповiдно Мiнiстерство юстицiї про здiйснення передачi та її

дату.


2.13. У разi наявностi перешкод для видачi особи вiдповiдний

орган iноземної держави iнформується про це з мотивованим

викладенням вiдповiдних причин.


2.14. Термiн розгляду запитiв про видачу не повинен

перевищувати 45 дiб.


Роздiл 3. Механiзм виконання Європейської конвенцiї

про взаємну правову допомогу в кримiнальних справах


3.1. Орган, що проводить розслiдування у справi, згiдно з

вимогами статтi 14 Конвенцiї готує обєрунтований запит про

проведення процесуальних дiй на територiї iноземної держави i

через свiй центральний орган, а в разi знаходження кримiнальної

справи в провадженнi органiв прокуратури - через прокуратуру

областi (прирiвняну до неї прокуратуру) надсилає запит до

Генеральної прокуратури України.


3.2. Генеральна прокуратура України пiсля вивчення та

перевiрки матерiалiв, за наявностi передбачених законом пiдстав

для звернення, спрямовує запити до Мiнiстерства юстицiї України.


3.3. У разi потреби виконання доручення суду на територiї

iноземної держави запит надсилається до Мiнiстерства юстицiї

України через вiдповiдне управлiння юстицiї.


3.4. Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв, у разi вiдповiдностi змiсту та форми запиту i

необхiдних додаткiв положенням Конвенцiї, готує i в якомога

стислий термiн надсилає вiдповiдному органу iноземної держави

запит про проведення процесуальних дiй/виконання доручення суду.


3.5. Запит про проведення процесуальних дiй/виконання

доручення суду, що надiйшов вiд вiдповiдного органу iноземної

держави, розглядається Мiнiстерством юстицiї України.


3.6. За вiдсутностi обставин, якi згiдно з чинним

законодавством України i положеннями мiжнародних договорiв

перешкоджають наданню правової допомоги, запит про проведення

процесуальних дiй направляється до Генеральної прокуратури

України, яка вiдповiдно до вимог закону про пiдслiднiсть передає

його компетентнiй установi для органiзацiї виконання.


3.6.1. Запит про виконання доручення суду вiдповiдно до вимог

закону про пiдсуднiсть надсилається вiдповiдному управлiнню

юстицiї, яке, в свою чергу, органiзовує його виконання.


3.7. Зiбранi матерiали, завiренi гербовою печаткою органу

виконання запиту, надсилаються до Мiнiстерства юстицiї України для

подальшої передачi вiдповiдному органу iноземної держави.


3.7.1. У разi потреби Мiнiстерство юстицiї України зажадає

вiд органу, що безпосередньо виконував запит, направлення

додаткових матерiалiв, належного їх оформлення тощо.


3.8. У разi неможливостi виконання запиту вiдповiдний орган

iноземної держави iнформується про це з мотивованим викладенням

вiдповiдних причин.


3.9. У вiдповiдностi з пунктом 2 статтi 15 Конвенцiї у

виняткових випадках запит вiдповiдного органу iноземної держави

може надсилатися безпосередньо компетентнiй установi України, яка

органiзовує його виконання, iнформуючи про це Мiнiстерство юстицiї

України.


3.9.1. У таких випадках зiбранi матерiали направляються

вiдповiдному органу iноземної держави з додержанням вимог пункту

3.7 роздiлу 3 цiєї Iнструкцiї.


3.10. Термiн виконання запитiв про надання правової допомоги

не повинен перевищувати 30 дiб.


Роздiл 4. Механiзм виконання Європейської конвенцiї

про нагляд за умовно засудженими або умовно

звiльненими особами


4.1. Пiсля порушення перед Мiнiстерством юстицiї України

клопотання про виконання вироку iноземної держави на територiї

України шляхом нагляду за умовно засудженими або умовно

звiльненими особами, якi мають своє звичайне мiсцеперебування в

Українi, Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв у разi їх належного оформлення та вiдсутностi обставин,

якi згiдно з чинним законодавством України i положеннями

мiжнародних договорiв перешкоджають наданню правової допомоги,

надсилає пакет документiв до Верховного суду України для розгляду

питання виконання вироку iноземного суду на територiї України,

який, в свою чергу, надсилає документи до вiдповiдного суду за

мiсцем, де ця особа перебуває.


4.2. Пакет документiв для розгляду питання виконання вироку

iноземного суду на територiї України має бути перекладений

українською мовою, засвiдчений у порядку, встановленому державою

винесення вироку, i мiстити:


- копiю вироку i текст закону iноземної держави, на якому

вирок єрунтується;


- документ про тривалiсть вiдбутої частини строку покарання,

включаючи iнформацiю про будь-яке попереднє ув'язнення;


- документ про звiльнення вiд покарання i про будь-якi iншi

обставини, що стосуються виконання вироку;


- у разi потреби довiдки про стан здоров'я i поведiнку

засудженого, поводження з ним у державi винесення вироку i

будь-якi рекомендацiї щодо подальшого поводження з ним в Українi.


4.3. Пiсля ухвалення вiдповiдним судом рiшення про визнання

вироку iноземної держави та його приведення у вiдповiднiсть iз

законодавством України копiя ухвали суду направляється до

Мiнiстерства юстицiї України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України.


4.4. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України забезпечує

виконання на територiї України вироку iноземної держави шляхом

нагляду за умовно засудженими або умовно звiльненими особами, якi

мають своє звичайне мiсцеперебування в Українi, в порядку,

передбаченому законодавством України, про що iнформує Мiнiстерство

юстицiї України.


4.5. Мiнiстерство юстицiї України iнформує вiдповiдний орган

iноземної держави про прийняте рiшення за клопотанням, надсилає

належним чином завiрену копiю ухвали суду. У разi вiдмови у

виконаннi клопотання наводяться причини прийняття такого рiшення.


4.6. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, яке забезпечує

виконання на територiї України вироку суду шляхом нагляду за

умовно засудженими або умовно звiльненими особами в порядку,

передбаченому законодавством України, у разi виникнення обставин,

що регулюються положеннями цiєї Конвенцiї, згiдно з вимогами

статтi 26 Конвенцiї готує обєрунтоване клопотання про виконання

вироку України на територiї iноземної держави шляхом нагляду за

умовно засудженими або умовно звiльненими особами, якi мають своє

звичайне мiсцеперебування на територiї iноземної держави, та

надсилає його з вiдповiдними документами на адресу Мiнiстерства

юстицiї України.


4.7. Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв у разi їх належного оформлення надсилає вiдповiдному

органу iноземної держави.


4.8. Пiсля отримання повiдомлення вiд вiдповiдного органу

iноземної держави про згоду виконати вирок України на територiї

iноземної держави шляхом нагляду за умовно засудженими або умовно

звiльненими особами, якi мають своє звичайне мiсцеперебування на

територiї iноземної держави, Мiнiстерство юстицiї України iнформує

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України або вiдповiдно суд, що винiс

вирок про ухвалене рiшення.


Роздiл 5. Механiзм виконання Європейської конвенцiї

про передання провадження у кримiнальних справах


5.1. Орган, що веде розслiдування у справi, згiдно з вимогами

статей 8, 15 Конвенцiї готує обєрунтоване клопотання про передачу

кримiнального переслiдування i через свiй центральний орган, а в

разi знаходження кримiнальної справи у провадженнi органiв

прокуратури - через прокуратуру областi (прирiвняну до неї

прокуратуру) надсилає його до Генеральної прокуратури України.


5.2. Генеральна прокуратура України пiсля перевiрки

достатностi доказiв, що свiдчать про наявнiсть у дiях пiдозрюваних

(обвинувачених) складу злочину, та виконання у повному обсязi всiх

слiдчих дiй, проведення яких можливе на територiї України,

направляє клопотання до Мiнiстерства юстицiї України.


5.3. У разi знаходження кримiнальної справи у провадженнi

суду клопотання про передачу кримiнального переслiдування

надсилається до Мiнiстерства юстицiї України через вiдповiдне

управлiння юстицiї.


5.4. Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв та в разi їх належного оформлення, наявностi пiдстав i

вiдсутностi перешкод, передбачених Конвенцiєю, готує i в якомога

стислий термiн надсилає вiдповiдному органу iноземної держави

клопотання щодо передачi кримiнального переслiдування особи за

злочин, скоєний на територiї України.


5.5. Клопотання щодо передачi кримiнального переслiдування

особи за злочин, скоєний на територiї iноземної держави, що

надiйшло до Мiнiстерства юстицiї України вiд вiдповiдного органу

iноземної держави, розглядається Мiнiстерством юстицiї України.


5.5.1. За вiдсутностi обставин, якi згiдно з чинним

законодавством України i положеннями мiжнародних договорiв

перешкоджають виконанню запиту, матерiали кримiнальної справи для

розслiдування направляються до Генеральної прокуратури України,

яка направляє їх через центральний орган компетентної установи за

пiдслiднiстю до вiдповiдного слiдчого пiдроздiлу за мiсцем

проживання або затримання особи. Пiдслiднiсть визначається згiдно

з положеннями чинного кримiнально-процесуального законодавства.


5.5.2. Матерiали кримiнальної справи для судового розгляду

направляються через вiдповiдне управлiння юстицiї за пiдсуднiстю

до суду за мiсцем проживання або затримання особи.


5.5.3. У разi неможливостi виконання запиту вiдповiдний орган

iноземної держави iнформується про це з мотивованим викладенням

вiдповiдних причин.


5.6. У разi закриття кримiнальної справи або засудження особи

до Мiнiстерства юстицiї України надсилається належним чином

завiрена копiя постанови або вироку для подальшого iнформування

вiдповiдного органу iноземної держави.


Роздiл 6. Механiзм виконання Конвенцiї про передачу

засуджених осiб


6.1. Пiсля порушення перед Мiнiстерством юстицiї України

клопотання про передачу особи, засудженої судом України до

позбавлення волi, для подальшого вiдбування покарання у державi,

громадянином якої вона є, Мiнiстерство юстицiї України надсилає

Державному департаменту України з питань виконання покарань листа

з проханням надати документи, перелiк яких мiститься у Конвенцiї,

для вирiшення питання по сутi.


6.2. Державний департамент України з питань виконання

покарань здiйснює збiр потрiбних документiв i в мiсячний термiн

надсилає їх до Мiнiстерства юстицiї України.


6.3. Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв у разi їх належного оформлення приймає рiшення щодо

передачi особи, засудженої судом України до позбавлення волi, для

подальшого вiдбування покарання у державi, громадянином якої вона

є, про що надсилає iнформацiю вiдповiдному органу iноземної

держави та особi, за iнiцiативою якої розглядалося питання

передачi засудженої особи. У разi прийняття рiшення про вiдмову в

передачi засудженої особи для подальшого вiдбування покарання

наводяться обєрунтованi пiдстави прийняття такого рiшення.


6.4. Пiсля отримання повiдомлення вiд вiдповiдного органу

iноземної держави про згоду на прийняття особи для подальшого

вiдбування покарання Мiнiстерство юстицiї України надсилає

доручення Державному департаменту України з питань виконання

покарань та Мiнiстерству внутрiшнiх справ України доручення про

органiзацiю передачi цiєї особи.


6.5. Державний департамент України з питань виконання

покарань разом з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України здiйснюють

передачу цiєї особи в порядку, передбаченому Iнструкцiєю про

порядок приймання-передавання осiб, якi перебувають пiд вартою, на

кордонi України та за її межами, затвердженою спiльним наказом

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Державного комiтету у

справах охорони державного кордону України вiд 17.11.98 N 474/845,

зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.99 за N

16/3309.


6.6. Пiсля здiйснення передачi цiєї особи Державний

департамент України з питань виконання покарань повiдомляє

Мiнiстерство юстицiї України про дату передачi засудженої особи.


6.7. Пiсля порушення перед Мiнiстерством юстицiї України

клопотання про прийняття громадянина України, засудженого судом

iноземної держави до позбавлення волi, для подальшого вiдбування

покарання в Українi Мiнiстерство юстицiї України надсилає

вiдповiдному органу iноземної держави листа з проханням надати

документи, перелiк яких мiститься у Конвенцiї, для вирiшення

питання по сутi.


6.8. Пiсля надходження всiх потрiбних документiв Мiнiстерство

юстицiї України протягом мiсяця розглядає надiсланi матерiали та

ухвалює рiшення щодо прийняття громадянина України, засудженого

судом iноземної держави, для подальшого вiдбування покарання на

територiї України, про що надсилає iнформацiю вiдповiдному органу

iноземної держави та особi, за iнiцiативою якої розглядалося

питання передачi засудженої особи. У разi вiдмови в задоволеннi

клопотання наводяться обєрунтованi пiдстави його прийняття.


6.9. У разi задоволення запиту Мiнiстерство юстицiї України

надсилає Державному департаменту України з питань виконання

покарань та Мiнiстерству внутрiшнiх справ України доручення про

органiзацiю прийняття цiєї особи.


6.10. Державний департамент України з питань виконання

покарань разом з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України

органiзовують прийняття цiєї особи в порядку, передбаченому

Iнструкцiєю про порядок приймання-передавання осiб, якi

перебувають пiд вартою, на кордонi України та за її межами,

затвердженою спiльним наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ

України та Державного Комiтету у справах охорони державного

кордону України вiд 17.11.98 N 474/845, зареєстрованою в

Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.99 за N 16/3309.


6.11. Пiсля здiйснення прийняття цiєї особи Державний

департамент України з питань виконання покарань повiдомляє

Мiнiстерство юстицiї України про дату прийняття та зазначає мiсце,

куди помiщено цю особу.


6.12. Мiнiстерство юстицiї України пiсля надходження вiд

Державного департаменту України з питань виконання покарань та

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України iнформацiї про здiйснене

прийняття такої особи направляє пакет документiв до Верховного

суду України для розгляду питання виконання вироку iноземного суду

на територiї України, який, в свою чергу, надсилає документи до

вiдповiдного суду за мiсцем перебування пiд вартою такої особи.


6.13. Пакет документiв для розгляду питання виконання вироку

iноземного суду на територiї України має бути перекладений

українською мовою i засвiдчений у порядку, встановленому державою

винесення вироку, i мiстити:


- копiю вироку i текст закону iноземної держави, на якому вiн

єрунтується;


- документ про тривалiсть вiдбутої частини строку покарання,

включаючи iнформацiю про будь-яке попереднє ув'язнення, звiльнення

вiд покарання i про будь-якi iншi обставини щодо виконання вироку;


- заяву засудженого, а у випадку, передбаченому мiжнародним

договором, заяву вiдповiдних представникiв засудженого про згоду

на передачу його для вiдбування покарання в Українi;


- у разi потреби довiдки про стан здоров'я i поведiнку

засудженого, поводження з ним у державi винесення вироку i

будь-якi рекомендацiї щодо подальшого поводження з ним в Українi.


6.14. Пiсля винесення вiдповiдним судом рiшення про визнання

вироку iноземної держави та його приведення у вiдповiднiсть iз

законодавством України копiя ухвали суду направляється до

Мiнiстерства юстицiї України та Державного департаменту України з

питань виконання покарань.


6.15. Мiнiстерство юстицiї України надсилає вiдповiдному

органу iноземної держави iнформацiю про прийняте рiшення.


Роздiл 7. Механiзм виконання Конвенцiї про вiдмивання,

пошук, арешт та конфiскацiю доходiв, одержаних

злочинним шляхом


7.1. Орган, що проводить розслiдування у справi, згiдно з

вимогами статтi 27 Конвенцiї готує обгрунтований запит про

проведення процесуальних дiй на територiї iноземної держави i

через свiй центральний орган, а в разi знаходження кримiнальної

справи у провадженнi органiв прокуратури - через прокуратуру

областi (прирiвняну до неї прокуратуру) надсилає запит до

Генеральної прокуратури України.


7.1.1. У разi потреби виконання на територiї iноземної

держави рiшення, винесеного судом України, запит надсилається до

Мiнiстерства юстицiї України через вiдповiдне управлiння юстицiї.


7.2. Генеральна прокуратура України або вiдповiдно

Мiнiстерство юстицiї України пiсля вивчення та перевiрки

матерiалiв, у разi належного їх оформлення, готує i в якомога

стислий термiн надсилає у вiдповiдний орган iноземної держави

запит про проведення процесуальних дiй/виконання судового рiшення.


7.3. Запит про проведення процесуальних дiй/виконання

судового рiшення, що надiйшов вiд компетентної установи iноземної

держави, розглядається Генеральною прокуратурою України або

вiдповiдно Мiнiстерством юстицiї України.


7.3.1. За вiдсутностi обставин, якi згiдно з чинним

законодавством України i положеннями мiжнародних договорiв

перешкоджають наданню правової допомоги, запит про проведення

процесуальних дiй вiдповiдно до вимог закону про пiдслiднiсть

надсилається компетентнiй установi, яка, в свою чергу, органiзовує

його виконання.


7.3.2. Запит про виконання судового рiшення вiдповiдно до

вимог закону про пiдсуднiсть надсилається вiдповiдному управлiнню

юстицiї, яке, в свою чергу, органiзовує його виконання.


7.4. Зiбранi матерiали, завiренi гербовою печаткою органу

виконання запиту, надсилаються до Генеральної прокуратури або до

Мiнiстерства юстицiї України для подальшої передачi вiдповiдному

органу iноземної держави.


7.4.1. У разi неможливостi виконання запиту вiдповiдний орган

iноземної держави iнформується про це з мотивованим викладенням

вiдповiдних причин.


7.5. Термiн виконання запиту про проведення процесуальних

дiй/виконання судового рiшення не повинен перевищувати 30 дiб.


Роздiл 8. Прикiнцевi положення


8.1. Положення цiєї Iнструкцiї є обов'язковими для органiв,

до компетенцiї яких належать питання, що врегульовуються

положеннями зазначених у пунктi 1.2 роздiлу 1 цiєї Iнструкцiї

європейських конвенцiй з питань кримiнального судочинства при

виконаннi та застосуваннi цих положень на територiї України.


8.2. Викладений в Iнструкцiї порядок може бути змiнений у

разi змiни положень законiв України про приєднання або ратифiкацiю

цих конвенцiй.


Директор Департаменту

мiжнародного спiвробiтництва

та правової допомоги Л. I. Марченко


Офiцiйний вiсник України, 1999, N 28 (30.07.99)

Закон і бізнес. - 1999. - № 37. - ( Б-ка ЗіБ ).

Юрид. вісн. України. - 1999. - № 33. - ( Інф. - правовий банк ).

Схожі:

Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року n 316
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconРішення щодо звіту про його виконання п. 4; затвердження загальнодержавних програм економічного, розвитку
України; порядок утворення І погашення державного внутрішнього І зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів,...
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Україні ( 2939-12 ) та на виконання вимог пункту 4 Інструкції про порядок проведення ревізій І
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 року n 1494 ( 1494-2003-п ) Про затвердження
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи про
Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання iconПро затвердження положення про порядок зарахування вступників
На виконання Закону України «Про вищу освіту» та згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (наказ монмсу №1179...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи