Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\

Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
НазваОсобливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
Дата26.08.2012
Розмір97.3 Kb.
ТипДокументи


Пашнєв Д.В.

ад'юнкт кафедри криміналістики

Національного університету внутрішніх справ


ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ І ФІКСАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧИМОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ


Розвиток в Україні сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних систем, комп'ютеризація суспільства в цілому приводять до появи нових проблем, у тому числі й у сфері боротьби зі злочинністю. У цьому плані перед правоохоронними органами постає задача своєчасного виявлення, кваліфікованого розслідування злочинів з використанням комп'ютерних технологій і вживання заходів по усуненню причин і умов, що сприяли їх скоєнню.

Практика показує, що з розвитком комп'ютерних технологій вони проникають в усі сфери життєдіяльності суспільства й у механізмі здійснення злочинів можуть відігравати різноманітну роль. При цьому виділяються три групи злочинів [1].

Перша група - це злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем і комп'ютерних мереж (розділ 16 - ст. ст. 361-363 КК України). Вони можуть бути згруповані в такий спосіб:

а) несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації,

б) злочини, пов'язані зі зміною інформації, її модифікацією,

в) злочини, спрямовані на навмисне знищення, блокування, приведення в непридатний стан комп'ютерної інформації чи програми, а також розробка, використання або поширення шкідливих програм,

г) злочини, що виражаються в порушенні правил експлуатації комп'ютерної системи чи мережі [2].

Друга група - злочини, скоєні шляхом використання комп'ютерної системи, як засобу досягнення злочинної мети. Як правило, це злочини, спрямовані на заволодіння грошима або власністю шляхом присвоєння, зловживання службовим становищем чи шахрайства. Тобто, це традиційні злочини, у здійсненні яких з'явився новий засіб.

Третя група - злочини, пов'язані з комп'ютером. Насамперед, до цієї категорії варто віднести:

- злочини, у яких комп'ютер виступає як предмет посягання, як матеріальна цінність (наприклад, крадіжка комп'ютера);

- злочини, у яких комп'ютер відіграє роль допоміжного засобу досягнення зв'язку між співучасниками чи сховища інформації.

На нашу думку, у криміналістиці такі злочини варто називати «злочинами, скоєними з використанням комп'ютерних технологій». Такий термін буде вказувати на саму технологію здійснення злочинів, що визначає способи їх скоєння. Крім того, комп'ютерні технології розроблені для обробки інформації в цифровому виді, яка і є, зрештою, предметом злочинного посягання даних злочинів. Таким чином, термін "злочини, скоєні з використанням комп'ютерних технологій" дозволить охопити всі діяння, вчинені з використанням досягнень цих технологій і такі, що посягають на оброблювану комп'ютерну інформацію.

У криміналістичному аспекті таке об'єднання важливе з тієї точки зору, що дозволить виробити і застосовувати на практиці універсальні прийоми, способи, засоби і методи виявлення, фіксації і дослідження комп'ютерної інформації, що є криміналістично значущою при розслідуванні злочинів, елементом об'єктивної сторони яких є засіб комп'ютерної техніки, незалежно від кримінально-правової кваліфікації такого діяння.

Одним з найважливіших визначальних факторів у боротьбі з даними злочинами є сфера їх вчинення, точніше середовище. Вони відбуваються в кіберпросторі – області находження комп'ютерної інформації, утвореній сукупністю засобів комп'ютерної техніки [3, c. 41]. Комп'ютерна інформація внаслідок розмаїтості злочинних діянь даного виду виступає як предмет посягання і як область можливого перебування слідів злочинної діяльності.

Окремого розгляду вимагає питання про сутність комп'ютерної інформації.

Приведемо два визначення поняття «комп'ютерна інформація»:

 1. це інформація на машинному носії, в ЕОМ, системі чи мережі ЕОМ [4, c. 946].

 2. це зміст відбитих властивостей і станів об'єктів судового пізнання, зафіксований за допомогою спеціальних засобів і носіїв, застосовуваних у комп'ютерних технологіях [5, c. 370].

У цих визначеннях виділяються важливі особливості комп'ютерної інформації – те, що вона зберігається на носіях у певній формі і може оброблятися тільки спеціальними засобами комп'ютерної техніки.

У пам'яті комп'ютера та на носіях міститься інформація різного характеру:

 1. Звичайна інформація – це інформація в тім розумінні, у якому вона дається в ст.1 Закону України «Про інформацію» - відомості про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі і навколишньому природному середовищі.

 2. Програмні продукти.

 3. Службова інформація – допоміжна інформація системи ЕОМ і програм.

Основною формою збереження й обробки цієї інформації в комп'ютерній техніці є цифрова форма. Поняття «цифровий» має латинське походження («digital») і означає на пальцях. При цьому поняття «оцифровка» у самому загальному виді означає «перетворення в цифрову форму». Оцифровка пов'язана завжди з дискретністю – перетворенням інформаційних сигналів у дискретні (східчасті) значення і додання кожному з них індивідуального цифрового коду, тобто визначеного числа. Ці коди зберігаються в пам'яті комп'ютера та на носіях в різних формах, в основному у виді магнітного поля. Найпростіше це виглядає так: 1 – є сигнал, 0 – немає сигналу. Ці цифри збираються в одиниці інформації. Найменшою одиницею є байт, що складається з 8 біт, кожний з який може приймати значення 1 чи 0. Зміна хоча б одного біта викликає зміну значення всього байта. Перетворити ці коди в інформацію, зрозумілу людині, може тільки комп'ютерна техніка.

У зв'язку з цим комп'ютерна інформація володіє низкою специфічних властивостей: відсутність твердого зв'язку з матеріальним носієм; динамічність, тобто постійне перебування в стані функціонування; можливість миттєвого перенесення в просторі (у тому числі з однієї частини земної кулі в іншу); можливість зміни і знищення як завгодно великих обсягів інформації за короткі відрізки часу, при цьому і з віддаленого доступу, тобто можливість дистанційного внесення змін і знищення; відсутність поки що широкого кола ефективних засобів відновлення знищеної інформації та ін. [5, c. 370].

У цьому плані комп'ютерна інформація може розглядатися як новий об'єкт криміналістичного дослідження, не порівнянний ні з яким "традиційним" об'єктом, а комп'ютерна техніка - як техніко-криміналістичний засіб для роботи з комп'ютерною інформацією, здатний придати цій інформації значення доказу.

У підтвердження сказаного можна привести те, що в російській науковій літературі з'явилися думки про утворення нової галузі криміналістичної техніки – криміналістичне дослідження комп'ютерної інформації [5, c. 368], або окремої криміналістичної теорії – цифрової криміналістики [3, c. 40].

Однак, вчені-криміналісти України вважають, що дані питання повинні включатися в методику розслідування комп'ютерних злочинів, як особливості проведення окремих слідчих дій [6, c. 210].

На нашу думку, виходячи з усього вищесказаного, можна говорити про можливість створення нового розділу криміналістичної техніки, присвяченого криміналістичному дослідженню комп'ютерної інформації як доказу.

При цьому необхідно розвити окремі криміналістичні теорії в наступних напрямках:

 • теорію ідентифікації – розробка методів ідентифікації комп'ютерних програм, встановлення окремих властивостей комп'ютерної інформації і т.і.

 • вчення про фіксацію доказової інформації – розробка методів реєстрації комп'ютерної інформації, методів виділення інформації, що має істотне відношення до розслідуваного злочину з всього обсягу і т.і.

 • теорію причинності – розробка методів аналізу причинних зв'язків при використанні шкідливих програм, що самомодифікуються, і т.і.

 • вчення про слідоутворення – розробка методів аналізу слідів на магнітному, електромагнітному полях (радіохвилях).

Ці знання утворять наукову основу для нової галузі криміналістичної техніки і судової експертології в галузі криміналістичного дослідження комп'ютерної інформації, дозволять навчати працівників правоохоронних органів методам і способам виявлення та фіксації слідів злочинів з використанням комп'ютерних технологій.

В даний час відомі деякі прийоми роботи з засобами комп'ютерної техніки на місці проведення слідчих дій чи оперативних заходів, що дозволяють обійти простий захист комп'ютера і з'ясувати необхідну на первісному етапі розслідування інформацію про злочинця, його діяльність. Розглянемо їх на основі операційної системи Windows (як найбільш розповсюдженої).

Використовуючи наступні системні засоби можна одержати поверхневі відомості про інформацію, що зберігається в памяті комп'ютера та на носіях, та про дії, що виконувалися на ньому, а також інформацію про злочинця та його діяльність:

 1. У Провіднику (C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE) є функція пошуку файлів (Клавіша F3 чи меню Пошук/Файли і папки...), де є можливість знайти файли по даті, чи символам, словам, що входять у назву файлу чи в текст документа.

 2. У меню Пуск/Документи відображаються 15 документів, що відкривалися останніми. Також у Microsoft Word 2000 у вікнах відкриття файлу чи його запису є пункт «Журнал», де відображаються ярлики до файлів, що відкривалися останніми.

 3. В Інтернет броузерах (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera і т.д.) є папка «Журнал», у яку записуються адреси Інтернету, що відкривалися за визначений період, також є папка «Избранное», де зберігаються улюблені гіперссилки користувача.

У папці C:\windows\temporary internet files\ зберігаються ярлики до html-файлів, що відкривалися в оглядачах (броузерах) комп'ютера. Крім того, Microsoft Internet Explorer - у директорії \Windows\Cookies\ - зберігає файли Cookies. Це файли, що зберігають різноманітну інформацію про користувача Інтернет. Справа в тім, що HTTP-протокол - одноразовий, якщо так можна виразитися. Тобто щораз заходячи на сторінку в Інтернеті, користувач починає спочатку, що б він не вводив, і які зміни б не робив. Cookie допомагає створити ілюзію, що користувача пам'ятають на сайті. Користувачу не потрібно вводити сотню раз ту саму інформацію від сторінки до сторінки, і навіть від сесії до сесії, вона зберігається в нього на диску. До зручності можна віднести ще і те, що цю інформацію користувач завжди зможе перемінити в себе на диску "на лету". У Cookie також можуть зберігатися інші різноманітні дані. Наприклад, кількість відвідувань якоїсь сторінки, час відвідувань.

У папці C:\windows\temp зберігаються тимчасові файли програм комп'ютера, відомості про установку програм.

 1. Програма для роботи з електронною поштою Outlook Express має можливість створювати контакти, що містять деяку інформацію про респондента користувача. Також можна переглянути листи, що прийшли (папка Вхідні), відправлені, вилучені, редагуються. Усі листи які ви коли або відправляли, чи одержували видаляли Microsoft Outlook Express усе рівно зберігає у своїй базі. Вони розташовані в директоріях:

\Windows\Aplication\Microsoft\Outlook Express\Mail\ - пошта - файли з розширеннями IDX і MBX.

\Windows\Aplication\Microsoft\Outlook Express\News\ - новини - файли з розширеннями NCH.

\Windows\Aplication\Microsoft\Address Book\ - адресна книга

 1. Щоб переглянути сховані файли, потрібно в меню провідника Вид/Свойства папки поставити галочку на пункті «Показывать все файлы».

 2. Існують програми - записні книжки, органайзеры (Microsoft Outlook, Reminder, Birthday і т.п.), у яких також може бути корисна інформація про користувача, його розпорядок дня, зустрічі, спільників.

Операційна система Microsoft Windows 98 - у директоріях:

\Windows\History\ - зберігає усі файли історії, тобто відомості про те, які дії здійснювалися на даному комп'ютері у визначений період часу.

\Windows\name.pwl - у цих файлах Windows зберігає імена, телефони і паролі для з'єднання з Інтернет, усі вони легко (за допомогою спеціальних програм) розшифровуються.

\Windows\Profiles\name\ - де name ім'я користувача, зберігає профілі і всі установки конкретних користувачів (це до речі справедливо і для Windows NT).

\Cookies\ - файли Cookies

\Favorites\ - файли закладок Інтернет

\History\ - файли історії Windows

user.dat - параметри користувача

user.da0 - резерв

Це лише мала частина з можливих прикладів, більшість інших програм (модемні, факсові, FTP-клієнти, броузери і т.і.) ведуть лог-файли (де і коли ви були, що робили), кеши і т.і.

Особливості фіксації значимої комп'ютерної інформації також обумовлюються її властивостями. З точки зору кримінального процесу комп'ютерна інформація може бути визнана доказом, якщо буде отримана з джерел, винятковий перелік яких визначений ст. 65 КПК України. Таким, у першу чергу, є сам комп'ютер, як речовий доказ. Причому комп'ютер цілком і в тій конфігурації, у якій він був виявлений. Крім того, комп'ютерна інформація повинна бути переведена з цифрової форми у форму, сприйману людиною, і перенесена на носій, що у наступному буде відігравати роль доказу. Такими носіями можуть бути протоколи слідчих дій з додатками у виді роздруківок на принтері1 , відеозйомка, речовинні докази, висновок експертизи.

З приводу експертизи комп'ютерної техніки звернемо увагу на проблеми «польової криміналістики», що їх розглядав Р.С.Белкін, зокрема проведення експертизи в «польових» умовах [7, c. 20]. На користь проведення експертизи на місці перебування комп'ютерної техніки говорять наступні обставини:

 1. Для проведення такої експертизи експерту не потрібно нічого крім його знань, самої комп'ютерної техніки й інформації, що міститься в ній.

 2. При розєднанні, опечатуванні, перевезенні, розпечатанні, з'єднанні засобів компютерної техніки може бути порушена її конфігурація, при якій було скоєно злочин, ушкоджені комп'ютерна техніка й інформація, що зберігається в ній. Крім того, на наш погляд, копіювання інформації на дискети чи інші носії і наступне її дослідження неприйнятно, тому що якість дискет залишає бажати кращого, а з урахуванням того, що більшість програмного забезпечення є неліцензійним, при копіюванні можуть трапитися помилки.

 3. При здійсненні злочинів по мережі експертиза повинна провадиться при приєднанні саме до даної мережі.

 4. Експертиза повинна провадитися в ситуації, коли обстановка місця події ще не порушена. Це може допомогти експерту у виявленні інформації, що знаходиться поза комп'ютером. Приміром, паролів доступу в комп'ютер і в мережу, написаних на клаптиках паперу, роздруківок, шифровок і самого шифру і т.і.

Таким чином, на даному етапі для рішення проблем злочинності з використанням комп'ютерних технологій варто звернути увагу на технічний характер їх здійснення і розробку технічних засобів і методів виявлення, фіксації і дослідження слідів цих злочинів в компютерній інформації.


Список літератури:

1. Волобуєв А.Ф. Проблеми розслідування “компютерних” злочинів. // Вестник Университета внутренних дел, 1996. - №1. 2. Виктор Карпов. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран в сфере компьютерных преступлений. \\ Уголовное право. - 2002. - № 2. – с. 33-36. 3. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2002. 4. Аверьянова Т. В, Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина.— М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 990 с. 5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. 6. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевский М.В. та ін. Криміналістика: Підручник. За ред. Акад. П.Д.Біленчука. – Київ: Право, 1997. 7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. — М.: Юристъ, 1997.


1 Роздрукувати можливо не тільки який-небудь текстовий документ, але й відображення екрану за допомогою клавіши Print Screen.


Схожі:

Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Інструкція про єдиний облік злочинів 1
Але таке коригування допускається лише впродовж звітного періоду. Підставами для коригування можуть бути також: розкриття злочинів...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\А. Ф. Волобуєв, докт юрид наук, доц. Національний університет внутрішніх справ Проблеми застосування ст. 209 Кк україни при розслідуванні економічних злочинів
...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\«Спецкурс з комп’ютерної інженерії»
Системні науки та кібернетика ” з основними етапами конструювання сучасних інформаційних систем, технологіями виготовлення комп’ютерних...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\1 аналіз проблеми. Постановка задачі дослідження 7 > 1Аналітичній огляд методів комп’ютерної психодіагностики 7
Розробка інформаційного та програмного забезпечення системи комп’ютерної психодіагностики 45
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Анотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Анотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Анотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Анотація навчальної дисципліни «Основи комп’ютерної інженерії»
Основна мета засвоєння курсу полягає в ознайомленні студентів спеціальності 04030201 з основними етапами конструювання сучасних інформаційних...
Особливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп\Магістрант групи пзмн 08
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи