Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) icon

Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики)
Скачати 84.19 Kb.
НазваРозслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики)
Дата26.08.2012
Розмір84.19 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Національний університет внутрішніх справ

==========================================================


Волобуєв А.Ф., Осика І.М., Степанюк Р.Л.


Розслідування економічних злочинів

(спеціальний курс з криміналістики)


навчальна програма спецкурсу


© Волобуєв А.Ф., Осика І.М, Степанюк Р.Л., 2002

© Національний університет внутрішніх справ, 2002

1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ

Спецкурс з криміналістики "Розслідування економічних злочинів" при­значений для викладання курсантам випускних курсів на юридичному факу­льтеті з слідчо-криміналістичною спеціалізацією, факультеті економічної безпеки з оперативно-розшуковою спеціалізацією відповідно до учбового плану в обсязі ЗО год. ( лекції - 12 год.; практичні заняття - 18 год.). Його ме­тою є надання курсантам знань і початкових практичних умінь розслідуван­ня корисливих злочинів, що вчиняються з використанням і під прикриттям форм легальної господарської діяльності.

Необхідність розробки названого спеціального курсу була обумовлена тим що корисливі злочини останнього часу набули організованих форм і вчиняються з використанням правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств), що утворює значні труднощі при їх розслідуванні. Злочинцями використовуються легальні підприємства (найменування, юри­дична адреса, банківські рахунки та інші реквізити юридичної особи) для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, незаконного одержання фінансо­вих ресурсів. Ці злочини обумовлюють вчинення й інших злочинів, які ство­рюють умови чи виконують функцію прикриття злочинного збагачення (фік­тивне підприємництво, підробка документів, службове підроблення, легалі­зація злочинне отриманого майна та інші), які мають корисливу спрямова­ність і виступають необхідними елементами злочинної діяльності з викорис­танням законних форм підприємництва.

Таким чином організованими злочинними групами розроблені і застосо­вуються своєрідні і досить складні технології корисливої злочинної діяльно­сті, які проявляються у вчиненні комплексів взаємопов'язаних злочинів. Аналіз слідчо-судової практики показує, що типовими є ситуації, коли опе­ративний працівник і слідчий мають справу не з окремим злочином, а з пере­плітанням злочинів кількох видів, вчиненими членами однієї злочинної гру­пи. У зв'язку з цим працівники правоохоронних органів відчувають усклад­нення, оскільки об'єктом доказування в одній кримінальній справі фактично виступає комплекс злочинів. Ця обставина вимагає врахування взаємо­зв'язку злочинів різних видів, що суттєво впливає на процес розслідування у кримінальній справі. У загальному курсі криміналістики ця обставина не враховується. Усунення даної прогалини і має своєю метою запропонований спеціальний курс з криміналістики.

Мета викладання спецкурсу полягає у тому щоби на основі положень, засвоєних з загального курсу криміналістики, курсанти ознайомилися з осно­вними проблемами розслідування (і шляхами їх вирішення) комплексів зло­чинів, вчинених з використанням підприємств. При складанні програми і підготовки методичних матеріалів були використані результати новітніх ди­сертаційних досліджень.

Матеріали спецкурсу можуть бути корисними і в закладах перепідго­товки і підвищення кваліфікації слідчих та оперативних працівників служб боротьби з економічною і організованою злочинністю.

2. ЗМІСТ


^ ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ТЕХ­НОЛОГІЙ ЗБАГАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГАЛЬНИХ ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Злочинні технології збагачення — вчинення організованими групами комплексів взаємопов'язаних злочинів з використанням легальних форм го­сподарської діяльності. Використання підприємств як засобу злочину.

Структура злочинних технологій:

1) первинні (предикатні) злочини: шахрайство (ст. 190 КК України); заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК); контрабанда (ст. 201 КК); ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових пла­тежів (ст. 212 КК); шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

2) вторинні злочини: незаконні дії з документами на переказ, платіж­ними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, облад­нанням для їх виготовлення (ст. 200 КК); фіктивне підприємництво (ст. 205 КК); легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК); порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 210 КК); фіктивне банкрутство (ст. 218 КК); доведення до банкрутства (ст. 219 КК); порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК); виготовлення, збут та використання підробле­них недержавних цінних паперів(ст. 224 КК); підроблення документів, печа­ток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364); службо­ве підроблення (ст. 366 КК); злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж (ст. 361-363 КК).

Характеристика предмету і умов вчинення економічних злочинів. 'Тіньова економіка" та її вплив на економічну злочинність. Особливості суб'єкту злочинів. Характеристика слідів - джерел доказів.

Способи протидії організованих злочинних груп розслідуванню вчине­них ними злочинів та їх подолання.


^ ТЕМА 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО (КОМЕРЦІЙНО­ГО) ШАХРАЙСТВА

Основні способи обманного заволодіння чужим майном з використан­ням форм легальної господарської діяльності:

- укладення фіктивної угоди на умовах попередньої оплати з наступним заволодінням грошовими коштами партнера;

- обманного одержання і присвоєння кредиту;

- "повернення" податку на додану вартість (ПДВ) суб'єкту зовнішньо­економічної діяльності.

Підробка документів і їх використання як засіб обману і необхідний елемент механізму шахрайства в господарській діяльності. Використання фі­ктивних підприємств в економічному шахрайстві, їх кримінально-правова оцінка і значення при розслідуванні.

Порушення кримінальної справи: типові ознаки економічного шахрайс­тва; особливості первинного матеріалу як підстави порушення кримінальної справи; значення матеріалів документальної ревізії діяльності підприємства. Утворення слідчо-оперативної групи (СОГ) та організації її діяльності.

Типові слідчі ситуації і відповідні тактичні завдання початкового етапу розслідування. Особливості доказування наявності у суб'єкта умислу на об­манне заволодіння чужим майном в залежності від способу шахрайства.

Планування, підготовка і проведення початкових слідчих дій: затриман­ня і допиту підозрюваних; виїмки і обшуку; накладення арештів на банківсь­кі рахунки підприємств і громадян; допити свідків; призначення судово-бухгалтерської, фінансово-економічної експертиз, криміналістичних експер­тиз документів.


^ ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Основні способи заволодіння чужим майном шляхом зловживання слу­жбовим становищем з використанням форм легальної господарської діяль­ності:

- укладання договорів з підприємствами на придбання товарів, одер­жання послуг за завищеними цінами;

- використання комп'ютерної техніки у банках для здійснення фіктив­них електронних платежів;

- заснування інвестиційної фірми (страхової компанії, довірчого товари­ства, пенсійного фонду) з наступним заволодінням грошовими коштами, одержаними від клієнтів.

Укладання невигідних підприємству договорів з фіктивними підприємс-твами-посередниками, неефективне (нецільове) використання грошових ко­штів, незаконне втручання службових осіб в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин як засоби заволодіння майном та його приховування з використанням службового становища, їх кримінально-правова оцінка і значення при розслідуванні.

Порушення кримінальної справи: типові ознаки заволодіння майном підприємства шляхом зловживання службовим становищем; особливості пе­рвинного матеріалу як підстави порушення кримінальної справи; значення матеріалів документальної ревізії діяльності підприємства та висновків ін­ших спеціалістів. Утворення СОГ та організації її діяльності.

Типові слідчі ситуації і відповідні тактичні завдання початкового етапу розслідування. Проблемні запитання доказування використання особою слу­жбового становища для заволодіння майном підприємства.

Особливості підготовки і проведення початкових слідчих дій: затри­мання і допиту підозрюваних; виїмки і обшуку; призначення ревізій, призна­чення криміналістичних експертиз документів; допитів свідків; очних ста­вок; призначення судово-бухгалтерської, фінансово-економічної експертиз.


^ ТЕМА 4. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ДОКУМЕН­ТАМИ ПРИ ВЧИНЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Види документів, що використовуються при здійсненні підприємниць­кої діяльності. Різновиди підроблення документів у структурі механізму вчинення предикатних економічних злочинів та їх кримінально-правова ква­ліфікація. Криміналістична характеристика використання підроблених доку­ментів.

Порушення кримінальної справи. Взаємозв'язок предметів доказування предикатного злочину і підробки документів та його вплив на розслідування. Особливості підготовки і проведення слідчих дій. Використання спеціаль­них знань при розслідуванні підроблення документів.


^ ТЕМА 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Механізм кредитного документообігу та типова схема вчинення шах­райства з фінансовими ресурсами. Службове підроблення в структурі злочи­ну. Зв'язок з доведенням до банкрутства, зловживанням владою або службовим становищем. Відмінності шахрайства з фінансовими ресурсами від розкрадання коштів шляхом шахрайства.

Оцінка первинного матеріалу про злочин й прийняття рішення про по­рушення кримінальної справи. Дослідча перевірка первинного матеріалу. Взаємодія слідчого з оперативними службами і спеціалістами.

Типові слідчі ситуації і відповідні тактичні завдання розслідування по­чаткового етапу розслідування. Особливості доказування факту подання кре­диторові завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредиту (суб­сидій, субвенцій, дотацій, чи пільг щодо податків).

Особливості підготовки і проведення початкових слідчих дій: виїмок документів, обшуків, призначення ревізій і перевірок підприємств, допитів працівників банку та інших свідків, допитів підозрюваних, призначення фі­нансово-економічних експертиз підприємств-одержувачів коштів.

^

ТЕМА 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Фіктивне підприємництво у структурі механізму вчинення предикатних економічних злочинів та його криміналістична характеристика.

Порушення кримінальної справи. Взаємозв'язок предметів доказування предикатного злочину і фіктивного підприємництва. Особливості підготов­ки і проведення слідчих дій. Підготовка і призначення фінансово-економічної експертизи господарської діяльності фіктивного підприємства.


^ ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ БЮ­ДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Злочинні порушення бюджетного законодавства як первинний і вторин­ний злочини у структурі технології злочинної економічної діяльності, їх криміналістична характеристика. Зв'язок з іншими злочинами.

Особливості порушення кримінальної справи: вимоги, що пред'являються до первинного матеріалу про злочинне порушення бюджет­ного законодавства. Слідчі ситуації, типові для початкового етапу розсліду­вання. Робота слідчого з нормативними актами і документами. Використання спеціальних знань. Особливості підготовки і проведення окремих слідчих дій.


^ ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИН­НИМ ШЛЯХОМ

Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, як спосіб приховування предикатного злочину і самостійний склад

злочину. Його криміналістична характеристика. Зв'язок легалізації майна зі злочинами у сфері службової діяльності.

Типові ситуації виявлення ознак злочину і порушення кримінальної справи. Взаємозв'язок предметів доказування предикатного злочину і легалі­зації майна, одержаного злочинним шляхом.

Особливості підготовки і проведення слідчих дій: допитів, призначення і проведення ревізій і перевірок банківських установ і підприємств, виїмок документів і обшуків, призначення експертиз.

Схожі:

Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconПерелік питань для підготовки до іспиту із спецкурсу: “ методика розслідування окремих видів злочинів”
Структура (зміст) загальної методики (загальних положень) розслідування злочинів
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconТематика курсових робіт з криміналістики для студентів 4-го курсу денної форми навчання на 2013-2014 н р. Криміналістика
Методи пізнання, що використовуються у «криміналістичній» практичній діяльності із розкриття та розслідування злочинів
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconМіжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconРозділ ІІІ. Криміналістична тактика тема 12, 13. Загальні положення Криміналістичної тактики та організації І планування розслідування злочинів (2 год.)
Мета заняття: навчити студентів аналізувати зібрані у провадженні матеріали; конструювати і перевіряти слідчі версії за допомогою...
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconА. Ф. Волобуєв, докт юрид наук, доц. Національний університет внутрішніх справ Проблеми застосування ст. 209 Кк україни при розслідуванні економічних злочинів
...
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconР. Л. Степанюк
Особливості організації розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconСтепанюк Р. Л
Актуальні проблеми розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconЛекція №7 досудове розслідування: поняття, зміст, форми та загальні положення поняття І форми досудового розслідування досудове розслідування це здійснювана
Юридичною підставою для здійснення досудового розслідування є постанова про порушення кримінальної справи. Досудове розслідування...
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconОсобливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
До появи нових проблем, у тому числі й у сфері боротьби зі злочинністю. У цьому плані перед правоохоронними органами постає задача...
Розслідування економічних злочинів (спеціальний курс з криміналістики) iconПрограма Вивчення курсу Методика розслідування злочинів проти особи
Уклав: викладач кафедри правосуддя та кримінально правових дисциплін Гонгало Сергій Йосипович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи