Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення icon

Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Скачати 94.91 Kb.
НазваПоложення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Дата08.04.2013
Розмір94.91 Kb.
ТипПоложення


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ (ТВОРЧУ) РОБОТУ СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНСТИТУТУ


М. ЧЕРНІГІВ
1.Загальні положення


1.1 Випускна (творча) робота – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, в процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні уміння з обраної теми, впроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.

Випускна (творча) робота складова частина навчального плану курсів підвищення кваліфікації:

 • форма навчальної роботи слухачів системи післядипломної педагогічної освіти;

 • засіб поповнення знань, оволодіння методами аналізу й узагальнення педагогічного досвіду, розвитку науково-педагогічного мислення з метою реалізації творчого підходу до педагогічного процесу.

Мета виконання випускної (творчої) роботи:

  • підвищення рівня теоретичних і практичних знань з обраної теми за проблематикою курсів;

  • систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми;

  • удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти;

  • творче осмислення наявного в освітньому закладі досвіду і визначення шляхів його подальшого вдосконалення з урахуванням отриманих у системі післядипломної освіти знань.

Випускна (творча) робота передбачає поглиблення та розвиток таких вмінь та навичок слухача курсів:

  • самостійна робота з науково-методичною літературою;

  • аналіз обраної проблеми, її основних складових;

  • систематизація та узагальнення знань, здобутих в результаті вивчення проблеми;

  • формування теоретичних висновків та розробка практичних рекомендацій щодо їх впровадження в роботу навчальних закладів;

  • оволодіння науковим стилем виконання роботи та її відповідне оформлення.

Написання випускної (творчої) роботи одна з умов отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації слухачів курсів.


^ 2. Призначення керівника, порядок вибору та затвердження теми випускної (творчої) роботи


2.1 Тематика випускних (творчих) робіт:


  розробляється кафедрою відповідно до вимог посадових професійно-кваліфікаційних характеристик даної категорії слухачів на основі компетентнісного підходу.


^ 2.2. Наукові керівники:


  мають навчальне навантаження за керівництво та рецензування випускними (творчими) роботами, яке планується завідувачем кафедри згідно з діючими в Інституті нормами планування й обліку навчальної роботи;

- зобов’язані обговорити зі слухачем план випускної (творчої) роботи, запропонувати перелік основної літератури, надати рекомендації щодо написання роботи та ознайомити слухача з порядком її захисту.


2.3 Слухач:


Слухач самостійно обирає тему випускної (творчої) роботи за тематикою, рекомендованою кафедрами інституту, або може продовжити роботу над дослідженням, керуючись професійними інтересами, актуальністю проблеми для його закладу. Слухач може запропонувати власну тему, яка є актуальною й цікавою для нього.

Випускна (творча) робота може бути як теоретичною, так і експериментальною розробкою.

Розробка теми виконується з урахуванням вимог:

 • отримати нові професійні знання й уміння, виконувати завдання дослідницького характеру;

 • аналізувати власний досвід, творчо використовувати отримані на курсах знання і поради вчених у реалізації конкретного педагогічного завдання в майбутньому.^ 3. Основні вимоги до змісту та оформлення випускної (творчої) роботи


3.1 Випускна (творча) робота має відповідати таким вимогам:

 • поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

 • характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;

 • базуватись на фактах практичної діяльності в конкретних закладах і установах освіти.


^ 3.2 Орієнтовні структура та зміст роботи


Випускна (творча) робота повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і методичних вказівок наукового керівника.

Рекомендується наступна структура роботи:

 • титульний аркуш;

 • анотація;

 • зміст;

 • вступ;

 • теоретична частина;

 • методична частина;

 • практична частина;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Титульний аркуш є першим у випускній (творчій) роботі і заповнюється слухачем. Додаток 1.

У анотації вказується мета та завдання творчої роботи, коротко розкривається її зміст, вказується очікуваний педагогічний ефект. Обсяг анотації – 0,25 - 0,5 сторінки.

У зміст виносяться заголовки, які точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується доцільність вибору даної теми, її актуальність, формулюються об'єкт, предмет, мета і завдання випускної роботи.

Теоретична частина може містити:

 • огляд літератури з даної проблеми;

 • теоретичне обґрунтування актуальності і важливості завдань, які вирішуються в даній роботі;

 • аналіз і систематизацію наявного досвіду.

Методична частина включає розробку педагогічних рішень за темою випускної роботи та їх методичне забезпечення.

^ Практична частин має містити аналіз досвіду роботи слухача, а також навчального закладу, в якому він працює, з даної проблеми на основі теоретичної і методичної частин роботи.

Зокрема, у практичній частині можуть бути представлені і розроблені автором нормативні документи (положення, інструкції тощо), методика управління певним напрямком освітньої діяльності, схема оснащення навчально-матеріальної бази, методична розробка певного виду навчальних занять чи виховного заходу і т. ін.

У висновках дається коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендації з їх впровадження у навчально-виховний процес конкретного навчального закладу тощо.

Випускна (творча) робота може містити додатки (таблиці, креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали тощо).

Наприкінці роботи вміщується список використаної літератури згідно з бібліографічними вимогами. Додаток 2.


^ 3.3 Обсяг роботи та правила оформлення


Обсяг випускної (творчої) роботи має складати 15-25 сторінок комп'ютерного набору.

Текст набирається на аркушах стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве -10 мм;

Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. Додаток 1);

Список літератури оформляється у відповідності з існуючими стандартами. У тексті мають бути посилання на всі використані літературні джерела, особливо при цитуванні.


^ 4. Технологія оцінювання якості роботи


Оцінювання випускної (творчої) роботи здійснюється відповідно за такими критеріями:

 • актуальність теми (рівень обґрунтування актуальності теми випускної роботи);

 • розкриття теми (відповідність змісту роботи поставленим меті і завданням, використання інноваційних методів дослідження проблеми: проектування, моделювання та ін., цілісність і завершеність структури випускної роботи);

 • професійна та практична спрямованість роботи;

 • впровадження результатів (теоретична цінність та прикладне значення отриманих результатів, наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завдання);

 • оформлення роботи.

Крім того, можна враховувати:

 • електронну верстку;

 • публікування розробок автора за темою роботи;

 • наявність реальних результатів впровадження розробок автора на регіональному рівні;

 • розробку нормативних документів (планів, програм, положень тощо);

 • використання інформаційних ресурсів Інтернет (електронної бібліотеки, бази даних тощо);

 • нестандартний (оригінальний) підхід до вирішення завдань дослідження.Додаток 1

^ Зразок оформлення титульної сторінки випускної роботи

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО


^

ВИПУСКНА (ТВОРЧА) РОБОТА(Тема роботи)


Слухач групи:


П.І.Б.


Місце роботи: (повна назва навчального закладу, район(місто)
^ Науковий керівник:


____________________________

(ПІБ, наук.ступінь, вчене звання)


Додаток 2.

Оформлення списку використаної літератури


Існують певні правила вказівки опрацьованих джерел. У списку використаної літератури всі публікації наводяться або за алфавітом, або в порядку цитування. Будь-який інший запис вважається неправильним.

Бібліографія, наведена в випускній (творчій) роботі, засвідчує вміння педагога працювати з науковою літературою, обробляти одержану інформацію, обґрунтовувати не лише власну думку, а й висловлювати розуміння ідей науковців; уміти співставляти, порівнювати й узагальнювати різні точки зору, робити відповідні висновки, удосконалювати вміння чітко й логічно формулювати науковий результат на основі проведеного експерименту.

Відсутність бібліографії, навпаки, вказує на незавершеність роботи, порушення її структури та недотримання загальних вимог.


 1. Біляєв О.М., Пентилюк М.І., Симоненкова Л.М.та ін. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВД «Афон», 2004. – 128 с.

 2. Голобородько В. І. Летюче віконце: Вибрані поезії / В. І. Голобородько; Вступ. ст. І. М. Дзюби. – К.: Укр. письм., 2005. – 463 с.

 3. Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

 4. Коваль А. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – 351 с.

 5. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. – К.; Вища шк., 1993. – 367 с.

 6. Літературна Хмельниччина ХХ століття: Хрестоматія / Упоряд.М.Федунець. – Хмельницький, 2005. – 607 с.

 7. Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища шк., 1993. – 217 с.

 8. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

 9. Основи психології: Підручник/ За заг. ред. О.В.Кричука, В.А. Романця. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 10. Салига Тарас. «Вольтова дуга» слова Ліни Костенко // Дзвін. – 2008. –

№ 9. – С. 114 – 118.


Додаток 3.

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського


Кафедра_________________________________________

Рецензія

на випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації, директора(заступника), учителя, вихователя______________________________________

___________________________ЗОШ № ___(ліцею, гімназії)

______________________________________ району (міста)

ПІБ_______________________________________________

Термін проведення курсів: _____________________ 201___ року


Тема роботи ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У поданому матеріалі висвітлено _____________________________________________

__________________________________________________________________________


Заслуговує на увагу ________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Випускну (творчу) роботу виконано з урахуванням сучасної методики викладання ___________________________________________

(предмету)

___________________________________________________________________________

У теоретичній частині розкрито _______________________________________________


Уроки побудовано на належному рівні, із використанням традиційних та інноваційних методів навчання ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Педагогічний працівник використовує в своїй діяльності елементи перспективного досвіду загальнодержавного масштабу, свого регіону, області, району, школи


Недоліком у роботі є те, що _________________________________________________

______________________________________________________________________________


Пропозиції щодо удосконалення роботи: ________________________________________

____________________________________________________________________________


До випускної (творчої) роботи слухача додано ____________________________________________________________________________


Творчий звіт слухача зараховано (не зараховано) підкреслити


ПІБ викладача-рецензента ___________________ підпис____________


Схожі:

Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconАкадемія педагогічних наук україни
Про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації університету менеджменту освіти
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Типового положення про атестацію педагогічних працівників
...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПро факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти суми 2013 І. Загальні положення
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі соіппо)...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconНаказ № м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2013-2014 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconНаказ №498 м. Севастополь Про організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів в 2012-2013 навчальному році
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Студентські гуртожитки нуфвсу призначаються для мешкання аспірантів, слухачів підготовчих відділень, центру перепідготовки та підвищення...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І. Загальні положення
України від 24. 01. 2013р. №48 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 03. 2013р. №488/23020), визначає види, форми, зміст,...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про науково-дослідну роботу Криворізького державного педагогічного університету підвищення кваліфікації викладачів
Зміст
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Франка (далі – Положення) визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та...
Положення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення iconПоложення про науково-дослідну роботу студентів (ндрс)» та «Положення про студентське наукове об’єднання»
Загородньому А. Г. та директору інституту імфн проф. Каленюку П.І. до 1 червня 2011 року розробити та подати на розгляд Вченої ради...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи