Потенціал підприємства icon

Потенціал підприємства
НазваПотенціал підприємства
Сторінка1/5
Дата21.11.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ


Потенціал підприємства


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(2000-2012 рр.)


Алчевськ

2012


УДК: 658

ББК: У529.15


Потенціал підприємства : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2012 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А. ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2012. – 86 с.


ВСТУПНА ЧАСТИНА


Складний характер трансформаційних перетворень національної економіки закономірно позначається на можливостях стабільного функціонування й розвитку промислових підприємств. В Україні значна частина підприємств не здатна орієнтуватися на внутрішні джерела розвитку за відсутності комплексного підходу до керування потенціалом. Включення України в європейські й світові інтеграційні процеси підсилює ефект турбулентності ринкового середовища в країні, що проявляється в неготовності більшості вітчизняних підприємств відстоювати власні позиції в конкурентній боротьбі. Потрібні якісно нові підходи до керування потенціалом вітчизняних підприємств, що перебувають під впливом організаційно-економічних і суб'єктивно-психологічних наслідків перехідної економіки. Забезпечення діяльності та управління підприємством, а також державне регулювання в економіці потребує обґрунтування планових завдань, контролю їх виконання, об’єктивної оцінки результатів та затрат, тобто розрахунку ефективності.

Потенціал підприємства – це наявні засоби, запаси, джерела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використанні для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання. Потенціал підприємства – поняття відносне і вимірюється за динамічним критерієм, який інтегрує природно-ресурсні, економічні, соціальні та інші чинники, має суб’єктно-об’єктивне вираження та конкретні цілі.

Складовими частинами потенціалу підприємства є: виробничий, економічний, експортний, інвестиційний, інвестиційно-фінансовий, інноваційний, інтелектуальний, кадровий, комерційний, конкурентоспроможний, людський, маркетинговий, науково - технічний, організаційний, ресурсний, стратегічний, сукупний, трудовий, управлінський, фінансовий потенціали.

Бібліографічний покажчик «Потенціал підприємства» містить вичерпану інформацію із цієї теми, яку можна знайти у фонді бібліотеки ДонДТУ за 2000-2012 рр. Це книги, статті з журналів, автореферати дисертацій. Є інформація, якої немає в бібліотеці, вона знайдена в інформаційних виданнях.

Бібліографічний опис джерел дано по ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Матеріал розташований за абеткою. Наприкінці розміщений покажчик авторів.

У рекомендаційний бібліографічний покажчик «Потенціал підприємства» увійшло 409 джерел.

Покажчик рекомендований, професорсько-викладацькому складу, студентам, аспірантам.


ЗМІСТ


Вступна частина……………………………………………. 3

Потенціал підприємства…………………………………… 5

Виробничий потенціал підприємства……………………..10

Економічний потенціал підприємства…………………….15

Експортний потенціал підприємства……………………...19

Інвестиційний (фінансовий) потенціал підприємства….. 21

Інноваційний (інтелектуальний) потенціал підприємства……………………………………………......25 Кадровий потенціал підприємства………………………. 37

Конкурентоспроможний потенціал підприємства……....40

Маркетинговий потенціал підприємства………………...41

Науково-технічний потенціал підприємства…………….43

Організаційний потенціал підприємства…………………44

Ресурсний потенціал підприємства……………………....45

Стратегічний потенціал підприємства…………………...47

Трудовий потенціал підприємства……………………….51

Фінансовий потенціал підприємства…………………….57

Оцінка потенціалу підприємства…………………………59

Управління потенціалом підприємства………………….68

Іменний покажчик………………………………………...80
^ Потенціал підприємстваАреф'єва О. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О. В. Ареф'єва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. -  № 7. ─ С. 71-76.*

Артюшина О. Л. Розвиток потенціалу підприємства в системі корпоративного управління / О. Л. Артюшина // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем. – 2005. - № 52, т.2. – С. 236-238.

УРЖ Сер. 3. – 2006. - № 2. – У.1050. – С. 97.У5

Б32

Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 397 с.*

Бурса О. В. Механізм кінетичного перетворення потенціалу підприємства та його складові / О. В. Бурса // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. пр. – 2009. - № 3. – С. 117-123. УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 6. – У.788. – С. 76.


Воронкова А. Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку / А. Е. Воронкова, Ю. С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. ─ С. 77-84.*

Врода Ю. Ф. Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. Ф. Врода ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2009. – 20 с.

УРЖ Сер. 3. – 2009. - № 5. – У.774. – С. 85.У5

Г12

Гавва В. Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / В. Н. Гавва, Е. А. Божко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 222 с.*

Гора Н. Н. Системный подход к оценке потенциала производственного предприятия / Н. Н. Гора, В. В. Бычков // Радіоелектрон. і комп’ют. системи. – 2008. - № 1. – С. 187-191.

УРЖ Сер. 3. – 2008. - № 6. – У.919. – С. 92.*

Довбенко В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Довбенко, В. М. Мельник ; МОНМС України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2011. – 229 с.

УРЖ Сер. 3. – 2012. - № 3. – У.898. – С.92.*

Довбенко В. І. Роль інноваційного маркетингу у формуванні потенціалу розвитку підприємств / В. І. Довбенко // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. - № 633: Логістика. – С. 198-208.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 2. – У.852. – С. 94.У5

Е30

Егорова Т. И. Потенциал предприятия / Т. И. Егорова // Основы менеджмента : краткий курс / под ред. А. Я. Волкова. - М. : РХД ; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2002. – Гл. 7. – С. 89-100.У5

І20

Іванов В. Б. Потенціал підприємства : наук.-метод. посібник / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300 с.*

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства як об’єкт управління в перебігу еволюції теорії стратегічного управління / Н. С. Краснокутська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – 2009. - № 1. – С. 169-177.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 5. – У.929. – С. 91.


Лепьохіна О. В. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу підприємства / О. В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. ─ С. 127-136.


Малярець Л. М. Канонічний аналіз процесів розвитку потенціалу підприємства / Л. М. Малярець // Регіональні перспективи. – 2003. - № 2/3. – С. 114-116.У5

Н63

Николайчук В. Е. Потенциал предприятия / В. Е. Николайчук // Николайчук В. Е. Промышленный маркетинг : [учеб. пособие] / В. Е. Николайчук, М. И. Белявцев . ─ Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004 . ─ Глава 1.1. – С. 4-24.


Отенко И. П. Методология исследования системных особенностей потенциала предприятия / И. П. Отенко // Регіональні перспективи. – 2003. - № 1. – С. 31-33.*

Полянська А. С. Управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу на основі дослідження їх потенціалу / А. С. Полянська, С. А. Побігун // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2009. - № 1. – С. 141-146.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 4. – У.1107. – С. 117.У5

П64

Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.


Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства / А. Сабадирьова // Економіст. - 2010. - № 1. ─ С. 34-35.*

Тарасюк Г. М. Потенціал підприємств харчової промисловості Житомирської області: основні тенденції та планування розвитку : монографія / Г. М. Тарасюк ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2008. – 277 с.

УРЖ Сер. 3. – 2009. - № 4. – У.860. – С. 92.


Тунік А. Г. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами (на прикладі ВАТ "Запоріжсталь") / А. Г. Тунік // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2011. - № 4.-С. 153-157.У5

Ф32

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник [для студ. екон. вузів і фак-тів] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.У5

Ф32

Федонін О. С. Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. - К. : КНЕУ, 2005. - 262 с.У5

Х76

Хомяков В. І. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. ─ К. : Кондор, 2011 . ─ 432 с.


Циганок О. О. Потенціал підприємства та резерви підвищення конкурентоспроможності / О. О. Циганок // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2009. - № 4. ─ С. 201-203.


Чимшит С. І. Методологічні основи аналізу потенціалу підприємства / С. І. Чимшит, Л. Д. Чалапко, І. Л. Окуневич // Вісник економічної науки України. - 2011. - № 1. ─ С. 169-175.


Виробничий потенціал підприємства
*

Андрос Н. М. Формування виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості в умовах сталого розвитку / Н. М. Андрос // Наук. пр. нац. ун-ту харч. технологій. – 2007. - № 22. – С. 75-77.

УРЖ Сер. 3. – 2008. - № 5. – У. 633. – С. 71.


Богун В. Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства / В. Л. Богун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - № 12. – С. 56-59.У5

Е 40

Виробничий потенціал фірми // Економіка виробничого підприємництва / за ред. Й. М. Петровича. - К. : Знання, 2002 . ─ Гл. 6. – С. 188-219.


Гнибіденко О. І. Підвищення ефективності використання науково-виробничого потенціалу промисловості в умовах трансформації економіки / О. І. Гнибіденко // Проблеми науки. – 2006. - № 12. – С. 36-41.


Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В. Гончаров // Економіст. - 2007. - № 8. ─ С. 10-13.


Горяча О. Л. Структура та відтворення виробничого потенціалу підприємства / О. Л. Горяча  // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 6. ─ С. 71-75.*

Гурченков О. П. Оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства : методичні вказівки / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, М. О. Колош ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2008. – 46 с.

УРЖ Сер. 3. – 2009. - № 4. – У.842. – С. 89.*

Євдокимов Ф. І. Оцінка техніко-технологічного потенціалу високотехнологічного підприємства / Ф. І. Євдокимов, В. П. Лисяков // Економіка промисловості. – 2005. - № 3. – С. 17-21.

УРЖ Сер. 3. – 2007. - № 1. – У. 588. – С. 61.*

Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку : монографія / С. О. Іщук ; Ін-т регіон. досліджень НАН України. – Львів, 2006. – 278 с.

УРЖ Сер. 3. – 2006. - № 5. – У.724. – С. 72.*

Іщук С.О. Формування та розвиток виробничого потенціалу промислових підприємств (теорія і метод) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д-ра екон. наук : 08.06.01 / С. О. Іщук ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів, 2006. – 40 с.

УРЖ Сер. 3. – 2007. - № 3. – У.833. – С. 83.У9(2)30

З-80

Золотарев А. Н. Производственный потенциал завода / А. Н. Золотарев, И. Н. Волик . ─ Харьков : Прапор, 1988 . ─ 136 с.*

Коваленко О. В. Ефективність використання виробничого потенціалу сільських цегельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Коваленко, Ін-т аграрних наук УААН. – К., 2010. – 20 с.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 5. – У.1055. – С. 102.*

Лапин Е. В. Определение производственного потенциала ОАО «Сумыхимпром» и его подразделений. Анализ использования производственного потенциала / Е. В. Лапин // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – 2006. - № 7. – С. 16-25.

УРЖ Сер. 3. – 2007. - № 5. – У.746. – С. 69.*

Ліпич О. М. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.02.03 / О. М. Ліпич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 20 с.

УРЖ Сер. 3. – 2006. - № 6. – У.737. – С. 78.У5

М26

Місце і роль виробничого потенціалу в суспільному виробництві // Потенціал підприємства / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк та ін. – К., 2007. – Розд. 1.4. – С. 11-12.*

Петренко Г. О. Моделі і методи адаптивного підходу до управління виробничим потенціалом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.03.02 / Г. О. Петренко ; Донец. держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 18 с.*

Петрович Й. М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективність його використання в умовах ринкових трансформацій / Й. М. Петрович // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2009. - № 640 : Пробл. економіки та упр. – С. 3-7.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 3. – У.981. – С. 104.*

Піддубна О. О. Теоретичні аспекти моделювання виробничого потенціалу підприємства / О. О. Піддубна, К. І. Піддубний, В. В. Сиченко // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. – 2008. - № 1/2. – С. 529-532.

УРЖ Сер. 3. – 2010. - № 2. – У.860. – С. 95.*

Плешка А. Р. Фактори, що впливають на розвиток виробничого потенціалу / А. Р. Плешка // Наук. пр. нац. ун-ту харч. технологій. – 2011. - № 37/38. – С. 279-283.

УРЖ Сер. 3. – 2012. - № 3. – У.902. – С.93.*

Татарнікова Н. І. Математичні методи в управлінні адаптацією виробничого потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.03.02 / Н. І. Татарнікова ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 20 с.*

Трофименко Н. А. Оценка и прогнозирование производственного потенциала предприятия / Н. А. Трофименко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. – 2004. - № 9. – С. 147-157.

УРЖ Сер. 3. – 2005. - № 4. – У.730. – С.72.


Циглик І. І. Виробничий потенціал в системі підприємництва / І. І. Циглик, Я. Р. Бибик // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. - № 1. – С. 5-13.


Чимшит С. І. Методологічні основи аналізу потенціалу підприємства / С. І. Чимшит, Л. Д. Чалапко, І. Л. Окуневич // Вісник економічної науки України. - 2011. - № 1. ─ С. 169-175.


Чорномаз В. С. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємства / В. С. Чорномаз // Регіональні перспективи. – 2003. - № 1. – С. 33-35.*

Шилепницький П. І. Вдосконалення управління виробничим потенціалом (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.02 / П. І. Шилепницький ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2001. – 17 с.

УРЖ Сер. 3. – 2001. - № 6. – У.414. – С. 45.*

Штефан З. Б. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації «Укрбуд») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.04 / З. Б. Штефан ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 1999. – 19 с.

УРЖ Сер. 3. – 2000 - № 1. – У.604. – С. 81.*

Щелкунов В. І. Теоретичні основи та методи стратегічного управління виробничим потенціалом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.02 / В. І. Щелкунов ; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. – К., 1999. – 32 с.

УРЖ Сер. 3. – 2000. - № 1. – У.368. – С. 54.Економічний потенціал підприємства
*

Бердар М. М. Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01 / М. М. Бердар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 20 с.

УРЖ Сер. 3. – 2007. - № 3. – У.882. – С. 88.*

Бикова В. Г. Оцінка та управління фінансово-економічним потенціалом підприємств загальнодержавного значення / В. Г. Бикова. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 180 с.

УРЖ Сер. 3. – 2009. - № 6. – У.827. – С. 85.*

Бойченко М. В. Визначення економічного потенціалу антрацитових шахт у депресивних регіонах Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : 08.06.01 / М. В. Бойченко ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 19 с.

УРЖ Сер. 3. – 2006. - № 2. – У.1142. – С.107.


Васильківський Д. М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства / Д. М. Васильківський // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 162-174.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Потенціал підприємства iconПотенціал підприємства, його оцінка
Дослідження можливостей розвитку підприємства, пов’язане з чіткою конкретизацією поняття «потенціал підприємства», його класифікацією...
Потенціал підприємства iconРозрахунок коефіцієнтів ліквідності підприємства
Проведення діагностичного аналізу підприємства. Технологічна система підприємства. Виробничий потенціал
Потенціал підприємства iconТ. О. Мамаєва творчий потенціал спеціаліста (бакалавра) Конспект
Конспект лекцій»Творчий потенціал спеціаліста (бакалавра) навчальної дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства (для студентів...
Потенціал підприємства iconТ. А. Пушкар, В. Г. Федорова конспект лекцій з курсу «потенціал підприємства: формування та оцінювання»
Потенціал підприємства: формування І оцінювання: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501...
Потенціал підприємства iconПотенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 050100   „Економіка підприємства”)
Робоча програма навчальної дисципліни Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної...
Потенціал підприємства iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Потенціал підприємства iconІнвестиційний потенціал підприємства
Тож, розвиток підприємства знаходиться у функціональній залежності від рівня використання його інвестиційного потенціалу. Крім того,...
Потенціал підприємства iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни
Потенціал підприємства: формування І оцінювання” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050107 – “економіка...
Потенціал підприємства iconВ. Г. Федорова Потенціал І розвиток підприємства конспект
«Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»
Потенціал підприємства iconІнноваційний потенціал підприємства: сутність та складові
Постановка проблеми. Метою дослідження теми є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад управління формуванням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи