Цивільне право україни навчальний посібник icon

Цивільне право україни навчальний посібник
Скачати 52.64 Kb.
НазваЦивільне право україни навчальний посібник
Дата26.08.2012
Розмір52.64 Kb.
ТипДокументи
1. /Цив_льне право Украхни Ч 2.docЦивільне право україни навчальний посібник


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет
внутрішніх справ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИНавчальний посібник


У двох частинах


Частина 2


За загальною редакцією

кандидата юридичних наук,
доцента В. А. Кройтора
та кандидата юридичних наук,
доцента Ю. І. Чалого


Харків 2010

УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.99(2)3

Ц 80


Автори:

Апанасюк М. П., канд. юрид. наук – §§ 7–10 глави 3; Антонюк О. І., канд. юрид. наук – §§ 1–19 глави 9 (у співавторстві з Кройтором В. А.); Батожська О. В. – § 8 глави 6; Вакулович Е. В., канд. юрид. наук – §§ 1, 2 глави 4; Довбій С. П., канд. юрид. наук – §§ 14, 15 глави 1; Дідук А. Г., канд. юрид. наук – §§ 1, 2 глави 8; Д’ячкова Н. А., канд. юрид. наук – § 8 глави 4; Загородній С. А., канд. юрид. наук – §§ 1–4, 6, 7 глави 6; Зайцев О. Л., канд. юрид. наук, доцент – §§ 1–12, 14 глави 10; Кройтор В. А., канд. юрид. наук, доцент – § 1 глави 1, §§ 1–19 глави 9 (у співавторстві з Антонюк О. І.); Кириченко Т. С., канд. юрид. наук – §§ 12, 13 глави 1; Кухарєв О. Є., канд. юрид. наук – §§ 13, 15 глави 10; Литвинова О. В., канд. юрид. наук – § 5 глави 6; Мічурін Є. О., канд. юрид. наук, доцент – §§ 5, 6 глави 5; Євко В. Ю., канд. юрид. наук – §§ 1–4 глави 5; Піхурець О. В., канд. юрид. наук – § 1 глави 7, § 2 глави 7 (у співавторстві з Резніченко С. В.); Резніченко С. В., канд. юрид. наук, доцент – §§ 3, 4 глави 2, § 2 глави 7 (у співавторстві з Піхурець О. В.); Самойлов М. О., канд. юрид. наук, доцент – §§ 3–6 глави 4; Селіванов М. В., канд. юрид. наук, доцент – §§ 1, 2 глави 2; Синєгубов О. В., канд. юрид. наук – §§ 1–6 глави 3 (у співавторстві зі Сліпченком С. О.); Сліпченко С. О., канд. юрид. наук, доцент – §§ 1–6 глави 3 (у співавторстві з Синєгубовим О. В.); Смотров О. І., канд. юрид. наук – §§ 2–4 глави 1; Соболєв О. В., канд. юрид. наук – § 7 глави 4; Тіхонова М. А., канд. юрид. наук – § 11 глави 1; Чалий Ю. І., канд. юрид. наук, доцент – §§ 9, 10, 12 глави 6; Чапічадзе Я. О., канд. юрид. наук, доцент – § 11 глави 6; Шишка О. Р., канд. юрид. наук – §§ 5–10 глави 1 (у співавторстві з Шишкою Р. Б); Шишка Р. Б., д-р юрид. наук, професор – §§ 5–10 глави 1 (у співавторстві з Шишкою О. Р.)


Рецензенти:

А. М. Запорожець – д-р юрид. наук, професор,
професор каф. цивільно-правових дисциплін
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

В. Л. Яроцький – д-р юрид. наук, професор, зав. каф. цивільного права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

В. В. Астахов – канд. юрид. наук, доцент, декан факультету
«Бізнес-управління» Харківського гуманітарного інституту
«Народна українська академія»

Затверджено Вченою радою
Харківського національного університету внутрішніх справ,
протокол № 8 від 31.10. 2008ISBN 978-966-610-177-1

© Апанасюк М. П., Антонюк О. І., Батожська О. В. та ін., 2010

© Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2010Зміст


Зміст 4

Умовні скорочення 4

Передмова 5


__________________________________________________________________________________________


Умовні скорочення


Господарський кодекс України – ГК

Господарський процесуальний кодекс України ГПК

Кодекс торговельного мореплавства України – КТМ

Митний кодекс УкраїниМК

Статут автомобільного транспорту УРСР – САТ

Статут залізниць України – СЗ

Сімейний кодекс України – СК

Цивільний кодекс України – ЦК

Цивільний кодекс УРСР – ЦК УРСР

Цивільний процесуальний кодекс України – ЦПК

Передмова


Навчальний посібник «Цивільне право. Частина друга» (за загальною редакцією кандидата юридичних наук, доцента В. А. Кройтора та кандидата юридичних наук, доцента Ю. І. Чалого) складається з двох частин і підготовлений на основі нового Цивільного кодексу України відповідно до навчальної програми та робочої навчальної програми, всебічно висвітлює основні положення дисципліни «Цивільне право». Його структура відповідає всім вимогам, які ставляться до навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах освіти. Дане навчальне видання розроблено згідно з вимогами Болонського процесу. Авторський колектив прагнув подати матеріал вичерпно і доступно, щоб студенти та курсанти змогли сповна опанувати основні питання курсу.

У другій частині навчального посібника висвітлюються загальні положення про зобов’язання, про договір, окремі види зобов’язань: договірні та не договірні, а також основні положення спадкового права.

Авторський колектив щиро вдячний рецензентам – Запорожцю А. М. – доктору юридичних наук, професору, професору кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Яроцькому В. Л. – доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри цивільного права №2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; Астахову В. В. – кандидату юридичних наук, доценту, декану факультету «Бізнес–управління» Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія»
Ц 80


Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч 2 / за заг. ред. В. А. Кройтора та Ю. І. Чалого ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 342 с.

ISBN 978-966-610-177-1

У другій частині навчального посібника висвітлюються
загальні положення про зобов’язання, про договір, окремі
види зобов’язань: договірні та недоговірні тощо.

Для студентів, курсантів, аспірантів вищих навчальних
юридичних закладів освіти, а також практичних працівників.


УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.99(2)3


Навчальне видання


Автори:

Апанасюк Микола Петрович

Антонюк Олена Ігорівна

Батожська Олександра Василівна та ін.


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИНавчальний посібник


У двох частинах

Частина 2


Редагування, коректура, комп’ютерне верстання  А. С. Тяпкін

Художнє оформлення  А. С. Тяпкін, Р. І. Артеменко


Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 19,95. Тираж 620 пр. Зам. № 6/80.

Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


Схожі:

Цивільне право україни навчальний посібник iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Цивільне право україни навчальний посібник iconНавчальний посібник За редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України П. Д. Пилипенка
Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288 с
Цивільне право україни навчальний посібник iconНавчальний посібник для вищих навчальних закладів вступ
Навчальний посібник «Екологічне право України» підготовлений з урахуванням вимог Державного освітянського стандарту вищої професійної...
Цивільне право україни навчальний посібник iconНавчальний посібник За редакцією доктора юридичних наук, професора П. Д. Пилипенка Київ Видавництво "Істина" 2005
Т68 Трудове право України Навчальний посібник / За ред п д пилипенка — к істина, 2005 — 208 с
Цивільне право україни навчальний посібник iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Цивільне право україни навчальний посібник iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Цивільне право україни навчальний посібник iconАнотація програми Цивільне право
Цивільне право одна з провідних галузей права України, що регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини...
Цивільне право україни навчальний посібник iconОснови цивільного права України 10. 1 Цивільне право як самостійна галузь права
Поняття “цивільне право” може вживатися в кількох значеннях: галузь права, система законодавства, частина науки про право, навчальна...
Цивільне право україни навчальний посібник iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Цивільне право україни навчальний посібник iconПитання для рубіжного контролю з предмету «Цивільне право»
Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін....
Цивільне право україни навчальний посібник iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи