Актуальні проблеми сучасної науки icon

Актуальні проблеми сучасної науки
НазваАктуальні проблеми сучасної науки
Сторінка1/102
Дата26.08.2012
Розмір4.85 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102
1. /Актуальн_ проблеми сучаснох науки в досл_дженнях молодих вчених 23.05.2009.docАктуальні проблеми сучасної науки


МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУЧАСНОЇ НАУКИ

в дослідженнях молодих учених


Матеріали

науково-практичної конференції

23 травня 2009 р., м. Харків


Харків 2009


ББК 67.9 (4УКР)

А45


Друкується відповідно до розпорядженням ректора

Харківського національного університету

58 від 04.04.2009 р.


Оргкомітет конференції: голова – проректор з наукової роботи полковник міліції Комзюк А. Т.; заступник голови – начальник докторантури та ад’юнктури майор міліції Севідов О. А.; секретарнауковий співробітник відділу організації наукової роботи майор міліції
Федосова О. В.; члени оргкомітету: начальник кафедри філософії і політології полковник міліції Тягло О. В.; начальник відділу ресурсного забезпечення підполковник міліції Копаниця О. В.; начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку підполковник міліції Потопальський В. С.; начальник відділу організації
наукової роботи підполковник міліції Форостовець С. В.; начальник редакційно-видавничого відділу майор міліції Білоус П. О.; начальник курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки підполковник міліції Клімюк В. П.; начальник
кафедри іноземних мов Левашов О. С.А 45

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 23 травня 2009 р.). – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 304 с.


У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові
розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних
вузів України, присвячені розкриттю проблем, існуючих в основних
галузях правоохоронної та правозастосовчої діяльності, в першу чергу – ОВС України.


Для науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів,
курсантів студентів та слухачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.


ББК 67.9 (4УКР)

Матеріали подано в авторській редакції,
за рекомендаціями наукових керівників та кафедр

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

Секція 1
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛІСТИКА,
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аргунов А. А., слухач магістратури ХНУВС

Наркобізнес та напрями протидії


Сучасні процеси світової інтеграції пропонують людству безпрецедентні можливості. На жаль, ці можливості активно використовуються не лише для суспільного блага, – ціла низка антисоціальних явищ стає «проблемою без кордонів». Серед них і наркобізнес, який став одним з найбільш помітних викликів часу, що спотворює життя мільйонів людей, цинічно експлуатуючи людські страждання для отримання зиску.

Тенденції глобалізації наркобізнесу підштовхують різні країни до співробітництва з метою ефективної протидії негативним явищам сучасності. Нині якнайменш 134 країни світу потерпають від незаконного обігу наркотиків.

Наркоманія – це соціальна патологія, вона гальмує розвиток суспільства в цілому. Наркоманія порушує відтворення робочої сили. Більшість наркоманів – молодь. Серед школярів доля споживачів наркотиків зросла у 6–8 разів за останні роки, а їх смертність – у 40 разів. В Україні збільшується кількість споживачів наркотиків, 90% з них – молодь до 30 років. Приріст неповнолітніх наркоманів – 40%. Значна кількість не доживає до 30 років.

Наркобізнес відноситься до найбільш небезпечних видів тіньової економіки, оскільки має катастрофічні соціально-економічні наслідки наркотизації населення: знищення генофонду нації, скорочення робочої сили, виток капіталів за кордон, зростання злочинності, втрати коштів державного бюджету та ін.. В даний час тільки активна державна політика на макрорівні, що враховує економічні і політичні фактори, здатна справитися з поширенням наркоманії в країні і забезпечити нормальний розвиток ринкової економіки.

Україна може перетворитися на стійкий ринок збуту наркотиків та їх транзитного переміщення. Економічна ситуація, що погіршується, може не лише активізувати діяльність ділків наркобізнесу, але й сприяти втягненню в торгівлю наркотиками малозабезпечених верств населення.

Законодавство України передбачає як кримінальну, так і адміністративну відповідальність за вчинення протиправних діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Злочини, пов’язані з наркотичними речовинами вчиняють як наркомани, так і особи, які не вживають ці речовини.

Одним із основних мотивів вчинення названих злочинів особами, які не вживають наркотики, є користь, прагнення до збагачення. Використовуючи хворобливий стан наркоманів і пропонуючи їм наркотичні речовини, ці злочинці наживають великі суми грошей. Щорічно обіг наркодоларів в світі складає понад 500 млрд. дол. Для України цей показник складає 1 млрд. дол.

Боротьба з наркоманією і наркобізнесом у нашій країні не приносить суттєвих результатів. Головною причиною тому є відсутність єдиної концепції, а відповідно відсутність або недорозвиненість інститутів, що повинні забезпечувати виконання поставлених цілей.

Серед найбільш важливих факторів, що сприяють поширенню наркоманії, на наш погляд, можна назвати наступні:

– використання наркотичних засобів у медицині внаслідок відсутності альтернативи застосування інших ефективних методів знеболювання продовжує поки бути необхідним для полегшення болю і страждань пацієнтів;

– розповсюдження наркоманії здебільшого є наслідком свідомої діяльності злочинних груп по створенню в суспільстві постійно зростаючого кола споживачів наркотиків, що поповнюють ряди хворих наркоманією;

– боротьба з отриманням злочинних доходів від діяльності, пов’язаної з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин, обумовлює необхідність прийняття особливих правових заходів.

Одним із основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ у сфері з незаконним обігом наркотичних засобів на теперішній час є профілактика поширення наркоманії. Питанням профілактики злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, приділяли увагу такі вчені як: Тимошенко В. А. [1], Смирнова І. В. [2], Бандурка О. М. [3], Ткачов І. В. [4], Гусейніков Ю. В. [5] та ін.

Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є одним із пріоритетних напрямів діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

Важливим напрямком в розкритті злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, є проведення оперативно-розшукових заходів. Здебільшого кримінальні справи про збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів порушуються завдяки проведенню такої операції як затримання «збувальника» наркотиків у результаті використання оперативної закупки та контрольної поставки.

Контрольована поставка проводиться оперативними праців­никами ОВС і дозволяє виявити осіб, злочинні угрупування, які займаються незаконним наркообігом. За його допомогою можна встановити не тільки постачальників та осіб, які отримують вантажі, але й максимальну кількість членів угрупування, канали та маршрути транспортування, способи їх маскування.

Оперативна закупівля наркотичних засобів направлена на виявлення, попередження, припинення, документування злочинних дій збувальників, встановлення інших осіб, причетних до скоєнні наркозлочинів, якщо іншим шляхом виявити їх є неможливим.

Ще однією дієвою формою профілактики у довгостроковому плані є сприяння формуванню у молоді негативного ставлення до зловживання наркотиками з метою формування домінуючої культурної традиції неприйняття цих речовин. Це в свою чергу потребує постійної профілактичної та роз’яснювальної роботи особливо серед молоді, підвищення довіри населення до ОВС, взаємодії з органами влади, громадськими організаціями та ЗМІ.

Література: 1. Тимошенко В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. – К., 2006 – 456 с. 2. Смирнова І.В. Стан протидії наркотичній злочинності в Україні та шляхи її нейтралізації. // Інформаційний бюлетень. – 2006. – № 2. – с. 71-92. 3. Бандурка О.М., Акімов В.В. та ін.. Наркотики: особлива небезпека. Навч. посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003 – 172 с. 4. Ткачов І.В. Характеристика взаємозв’язку наркобізнесу й тероризму (кримінологічний аспект) // Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів. – 2007. – с. 307-310. 5. Гусейніков Ю.В. Наркобізнес як загроза державній безпеці України. // Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів. – 2007. – с. 39-43.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Схожі:

Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Актуальні проблеми сучасної науки icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Актуальні проблеми сучасної науки iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Актуальні проблеми сучасної науки iconМiнiстерство освiти І науки україни херсонський державний університет
Факультет дошкільної та початкової освіти запрошує науковців, практичних працівників системи освіти та охорони здоров’я, аспірантів...
Актуальні проблеми сучасної науки iconАктуальні проблеми реформування сучасної початкової школи. Чернігів, 2006
Матеріали науково-методичного семинару «Сучасні підходи до навчання англійської мови». Чернігів: Вид центр чдпу
Актуальні проблеми сучасної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернігівський національний педагогічний університет
Вас взяти участь у роботі V міжнародної наукової конференції пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна "Актуальні проблеми сучасної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи