Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення icon

Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення
Скачати 77.76 Kb.
НазваСоціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення
Дата30.07.2012
Розмір77.76 Kb.
ТипДокументи

Людмила Тимчук

(Чернівці)

Соціальний потенціал освіти дорослих:

актуальність історико-педагогічного вивчення


Людина сьогодні опинилася у фокусі соціально-економічних перетворень і духовно-культурних процесів, які зумовили зміну економічних відносин і ціннісних орієнтацій. Найбільш загальними рисами, які характеризують сучасне українське товариство, є політична нестабільність, загострення соціального напруження, зниження життєвого рівня населення, а також загострення проблеми зайнятості, яка в свою чергу виступає причиною духовної й моральної деградації людей. Особливо невтішними показниками, які характеризують сучасну кризу, є посилення соціального відчуження серед молоді, поширення негативних явищ, безпритульності і бездоглядності та ін.

Водночас, нинішній рівень соціально-економічного розвитку людства, зростаючі темпи науково-технологічної революції і змін ноосфери вимагають від людини різноманітної, багаторівневої і різноспрямованої підготовки, яка дозволяє індивідам з мінімальними втратами адаптуватися до швидких і різких змін в економічному, суспільному, політичному, культурному житті.

До задоволення цих потреб традиційні системи освіти, достатньо закриті, негнучкі, виявилися неготовими. Тому в другій половині XX століття сфера освіти значно розширила свої межі - з'явилися нові або отримали новий імпульс розвитку уже відомі види освіти - формальна (регламентується, нормується з боку держави і суспільства через закріплені законодавчо стандарти, освітні системи певного типу), неформальна (освітні програми й навчальні курси, що не дають права на отримання сертифікату, який забезпечує зміну професійного статусу); інформальна освіта (освіта у процесі міжособистої взаємодії, соціальної активності) [1, с.25].

Провідною в освіті стала концепція навчання людини впродовж усього життя, концепція неперервної освіти, яка мислиться як стадійний і цілісний у своїх елементах пожиттєвий процес, що забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості й всестороннє збагачення її духовного світу.

У 70-80-х роках XX століття в структуру неперервної освіти введено проблематику освіти дорослих - процес професійно-особистісного зростання дорослої людини, що здійснюється у варіативних формах неперервної освіти. Значний внесок у цьому напрямі був зроблений такими вченими світу, як Ф.Джессап (Великобританія), М.Дюрко (Угорщина), А.Корреа (Бразилія), П.Лангран (Франція), П.Шукла (Індія), а також радянськими науковцями А.Даринським, Ю.Кулюткіним, В.Онушкіним, Г.Сухобським. Теорія неперервності у вітчизняній педагогіці активно розвивається багатьма дослідниками (І.Абарінов, В.Артем'єв, С.Воронін, В.Душніц, В.Демчук, В.Імотов, М.Мажар, П.М'ясоєдов, В.Федяєв, І.Зязюн, О.Савченко, О.Сухомлинська та ін).

У контексті визнання соціокультурної значущості освіти дорослих помітно активізувалися наукові дослідження у сфері андрагогіки - теорії і практики освіти дорослих. Цим питанням присвячені праці зарубіжних і вітчизняних учених С.Архипової, О.Адаменко, Т.Браже, С.Болтівець, С.Вершловського, Н.Василенко, Г.Гребенюк, Л.Герганова, Г.Даркенвальда, Д.Дзвінчук, А.Зеленько, С.Змєєва, І.Колесникової, Ю.Кулюткіна, А.Марон, С.Мерріем, М.Ноулза, О.Топоркової, Л.Харченкова та ін.

Освіта дорослих сьогодні трактується як самостійна галузь, яка має велике значення для суспільного прогресу. Зокрема, в рекомендації Міжнародної ради з питань дорослих, направленої у Міжнародну комісію з розробки у рамках ЮНЕСКО програми "Освіта і навчання у XXI столітті", зазначено, що потенціал освіти дорослих має величезне значення як засіб внесення змін у всі сфери життя суспільства. Освіта дорослих «є центральною для демократичного функціонування сучасного суспільства», і дотично до цього вона розглядається в якості необхідної умови розвитку особистості, її успішної адаптації у суспільстві, що невпинно розвивається [3, с.116].

Значущість освіти дорослих у сучасному світі підкреслюється створенням міжнародних і національних центрів проблем освіти дорослих: Інститут освіти ЮНЕСКО (Гамбург), Міжнародний інститут планування освіти (Париж), Міжнародний інститут освіти (США), Швейцарська організація освіти дорослих, Національний інститут освіти дорослих (Великобританія), Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України та ін.

Визнана на міжнародному рівні потенційна суспільна значущість освіти дорослих підтверджується очевидними для кожного причинами, які характеризують сучасний рівень і темп життя, а саме:

  • стрімка динаміка процесів і явищ навколишнього світу, які потрібно розуміти, сприймати, адаптуватися до них;

  • зростання щільності інформаційного простору, постійне оновлення інформації потребують уміння працювати з нею, використовуючи сучасні технічні засоби;

  • посилення суб’єктної позиції в соціумі виражається у самостійності і відповідальності за власне життєзабезпечення;

  • процес глобалізації породжує необхідність причетності кожної окремої особистості не тільки до маленького соціуму і його субкультури, але й найбільшого - світового співтовариства з його тенденціями в культурі загальній і професійній;

- переосмислення цінностей, в системі яких проявилася значна
невідповідність переваг між духовним і матеріальним. Прагнення до
гармонії, рівноваги дає в сучасних умовах поштовх до усвідомлення
цінностей і пізнання внутрішнього, зміцнення духу, саморегуляції.

У сучасних тенденціях розвитку освіти дорослих у світі все чіткіше простежується соціальна функція. Призначення освіти дорослих полягає у перетворенні внутрішнього світу, адекватному перетворенням зовнішнього світу, і тому підкреслюється її роль у таких соціальних проблемах, як: боротьба з бідністю; державна безпека; гендерна політика; здоров’я і здоровий спосіб життя; конкуренція на ринку праці; перепідготовка військових; освіта для ув’язнених; нова професія для безробітних; соціальна реабілітація інвалідів; маргінальні групи населення; соціокультурне середовище й екологія; інформаційні технології та доступність інформаційних засобів; соціальне партнерство як технологія освіти дорослих і як соціальне замовлення на нову норму взаємодії в суспільних відносинах.

Освіта дорослих в умовах перемін для конкретного суб’єкта виконує комплекс соціальних функцій, які забезпечують цілісність нового виду діяльності чи якісно новий рівень попередньої діяльності: адаптаційну (розуміння і прийняття нових умов життя), інформаційну (уміння знайти, вибрати, використати, створити необхідну інформацію, підвищити свою грамотність), розвивальну (дозволяє оволодівати новими способами діяльності), компенсаторну (пропонує альтернативні форми освіти) [2, с.35].

Відповідно до соціальних функцій освіти дорослих науковці І.Колесникова, Т.Браже, А.Марон, Н.Василенко, В.Вершиніна та ін. розрізняють такі її види й форми: додаткова або розвиваюча (спрямована на задоволення духовних запитів особистості, потреб творчого росту), компенсаторна (передбачає заповнення пробілів у базовій освіті), адаптуюча (оперативна підготовка й перепідготовка в умовах виробничої і соціальної ситуації, що постійно змінюються), випереджаюча [2, с.180].

Соціальний аспект освіти дорослих виявляє її тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість з такою сферою суспільного життя, як соціальна робота, що трактується як теорія і практика допомоги людині в кризових ситуаціях.

Неготовність людини успішно розв’язати першочергові проблеми занурює її в кризову ситуацію, вийти з якої самостійно майже неможливо. Наслідками стають втрата роботи, безробіття, професійна декваліфікація; зниження життєвого рівня; морально-психологічний дискомфорт, невпевненість у власних силах, втрата життєвих перспектив, психологічний стрес. При розв’язанні виникаючих проблем формальна і неформальна освіта дорослих виступає фактором соціального захисту. Доступність освіти дорослих для широких мас працівників, її орієнтація на розвиток компетентності, професійно значущих особистісних якостей, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, на підвищення кваліфікації чи на забезпечення перекваліфікації можуть виступати в якості надійного механізму виходу з кризової ситуації.

Забезпечення гарантованого доступу до професійної освіти (перекваліфікації) будь-якого рівня - це одна з дієвих форм захисту права людини на гідний рівень життя.

Однак у сфері освіти, де формуються ринкові відносини населення виступає в ролі споживача освітніх послуг тільки у випадку платіжноспроможності.

Доросла людина, яка перебуває в кризовій ситуації зазвичай не має матеріальної можливості оплачувати якісні освітні послуги. Коло замикається. Без соціальної підтримки значна частина населення не здатна скористатися необхідними освітніми послугами, а значить, розв’язати багато важливих життєвих проблем.

Тому для певних соціальних груп населення, які потребують соціальної підтримки (інваліди, безробітні, звільнені в запас військовослужбовці, мігранти та ін.) розробляються особливі моделі освіти, які передбачають реалізацію як освітніх, так і специфічних функцій, а саме адаптації, ресоціалізації, підтримки. На сьогодні тривають пошуки ефективних і оптимальних організаційно-змістових засад та механізмів освіти дорослих, здатних реалізувати соціальну політику захисту прав людини, забезпечення гідного рівня життя, сприяння адаптації населення до нових соціально-економічних умов та ін.

Для наукової мотивації, орієнтації освіти дорослих на розв’язання
різноаспектних і складних соціальних проблем сучасності важливим
видається вивчення досвіду освіти дорослих, який формувався в Україні та
країнах Центральної та Західної Європи в ХІХ-ХХ ст. - в період динамічних
змін у політичних, соціально-економічних, соціокультурних відносинах.
Історія освіти дорослих багата на пошуки структурування змісту й форм навчання широких верств населення - запровадження елементарної грамотності, повторних класів, курсів, відкриття народних аудиторій (гуртків, читалень, університетів), які могли забезпечити поліфункціональний зміст освіти, сприяти поєднанню в освіті адекватного реальності уявлення про оточуючий світ і оточуючу дійсність з усвідомленням у ньому особи, її національної, громадянської приналежності, а відтак своєчасно забезпечити загальнокультурні, особистісні, професійні інтереси і потреби людини, сприяти її оперативній адаптації до мінливих суспільних обставин.

Науковий інтерес становить порівняльний аналіз розвитку проблеми на різних історичних етапах в провідних країнах Європи та в Україні. Через дослідження генезису освіти дорослих як сфери соціальної роботи можна визначити, як освіта співвідносилася з процесами державотворення, становленням соціальної політики в провідних державах світу, формуванням ідейних засад та механізмів соціально-правового захисту населення.

Фронтальне вивчення проблеми в порівняльно-аналітичному ракурсі протягом різних періодів історії у різних країнах, геополітичних регіонах та у світі в цілому створює умови для наукового осмислення стійких і суміжних рис у сфері освіти дорослих та соціальної роботи, критичний аналіз яких уможливить максимальне використання кращих надбань та їх інтегрування у сучасність.

Література:

  1. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 207 с.

  2. Основы андрагогики / И.А.Колесникова, А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая и др.; Под ред.И.А.Колесниковой. – М.: Издательский центр „Академия”, 2003.- 240 с.

  3. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. – М.: Издательский центр „Академия”, 2001. – 136 с.


Анотація

Тимчук Л. Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення

У статті на основі аналізу суспільної значущості освіти дорослих розкрито її потенційні можливості як практики соціальної роботи, конкретизовано основні сфери реалізації соціальної функції освіти дорослих. Зроблені висновки щодо необхідності наукового обгрунтування орієнтації освіти дорослих на розв’язання різноаспектних і складних соціальних проблем сучасності, для чого традиційно важливим є вивчення історичного досвіду.

Схожі:

Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconСоціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення
move to 195-25567
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconПріоритетні тенденції забезпечення освіти дорослих
Уряди всіх держав світу визначили освіту дорослих одним із пріоритетних напрямів державної політики, окреслили основні риси системи...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconЛюдмила Тимчук Діяльність курсів професійної освіти як форм організації освіти дорослих на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)
Відповідно особливої актуальності набуває освіта дорослих як процес їх професійно-особистісного зростання, що здійснюється у варіативних...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconКонцепція сімейного виховання в системі освіти України
Саме тому суспільство зацікавлене в фізично й морально здоровій сім’ї, здатній реалізувати свій соціальний потенціал, забезпечити...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconЛюдмила Тимчук (Чернівці) Проблеми освіти дорослих
Джерела концепції освіти дорослих знаходимо в поглядах Аристотеля, Солона, Сократа, Платона, Конфуція, Гесіода. Так, у „Протагорі”...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconЛюдмила Тимчук (Чернівці) Проблеми освіти дорослих в Історіографії світової та української педагогіки
Джерела концепції освіти дорослих знаходимо в поглядах Аристотеля, Солона, Сократа, Платона, Конфуція, Гесіода. Так, у „Протагорі”...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconКашлюк актуальність теми
В україні кожен рік реєструються випадки смерті дітей від кашлюку. На сьогодні це переважно легкі та стерті форми хвороби, частіше...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconАктуальність теми
Диференціальний діагноз екзантем у клініці інфекційних хвороб (черевний тиф, менінгококцемія, псевдотуберкульоз, висипний тиф). Проблеми...
Соціальний потенціал освіти дорослих: актуальність історико-педагогічного вивчення iconМіністерство охорони здоров’я україни
Актуальність теми: Патологія печінки І жовчовивідних шляхів у дитячому віці є досить поширеною, характеризується стійким І тривалим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи