Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство icon

Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство
Скачати 113.66 Kb.
НазваУдуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство
Дата30.07.2012
Розмір113.66 Kb.
ТипДокументи

Нікіфоров П. О., д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Мельник О.Я., старший викладач, УДУФМТ

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ПОДАТКІВ НА БАГАТСТВО

Проаналізовано переваги та недоліки застосування податків на багатство. Визначено доцільність їх впровадження у сучасних національних податкових системах країн світу.

Постановка проблеми. У більшості демократичних держав світу співвідношення між багатими і бідними верствами населення регулюється шляхом використання гнучкої системи оподаткуван­ня. Одним із її інструментів у розвинених країнах світу є податок на окремі види майна та багатст­во. В той самий час в ряді інших розвинених країн існує стійка тенденція до відмови від податків на багатство та заміни їх більш прозорими майновими податками.

В умовах, коли в Україні повстає питання збільшення джерел податкових надходжень, а також різними гілками влади висуваються пропозиції щодо прийняття Закону про податок на окремі ви­ди майна та багатство, все більшої актуальності набуває питання дослідження доцільності та спра­ведливості даного податкового інструменту, а також прогнозування готовності суспільства до прийняття і впровадження такого податку. В даному контексті особливого значення набуває аналіз переваг та недоліків фінансового інструменту податків на багатство, що виокремлюються інозем­ними фахівцями у сфері оподаткування на основі досвіду впровадження даного податкового ін­струменту в розвинених країнах світу.

^ Метою статті є аналіз переваг та недоліків застосування податків на багатство та визначення доцільності їх впровадження у сучасних податкових системах країн світу.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аналізу переваг та недоліків застосування податків на багатство та визначення доцільності їх впровадження у сучасних податкових системах країн світу знаходиться у полі зору багатьох іноземних фахівців у сфері оподаткування, оскільки являє собою методологічну основу підвищення ефективності функціонування національних пода­ткових систем, особливо в розрізі проблеми підвищення їх справедливості, прозорості та сприяння росту податкових надходжень. Так, зокрема, дослідженням даного питання займалися такі інозем­ні спеціалісти, як Ауербах А. [1], Волф Е. [15], Кочерлакота Н. [5], О'коннор Н. [13], Раковскі Е. [7], Роач Б, Ніголь С. [8], Сінг А. [10], Сміт С. [14], Хансоон А. [3], Хеклі К. [4].

Між тим, аналіз сучасних досліджень і публікацій дає змогу зробити висновок, що не існує єдиної узагальненої думки на рахунок переважання переваг податків на багатство над їх недоліка­ми, або навпаки. Ряд науковців категорично схиляються до ствердження негативного впливу даної групи податків на процеси оподаткування та економічного розвитку суспільства в цілому. В той самий час, їх опоненти наголошують на позитивних рисах даних податків, аргументуючи тим са­мим доцільність їх застосування.

^ Викладення основного матеріалу. 2006 року на один найвищий процент отримувачів світового доходу припало 22% усього доходу та 40% від загальної суми всіх податків. 2008 року нижні 50% отримувачів доходу заробили 12% доходу та сплатили 2,9% податків. Отже, простежується тенде­нція, що на перші 50% отримувачів доходу припадає 88% усього доходу та 97% усіх податків, тоді як на нижні 50%о - 12% усього доходу та менше 3% податків [9]. Такий розподіл може означати тільки одне: у глобальних світових масштабах багаті верстви населення сплачують набагато біль­ше податків у порівнянні з бідними, навіть після вирахування усіх можливих пільг та знижок. При цьому, визнаючи важливість податків на багатство як джерела податкових надходжень, багато країн відмовляються від них і вдаються до застосування більш прозорих майнових податків.

Таким чином, зрозуміло, що податки на багатство становлять собою досить суперечливу скла­дову частину сучасних національних систем оподаткування, а їх впровадження вимагає ретельно­го науково-практичного аналізу та обґрунтування.

Проаналізуємо широкий ряд наукових поглядів на позитивні аспекти впливу податків на багат­ство на розвиток економіки та суспільства в цілому. Зокрема, Сміт С. [14] наголошує, що серед

основних позитивних впливів даної групи податків особливо чітко простежуються сприяння рів­ності в економіці та збільшення надходжень до бюджету шляхом накопичення коштів за рахунок багатих верств населення.

На думку Раковскі Е. [7], єдиним з виправданих випадків застосування податку на багатство може бути податок на безоплатну передачу майна (наприклад, спадщина, подарунки тощо).

У дослідженнях Волфа Е; [15] акцент у захисті податків на багатство ставиться на сприяння демократизації суспільства та спроможність закрити бюджетні прогалини за рахунок залучення додаткових податкових надходжень.

На думку авторів електронної енциклопедії «Вікіпедія» [11], беззаперечним аргументом на за­хист податків на багатство виступає можливість збільшення за їх рахунок надходжень до держав­ного та місцевих бюджетів, які у державних масштабах можуть сприяти погашенню національного боргу.

Низку переваг податків на багатство виокремлює Хансоон А. [3]. Серед таких, зокрема, можна виділити страхування від несприятливих впливів на капітал. Також науковцем наголошується про переваги даного податкового інструменту для людей молодого віку, які з його допомогою можуть планувати свої податкові платежі з акцентом на ті етапи, коли вони зможуть собі дозволити плати­ти податки (більш зрілий вік). Наголошується, що у випадку податку на майно доцільно стягувати вищий податок з власників вартості, яка коштує порівняно більше, оскільки очевидно, що вони можуть дозволити собі його сплату; у випадку ж податку на землю, даний податок ймовірно спри­ятиме збільшенню ефективності використання землі та зменшуватиме її вартість.

В деяких наукових джерелах [2] наголошується на тому, що основною перевагою податків на багатство є фінансування сфери суспільних послуг, але лише у випадку, якщо податок буде про­гресивним та майно одного типу оподатковуватиметься за однаковими ставками.

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу переваг податків на багатство, можемо зробити ви­сновок, що більшість науковців під час аргументації впровадження даного податкового інструмен­ту схиляються до того, що перевагами податків на багатство є:

 • сприяння рівності в економіці, що проявляється в стягненні більш високих податків з осіб з порівняно вищим рівнем доходів і суспільного благополуччя;

 • збільшення надходжень до бюджету, що проявляється у створенні ще одного джерела пода­ткових надходжень у вигляді податків на багатство;

 • сприяння демократизації суспільства;

 • страхування від несприятливих впливів на капітал;

 • фінансування сфери суспільних послуг, що проявляється у цільовому характері викорис­тання надходжень від податків на багатство, зокрема на обслуговування сфери громадсько­го обслуговування та суспільних послуг;

 • збільшення ефективності використання об'єктів оподаткування (наприклад, землі) та змен­шення їх вартості, що проявляється у більш раціональному ставленні до об'єктів оподатку­вання.

В той же час, ті самі автори акцентують увагу на негативних впливах податків на багатство на рівень податкових надходжень та розвиток соціально-економічних процесів в цілому.

Так, зокрема, на думку Сміта С. [14], серед недоліків даного податкового інструменту можна виокремити: заохочення відтоку капіталу з національної економіки (оскільки багаті верстви насе­лення схильні перемішувати власний капітал з метою зменшення/уникнення оподаткування); су-против суспільства (податки на багатство сприймаються населенням як певні «штрафи», покладені на багатих людей, що викриває їх як дестимулюючі фактори до накопичення капіталу на території власної країни, а також до інвестування в іноземні економіки); несправедливий характер подібно­го оподаткування, оскільки воно суперечить законам про захист прав власності.

З точки зору Раковскі Е. [7], податкам на багатство притаманні моральна несправедливість; по­рушення демократичних прав; зниження ефективності праці; зниження ефективності інвестицій­них процесів.

За Волфом Е. [15], до негативів податків на багатство можна зарахувати зменшення капіталь­них інвестицій та перешкоджання заощадженням.

Згідно інформації, представленої у електронній енциклопедії «Вікіпедія» [11], до недоліків по­датків на багатство належать: відтік капіталу; відтік інтелектуальних сил; збільшення безробіття;

зменшення податкових надходжень; великі організаційні та адміністративні затрати на впрова­дження та реалізацію (як для податківців, так і для платників податку).

До негативних впливів податків на багатство [15] також можна зарахувати: відносну важкість оцінки; витратність процесу збору податку та його адміністрування (так, стягнення податку на спадщину коштує 1,01% від величини податкових надходжень, тоді як відповідний гербовий збір становить лише 0,2%); у випадку податку на нерухомість та на землю складність оцінки реальної готівкової платоспроможності людей, які володіють дорогими помешканнями/землею.

Хеклі К. [4] акцентує увагу на таких негативних сторонах даного інструменту оподаткування, як: створення дисбалансу між затратами на адміністрування та фактичними податковими надхо­дженнями; сприяння відтоку капіталу; викривлення перерозподілу ресурсів (мається на увазі кон­центрація інвестицій на певних типах активів, які підлягають звільненню від оподаткування); посилення нерівноправності; конфіскаційний характер податку тощо.

Деякі автори взагалі схиляються до думки щодо виключно негативного впливу даного податко­вого інструменту. Так, в ряді джерел [12] наголошується на неприйнятності даного інструмента за будь-яких обставин у разі відсутності відповідної підтримки суспільства.

В інших [9], навпаки, стверджується, що єдиним ефектом від впровадження даного інструменту може бути зменшення податкових надходжень в результаті збільшення кількості випадків уник­нення від оподаткування під впливом підвищення загальної величини податкових платежів за ра­хунок групи податків на багатство.

Таку думку поділяє й О'коннор Н. [13], який серед негативних факторів податків на багатство виокремлює: проблему уникнення подвійного оподаткування (наприклад, якщо оподаткуванню підлягає певний актив, існує необхідність припинити оподаткування доходу, отримуваного з дано­го активу; у випадку розгляду податку на багатство виключно в контексті податку на нерухомість, виникатиме проблема непропорційного та несправедливого оподаткування домовласників, які, можливо, проживаючи в достатньо дорогих помешканням, не належать як такі до багатих верств населення; адміністрування та обрахунок даної групи податків є досить праце- та капіталомістким.

Підсумовуючи вищерозглянуті негативні аспекти впливу податків на багатство на процеси соціально-економічного розвитку, можна в узагальненому вигляді виокремити наступні:

 • супротив суспільства, що проявляється у суспільному неприйнятті та невизнанні даного по­датку, особливо заможними верствами населення;

 • несправедливий характер подібного оподаткування, порушення демократичних прав, поси­лення нерівноправності, що проявляється у порушенні прав власності;

 • конфіскаційний характер податку, що проявляється у фактичному вилученні частини дохо­ду заможних верств населення;

 • сприяння відтоку капіталу з національної економіки, що проявляється у його спрямуванні у країни з більш сприятливими податковими режимами;

 • збільшення безробіття та зниження ефективності праці;

 • зменшення капітальних інвестицій, зниження ефективності інвестиційних процесів та пе­решкоджання заощадженням, що проявляється у їх спрямуванні у країни з більш сприятли­вими режимами оподаткування;

 • відтік інтелектуальних сил;

 • надмірна витратність, що проявляється у існування дисбалансу між великими організацій­ними та адміністративними затрати на впровадження та реалізацію та фактичними податко­вими надходженнями;

 • відносна складність оцінки реальної готівкової платоспроможності платників податку (у випадку податку на нерухомість та на землю), що проявляється у тому, що не завжди особи, які володіють, наприклад, дорогою нерухомістю, є заможними;

 • викривлення перерозподілу ресурсів, що проявляється у направлення ресурсів у ті сфери господарювання і виробництва, у яких діють більш сприятливі податкові режими;

 • збільшення кількості випадків уникнення від оподаткування, що проявляється у небажанні сплачувати додаткові податки;

 • проблема уникнення подвійного оподаткування, що проявляється у можливому обкладенні деяких об'єктів оподаткування декількома податками (наприклад, відсотки) тощо.

Висновки. Проведений нами аналіз науково-практичної літератури та світового досвіду з питань впровадження та функціонування податкового інструменту податків на багатство дає нам змогу зробити ряд висновків.

Переваги податків на багатство становлять: 1) сприяння рівності в економіці; 2) збільшення надходжень до бюджету; 3) сприяння демократизації суспільства; 4) страхування від несприятли­вих впливів на капітал; 5) фінансування сфери суспільних послуг; 6) збільшення ефективності ви­користання об'єктів оподаткування (наприклад, землі) та зменшення їх вартості тощо.

Недоліками податків на багатство є: 1) супротив суспільства; 2) несправедливий характер поді­бного оподаткування, порушення демократичних прав, посилення нерівноправності; 3) конфіска-ційний характер податку; 4) сприяння відтоку капіталу з національної економіки; 5) збільшення безробіття та зниження ефективності праці; 6) зменшення капітальних інвестицій, зниження ефек­тивності інвестиційних процесів та перешкоджання заощадженням; 7) відтік інтелектуальних сил; 8) існування дисбалансу між великими організаційними та адміністративними затрати на впрова­дження та реалізацію та фактичними податковими надходженнями; 9) відносна складність оцінки реальної готівкової платоспроможності платників податку (у випадку податку на нерухомість та на землю); 10) викривлення перерозподілу ресурсів; 11) збільшення кількості випадків уникнення від оподаткування; проблема уникнення подвійного оподаткування тощо.

Література

 1. Auerbach, Alan J. Taxation of wealth. // The New Palgrave Dictionary of Economics. - Second Edition. -Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan. - 2008. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт The New Palgrave Dictionary of Economics. - Режим доступу: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_T000025.

 2. Discussion Brief: Intangible Wealth Tax. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eoionline.org/tax_reform/reports/intangiblewealthtax-sep02.pdf.

 3. Hansson, Asa. The Wealth Tax and Entrepreneurial Activity. [Електронний ресурс] // Оф. сайт Унів. Лунд, Швеція. - Режим доступу: ww.nek.lu.se/NEKAHA/.../Wealth%20tax%20and%20entrepr.pdf;

 4. Heckly, Christophe. Wealth Tax in Europe: Why the Downturn? / Estate Taxation: Ideas for Reform, Insti­tute Reports, - Paris: Institut de l'entreprise. - 2004. - pp. 39-50. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.institut-entreprise.fr/fileadmir^docsjdf/travaux_reflexions/notes_de_mstitat/execsummaryheckly.pdf.

 5. Kocherlakota, Narayana R. Zero Expected Wealth Taxes: A Mirrkees Approach // Econometrica, Vol. 73, No. 5,2005, p. 1587-1621. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.jstor.org/pss/3598884.

 6. Norton, Peter В., Esposito, Joseph J. // The New Ecyclopedia Britannica. - 15th ed., vol. 28. - Chicago, 1994. -1023 p.

 7. Rakowski, Eric. Can Wealth Taxes Be Justified? // Tax Law Review, Vol. 53. - University of California, Berkeley, 2000. - P. 3. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт мережі досліджень соціальних наук (Social Science Research Network). - Режим доступу до ресурсу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id==223521;

 8. Roach, Brian, S. Niggol'Seo. Tax alternatives in the United States// Encyclopedia of Earth. - Washington, D.C., 2007. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Encyclopedia of Earth. - Режим доступу до ресур­су: hr^://www.eoearth.org/article/Tax_alternativesJbi_the_United_States.

 9. Taxes: Rich Pay More Than Fair Share [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://wealthisgood.blogspot.com/2008/08/taxes-rich-pay-more-than-fair-share.html.

 10. Weale, Martin. The Taxation of Wealth and Wealth Transfers: Commentary / Report of a Commission on Reforming the Tax System for the 21st Century, The Institute for Fiscal Studies. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інституту фіскальних досліджень (The Institute for Fiscal Studies). - Режим доступу до ресурсу: http://www.ifs.org.uk/mirrleesreview/cornmentaries/weale.pdf.

 11. Wealth Tax. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт електронної енциклопедії Вікіпедія (Wikipedia, the free encyclopedia). - Режим доступу до ресурсу: http://en.wikipedia.org/wiki/Wealth_tax.

 12. Wealth Taxes: Stories, Metaphors and Public Attitudes. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ре­сурсу: htrp://www.ingentaconnect.com/content/bpl/poqu/2008/00000079/00000002/art00005.

 13. Wealthy Germans Call for Wealth Tax. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://www.progressive-economy.ie/2009/10/wealthy-germans-call-for-wealth-tax.html.

 14. What is Wealth Tax?. -Режим доступу: http://www.wisegeek.com/what-is-a-wealth-tax.htm.

 15. Wolff Edward N. Time for a Wealth Tax? // Boston Review. - February/ March 1996. [Електронний ре­сурс] // Оф. сайт видання Boston Review. - Режим доступу: http:/ftostomeview.net/BR21 Л/wolff.html.

Схожі:

Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи
Вивчити конструкцію вібраційного гранулятора, його переваги і недоліки, галузь застосування у промисловості
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconУдк: 368. 911. 5: 364. 69 Аналіз законодавчих ініціатив щодо обов’язкового медичного страхування в україні
Україні, та розглядалися у Верховній Раді України протягом останніх 10-ти років. Основну увагу приділено пропозиціям щодо фінансового...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050702 «Електромеханіка»
...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconПитання до заліку
Впровадження системи управління якістю: переваги та недоліки (приклад підприємства де Ви працюєте)
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconВдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах мінливого середовища (інформаційно-аналітична довідка)
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства як інструменту регулювання економічної поведінки підприємств в умовах...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconВиклад основного матеріалу. При програмному способі наступне випадкове число
Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки, але беручи до уваги тему доповіді розглянемо більш детально лише програмній...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconЕкзаменаційні питання
...
Удуфмт переваги та недоліки застосування фінансового інструменту податків на багатство iconЗ курсу "Національні, міжнародні та регіональні організації по якості"
Впровадження системи управління якістю: переваги та недоліки (приклад підприємства де Ви працюєте)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи