Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів icon

Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів
Скачати 63.44 Kb.
НазваУдк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів
Дата27.12.2012
Розмір63.44 Kb.
ТипДокументи

УДК 796.072.2

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КООРДИНАЦІЇ РУХІВ У ШКОЛЯРІВ

Гусак В.В., Цигикало О.В.

Кафедра здоров’я людини, рекреації та фітнесу (зав. – доц. Мосейчук Ю.Ю.) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Резюме. В результаті морфофізіологічного дослідження 58 дітей віком 6-7 років та педагогічного експерименту визначені найефективніші вправи для розвитку основних координаційних навичок в учнів молодшого шкільного віку.

Ключові слова: фізичне виховання, координаційні здібності, спритність, фізичні вправи.


^ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ

Резюме. В результате морфофизиологического исследования 58 детей в возрасте 6-7 лет и педагогического эксперимента определены наиболее эффективные упражнения для развития основных координационных навыков у учеников младшего школьного возраста.

Ключевые слова: физическое воспитание, координационные способ­ности, ловкость, физические упражнения.


^ THE PECULIARITIES OF COORDINATION FORMATION IN SCHOOLCHILDREN

Husak V.V., Tsyhykalo O.V.

Summary. As a result of the morphophysiological study of 58 children aged 6-7 years and pedagogical experiment the most effective exercises to develop basic coordination skills among pupils of primary school age has been determined.

^ Key words: physical education, coordination ability, physical exercises.

Вступ. У системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку особливе місце посідає фізична підготовка. Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей її спрямованості та організації [4-5]. Важливою ланкою управління процесом фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку є система педагогічного контролю розвитку рухових здібностей. За цією проблемою проводилась низка масштабних досліджень [1], [2]. Високий рівень розвитку координаційні здібності є фундаментом успіхів у різних сферах рухової діяльності людини (спортивній, трудовій, професійній, тощо).

Актуальність. Координаційні здібності займають важливе місце у фізичному вихованні молодших школярів. Результати наукових досліджень [1, 3], свідчать про те, що розвиток координаційних здібностей відбувається гетерохронно. Якщо цілеспрямовано впливати на координаційні здібності в період прискореного їх вікового розвитку, то педагогічний ефект буде значно вищим, ніж в інші періоди. Тому, актуальними є наукові проекти, метою яких є розробка забезпечення контролю за рівнем розвитку рухових здібностей людини взагалі і зокрема розвитку координаційних здібностей дітей і підлітків.

Різні види координаційних проявів людини у фізичному вихованні і спорті досить специфічні, тому доцільно розглянути питання про координаційні здібності з позицій системного підходу і багаторівневої теорії управління рухами у дітей молодшого шкільного віку [1].

Актуальність успішного рішення обумовлена необхідністю виховання здорового всебічно розвиненого підростаючого покоління. Рухова функція виявляється в управлінні дитиною своєю моторикою. Вона забезпечує рухову діяльність, без якої неможливе повноцінне життя дітей та їх нормальний розвиток. До її компонентів відноситься обсяг вмінь та навичок в різних видах рухів, а також рівень розвитку фізичних якостей школяра.

Відомо, що під спритністю розуміють здатність людини чітко виконувати рухи в складних координаційних умовах. Координаційна складність рухових дій служить одним з основних критеріїв спритності.

Таким чином, розвиток спритності повинен йти по шляху підвищення координаційної важкості вправ при обов’язковому дотриманні точності виконання та взаємодії узгодженості елементів руху.

Мета дослідження – визначити динаміку розвитку координаційних здіб­нос­тей у дітей засобами спеціальних фізичних вправ та розробити програму підвищення рівня фізичної підготовки шляхом розвитку координаційних здібностей.

^ Результати дослідження. Дослідження проводилися на базі однієї з загальноосвітніх шкіл Чернівецької області у ІІ етапи. В них брали участь 58 дітей віком 6-7 років (І експериментальна група – 18 дітей, ІІ експериментальна група – 19, контрольна група – 21 дитини).

Визначення вихідного рівня фізичного розвитку дітей проводився за кар­тами медичного обстеження. Рівень фізичної підготовленості визначався за ре­зультатами тестування та контрольних вправ. В якості визначення коорди­но­ваності, спритності, швидкісно-силових якостей використовували результати в стрибках в довжину з місця, біг на 15 м з місця, біг на 15 м спиною вперед з місця, човниковий біг 3х5 м, проба Ромберга, утримання палиці на долоні вер­ти­кально, пальце-носова проба, „оберти” (де необхідно з закритими очима зро­би­ти три оберти навколо вертикальної осі та пройти по прямій), стрибки по точкам, проходження змійкою між трьома фішками в одну та іншу сторону, „Мішень-олівець” (де з вихідного положення, стоячи з 3-х метрів від мішені концентричний круг з шагом 5 см., необхідно було прицілитись олівцем, закри­ти очі, підійти та влучити в мішень), стрибок в висоту з місця назад через перепону.

Зміст і планування навчального матеріалу були однакові для всіх груп, крім організації рухового режиму. В І експериментальній групі заняття проводили під час ранкової гігієнічної гімнастики та занять з фізичного виховання за розробленою спеціальною програмою підібраних вправ.

Друга експериментальна група займалася за розробленою програмою, в якій за основу були підібрані вправи з акробатики, а також інші вправи на координацію рухів. Перша група займалась на основі загальної методики основної групи фізичної підготовки. Усі досліджувані параметри носили вірогідний характер (Р>0,05).

Після місяця занять за першим та другим варіантом методики можна було відмітити покращення результатів контрольних вправ. Шестирічні діти виконували стрибок в довжину з місця в середньому на 92,36 см, пробігали 15м за 6,54 с. За ІІ варіантом методики діти стрибали в середньому на 86,79 см, дистанцію 15 м пробігали за 6,68 с. Ці результати значно кращі за результати контрольної групи: стрибки з місця – 78,45 см, біг 15 м – за 7,6 с.

У вправах, пов’язаних з просторовою орієнтацією, урівноважування предметів були отримані більш високі результати. Так, біг спиною вперед 15 м у тих, хто займався по І варіанту методики – в середньому 14,71 с.; по ІІ варіанту – 15,8 с, а в контрольній групі – 21,45 с.

Майже такі ж результати були в човниковому бігу 3х5 м.: І група в середньому пробігла за 10,04 с, друга – за 10,43 с, а контрольна – за 13,14 с.

Аналіз проби Ромберга показав, що у тих, хто займався по ІІ методиці, показники були кращими – 13,21 с, по І методиці – 12,0 с, а в контрольній групі – 5,1 с.

Вправи „Повороти” були для дітей найскладнішим координаційним завданням, з яким краще справились діти І групи – 14,5 см, у ІІ групі – 20,36 см, а в контрольній – 27,4 см.

Стрибки по точках (враховувався час виконання) виконувалися в середньому в І групі за 26,6 с, в ІІ групі – 28,8 с., а в контрольній – 31,7 с.

При виконанні вправи утримання мішечку на голові при проходженні змійкою між стійками найкращий результат був у ІІ групи – в середньому 6,36 падінь, у І групи – 8,43, а в контрольній – 10,3 падінь мішечка.

Контрольна вправа „Мішень - олівець” дала наступні результати: І група – 8,43 бали, ІІ група – 7,86 бали, контрольна група – 6,3 бали.

Стрибок вгору назад через перепону виявився одним з найскладніших, що говорить про недостатню увагу до вправ, направлених на рух назад. Найкращий показник був у І групи – 16,29 см, ІІ група – 13,5 см, а найслабкішими були діти контрольної групи – 5,8 см.

Подібна ситуація спостерігалася у дітей 7 років. Тут найяскравішими показниками були:

- біг спиною вперед 15 м: в І групі – 8,85 с, в ІІ групі – 8,92 с, в контрольній групі – 10,8 с.

- „повороти”: в І групі – 14,1 см., в ІІ групі – 16,15 см, в контрольній – 18,5 см.

- стрибок в гору назад найкраще виконали діти ІІ групи – 28,6 см, І група – 26,46 см, в контрольній – 20,9 см.

Результати виконання контрольних вправ у 7-ти літніх дітей дещо відрізнялися від 6-ти літніх:

- стрибок в довжину з міста: І група в середньому стрибала на 115,5 см., ІІ група – 106,8 см, контрольна – 98,04 см.

- човниковий біг 3х5 м: найкращий показник був в І групі – 5,42 с, ІІ група – 5,71 с, а найнижчі результати показали діти контрольної групи – 7,1 с.

У дітей, які займаються по першому та другому варіанту методики, статистично достовірні позитивні зміни відмічалися у всіх контрольних вправах – Р<0,01 в той час, як в контрольній групі ці показники змінились незначно – Р>0,05.

Висновки. Проведені нами дослідження дозволили виявити найбільш ефективні вправи для розвитку основних координаційних навичок у дітей 6-7 років. Аналіз результатів показав, що як в І так і в ІІ експериментальних групах, де на заняттях використовувались вправи, які формують навички координації руху, показники виявилися кращими, ніж в контрольній групі.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивчення інших проблем формування координації рухів у дітей 6-7 років.


Література

  1. Вильчковский Э.С. Физическое воспитание школьников / Э.С. Вильч­ковский. - М.: Логос, 2002. – 168 с.

  2. Ращупкин Г.В. Физическая культура школьников. - Спб.: Нева, 2004. – 253 с.

  3. Старостина А.В. Физическая культура - средство самооздоровления детей / М.В. Канин, В.Ю. Кисельников // Физическая культура в школе. – 2008. - № 5. - С. 28.

  4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Уч.пособие для студ. высш. учеб. завед / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – М.: «Академия». - 2008. – 480 с.

  5. Янсон Ю.А. Физическая культура в школе / Ю.А.Янсон. - Ростов-на-Дону, 2004. – 228 с.


Авторська довідка


1. Гусак Володимир Вікторович – 1962 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

м. Чернівці, Вул. Боярко, 8, кв. 6. тел. 037-2-53-08-72.

2. Цигикало Олександр Віталійович – 1967 р.н., кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини, рекреації та фітнесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

м. Чернівці, бульвар Героїв Сталінграду, 16, кв. 7. тел. 099-073-72-61.

zodiak@rambler.ru

Схожі:

Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів
...
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 37. 03+37. 025. 3 І. А. Кравцова, кандидат пед наук, доцент, А. О. Кравцова
Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу...
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796. 56: 796. 092. 29 Ббк 75. 8 Галан Ярослав спортивне орієнтування: історичний нарис
В статті розглядаються шляхи розвитку та функціонування спортивного орієнтування в світі та Україні від становлення до сучасності....
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796. 56: 796. 092. 29 Ббк 75. 8 Галан Ярослав спортивне орієнтування: історичний нарис
В статті розглядаються шляхи розвитку та функціонування спортивного орієнтування в світі та Україні від становлення до сучасності....
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconВісник вінницького національного медичного університету 14(1) 2010 оригінальні дослідження мороз В. М., Йолтухівський Μ,В., Власенко О. В., Рокунець І. Л., Йолтухівський Μ.Μ
Особливості формування параметрів їжодобувних рухів щурів в умовах вільної поведінки 1
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796: 616-001: 796. 012 Панчук Тарас, Ковальчик Роман, Левандовський Олександр
Причини та механізми виникнення спортивних травм широко представлені у науковій літературі. Однак проблема травматизму та його профілактики...
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 316. 64–32 О. Ю. Дроздов
Особливості формування масової геополітичної свідомості у тоталітарних суспільствах
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796. 01. 3 І. Л. Мінжоріна
Шляхи реалізації емоцій та інтелекту студентів на заняттях із фізичного виховання
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 796. 01. 1 Т. В. Андріанов
Здорового способу життя та розвиток особистісної компетенції щодо професійної діяльності
Удк 796. 072. 2 Особливості формування координації рухів у школярів iconУдк 373. 5-056. 26 Вічалковська Н. К. Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку
Визначено психологічну структуру допитливості підлітків, розкрито рівні її розвитку за показниками інтенсивності та варіативності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи