Погоджено icon

Погоджено
Скачати 76.07 Kb.
НазваПогоджено
Дата26.08.2012
Розмір76.07 Kb.
ТипДокументиПОГОДЖЕНО


Проректор по роботі з персоналом

полковник служби

цивільного захисту

В.М. Попов


"6" жовтня 2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор університету

генерал-лейтенант служби цивільного захистуВ.П. Садковий

"6" жовтня 2010 р.Положення
про студентське (курсантське, слухацьке)
самоврядування
НАЦІОНАЛЬНОго Університету
цивільного захисту УкраїниПРИЙНЯТО

Рішенням І Конференції студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету

6 жовтня 2010 р.


Положення

про студентське (курсантське, слухацьке) самоврядування НАЦІОНАЛЬНОго Університету цивільного захисту України

1. Загальні положення

1.1. В Університеті створюється і діє студентське (курсантське, слухацьке) самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету. Усі студенти (курсанти, слухачі) Університету мають рівне право на участь у студентському (курсантському, слухацькому) самоврядуванні.

1.2. Студентське (курсантське, слухацьке) самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, та їхню участь в управлінні Університетом. Студентське (курсантське, слухацьке) самоврядування здійснюється студентами (курсантами, слухачами), які навчаються в Університеті, безпосередньо на рівні студентської, курсантської та слухацької групи, курсу, гуртожитку, факультету, Університету та через органи студентського (курсантського, слухацького) самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

1.3. У своїй діяльності органи студентського (курсантського, слухацького) самоврядування керуються Законом України від 19.01.2010 р. № 1798-VI «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування», нормативно-правовими актами МНС та Статутом Національного університету цивільного захисту України.

1.4. Ректор, начальники (декан) факультетів та курсів всебічно сприяють створенню належних умов для діяльності органів студентського (курсантського, слухацького) самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

2. Органи студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету

2.1. Вищим органом студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету є Конференція студентів, курсантів та слухачів Університету (далі – Конференція студентів), яка скликається не рідше одного разу на рік.

Загальна чисельність складу Конференції студентів складає 200 осіб. Порядок обрання делегатів Конференції студентів і норма представництва від структурних підрозділів встановлюються рішенням ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх.

2.2. До повноважень Конференції студентів входить:

ухвалення Положення про студентське (курсантське, слухацьке) самоврядування Університету;

визначення структури, повноважень та порядку обрання ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету;

обрання (за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування факультетів) терміном на навчальний рік ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету та заслуховування її звіту;

обрання (відповідно квоти, визначеної у Статуті Університету, та за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування факультетів) до складу Вченої ради Університету виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті;

обрання (відповідно квоти, визначеної у Статуті Університету, та за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування факультетів) делегатів на конференцію трудового колективу Університету.

2.3. Рада студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету:

приймає рішення, що регламентують її організацію та діяльність;

проводить організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності студентів (курсантів, слухачів);

сприяє діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

сприяє працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

організує співробітництво з органами студентського самоврядування інших відомчих та міських вищих навчальних закладів.

За погодженням з радою студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету приймаються рішення про:

відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

затвердження рішень з питань студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

2.4. Керівним органом студентського (курсантського, слухацького) самоврядування на рівні студентської, курсантської та слухацької групи, курсу, гуртожитку, факультету є загальні збори студентів (курсантів, слухачів) групи, курсу, гуртожитку, факультету, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів студентів (курсантів, слухачів) групи, курсу, гуртожитку, факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх.

2.5. До повноважень загальних зборів студентів (курсантів, слухачів) факультету входить:

обрання (за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування курсів) терміном на навчальний рік ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування факультету, визначення її повноважень та заслуховування звіту;

обрання (за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування курсів) виборних представників на Конференцію студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету;

обрання (відповідно квоти, визначеної у Статуті Університету, за поданням рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування курсів) до складу Вченої ради факультету виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

2.6. До повноважень загальних зборів студентів (курсантів, слухачів) групи, курсу, гуртожитку входить:

обрання терміном на навчальний рік ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування групи, курсу, гуртожитку, визначення її повноважень та заслуховування звіту;

обговорення та вирішення питань стосовно забезпечення виконання студентами (курсантами, слухачами) своїх обов'язків та сприяння організації навчально-виховного процесу.

2.7. Рада студентського (курсантського, слухацького) самоврядування групи, курсу, гуртожитку, факультету:

приймає рішення, що регламентують її організацію та діяльність;

проводить організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

забезпечує індивідуальний виховний вплив на студентів (курсантів, слухачів) щодо виконання ними своїх обов'язків;

сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності студентів (курсантів, слухачів);

сприяє створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів (курсантів, слухачів).

2.8. З числа своїх членів рада студентського (курсантського, слухацького) самоврядування обирає голову та секретаря:

голова ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету організовує роботу й веде засідання ради, представляє її на міжвузівському рівні, є постійним членом Вченої ради Університету;

голова ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування факультету організовує роботу й веде засідання ради факультету, представляє її на службових нарадах при керівництві факультету, де обговорюються питання, що входять до компетенції органів студентського (курсантського, слухацького) самоврядування, є постійним членом Вченої ради факультету;

голова ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування курсу (групи) організовує роботу й веде засідання ради курсу (групи), представляє її на службових нарадах при керівництві курсу, де обговорюються питання, що входять до компетенції органів студентського (курсантського, слухацького) самоврядування;

секретар ради самоврядування вирішує всі питання за відсутності голови, а також організовує контроль за виконанням рішень ради, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

2.9. Голова та секретар ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування Університету (факультету, курсу) на термін виконання своїх повноважень звільняються від нарядів, крім групових, мають право на вільне відвідування самостійної підготовки та звільнення з розташування Університету у позаурочний час для виконання громадських доручень.

2.10. Ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування на своїх засіданнях розглядають питання відповідно до визначених повноважень. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх. За підсумками засідання складається протокол, який підписує голова та секретар (термін зберігання протоколів – один рік).

^ 2.11.  Ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування мають право на застосування до студентів (курсантів, слухачів) заходів громадського впливу:

за зразкове виконання громадських доручень (службових обов’язків) – клопотати перед керівником підрозділу про заохочення згідно із Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту;

за невиконання громадських доручень (порушення службової дисципліни) – клопотати перед керівником підрозділу про притягнення винного до дисциплінарної відповідальності згідно із Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту; оголосити громадське попередження; оголосити громадський осуд; обмежитись обговоренням справи, якщо винний щиросердно розкаявся та вибачився перед колективом.

2.12. Члени рад студентського (курсантського, слухацького) самоврядування зобов’язані гідно представляти інтереси колективу, який його делегував, бути взірцем у виконанні обов’язків. Достроково припинити повноваження ради студентського (курсантського, слухацького) самоврядування групи, курсу, гуртожитку, факультету, Університету або окремих її членів мають право лише ті керівні органи студентського (курсантського, слухацького) самоврядування, які їх обирали.

Схожі:

Погоджено iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
Погоджено iconПогоджено: Погоджено: Затверджую
...
Погоджено iconІіі курс погоджено погоджено

Погоджено iconІіі-іv курс погоджено погоджено

Погоджено iconІіі-iv курс погоджено погоджено

Погоджено iconІіі-iv курс погоджено погоджено

Погоджено iconІіі курс погоджено погоджено

Погоджено iconІі-курс погоджено погоджено

Погоджено icon2-3 курс погоджено погоджено

Погоджено iconIv-v курс погоджено погоджено

Погоджено iconІі-курс погоджено погоджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи