Положення icon

Положення
Скачати 122.46 Kb.
НазваПоложення
Дата27.08.2012
Розмір122.46 Kb.
ТипДокументи

Положення

про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МНС України без відриву від роботи (заочна форми навчання), затверджене наказом МНС України № 427 від 06.11.2003 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МНС України (далі - ВНЗ) без відриву від роботи (заочна форма навчання) (далі - Положення) визначає порядок організації і проведення навчально-виховного процесу за заочною формою навчання у вищих навчальних закладах МНС України і розроблене відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", чинних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, МНС України тощо.

1.2. Заочна форма навчання у вищих навчальних закладах МНС України є складовою системи вищої освіти, яка гарантує одержання знань, вмінь та навичок, необхідних для ефективного виконання фахівцями професійно-службових завдань, передбачає здобуття особою вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та спеціалізаціями без відриву від роботи.

1.3. Комплектування ВНЗ та їх структурних підрозділів слухачами заочної форми навчання за рахунок державного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством за заявками комплектуючих органів та рознарядкою МНС України.

Вищі навчальні заклади МНС України можуть надавати Освітні послуги за заочною формою навчання на платних засадах. Порядок надання платних послуг встановлений спільним наказом Міносвіти, Мінфіну, Мінекономіки від 27.10.1997 р. № 383/239/131, що зареєстрований у Мін'юсті 12.12.1997 р. № 596/2400.

Набір Слухачів на навчання здійснюється в межах ліцензійного обсягу, наданого Міністерством освіти і науки України вищому навчальному закладу для проведення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за заочною формою навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та відповідною спеціальністю.

1.4. Вступні іспити, порядок зарахування на навчання слухачів заочної форми навчання до вищого навчального закладу МНС України здійснюється згідно зі статтею 44 Закону України "Про вишу освіту", відповідних наказів Міністерства освіти і науки України та Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства, що затверджуються наказом МНС.

1.5. Навчання слухачів у ВНЗ здійснюється на підставі договору, форма якого затверджена наказом Міносвіти від 11.03.2002 р. № 183. що зареєстрований у Мін'юсті 03.04.2002 р. № 329/6617.
^
2. Організація навчального процесу за заочною формою навчання

2.1. Навчально-методична та науково-дослідна робота у системі заочного навчання вищих навчальних закладів МНС України регламентується відповідними нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та цим Положенням.

2.2. Навчальні плани розробляються ВНЗ або його структурним підрозділом, що здійснює підготовку фахівців за заочною формою навчання, відповідно до стандартів вищої освіти для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями). Терміни підготовки за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем за спеціальностями і спеціалізаціями визначаються згідно зі стандартами вищої освіти та нормативно-правовими актами МОН України.

2.3. На основі навчального плану для конкретизації планування навчально-виховного процесу на кожний рік набору розробляється робочий навчальний план, який містить: графік навчального процесу, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми проведення поточного та підсумкового контролю.

Графік навчального процесу відображає терміни проведення навчально-екзаменаційних сесій, підготовки і захисту курсових та дипломних проектів (робіт) та державної атестації згідно з бюджетом навчального часу.

2.4. З метою контролю за набуттям слухачами знань, вмінь та навичок проводяться навчально-екзаменаційні сесії, які завершують кожен семестр навчального року. ВНЗ та їх структурні підрозділи проводять навчально-екзаменаційні сесії згідно з графіком навчального процесу.

2.5. На період проведення навчально-екзаменаційних сесій і настановних зборів структурні підрозділи ВНЗ складають розклад занять, який затверджується керівництвом вищих навчальних закладів МНС України.

2.6. Навчальний процес на заочній формі навчання у вищих навчальних закладах МНС України здійснюється у таких формах:

  • навчальні заняття;

  • самостійна робота;

  • практична підготовка;

  • контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у ВНЗ є:

  • лекція;

  • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

  • консультація (індивідуальна або групова).

Вищим навчальним закладом МНС України може бути встановлено інші види навчальних занять.

Основною формою роботи з опанування теоретичного матеріалу і засвоєння практичних навичок у системі заочного навчання є самостійна робота слухачів. Державна атестація є завершальним етапом перевірки рівня підготовки слухачів та здійснюється після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

2.7. Заняття у період навчально-екзаменаційних сесій і зборів проводять штатні науково-педагогічні працівники вищих навчальних здогадів МНС України. У разі необхідності для проведення окремих занять залучається науково-педагогічний персонал навчальних закладів інших міністерств і відомств, недержавних закладів освіти, а також працівники підрозділів МНС.

2.8. На ВНЗ покладається:

2.8.1. Організація та проведення всіх видів і форм занять та контрольних заходів. Розробка навчальних програм з урахуванням особливостей підготовки фахівців без відриву від роботи.

2.8.2. Забезпечення слухачів підручниками, навчально-методичною літературою, програмами, завданнями та іншою необхідною документацією, надання методичної допомоги слухачам в їх самостійній роботі.

2.8.3. Контроль за дотриманням режиму таємності, збереженням літератури та інших джерел інформації.

2.8.4. Підготовка планової, звітної, іншої навчальної та методичної документації.

2.8.5. Організація настановних зборів та навчально-екзаменаційних сесій.

2.8.6. Забезпечення своєчасного та якісного рецензування письмових робіт слухачів та проведення їх обліку.

2.8.7. Підтримка постійною зв'язку з комплектуючими підрозділами МНС з метою створення належних умов для самостійного навчання слухачів і здійснення контролю за своєчасним виконанням ними навчального плану.

2.8.8. Спрямування роботи кафедр, їх предметно-методичних секцій на питання науково-методичного забезпечення заочного навчання. Здійснення підготовки лекцій, підручників, навчальних посібників, завдань, методичних вказівок, письмових консультацій та інших навчально-методичних матеріалів.

2.8.9. Удосконалення якості викладення дисциплін Здійснення контролю за теоретичним і методичним рівнем занять слухачів.

2.8.10. Вивчення, узагальнення та використання у навчальному процесі передового досвіду підрозділів МНС, інших навчальних закладів та аварійно-рятувальних підрозділів України та зарубіжних країн.

2.8.11. Організація науково-дослідної роботи слухачів та керування нею.

2.8.12. Організація та проведення набору слухачів на факультети, філії, відділення заочного навчання.

2.8.13. Надання навчально-методичної допомоги слухачами у розробці індивідуальних планів роботи у міжсесійний період.

2.9 У разі наявності не менш ніж 15 слухачів одного курсу у місті, яке знаходиться поряд із вищим навчальним закладом МНС України, для них можуть проводитись додаткові заняття у вільний від роботи час. Такі заняття організовуються навчальним закладами разом з підрозділами МНС.

2.10 Структурні підрозділи вищих навчальних закладів МНС України, що здійснюють підготовку фахівців за заочною формою навчання, проводять виховну роботу зі слухачами згідно з планом виховної роботи, що затверджується керівником підрозділу ВНЗ з виховної роботи.

2.11 Слухачам видається залікова книжка встановленого зразка.
^
3. Права і обов'язки слухачів-заочників

3.1. Слухачі заочної форми навчання мають право:

3.1.1. Під час навчання користуватись наявною матеріально-технічною базою ВНЗ, навчально-допоміжними приміщеннями, спортивними спорудами та інвентарем, підручниками, наочним приладдям, навчально-методичними та дидактичними матеріалами, нормативними документами.

3.1.2. Одержувати консультації від науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу під час самостійного вивчення передбачених програмою дисциплін.

3.1.3 Брати участь у навчальній та науково-дослідній роботі, яку проводить вищий навчальний заклад МНС України.

3.1.4. Виносити пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу підвищення успішності та дисципліни.

3.1.5. Брати участь у громадському житті вищого навчального закладу, роботі наукових товариств, спортивних секцій тощо.

3.2. Слухачі заочної форми навчання зобов'язані:

3.2.1. Систематично і наполегливо оволодівати теоретичними знаннями практичними навичками, уміло поєднувати навчання з виконанням службовій обов'язків.

3.2.2. Своєчасно прибувати на навчально-екзаменаційні сесії та настановні збори, відвідувати всі визначені розкладом заняття, виконувати передбачені навчальним планом письмові роботи та інші завдання, подавати їх для перевірки та рецензування у встановлений термін. Складати екзамени та заліки відповідно до навчальних планів та програм навчальних дисциплін.

До складання екзаменів (заліків) допускаються слухачі, які виконали всі вимоги навчального плану.

Про слухачів, які пропустили семінарські чи практичні заняття або мають іншу академічну заборгованість та не допускаються до складання екзаменів (заліків), керівництво структурного підрозділу ВНЗ повідомляє територіальний орган управління, звідки направлявся слухач.

3.2.3. Додержуватись законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку ВНЗ. Відвідувати навчальні заняття у встановленій формі одягу (за винятком цивільної молоді, яка навчається на платних засадах).

За невиконання обов'язків і порушення правил внутрішнього розпорядку ВНЗ ректор може накласти дисциплінарне стягнення на слухача або відрахувати його з вищого навчального закладу МНС України.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення встановлюється діючими нормативно-правовими актами, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку ВНЗ.

3.2.4. Берегти майно та обладнання навчального закладу, дбайливо користуватись нормативною базою і літературою, своєчасно одержувані і повертати нормативні документи до бібліотеки навчального закладу.

3.2.5. Своєчасно сповіщати навчальний заклад про зміну місця проживання, службового становища, присвоєння спеціального звання, причину неприбуття на сесію.

3.3. Слухачі, які не мають академічної заборгованості за попередню сесію та своєчасно виконали письмові роботи з винесених на поточну сесію дисциплін, за їх бажаннями, мають право на дострокову здачу заліків та екзаменів з дисциплін, які вивчаються на відповідному курсі, без звільнення від поточних занять з інших дисциплін. Дозвіл на дострокову здачу надається керівництвом вищого навчального закладу МНС України.

3.4. Слухачам заочної форми навчання, які в установлені ВНЗ терміни виконали всі контрольні, курсові проекти (роботи) і допущені до їх захисту, надсилається (видається) довідка-виклик для участі у навчально-екзаменаційні сесії. Видача довідок-викликів підлягає суворому обліку.

3.5. Слухачам, які одержали довідку-виклик для участі у навчально-екзаменаційній сесії (настановних заняттях) вищих навчальних закладах МНС України, надається додаткова оплачувана відпустка (понад чергову), тривалість якої визначено законодавством.

3.6. Слухачам, які не виконали навчального плану до початку екзаменаційної сесії, надсилається повідомлення ВНЗ про час проведення сесії.

3.7. Слухачі, які прибули до вищого навчального закладу МНС України за повідомленням, допускаються до занять лише за умови виконання ними навчального плану. При цьому відшкодування їм всіх витрат за навчання не проводиться.

3.8. Слухачам, які не прибули на сесію з поважних причин (хвороба, невідкладне відрядження, сімейні обставини тощо) і підтвердили це документально, ректор вищого навчального закладу МНС України може дозволити складання екзаменів і заліків в інші терміни у межах навчального року у складі інших навчальних груп або за індивідуальним планом.

3.9. Слухачі, які не виконали навчального плану з поважних причин, можуть бути залишені на повторний курс навчання. Пройти повторний курс навчання слухачам дозволяється, як виняток, і не більше двох разів за весь період навчання.

3.10. За поданням керівництва структурного підрозділу ВНЗ слухач наказом ректора навчального закладу може бути відрахований з цього навчального закладу. Підстави відрахування встановлені чинним законодавством.

У разі відрахування слухача з ВНЗ йому видається академічна довідка встановленого зразка.

3.11. Слухачі, яких відраховано з ВНЗ можуть бути поновлені для продовження навчання відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН від 15.07.96 № 245, що зареєстрований у Мін'юсті 07.08.96 за № 427/1452.

3.12. Слухачам, які під час навчання були звільнені з підрозділів МНС України через обставини, що не пов'язані із вчиненням злочину чи заподіянням вчинків, дискредитуючих звання працівника МНС, дозволяється закінчити навчання на платних засадах.

3.13. Слухачам, які закінчили повний курс навчання та допущені до складання державних екзаменів, захисту дипломних проектів (робіт) і звільнені з підрозділів МНС України через обставини, що не пов'язані із вчиненням злочину чи заподіянням вчинків, дискредитуючих звання працівника МНС, дозволяється закінчити навчання та скласти державні екзамени, захистити дипломні проекти (роботи).

3.14. Слухачі можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Слухачам, які перервали навчання, надається академічна відпустка.

3.15. Надання академічної відпустки, поновлення на навчання проводиться наказом ректора вищого навчального закладу МНС України відповідно до вимог чинного законодавства.

3.16. Слухачі заочної форми навчання з числа осіб рядового, начальницького та офіцерського складу підрозділів МНС під час навчально-екзаменаційної сесії можуть заохочуватись з боку керівництва ВНЗ.

3.17. Слухачі, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до державної атестації.

3.18. Написання дипломних проектів (робіт) може здійснюватися слухачем за місцем служби (проживання), але з обов'язковим періодичним консультуванням і звітуванням у наукового керівника.

3.19. Слухачам, які успішно склали державні екзамени, захистили дипломні проекти (роботи) рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та видається документ про освіту державного зразка і нагрудний знак.

3.20. Слухачам, які отримали підсумкові оцінки "відмінно" не менше, як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних занять, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальним: завдань - оцінки "добре", склали державні екзамени з оцінками "відмінно", захистили дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявили себе у науковій роботі видається документ пре освіту з відзнакою.

3.21. Слухачі, які при складанні державного екзамену отримали незадовільну оцінку або не захистили дипломний проект (роботу), відраховуються з навчального закладу і їм видається академічна довідка. З дозволу ректора вони допускаються до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після їх відрахування з вищого навчального закладу МНС України.

3.22. Слухачам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), ректором ВНЗ може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складання державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше ніж на один рік.
^
4. Обов'язки посадових осіб щодо організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МНС України без відриву від роботи

4.1. Територіальні органи управління:

4.1.1. Проводять роз'яснювальну роботу із залучення перспективних працівників на заочну форму навчання.

4.1.2. Відбирають кандидатів на навчання відповідно до рознарядки та Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів МНС України.

4.1.3. Оформляють особові справи кандидатів і своєчасно надсилають їх до навчальних закладів.

4.1.4. Забезпечують своєчасне прибуття кандидатів для складання вступних іспитів.

4.1.5. Контролюють виконання слухачами навчальних планів, відображаючи в атестаціях результати їх навчання.

4.1.6. Своєчасно інформують ВНЗ про звільнення слухачів з підрозділів МНС, забезпечують повернення вищому навчальному закладу МНС України літератури та документації, яка є його власністю.

4.1.7. Ведуть облік випускників-заочників і вносять пропозиції щодо їх призначення на посади відповідно до одержаного фаху та освіти.

4.1.8. Враховують успішність слухачів при вирішенні питань їх зарахування до резерву на підвищення по службі, присвоєння спеціальних знань.

4.2. Науково-педагогічні та наукові працівники ВНЗ:

4.2.1. Впроваджують у навчальний процес новітні освітні технології і розробляють методику їх використання.

4.2.2. Узагальнюють передовий досвід роботи інших вищих навчальних закладів щодо удосконалення підготовки фахівців без відриву від роботи.

4.2.3. Надають допомогу кандидатам у підготовці до вступних іспитів.

4.2.4. Здійснюють контроль за виконанням слухачами навчального плану.

4.2.5. Створюють для слухачів умови для користування нормативними, документами, спеціальною літературою, навчально-аналітичними матеріалами, а також забезпечують набуття ними практичних навичок із застосуванням спеціальної техніки, яка є у підрозділах МНС.

4.2.6. Своєчасно інформують комплектуючі органи про строки і місце проведення навчально-екзаменаційних сесій і настановних зборів та повноту виконанню слухачами навчальних планів

Схожі:

Положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи