Шановні колеги! icon

Шановні колеги!
Скачати 55.02 Kb.
НазваШановні колеги!
Дата14.09.2012
Розмір55.02 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!У Харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно випускається 2 випуски збірників наукових праць для публікації статей за результатами науково-дослідних робіт:

– технологічного спрямування – "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі";

– економічного спрямування – "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг".


У збірнику технологічного спрямування плануються розділи:

1. Нові технології продуктів харчування

2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв

3. Підвищення якості харчових продуктів

4. Хімічні, фізичні, математичні методи досліджень якості продуктів харчування

5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів

6. Інформаційні технології в науці та навчальному процесі.


У збірнику економічного спрямування плануються розділи:

1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

2. Економіка підприємств харчування та торгівлі

3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність

4. Менеджмент і маркетинг

5. Наукові основи гуманітарної підготовки студентів.


Редакційними колегіями буде проводитися ретельний відбір статей до друку відповідно до вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" і постанови президії ВАК України від 15.01.03. р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

При поданні статей до друку слід звернути увагу на те, що до друку будуть прийматися лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи (які треба виділити в тексті жирним шрифтом):

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідувань у даному напрямку.


Терміни подання комплекту документів до статей у збірники:

1 випуск – до 15 березня;

2 випуск – до 15 вересня.


Статті здаються в редакційно-видавничий відділ (кімната 113). ^ Після встановленого терміну комплекти документів до статей прийматися не будуть.


Рукописи статей у форматі А5 подаються в двох екземплярах (тільки українською мовою). До статей додається повний комплект документів.

^ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТЕЙ

1. 2 екземпляри статті (тільки українською мовою) обсягом до 8 сторінок А5 (148 х 210 мм) та на дискеті 3,5 дюйми в текстовому редакторі Word for Windows, шрифтом Times New Rowan, розміром 10, міжрядковий інтервал – одинарний.

Другий екземпляр рукопису після закінчення тексту повинен бути підписаний всіма авторами, також необхідно вказати повністю прізвище, ім'я та по батькові, адресу, контактні телефони, факс автора, з яким продовжується робота щодо видання статті.

2. Дискета з файлом у форматі WORD (не нижче версії 97) *.doc; *.rtf ( або архів *.arj; *.rar; *.zip );

3. Авторські довідки на кожного автора: прізвище; ім'я; по батькові; науковий ступінь; учене звання; посада; місце роботи й адреса; назва країни.

4. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті у збірнику наукових праць.

5. 2 рецензії. Підписи рецензентів з інших установ повинні бути засвідчені печаткою установи.

6. Копія платіжного доручення про перерахування коштів за друкування статті. Вартість публікації статті у збірнику наукових праць ХДУХТ – 10 грн/стор.

Реквізити: ХДУХТ Код 01566330 р/р 35224006000092 Банк ГУДКУ в Х/о МФО 851011 (з поміткою: за публікацію статті).

E-mail: hduht@kharkov.com

Адреса:  Редакційно-видавничий відділ ХДУХТ, кім.113, вул. Клочківська 333, м. Харків, 610051, телефон – 8(057)3494519


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ


1. Обсяг матеріалів, що направляються в редакцію, не повинен бути меншим за 4 і не більшим за 8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Авторів статті не повинно бути більше трьох.

2. Поля повинні бути такими: ліве, верхнє, нижнє, праве – 20 мм.

Нумерація сторінок проставляється в правому верхньому куті.


3. Редактор формул Microsoft Equation.

Формули повинні відокремлюватися одним рядком від іншого тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул повинні бути вирівняні до правої границі стовпчика. Номери вказуються в круглих дужках.

Стиль формул для Microsoft Equation

Full___________________ 10pt

Subscript/Superscript_____ 9 pt

Sub-Subscript/Superscript___ 7 pt

Symbol_________________ 13 pt

Sub-Symbol_____________ 9 pt

4. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця мати назву. Ілюстрації, діаграми, схеми та таблиці оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-95.

4.1. Ілюстрації нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається «Рисунок». Слово «Рисунок» і найменування поміщають після пояснювальних даних:


Рисунок 1 – Деталі приладу (шрифт 9, жирний).


Кожен рисунок повинен мати інтервал по одному рядку від основного тексту.

Рисунки треба виконувати розмірами не менш 40 х 40 мм у форматі bmp, gif, pсx, dwg, cdr, mcd, jpg (за ходом матеріалів).

4.2. Таблиця, як правило, міститься під текстом, у якому вперше дано посилання на неї, чи на наступній сторінці. Допускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони аркуша документа. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її поділяють на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку.

Слово «Таблиця» вказують один раз над передньою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слово «Продовження таблиці» із вказівкою номера. Кожна таблиця повинна мати назву.


Наприклад: Таблиця 1  –  Дані експериментальних… (10 жирний, слово таблиця – 10 курсив світлий).

Кожна таблиця повинна мати інтервал по одному рядку зверху та знизу від основного тексту.

5. Порядок оформлення.

Рукопис починається з індексу УДК (у верхньому лівому куті сторінки).

Текст повинен відповідати структурній схемі: прізвище, ім’я та по батькові авторів, учений ступінь, організація, місто, назва статті, анотація, основний розділ, висновки, список літератури (останній указується, якщо в тексті є посилання на першоджерела).

Прізвища, ім’я та по батькові авторів, учений ступінь, друкувати рядковими (жирними) літерами, через кому. Скорочену назву організації, міста друкувати в круглих дужках через кому – курсивом.

Назву друкувати прописними жирними літерами, відступивши від УДК 1 рядок без переносів, центрувати.

Анотацію друкувати малими літерами – курсивом, відступивши 1 рядок.

Матеріали статті друкувати, відступивши від анотації 1 рядок.

Література вказується відповідно до (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, якщо в тексті є посилання на першоджерела.
^

Зразок оформлення рукописуУДК 621.9.:681.3


О.М. Іванов, д-р техн. наук (ХНУ, Харків)

А.А. Петров, канд.техн. наук (ХДУХТ, Харків)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (10 жирний, прописний)


Розглянуто питання оцінки рівня якості устаткування…. (9 курсив)


^ Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна має великий машинобудівний потенціал із широкими виробничими можливостями…

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета та завдання статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки.

Список літератури (9 курсив)

1. Лисяков, А. Г. Допоміжне устаткування для переміщення вантажів [Текст] / А. Г. Лисяков // Східно-Европейський журнал передових технологій. – 2004. – N2 (8). – С. 12–15.

2. Статистична інформація щодо основних показників соціально-економічного, демографічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .


Проректор з наукової роботи В.М. Михайлов

Схожі:

Шановні колеги! iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Шановні колеги! iconУвага!!! Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги! iconW ww afonit info Шановні колеги!
Міжнародне товариство «Друзі Афону» («Friends of Mount Athos»), Оксфорд, Великобританія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи