Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» icon

Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Скачати 119.51 Kb.
НазваПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Дата02.06.2013
Розмір119.51 Kb.
ТипПояснювальна запискаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони шляхом опанування основних законодавчих актів, наукових концепцій, законопроектів, теоретичних положень тощо.

Завданнями дисципліни є:

 • вивчення змісту основних нормативних актів у сфері регулювання господарської діяльності;

 • з’ясування тенденції та потреби реформування у зазначеній галузі з урахуванням вимог часу;

 • вироблення навичок практичного застосування теоретичний положень господарського законодавства, зокрема, складання проектів: договорів, позовних заяв, установчих документів тощо.

Студенти повинні знати:

 • процедуру державної реєстрації підприємницької діяльності;

 • види діяльності, які підлягають ліцензуванню;

 • види діяльності, які підлягають патентуванню;

 • види суб’єктів господарювання;

 • відмінність господарських зобов’язань від цивільно-правових;

 • підстави господарсько-правової відповідальності;

 • види господарсько-правової відповідальності, види санкцій.

Студенти повинні вміти:

 • узагальнювати вивчений матеріал;

 • аналізувати законодавчі акти про підприємництво;

 • правильно використовувати та застосовувати норми законодавства про підприємництво на практиці;

 • розмежовувати основні і галузеві принципи;

 • розмежовувати єдність і диференціацію у правовому регулюванні господарських відносин;

 • виокремлювати особливості правового статусу , суб’єктів підприємницького права;

 • використовувати теоретичний матеріал при розв’язуванні ситуаційних завдань та використовувати його на практиці знати і розуміти поняття.

Для вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр передбачено 200 теоретичних та 40 практичних тестових завдань. У запропонованих тестових завданнях передбачено чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною.

Практичні тестові завдання потребують обґрунтування обраного варіанту відповіді.


^ Зміст навчальної дисципліни


Тема 1. Загальна характеристика господарського (підприємницького) права, господарські правовідносини. Господарське законодавство

Поняття господарського (підприємницького) права; Предмет і метод правового регулювання. Джерела господарського права. Господарське законодавство і господарське право, їх взаємозв’язок. Поняттяі види господарських правовідносин, їх склад. Виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин. Суб’єкти господарських правовідносин.


^ Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

Поняття підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємницької діяльності. Ліцензування підприємницької діяльності.Обмеженні щодо підприємницької діяльності. Держава і підприємці. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва. Правове регулювання підприємницької діяльності.


^ Тема 3. Правове становище підприємств

Поняття підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Створення підприємств. Установчі документи підприємств. Державна реєстрація підприємств. Припинення діяльності підприємств.


^ Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Поняття та юридичний статус акціонерних товариств. Засновники, учасники та порядок створення AT. Майно та майнові права в AT. Управління AT. Правовий режим акцій. Правовий режим дивідендів.


^ Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання

Правове становище некомерційних суб’єктів господарюванні: поняття і види. Об’єднання громадян, релігійні організації, благодійні організації як суб’єкти господарювання. Освітні та культурні установи як суб’єкти господарювання.


Тема 6. Правове регулювання відносин власності

Поняття та зміст права власності. Суб’єкти права власності та їх господарська діяльність. Об’єкти права власності. Формиі види права власності. Види набуття права власності. Підстави припинення права власності. Захист права власності суб’єктів господарської діяльності.


^ Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правовавідповідальність

Поняття господарських зобов’язань. Виникнення господарського зобов’язання. Виконання зобов’язань. Забезпечену виконання господарських зобов’язань. Поняття господарського договору. Значення і функції господарського договору. Зміст господарського договору. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів. Поняття та види господарсько-правової діяльності. Підстави господарської відповідальності. Господарсько-правові санкції.


^ Тема 8. Правове врегулювання банкрутства

Поняття банкрутства. Підстави для його застосуванні. Вчинення справи про банкрутство та її хід. Наслідки визнання боржника банкрутом; Черговість задоволення претензій кредиторів.

^ Тема 9. Правовий захист прав та законних інтересів суб’єктівгосподарювання

Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Загальні поняття про представництво в господарській діяльності. Правове регулювання комерційної таємниці та відповідальність за розповсюдження відомостей, що становлять комерційну таємниць. Злочини в господарській сфері.


^ Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Монополізм у ринкових відносинах та зловживання ним. Правовий статус Антимонопольного комітету. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства. Анти конкурентні дії з бокусуб’єктів господарювання та органів державної влади. Недобросовісна конкуренція.
^ Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічних відносин та види їх діяльності. Відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах. Правовий режим іноземних інвестицій. Правовий статус вільних економічнихзон.Тема 12. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахунковихвідносин

Національний банк України в банківській системі Держави. Правовий статус комерційних банків. Порядок створення, реорганізації та ліквідації банків. Призначення тимчасової адміністрації. Понятая, види та форми кредитів. Кредитний договір.


^ Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні

Поняття та юридичні ознаки біржі. Правовий статур товарної біржі та її членів. Правила біржової торгівлі. Правовий статур фондової біржі. Організаційно-правове регулювання діяльності фондової біржі.


^ Тема 14. Розгляд та вирішення господарських спорів

Поняття та принципи господарського судочинства. Створення та функції Вищого господарського суду. Діяльність та правове регулювання місцевих судів. Претензійне врегулювання господарських спорів (досудове врегулювання господарських спорів). Правова природа позову, зміст позову, забезпечення позову. Порядок розгляду господарських спорів, господарськими судами. Поняття і зміст рішення (та постанови як процесуальних документів.


^ Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захиступрав споживачів

Державне управління якістю, продукції як складова частинауправління економікою України. Державна система й види стандартизації. Категорії стандартів. Контроль нагляд за якістю продукції. Правове регулювання захисту прав споживачів.


Список рекомендованих джерел


Основна література

 1. Конституція України // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Господарський кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 4. Податковий кодекс України // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 5. Про захист прав споживачів Верховна Рада України; Закон // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

 6. Про зовнішньоекономічну діяльність Верховна Рада України; Закон // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-12

 7. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в УкраїніВерховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4618-VI

 8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності
  Верховна Рада України; Закон від 01.06.2000 № 1775-III

 9. Про господарські товаристваВерховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII

 10. Про акціонерні товаристваВерховна Рада України; Закон від 17.09.2008 № 514-VI

 11. Про Антимонопольний комітет УкраїниВерховна Рада України; Закон від 26.11.1993 № 3659-XII

 12. Про цінні папери та фондовий ринокВерховна Рада України; Закон від 23.02.2006 № 3480-IV

 13. Про захист прав споживачівВерховна Рада УРСР; Закон від 12.05.1991 № 1023-XII

 14. Про захист економічної конкуренціїВерховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III

 15. Про захист від недобросовісної конкуренціїВерховна Рада України; Закон від 07.06.1996 № 236/96-ВР

 16. Про зовнішньоекономічну діяльністьВерховна Рада УРСР; Закон від 16.04.1991 № 959-XII

 17. Про інвестиційну діяльністьВерховна Рада України; Закон від 18.09.1991 № 1560-XII

 18. Про інноваційну діяльністьВерховна Рада України; Закон від 04.07.2002 № 40-IV

 19. Про товарну біржуВерховна Рада України; Закон від 10.12.1991 № 1956-XII

 20. Про Національний банк УкраїниВерховна Рада України; Закон від 20.05.1999 № 679-XIV

 21. Про банки і банківську діяльністьВерховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III

 22. Податковий кодекс УкраїниВерховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

 23. Господарський процесуальний кодекс УкраїниВерховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII


Додаткова

 1. Господарське право: навч.-метод. посібник для студентів 4 курсу / уклад.: Д.В.Задихайло та ін. –Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад.. України ім.. Ярослава Мудрого», 2012. -124с.

 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. Друге видання, перероб. і допов. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.

 3. Вінник, О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К., 2009.

 4. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2007.

 5. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2009.

 6. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін.. - К.: Ельга-Н: КНТ, 2007. - 777 с.

 7. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2007.

 8. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч.посіб. – К.: Знання, 2008. – 437 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 9. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

 10. Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 2007.

 11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 688 с.

 12. Пігач Я. М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

 13. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2008.

 14. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009.

 15. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2009.

Ресурси

Органи державного управління і національні інститути

 1. www.president.gov.ua- офіційна сторінка Президента України.

 2. www.rada.gov.ua- Сервер Верховної Ради України

 3. www.kmu.gov.ua- Кабінет Міністрів України

 4. www.bank.gov.ua - Національний банк України

 5. www.mfa.gov.ua - Міністерство закордонних справ України

 6. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

 7. www.niss.gov.ua. - Національний інститут стратегічних досліджень

 8. www.niisp.gov.ua - Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 9. www.iwer - Інститут світової економіки і міжнародних відносин

 10. www.uceps.org - Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

 11. www.igls - Інститут глобальних стратегій

 12. www.іег.кіеv.uа - Інститут економічних досліджень і політичних консультацій

 13. www.eximbase.com - Каталог «Імпортери та експортери України

 14. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 15. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 16. www.internet.net - каталог українських ресурсів.

 17. www.eurasia.org/eerc/kiev - ЕЕRRС - консорціум економічних досліджень

 18. www.reforms.kiev.ua - Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні

Наукові та електронні бібліотеки в Україні

 1. www.nbuv.gov.ua- Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 2. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

 3. www.library.if.ua- Національна бібліотека наукових видань

 4. www. Lib.-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

 5. www.library.dongu.donetsk - Наукова бібліотека Донецького університету

 6. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

 7. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 8. www.library.vinnitsa.com - Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

 9. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 10. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Схожі:

Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconПитання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»
Право власності, право повного господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання: зв’язок І...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва
Метою викладання дисципліни “Основи підприємництва” є вивчення студентами сутності, об’єктивних передумов становлення та умов функціонування...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconМіністерство о світи І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconТеми рефератів з курсу "Основи менеджменту"
Організаційні структури управління підприємством, товариством та іншими формами підприємницької діяльності
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни „Планування діяльності підприємства”
Планування діяльності підприємства” студентам пропонуються 300 тестових завдань та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconПояснювальна записка Метою
Метою дисципліни “Планування і контроль на виробництві” є засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок планування і контролю...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності» iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи