Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Скачати 67.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Дата21.11.2012
Розмір67.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх

навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році

Стан виховної діяльності в навчальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів науково-педогогічних обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговість виховної функції надається навчальним закладам. Про це визначено у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту».

Основні напрями, принципи, завдання тематичний зміст виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів викладені у програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженій наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243.

Виховна робота у загальноосвітніх навчальних закладах має базуватися на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України.

Кожен навчальний заклад визначає систему виховної роботи, яка спрямована на формування відповідного виховного простору з потужнім виховним впливом на особистість та сприяє формуванню її ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

^ Полікультурне виховання є важливим напрямом формування повноцінного члена суспільства і рівень полікультурної вихованості школярів зростає з кожним роком. Орієнтуючись на полікультурне виховання школярів, слід особливу увагу звертати на інформаційне збагачення учнів, розширення їх знань щодо своєї та інших культур. Необхідно підвищити рівень інформаційно-освітньої роботи з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді, активізувати правове виховання, підвищити рівень правової культури учнів, забезпечити системне вивчення та дотримання учнями прав і обов’язків, які передбачені пунктами 42, 43 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964. Слід активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Надзвичайно важливим завданням освіти в Україні є формування здорового способу життя, сприяння розвитку молодого покоління, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я. Це завдання є одним із обов’язків держави, передбачених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», державними програмами «Діти України», «Репродуктивне здоров’я», «Профілактика злочинності», «Здоров’я нації», «Патріотичне виховання населення, формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства», Конвенцією ООН про права дитини.

Актуальним залишається питання навчання здоровому способу життя, яке повинно бути системним і сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів.

З цією метою рекомендуємо використовувати популярні форми роботи щодо формування здорового способу життя в молодіжному середовищі: інтерактивні театри, лекторські групи, спікерські бюро; театралізовані форми (літературно-музична композиція, концерт, публіцистична вистава, пластично-хореографічна вистава); інтерактивні ігрові форми (ігрова програма, інтерактивна акція, ток-шоу); оздоровчі заходи (дні здоров’я, спортивні змагання, ігри, фізкультурні свята, рухливі перерви (молодші класи), екскурсії, походи, зустрічі з лікарями різного профілю); художньо-прикладні форми (конкурси малюнків, виставки квітів, захист проектів, ярмарок, показ сценічних робіт класу). Слід враховувати, що будь-яка виховна робота, зокрема з формування здорового способу життя, повинна гармонійно поєднуватися з усіма іншими напрямами виховної діяльності. Також важливим напрямом виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

У центрі уваги керівників навчальних закладів, класних керівників, вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів мають бути питання профілактики випадків фізичного й психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми, попередження торгівлі людьми. З цією метою Сумським ОІППО було видано методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам «Профілактика торгівлі людьми серед учнівської молоді» (рішення вченої ради від 30.05.2012, протокол № 10).

Особливу увагу керівникам навчальних закладів, заступникам директорів з виховної роботи, класними керівникам, практичним психологам необхідно звернути на питання щодо подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх; обговорити на нарадах, методичних об’єднаннях класних керівників шляхи посилення профілактичної і правовиховної роботи, спрямованої на зниження рівня злочинності серед неповнолітніх; вказати на необхідність розширення індивідуальних форм роботи з підлітками «групи ризику», залучення їх до позакласної роботи в гуртках та секціях.

Однією з важливих ланок процесу виховання учнів є шкільні музеї. З метою формування у молодого покоління національної свідомості, громадянських якостей, збереження духовної єдності поколінь, історико-культурної спадщини свого народу, розвитку творчих інтересів учнів до пошукової, природоохоронної, народознавчої роботи, необхідно організувати в музеях дослідницьку діяльність, поповнення фондів, шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій; створювати стаціонарні експозиції та виставки, проводити освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді. Шкільні музеї повинні стати центром національного, патріотичного, естетичного виховання учнівської молоді.

Актуальним залишається питання організації роботи з батьківською громадськістю. Слід звернути увагу заступників директорів з виховної роботи, класних керівників на особливу виховну роль родини у формуванні особистості учня, на визначення внутрісімейних соціально-психологічних факторів, що мають виховне значення та переглянути, доповнити методичний супровід цього напряму роботи та активно впроваджувати проведення батьківських лекторіїв, всеобучу, індивідуальних активних форм роботи з сім’єю.

З метою підвищення якості виховної роботи, вдосконалення виховного процесу рекомендуємо організаторам виховного процесу на серпневих педагогічних радах обговорити основні напрями сучасного виховного процесу та визначити шляхи вдосконалення виховної роботи закладу, науково-методичну виховну проблему закладу на навчальний рік, шляхи її реалізації;

визначити найбільш доцільну структуру методичної роботи щодо організації виховного процесу в закладі та презентувати кращий досвід роботи заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників щодо становлення та розвитку виховної системи школи, класу;

вивчати та поширювати досвід роботи організаторів життєдіяльності учнівського колективу щодо моделювання структури виховної роботи навчального закладу, класу.

^ Методистам з виховної роботи районних (міських) методичних кабінетів у новому навчальному році слід звернути увагу на продовження активної методичної діяльності відділів, управлінь освіти, спрямованої на:

− методичний супровід виховного простору районів (міст);

− оволодіння новою системою педагогічних знань про виховання;

− удосконалення форм і методів методичної діяльності;

  • збагачення педагогічного досвіду, пропагування кращих педагогічних ідей, інновацій.

Особливу увагу слід звернути на організацію позаурочної виховної роботи, яка повинна бути спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурний відпочинок.

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозиції). Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Учитель і учень − рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності дітей та учнівської молоді, їх оптимальній участі у суспільній діяльності у справі виховання.

Література

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про загальну середню освіту».

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

4. Лист Міністерства освіти і науки від 27.07.2012 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».

5. Антонюк Р. Національне та громадянське виховання учнів та студентів як аспект полікультурного виховання. // Мандрівець. – 2001. – № 3, 4.– С. 65-68.

6.Бойченко Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т.Є. Бойченко // Основи здоров’я і фізична культура. – 2008. – № 11 – 12. – С. 6 – 7.

7. Бондаренко Г. Краєзнавча освіта − важливий аспект виховання патріота і громадянина / Г. Бондаренко // Педагогічний пошук. − 2003. − № 4(40). − С. 73-76.

8. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. – К.: Оберіг, 1991.

9. Забалій М., Закопайло С. Структурні компоненти здорового образу життя старшокласників / Забалій М., Закопайло С. // Освіта і управління – 2005. – № 8.

10. Камінська В. Педагогічні аспекти організації діяльності музею ЗНЗ / В. Камінська // педагогічний пошук. − 2003. − № 4 (64). − С. 50-52.

11.Соломонова Т. Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку / Т. Соломонова // Краєзнавство. Географія. Туризм. − 2006. − № 18.

12. Треф’як Я. Методика краєзнавчої роботи в школі / Я. Треф’як // Історія в школах України. − 2002. − № 1. − С. 33.

Методист з виховної роботи

Сумського ОІППО Л.І. Юрченко

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconДля практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи