Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) icon

Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Скачати 494.09 Kb.
НазваЗакон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Сторінка1/2
Дата11.09.2012
Розмір494.09 Kb.
ТипЗакон
  1   2

Bottom of Form 1

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про позашкільну освіту


( Додатково див. Закон

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )


Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )

визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її

правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та

виховні засади.


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів


Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:


система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає

державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші

навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та

позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно

від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи

соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,

професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів

акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні,

спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі

загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих

комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II

рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші

навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких

пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні

органи управління позашкільною освітою і науково-методичні

установи;


позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що

отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних

закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших

навчальних закладах;


позашкільний навчальний заклад - складова системи

позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички

за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій

самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток,

підготовку до активної професійної та громадської діяльності,

створює умови для соціального захисту та організації змістовного

дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я

вихованців, учнів і слухачів;


філії позашкільного навчального закладу - структурно

відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що

знаходяться поза межами розташування основного позашкільного

навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність, як

основний позашкільний навчальний заклад в цілому або за окремими

її напрямами;


педагогічне навантаження педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів - час, призначений для здійснення

навчально-виховного процесу педагогічними працівниками

позашкільного навчального закладу;


освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес

надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів

позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих

здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів

особи;


вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі

об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за

інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну

підготовку;


учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання

позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких

організована у формі класно-урочної або іншої системи;


слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та

експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки,

мистецтва.


Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту


Законодавство України про позашкільну освіту базується на

Конституції України і складається із Закону України "Про освіту"

( 1060-12 ), цього Закону, міжнародних договорів України, згода на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших

нормативно-правових актів.


Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"


Завданнями цього Закону є:


забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;


визначення основних засад державної політики щодо

позашкільної освіти;


створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку

позашкільної освіти;


встановлення правових засад діяльності позашкільних

навчальних закладів;


визначення основних напрямів, змісту і форм

навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;


визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного

процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства

про позашкільну освіту;


створення умов для благодійної діяльності юридичних і

фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;


регулювання відносин між органами державної влади і

навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають

зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і

слухачів;


створення умов для соціального захисту педагогічних

працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних

закладів.


Стаття 4. Позашкільна освіта


Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти,

визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим

Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань

вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних

запитів і потреб у професійному визначенні.


Стаття 5. Структура позашкільної освіти


Структуру позашкільної освіти становлять:


позашкільні навчальні заклади;


інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у

позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать:

загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування,

типів і форм власності, в тому числі школи соціальної

реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати,

професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів

акредитації;


гуртки, секції, клуби, культурно-освітні,

спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі

загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних

навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації;


клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності;


культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші

навчальні заклади, установи;


фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із

функціонуванням позашкільної освіти.


Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти


1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття

позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,

уподобань та інтересів.


2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний

та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та інших

навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах

соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих

комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

I-II рівнів акредитації.


Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі

добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також

здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють,

трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.


3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у

порядку, встановленому для громадян України.


Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній

освіті


Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті

визначається відповідно до Конституції України і Закону України

"Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).


Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти


Основними завданнями позашкільної освіти є:


виховання громадянина України;


вільний розвиток особистості та формування її

соціально-громадського досвіду;


виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до

Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;


виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові

до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних

цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;


виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого

ставлення до родини та людей похилого віку;


створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і

фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;


формуванння у вихованців, учнів і слухачів свідомого й

відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я

оточуючих, навичок безпечної поведінки;


задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і

слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури

освіти;


задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у

професійному самовизначенні і творчій самореалізації;


пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і

талановитих вихованців, учнів і слухачів;


вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і

слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд

України з різних видів спорту;


організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його

нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;


виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;


формування здорового способу життя вихованців, учнів і

слухачів;


здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

роботи.


Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері

позашкільної освіти


1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється

на принципах:


доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно

від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового

стану, місця проживання, мовних або інших ознак;


фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних

закладів відповідно до їх структури;


добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів,

форм позашкільного навчання і видів діяльності;


науковості, світського характеру освіти;


правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів

в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.


2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована

на:


створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами

позашкільної освіти;


збереження та розвиток мережі державних та комунальних

позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання,

перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень,

обладнання, техніки в оренду;


координацію зусиль органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,

об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток

позашкільної освіти.


Розділ II

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний

контроль за діяльністю позашкільних навчальних

закладів


1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері

управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які

проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють

управління діяльністю зазначених навчальних закладів незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності.


2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:


спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі освіти;


інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління

яких перебувають позашкільні навчальні заклади;


Рада міністрів Автономної Республіки Крим;


обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні

адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері

управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;


органи місцевого самоврядування.


3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої

влади в галузі освіти за участю інших центральних органів

виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні

навчальні заклади:


бере участь у визначенні та реалізації державної політики у

сфері позашкільної освіти;


формує програми розвитку позашкільної освіти;


розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує

пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового

забезпечення позашкільної освіти; розробляє нормативно-правові

акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним

працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладів

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та

державне інспектування позашкільних навчальних закладів незалежно

від підпорядкування, типів і форм власності.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері

управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади,

здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та

положеннями про них.


4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних

закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності

здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері

позашкільної освіти та забезпечується спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими

центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких

перебувають позашкільні навчальні заклади, Радою міністрів

Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та

Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та

підпорядкованими їм органами управління, у сфері управління яких

перебувають позашкільні навчальні заклади, органами місцевого

самоврядування.


5. Основною формою державного контролю за діяльністю

позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування,

типів і форм власності є державна атестація позашкільного

навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу в

10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати

державної атестації позашкільних навчальних закладів

оприлюднюються.


Позачергова державна атестація державних позашкільних

навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в

галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у

сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.


Позачергова державна атестація комунальних позашкільних

навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та

підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких

перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого

самоврядування.


Позачергова державна атестація приватних позашкільних

навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням

власника (засновника) або спеціально уповноваженого центрального

органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів

виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні

навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласної, Київської та Севастопольської міських, районних

державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління,

у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади,

органів місцевого самоврядування.


6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх

компетенції:


затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних

навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в

установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування

витрат на їх утримання;


забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної

бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі,

ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;


створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і

слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та

запитів батьків або осіб, які їх замінюють;


можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати

контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних

закладах;


вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів,

які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до

різних форм позашкільної освіти;


забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів,

педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників

позашкільних навчальних закладів;


організовують в установленому порядку підвищення

кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних

навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм

власності;


координують діяльність педагогічних колективів позашкільних

навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї

щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної

освіти;


здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів

позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід

їх роботи;


проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів

незалежно від типів і форм власності;


сприяють створенню піклувальних та опікунських рад,

благодійних фондів;


здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції

України, Конституції Автономної Республіки Крим ( rb239k002-98 ),

законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про

освіту", цього Закону та положень про них.


Стаття 11. Управління та громадське самоврядування

позашкільного навчального закладу


1. Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його

директор.


Колегіальним органом управління позашкільним навчальним

закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються

Положенням про позашкільні навчальні заклади.


2. Органом громадського самоврядування позашкільного

навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу

позашкільного навчального закладу.


3. У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати

методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного

процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.


Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад


1. Позашкільний навчальний заклад за своїми

організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної

або приватної форми власності.


2. Статус державного має позашкільний навчальний заклад,

заснований на державній формі власності.


Статус комунального має позашкільний навчальний заклад,

заснований на комунальній формі власності.


Статус приватного має позашкільний навчальний заклад,

заснований на приватній формі власності.


3. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі

центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат,

студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких

навчальних закладів, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних

шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за

місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів,

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського

резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій,

галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну

освіту.


4. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та

профільними.


Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу

з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами

позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим,

еколого-натуралістичним, науково-технічним,

дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або

спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним,

соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До

комплексних позашкільних навчальних закладів належать палаци,

будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.


Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу

за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних

позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби

туристсько-краєзнавчої, науково-технічної,

еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної

творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних

туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові

спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі

спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.


5. Перелік типів позашкільних навчальних закладів

затверджується Кабінетом Міністрів України.


6. Творчі об'єднання позашкільного навчального закладу

класифікуються за трьома рівнями:


початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого

спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань

вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої

діяльності;


основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі

інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні

уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;


вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і

обдарованих вихованців, учнів і слухачів.


Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу


1. Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою

з дня реєстрації його статуту.


Статут позашкільного навчального закладу розробляється

відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту",

цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади.


2. Положення про позашкільні навчальні заклади затверджується

Кабінетом Міністрів України.


Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про

позашкільні навчальні заклади розробляє статут, який

затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим

органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством

України.


Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних

статутів, затверджених:


спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади

в галузі освіти або іншими центральними органами виконавчої влади,

за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі освіти, що засновані на державній формі

власності і перебувають у сфері їх управління;


Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на

комунальній формі власності і перебувають у сфері її управління;


обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними

державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі

власності і перебувають у сфері їх управління.


Статут приватного позашкільного навчального закладу

погоджується з відповідним органом виконавчої влади,

затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку,

встановленому законодавством України.


Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація

позашкільного навчального закладу


1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації

позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом

Міністрів України.


2. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади

здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту.


3. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою

освітню діяльність після реєстрації статуту та за наявності

ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.


4. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть

бути:


центральні та місцеві органи виконавчої влади;


органи місцевого самоврядування;


підприємства, установи, організації України та їх об'єднання

незалежно від форм власності та підпорядкування;


громадяни України.


5. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади

створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої

влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням

соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за

умови наявності необхідної навчально-методичної та

матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання

санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.


Рішення про створення приватного позашкільного навчального

закладу приймається засновником (власником) за наявності

необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази,

педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм,

правил і стандартів.


6. Позашкільні навчальні заклади незалежно від

підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть

однакові зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства України.


Позашкільні навчальні заклади мають право відкривати свої

філії у селах, селищах, містах України.


Розділ III

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти


Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах може

здійснюватися за такими напрямами:


художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих

здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами

практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і

світової культури та мистецтва;


туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення

вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення

історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації,

географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ

соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з

туризму та краєзнавства;


еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння

вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє

середовище, формування екологічної культури особистості, набуття

знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до

практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів,

формування знань, навичок в галузях сільського господарства:

квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;


науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями,

учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок,

розширення наукового світогляду, підготовку до активної

науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та

технологіями;


дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню

вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької,

експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в

різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також

створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення,

розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;


фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує

розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів,

необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування,

змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і

спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд

України, набуття навичок здорового способу життя;


військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень

підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби,

виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;


бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення

пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх

інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у

зростаючому потоці інформації;


соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне

становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у

самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до

активної професійної та громадської діяльності, організацію їх

змістовного дозвілля та відпочинку;


оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного

відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і

слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх

оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого

здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;


гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей,

обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів,

оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.


Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального

закладу


1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом

роботи, погодженим з відповідним органом виконавчої влади,

реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням

особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів

вихованців, учнів і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших

навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.


2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних

закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності

здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом

виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами

виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні

навчальні заклади.


Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу

гуртків, секцій за іншими навчальними планами і програмами за

умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої

влади.


Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними

навчальними закладами з урахуванням типових навчальних планів.


Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх

програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за

спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів

виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні

навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України.


Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного

навчального закладу


1. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі

визначається навчальними планами і програмами з урахуванням

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для

різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і

слухачів:


віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;


віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;


інших - 45 хвилин.


2. Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним

навчальним закладом на основі рекомендацій центральних та місцевих

органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.


Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови

навчання, виховання та праці.


3. Тривалість навчального року у позашкільному навчальному

закладі встановлюється спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади в галузі освіти або іншими центральними

та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких

перебувають позашкільні навчальні заклади, за погодженням із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі освіти.


У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний

навчальний заклад працює за окремим планом.


Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти


1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно

до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей

вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних

особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних

формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція,

індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина,

концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія,

експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях,

на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та

промислових підприємствах, на природі та в інших формах,

передбачених статутом позашкільного навчального закладу.


( Дію частини другої статті 18 зупинено на 2002 рік згідно із

Законом N 2905-III (
  1   2

Схожі:

Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 )
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема 11. Патронат та інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 24. 12. 1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ввр україни. 1994. №14
Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою. Презумпції батьківства та материнства
Закон україни про позашкільну освіту ( Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 ) iconЗакон україни про авторське право І суміжні права ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №13, ст. 64 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
В редакції Закону №2627-iii ( 2627-14 ) від 11. 07. 2001, ввр, 2001, №43, ст. 214 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи