Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/8
Дата13.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ


ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ

Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх

навчальних закладів


Київ - 2008


Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І.Д.Бех (науковий консультант), О.В.Мельник, Л.А.Гуцан, С.М.Дятленко, О.Л.Морін, І.І.Ткачук, О.В.Скалько, М.Л.Шабдінов. – К.: Мегапринт, 2008. – с.


Рекомендовано МОН України (№1/11 - 6441 від 16. 08. 2007 р.)


Програма „Людина і світ професій” розроблена відповідно до рішення Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні конкурентоспроможного трудового потенціалу України (22 грудня 2006 р.) та Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на період до 2009 року” (№ 576-р від 25 липня 2007р.).

Зміст програми „Людина і світ професій” представлений у варіантах з кількістю 70, 35, 17 та 9 годин. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Головною метою реалізації програми курсу „Людина і світ професій” є підготовка учнів 8 – 9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі.


Рецензенти:

Рибалка В.В., д. психолог. н., проф..

^ Мешко Г.М., к. пед., н., доцент.


Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання АПН України, протокол № 3 від 29. 03. 2007 р.

^ Пояснювальна записка

Демократизація освіти, надання їй профільної спрямованості у старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 8 – 9 класів до обґрунтованого вибору ними майбутнього напряму навчання. Розв’язати означену проблему кожній дитини має допомогти програма курсу „Людина і світ професій”.

Програма курсу „Людина і світ професій” розроблена відповідно до рішення Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні конкурентоспроможного трудового потенціалу України, яка відбулася 22 грудня 2006 року під головуванням Віце – прем’єр - міністра України Д.В. Табачника.

Підставою для запровадження у навчально-виховний процес сучасної школи курсу „Людина і світ професій” є Рішення колегії Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі” (№ 10/13 від 25.09.03 р.), згідно якого допрофільна підготовка здійснюється у 8 – 9 класах з метою орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Формами реалізації допрофільної підготовки учнів 8 – 9 класів, згідно із затвердженою „Концепцією профільного навчання в старшій школі”, визначено курси за вибором, факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації. Курс „Людина і світ професій” є обов’язковою і невід’ємною складовою даної підготовки, зміст якого слугує системоутворюючою основою для узагальнення учнем отриманих знань про світ професій та напрями профільного навчання у старшій школі. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета курсу „Людина і світ професій” – підготовка учнів 8 – 9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і виховних завдань:

- виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутнього профільного навчання, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;

- активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні;

- формування системи знань учнів про зміст та структуру світу професій, вмінь самостійно аналізувати вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці та специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією;

- ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору майбутнього профілю навчання, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії.

Результатом реалізації змісту курсу „Людина і світ професій” є готовність учнів 8 – 9 класів до вибору профілю навчання та професії у старшій школі. Змістовно рух до такого результату є процесом узгодження учнем знань про світ і вимоги професій (Образ „Я - у світі професій”) зі сформованими та усвідомленими ним в процесі розвитку можливостями та потребами (образ „Я”). Проміжною ланкою між вимогами профільного навчання і можливостями учня є його самодіяльність (власні емоційно-вольові зусилля вихованця) у напрямі зрівноважування об’єктивних вимог професійного простору (об’єктивно задана потреба обрати профіль навчання у 10 – 11 класі) та суб’єктивних факторів (майбутні професійні домагання) оволодіння в майбутньому бажаною професією. Результатом такого процесу є вибір напряму профілю майбутнього навчання у старшій школі як першого кроку до оволодіння обраною професією.

Програма курсу „Людина і світ професій” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

- навчальний матеріал, який включає знання, вміння і навички з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у старшій школі;

- орієнтовні критерії оцінювання стану підготовленості учня до вибору профілю навчання у старшій школі;

- додатки (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; перелік рекомендованої літератури; орієнтовний зміст „Щоденника вибору профілю навчання”).

Головними компонентами навчального матеріалу, який включає знання, вміння і навички з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у старшій школі, є три модулі:

- світ професій, що поєднує у собі знання про види професійної праці людини та напрями профільного навчання у старшій школі;

- образ „Я”, який поєднує у собі знання про індивідуальні особливості учня, його можливості і домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог бажаного профілю навчання у старшій школі;

- технологія вибору профілю навчання, який поєднує у собі знання правил вибору учнем майбутнього профілю навчання, його уміння складати та корегувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати суперечності і уникати усталених помилок.

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу „Людина і світ професій” є активізація профорієнтаційної діяльності учня, формування у нього прагнення до саморозвитку, самоорганізації, самовдосконалення. Для виконання цієї умови у програмі курсу „Людина і світ професій” передбачено ведення кожним учнем „Щоденника вибору профілю навчання”, у якому узагальнюються його навчальні та особистісні досягнення, результати профільних проб, індивідуальних та колективних творчих справ.

Важливою складовою „Щоденника вибору профілю навчання” є „Робочий зошит”, який використовується дитиною для виконання самостійних робіт. Кількість таких робіт визначається темами програмового матеріалу у програмах, розрахованих на 35, 17 і 9 годин. Орієнтовний перелік тем для самостійної роботи учнів запропонований на початку змісту кожної з програм. Головною функцією „Робочого зошита” є накопичення даних учнем про власні досягнення, які використовуються ним для складання програми самовдосконалення. Надзвичайно важливим є те, що зміст „Робочого зошита” є обмеженою для розповсюдження особистою інформацією учня, яка використовується вчителем лише у процесі індивідуальної роботи.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у старшій школі є дотримання принципів організації профорієнтаційної діяльності суб’єкта допрофільного навчання. Найвагомішими серед них є принципи: науковості, полікультурності, системності, інтегрованості, єдності навчання і виховання, наочності, доступності, системності і послідовності.

У процесі реалізації змісту курсу „Людина і світ професій” використовуються різноманітні форми профорієнтаційної роботи. Форма профорієнтаційної роботи – це спосіб організації взаємодії педагога і особи, який заздалегідь визначений певним порядком, місцем та організаційною процедурою проведення. Відбір педагогом форм профорієнтаційної роботи залежить від мети заходу, складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості роботи. Згідно з цими характеристиками форми профорієнтаційної роботи поділяються на загальні, які традиційно використовуються у навчально-виховному процесі школи та специфічні, яким притаманні особливості профорієнтаційної діяльності вчителя та учнів. До загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні. Специфічні форми профорієнтаційної роботи поділяються: за тривалістю роботи (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за напрямом допомоги (учні, батьки), за характером допомоги (інформаційні, діагностичні, формуючі, коригуючі).

Домінуючою формою організації навчально-виховного процесу з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у загальноосвітньому навчальному закладі є урок. Профорієнтаційний урок - це форма організації діяльності педагога та учнів в умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими і просторовими параметрами. Крім профорієнтаційного уроку можуть використовуватися також лекції, конференції, тематичні зустрічі, усні журнали, читацькі диспути, творчі конкурси, екскурсії тощо.

Головними вимогами до організації занять з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у старшій школі є: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, навчальних і особистісних досягнень, фізичного розвитку, стану здоров’я та статі; формування в учнів уміння самостійно відшуковувати та аналізувати професіографічну інформацію; розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого рішення щодо побудови індивідуальної професійної траєкторії та власної відповідальності за її реалізацію; використання інноваційних методів активізації профорієнтаційної діяльності учнів; здійснення міжпредметних зв’язків з навчальними предметами інваріантної та варіативної складової базового навчального плану; залучення батьків учнів до наповнення та проведення профорієнтаційних уроків.

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу „Людина і світ професій” є проведення практичних робіт, які включені до програми для ґрунтовного вивчення учнями блоку питань, пов’язаних з розумінням загальних понять про індивідуально-психологічні особливості особистості. Учні, досліджуючи свої професійно-важливі якості під час практичних робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосереджуватися на самоаналізі. Така діяльність учнів спрямована на формування у них адекватної самооцінки та прагнення самовдосконалення до рівня вимог майбутнього профілю навчання в старшій школі та обраної професії.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексна оцінка знань, яка здійснюється відповідно до поданих у додатку 1 критеріїв. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних та особистісних досягнень, а згодом, за результатами виконання практичних робіт та професійних проб, рівень готовності до вибору профілю навчання у старшій школі.

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі однієї години на тиждень. Програми обсягом 35, 17, та 9 годин реалізуються у 9 класі. Змістове наповнення модулів курсу „Людина і світ професій” та зміни у погодинному розподілі вивчення окремих тем може бути уточнене навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індивідуальних освітніх потреб учня у межах 10% від загальної кількості виділених годин. Такі зміни рекомендується проводити під час вивчення модулю світ професій та напрями профільного навчання у старшій школі.

Головними документами планування навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з основ вибору учнями 8 – 9 класів профілю навчання у старшій школі є: навчальна програма; навчальний план загальноосвітнього навчального закладу; графік розподілу навчального матеріалу; робочий план реалізації навчальної програми на рік або ж півріччя; план-конспект уроку або системи уроків.


^ ПРОГРАМА ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ

8 – 9 класи (70 годин)


Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуп/п

Розділи, підрозділи

Класи

8 клас

9 клас

Теорет.

Практ.

Теорет.

Практ.

Розділ 1. Світ професій.

19

18

-

-

1.

Вступ.

1

-

-

-

2.

Розділ 1.1. Мотиви вибору професії.

2

2

-

-

3.

Розділ 1.2. Класифікація професій.

16

16

-

-

Розділ 2. Образ „Я”.

16

15

-

-

4.

Розділ 2.1. „Я” і мої можливості.

16

15

-

-

Розділ 3. Технологія вибору профілю навчання.

-

-

35

31

5.

Розділ 3.1. Моє місце у суспільстві.

-

-

4
6.

Розділ 3.2. „Я” і соціальне середовище.

-

-

6

6

7.

Розділ 3.3. Напрями профільного навчання.

-

-

10

10

8.

Розділ 3.4. Технологія вибору навчального профілю.

-

-

15

15


Рекомендовані теми для самостійної роботи учнівп/п

Назви тем для самостійної роботи учнів

1.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої особисті досягнення”

2.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої індивідуальні особливості і обрана професія”.

3.

Творче завдання у робочому зошиті: „Моя програма здійснення профільних проб за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямом профільного навчання”.

4.

Профільні проби.

5.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мій головний та резервний професійний план”.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання апн україни людина І світ професій програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2008
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) з 2010/2011 н р
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Гнеденко О. П., Денисенко Л.І., Закатнов Д. О
Технології. 10-11 класи. Навчальна програма для 11-річної школи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПерелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗатверджую” ректор національного університету
Програма співбесіди з хімії відповідає чинній програмі з хімії для 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи