Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами icon

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Скачати 148.13 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Дата13.09.2012
Розмір148.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології

у 2011-2012 навчальному році


У 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с.;

8-9 класи з поглибленим вивченням біології – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009 – 102 с.;

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 – 128 с.;

У ^ 10 – 11 класи з поглибленим вивченням біології – Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011 – 128 с.

Звертаємо увагу вчителів на те, що зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм з біології сформульовано стисло, що дає змогу вчителю творчо планувати вивчення матеріалу. Під час планування вивчення теми вчителю необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що передбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Типовими навчальними планами передбачено час на введення курсів за вибором та факультативів. Програми факультативів та курсів за вибором з біології для учнів 7 – 11 класів, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, надруковано у збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. – Камянець-Подільській: Аксіома, 2009. – 246 с.

Зміст програм факультативів для учнів 7 – 9 класів спрямований на розвиток у школярів інтересу до вивчення біології, сприяє визначенню професійних інтересів і якостей школярів та орієнтує на вибір профілю навчання у старшій школі. Для учнів старшої школи зміст програм курсів за вибором спрямований на внутрішньопрофільну спеціалізацію навчання, поглиблення, узагальнення та систематизацію знань з біології.

Варто наголосити, що згідно з наказом Міністерством освіти і науки України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в організації навчально-виховного процесу дозволяється використання лише тих навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників щороку подається в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на те, що зміст навчальної програми з біології для 9-го класу розраховано на 105 год і покладено в основу державної підсумкової атестації з біології у 9-х класах. Тому обсяг часу на вивчення біології в 9 класі має відповідати визначеному в інваріантній складовій типових навчальних планів (накази Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66, від 13.03.2006 № 182), тобто не менше як 2,5 год на тиждень у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов і 3 год на тиждень в усіх інших школах.

Профільне навчання біології

Активна переорієнтація української освіти на європейські та світові стандарти, надання можливості учневі здобути якісні функціональні знання спричинила перехід на профільне навчання в старшій школі. Основна ідея профільної школи – формування компетентної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, професійного і життєвого самовизначення та подальшої максимальної самореалізації, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, застосовувати набуті знання у життєвих ситуаціях.

Профільне навчання забезпечує диференціацію освіти, створює оптимальні умови для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей кожного учня, має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Відповідно до Концепції профільного навчання профільне навчання у старшій школі здійснюється за такими напрямами диференціації: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання, наприклад: хіміко-технологічний, математичний, екологічний профілі навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти: рівні стандарту, академічному рівні, профільному рівні.

У разі, якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

^ Рівень змісту біологічної освіти залежно від профілю навчання

Напрям навчання

Профіль навчання

Рівень змісту освіти

1

2

3Універсальний

Академічний рівень

Природничо-математичнийФізико-математичнийАкадемічний рівень


3

Математичний

Фізичний

Фізико-хімічний

Агрохімічний

Хіміко-технологічний

2

Географічний
Біолого-хімічний

Профільний рівень

Біотехнологічний

Біолого-фізичний (медичний)

Екологічний

Суспільно-гуманітарний

ІсторичнийРівень стандартуПравовий

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології


Рівень стандартуІноземної філології

Історико-філологічний

Технологічний

ТехнологічнийРівень стандартуІнформаційно-технологічний

Художньо-естетичний

Художньо-естетичний

Рівень стандарту

Спортивний

Спортивний

Академічний рівень


Розподіл годин на вивчення біології за різними рівнями змісту освіти в 10 класах:

  • рівень стандарту – 1,5 год на тиждень;

  • академічний рівень – 1,5 год на тиждень;

  • профільний рівень – 5 год на тиждень.

Навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення біології за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

^ Особливості змісту навчальних програм з біології

для профільної школи

Зміст навчального предмета «Біологія» в 10–11 класах є логічним продовженням навчальних курсів основної школи і розкривається за розділами й темами, що характеризують властивості живої природи на різних рівнях організації життя (молекулярному, клітинному, організменому, екосистемному, біосферному).

^ Навчання біології на рівні стандарту. Зміст предметів, що вивчаються на рівні стандарту, передбачає обов’язковий мінімум змісту, який визначається державним загальноосвітнім стандартом для навчальних предметів, що не є профільними чи базовими (наприклад, біологія в філологічному профілі).

Мета навчання біології на рівні стандарту полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини у природі, формування у школярів екологічної культури, ключових компетентностей, що їх вимагає сучасне життя.

Основними завданнями навчання біології на рівні стандарту є:

– формування в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні сучасної природничонаукової картини світу; методи наукового пізнання; місце біології серед інших наук; значення біологічного різноманіття; зв'язок між природними і суспільними процесами; принципи функціонування і структуру біологічних систем на різних рівнях організації живого;

– розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;

– формування умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі.

^ Навчання біології на академічному рівні. Обсяг змісту предметів, що вивчаються на академічному рівні, достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах і визначається державним загальноосвітнім стандартом для навчальних предметів, які є базовими або близькими до профільних (наприклад, біологія в географічному профілі).

Мета навчального курсу біології академічного рівня полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки школярів з біології, у формуванні наукової картини живої природи, екологічної культури, у формуванні ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Навчальним планом відведено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Разом з тим, зміст навчання біології на академічному рівні, відповідно до концепції профільного навчання, має бути достатнім для продовження біологічної освіти у вищому навчальному закладі. Ця обставина визначає наявність відмінностей у змісті і результатах навчання на рівні стандарту та академічному рівні навчання біології.

У змісті навчальної програми академічного рівня, порівняно з рівнем стандарту, особлива увага приділяється таким питанням:

– засвоєння учнями знань про структуру і функціонування живих систем на різних рівнях організації живого, історію розвитку сучасних уявлень про живу природу;

– застосування теоретичних знань у практичній діяльності людини;

– формування вмінь користуватися різними джерелами інфор­мації та оцінювати достовірність біологічної інформації;

  • розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.

Зміна спрямованості змісту навчальних програм на академічному рівні, порівняно з рівнем стандарту, відображається й у відмінностях до рівнів засвоєння та застосування знань, розв’язування елементарних вправ і виконання лабораторних і практичних робіт. Наприклад, на рівні стандарту учні розв’язують лише елементарні вправи з реплікації та транскрипції. На академічному рівні їм пропонуються також вправи на визначення довжини, маси, нуклеотидного складу молекул нуклеїнових кислот. Учні, які опановують зміст біології на академічному рівні повинні вміти розпізнавати біологічні об’єкти, що вивчаються, не тільки на схемах, а й на електронних мікрофотографіях, а також уміти обґрунтовувати зв'язок будови з функціями тощо.

На академічному рівні збільшується практична складова навчальної програми. Так на рівні стандарту запропоновано 8 лабораторних і 5 практичних робіт, а в програмі академічного рівню – 12 лабораторних і 7 практичних робіт. Лабораторні роботи №№ 5, 6, 7 академічного рівня виконуються з використанням електронних мікрофотографій. Лабораторні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічних можливостей. За відсутності відповідних умов вони можуть бути замінені демонструванням.

Зміст програми академічного рівня побудовано за принципом доповнення програми рівня стандарту. Для орієнтації в тексті програми акдемічного рівня використано різні шрифтові форми: звичайний шрифт відображає зміст програми рівня стандарту, напівжирний шрифт — доповнення для академічного рівня.

З метою забезпечення опанування змісту програми академічного рівня навчальний заклад може збільшувати кількість годин на вивчення біології за рахунок варіативної складової навчального плану. Насамперед це стосується спортивного, агрохімічного та географічного профілів навчання, на яких біологія є предметом близьким до профільного, а також універсального профілю.

^ Навчання біології на профільному рівні. Зміст навчальних предметів, що вивчаються на профільному рівні, передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, біологія у біолого-хімічному або екологічному профілі).

Метою профільного навчання біології є забезпечення загальноосвітньої профільної підготовки учнів з біології, розвиток навичок самоосвіти, проведення експерименту й аналізу його результатів, вмінь застосувати біологічні знання на практиці, підготовка до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності. Тому перевагу слід надавати методам і формам навчання, які сприяють активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів: проблемні лекції, лабораторно-практичні заняття, семінари-дискусії, аналіз конкретних ситуацій, методи комп’ютерного моделювання, імітаційні ігри тощо.

Освітні потреби учнів, які обрали біологічно зорієнтовані профілі навчання, зумовлюють необхідність забезпечення їх підготовки до наступної професійної діяльності. З цією метою на профільному рівні навчання біології збільшується обсяг понятійного апарату і глибина засвоєння понять, зростають вимоги до умінь і навичок, що зумовлюється необхідністю формування в учнів культури проведення та оформлення результатів біологічних досліджень.

У програмі з біології профільного рівня посилено практико-орієнтовану складову: практична частина програми представлена лабораторними і практичними роботами та лабораторним і польовим практикумами.

Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою (10 клас: лабораторні роботи №№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11; практичні роботи №№ 1, 2, 3, 6, 7) виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічного забезпечення (наявність витяжної шафи, реактивів тощо) та профілю навчання. Учитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, відповідно профілю навчання, отже пропонувати власну тематику робіт (лист МОН України від 21.08.2010 № 1/9-580).

Метою практикумів є повторення, поглиблення, розширення й узагальнення знань, отриманих учнями у процесі самостійного вирішення задач, пов’язаних з експериментом. Тематика досліджень практикумів є орієнтовною. Для їх проведення можуть бути використані години резервного часу або навчальної практики. Тематика практикумів може також використовуватися для організації проектної діяльності та індивідуальних досліджень учнів. Учитель може, на власний розсуд і з урахуванням матеріально-технічного забезпечення, профілю навчання визначати теми занять практикумів та доцільність їх проведення (лист МОН України від 21.08.2010 № 1/9-580). Результати виконання можуть бути представлені у вигляді звіту, доповіді, наукового реферату, комп’ютерної презентації тощо. Оцінка за практикум виставляється у класному журналі в колонці з написом «Практикум» без зазначення дати та враховується в тематичному оцінюванні як поточна оцінка.

^ Навчально-методичне забезпечення вивчення біології у 10 класах

загальноосвітніх навчальних закладів

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 10 класу гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» отримали підручники:

  • «Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» / Автори: Балан П.Г., Вервес Ю.В., Поліщук В.П. – К.: Ґенеза – 288 с.;

  • «Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /Автор Тагліна О.В. – Харків: Ранок – 256 с. ;

  • «Біологія. 10 клас (профільний рівень)» /Автори: Межерін С.В., Межеріна Я.О., Коршевнюк Т.В. – К.: Планета книжок – 213 с.

Навчання біології в 10 класі, за виключенням класів у яких біологія вивчається на профільному рівні, буде здійснюватись за підручниками, які об’єднують два рівні: рівень стандарту і академічний рівень. Навчальний матеріал обов’язковий для вивчення лише за програмою академічного рівня виділено в підручниках за допомогою спеціальних позначень. Для навчання за програмою рівня стандарту такий матеріал може використовуватися як додатковий.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології

Важливим компонентом процесу навчання біології є контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Наказом МОНмолодьспорту від 13.04.2011 №329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304, затверджено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Зважаючи на розподіл навчального часу між темами, визначеними програмою з біології, доцільним є об’єднання тем, на вивчення яких визначено менше 6 годин, у змістові модулі, що підлягають тематичному оцінюванню.

^ Тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля), з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (лабораторних, практичних, самостійних, контрольних, творчих робіт) та навчальної активності школярів. Проведення окремого уроку тематичної атестації, з метою здійснення відповідного оцінювання, не передбачається (наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»). Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи у семестр. Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші та зберігаються в кабінеті біології протягом року. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології не виставляється.

Важливою складовою навчання біології є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт. Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється у всіх учнів класу або вибірково (на розсуд вчителя), в залежності від способу (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) і мети (мотиваційна, контролююча тощо) виконання.

Особливої уваги потребує формування в учнів культури проведення експерименту та дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Звертаємо увагу педагогічних працівників, на обов’язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680. Згідно з цим наказом здійснюються такі інструктажі:


^ Назва інструктажу

Час проведення

Запис про проведення

1

2

3

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті біології

Перший урок навчального року

В журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (журнал зберігається в кабінеті біології)


Інструктаж з безпеки життєдіяльності

Перед початком тих лабораторних та практичних робіт, які передбачають використання мікроскопів, скляного посуду, хімічних реактивів тощоУ класному журналі на сторінці предмета в графі «Зміст уроку».

Форма запису: «Інструктаж з БЖД»

1

2

3

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі організації позаурочних навчальних заходів (олімпіади, екскурсії тощо)

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності


Методист біології Т.С. Голубенко


Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005. 97 с
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005. 97 с
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
У 2012-2013 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології та креслення у 2011 2012 навчальному році
У 2011 – 2012 навчальному році трудове навчання обов’язково вивчається у 1 9 класах, технології у 10 11 класах незалежно від профілю...
Методичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2011-2012 н р. У 2011-2012 н р. вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
У 2011-2012 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснено за такими програмами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи